Biologie

Živou hmotu tvoří-atomy , molekuly , ionty.Anorganické látky(voda , soli , plyny),Organické látky(1.základní 2.lipidy3.sacharidy4.bílkoviny5.nukleové kyseliny)

Buňka-je základní stavební a funkční jednotkou všech živích organismů.Vykonává základní životní funkce,obsahuje soubor genetickych informací a regulačních mechanismů umožnůjících její rozmnožování, a tím i vzník dalších, druhově i typově specifických buněk.Je schopná samostatného života.
Všechny buňky mají stejný základní princip stvby.Rozlišujeme-1.základní cytoplazmu2.povrchové struktůry3.buněčné jádro4.cytoplazmatické struktury5.buněčné inkluze
Metody výzkumu buněk-Metoda pozorovací,Metoda fázového kontrastu,Fakcionace buňky,Mikrugie,Tkáňové kultury,Cytochemické metody
Látkový metabolismus-Buňka si z prostředí aktivně vybírá látky a vydává do prostředí látky.
Difúze-je proces samovolného pronikání molekul a iontů z místa vyšší koncentrace do oblasti s nižší koncentrací.
Osmóza-je zvláštní případ difúze,kdy roztok a rozpouštědlo jsou od sebe odděleny polopropustnou blánou.
Autotrofie-je schopnost určitých organismů vytvářet z jednoduchých anorganických sloučenin uvolňovat energii.
Fotosyntéza-nejdůležitější proces na naší planetě který probíhá v zelených rostlinách,Podstatnou aparátu buňky jsou chloroplasty.Proces probíhá ve 3 základních fázích-

1.fáze fotofyzická 2.fáze fotochemická 3. Fáze biochemická.
Heterotrofie-je způsob výživy organismů,které nejsou schopny vázat světelnou energii a nejsou schopny vytvářet energeticky bohaté organické látky.
Dýchání-je soubor disimilačních procesů přeměn organických látek.Potřebná složka pro díchání je kyslík.
Glykolýza- je soubor enzymatických reakcí probíhajících ve všech druzích buněk.
Rozmnožování buněk-výrazná vlastnost živé hmoty.Mitóza:je nejčastější způsob dělení tělních buněk.Meióza:je zvláštní formou nepřímého dělení buněk.Vznikají tak pohlavní buňky.Amitóza:Přímé dělení buněk.Je to velmi vzácný jev.
Stavba a funkce rostlinných pletiv-Pletiva obvykle vznikají buněčným dělením.Pletiva jsou:Dělivá a trvalá.Dělivé-zajišťuje zmnožování počtu buněk rostlinného těla, a tím částečně i jeho růst.
Stavba a funkce rostlinných orgánů-1.Vegetační- vyživovací a růstové(kořen,stonek,list)

2.Reprodukční- romnožovací(tyčinky,plodolisty)
Kořen-je druhotný orgán, který se praděpodobně v průběhu fylogeneze vyvinul z podzemního bezlistého stonku.Kořen upevňuje rostlinu v půdě, z níž čerpá vodu a v ní rozpuštěné živiny.
Stonek-jeden ze základních orgánů těla rostlin.Podle stonku dělíme rostliny na:1.byliny 2. Dřeviny.Stonek nese listy a květy a obstarává spojení mezi nimi a kořeny.
List-je postraní, zpravidla zelený orgán cévnatých rostlin.U semenných rostlin rozeznáváme tři druhy listů:1.dělohy 2. Asimilační listy 3. Listeny . V listech probíhají velmi důležité životní děje(fotosyntéza,dýchání,transpirace,gutace,..)
Činitelé-ovlivňující fotosyntézu jsou vnitřní a vnější , ovlivňují i dýchání
Transpirace-výdej vody rostlinou ve formě vodních par.
Květ-je to rozmnožovací orgán rostlin, rozmnožuje se pomocí tyčinky(samčí) a plodolisty(samičí)
Květenství-je soubor květů na společném stonku.Podle rozvětvení rozdělujeme na:Hroznovité květenství a Vrcholičnaté květenství.
Plod-je část rostliného těla, která se vybvijí po oplození z části květu.Plody dělíme na pravé,nepravé a semenné.

Hodnocení referátu Biologie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. červenec 2008
  7 305×
  462 slov

Komentáře k referátu Biologie