Nejnovější referáty

Název referátuKategoriePřidánoPřečteno
Věda a víra Náboženství 28.05.2017 15×
Tato dvě známá slova označují dva lidské přístupy k uchopení pravdy. Člověk dosahuje pravdy jednak svým vlastním poznáním (smyslovým a rozumovým) a jednak tím, že přijme za pravdivé to, co mu druhý (člověk, Bůh) sděluje. Obě cesty k pravdě mají svá omezení a úskalí, ale také své přednosti a výhody… celý referát
Manželství a rodina v dnešním světě Náboženství 26.05.2017 14×
Teologická antropologie Rozličné, často protichůdné a většinou jednostranné názory (humanisticko-idealistický, materialistický, marxistický) jsou důvodem krize dnešního obrazu člověka. Ucelený pohled na člověka zprostředkovávají univerzální vědy (zohledňující všechny poznatky bez metodické… celý referát
Morfologie (tvarosloví) Gramatika 26.05.2017 18×
Substantiva - číslo Ohebný slovní druh označující věci konkrétní a abstraktní. singulár plurál duál = párové části těla (+ číslovky obě, dvě), pozůstatek ze staré češtiny rozdíl v 7.pádě plurálu  př.rukama odchylky: p celý referát
Církev a vlastnictví Náboženství 24.05.2017 20×
Formy vlastnictví Abychom se mohli kvalifikovaně zabývat daným tématem, je na místě definovat formy vlastnictví charakteristické pro moderní společnost: vlastnictví spotřebního zboží (aby člověk mohl žít: potraviny, oblečení atd.) spotřební zboží trvalého charakteru (vybavení bytu, auta… celý referát
Řád a hodnota lidské činnosti - práce Náboženství 23.05.2017 29×
Dnešní formy práce Práce je základní prvek všech lidských starostí o zajištění základních existenčních jistot. Výdělečnou (profesionální) prací rozumíme činnost, zaměřenou na vydělávání peněz či získávání hmotných statků, čímž si člověk zajistí životní potřeby a získá majetek. Změny… celý referát
Církev a mír - snaha zabránit válkám Náboženství 19.05.2017 36×
Páté přikázání se vztahuje nejen k zabití (vraždám), ale  i k válečným konfliktům a jeho hlubší smysl spočívá v požadavku  zachovat a podporovat mírové soužití všech lidí. Ve volání po míru je vyjádřena prastará lidská touha po  světě bez nepřátelství, kde všichni žijí ve svobodě… celý referát
Církev a politika Náboženství 16.05.2017 46×
Bible a politická autorita V Ježíšových dobách byl židovský národ podroben římské  okupační moci; přesto Římané nechali židovskému státu určitou  svébytnost. Osvobození od římské nadvlády bylo společným přáním  všech vrstev a skupin národa, který se cítil být podřízen jen … celý referát
Syntax (skladba) Gramatika 14.05.2017 80×
Subjekt (podmět) Základní větný člen vyjadřující původce děje, nositele činnosti. Dělení: vyjádřený nevyjádřený př. Pracuji na zahradě. všeobecný ​př. Psali o tom v novinách. - oni, všichni, někdo celý referát
Vztah církve a společnosti Náboženství 13.05.2017 62×
Konfesní právo Tímto pojmem rozumíme v objektivním smyslu soubor právních  norem, které upravují právní vztahy mezi státem a církvemi nebo  náboženskými společnostmi. Jde o právní předpisy českého státu,  jež jsou jím stanoveny a sankcionovány. České konfesní právo platné po… celý referát
Stylistika Gramatika 13.05.2017 73×
Vypravování a jeho stylistické postupy nejpodstatnější složka uměleckého stylu, objevuje se i v odborném, publicistickém soustředí se na událost, zápletku a její řešení pevná kompozice - úvod, stať, závěr stylistické postupy: vyprávěcí + popisný, výkladový, úvahový, charakterizační celý referát
Katolická sociální nauka Náboženství 08.05.2017 60×
Od konce minulého století se katolická církev vyjadřuje  prostřednictvím encyklik k nejdůležitějším problémům každého  období. Tato prohlášení nejvyšší církevní autority jsou určena  nejen biskupům, teologům a věřícím, ale i širší veřejnosti. Katolická sociální nauka (KSN) opírá… celý referát
Důstojnost lidské osoby Náboženství 04.05.2017 77×
Lidská práva jako měřítko pro lidsky důstojný život Co jsou lidská práva? Nositelem práv ve vlastním slova smyslu je člověk, protože  on je osobou. Má schopnost a právo na sebeurčení, je pánem  svého jednání. Neboť člověk žije v sociálních souvislostech,  dotýká se svou… celý referát
Atheismus Náboženství 29.04.2017 85×
Atheismus dělíme: teoretický - popření existence nebo každé poznatelnosti Boha praktický - výpověď, že Bůh nemá pro praktický život žádný  význam Až do novověku byli jako ateisté označováni lidé, kteří se  klaněli falešným bohům (tak i sami křesťané v raném věku). Od  té… celý referát
Tvoření slov Gramatika 29.04.2017 103×
Základové slovo, slovotvorný základ, slovotvorný prostředek základové slovo = hotové slovo, z nějž vznikají další př.psát - psaní atd. slovotvorný základ = kořen bez předpony i přípony slovotvorné prostředky = předpony a přípony Stavba slova - morfémy celý referát
Ekumenismus Náboženství 25.04.2017 107×
Přehled křesťanských církví Původně jediná křesťanská církev se od počátku realizovala  jako společenství partikulárních církví na různých místech.  Tyto církve vytvářely společenství. Faktorem jednoty mezi nimi  byla kolegialita biskupů spolu s Petrovým primátem. Mezi místními… celý referát
Druhý vatikánský koncil Náboženství 22.04.2017 97×
Ohlášení ekumenického koncilu Ohlášení 2. vatikánského ekumenického koncilu dne 25.1.1959  vyplynulo ze zcela osobní iniciativy papeže Jana XXIII. Již při  samotném vyhlášení došlo k nedorozumění - podle katolické  terminologie znamená termín ekumenický totéž co všeobecný … celý referát
Osvícenství a jeho důsledky Náboženství 21.04.2017 111×
Po období baroka, kdy náboženský život ovlivňoval společnost takřka ve všech směrech, nastává období 18. století a vztah mezi náboženstvím a společností se stává problematičtější. Evropské země v této době ovládl nový duch - osvícenství. Rozšířilo se z Anglie přes Francii do Německa. Základním… celý referát
První vatikánský koncil Náboženství 21.04.2017 66×
V roce 1854 prohlásil Pius IX. za dogma dávnou víru, že "Maria  byla počata bez poskvrny prvotního hříchu". Tím rozhodl několik staletí starý spor teologických škol, kterým se zabývali hlavně františkáni a dominikáni, ve prospěch františkánů. Církev i veřejnost na celé záležitosti… celý referát
Světová misie Náboženství 21.04.2017 87×
Jak již bylo řečeno výše, zvláště raný a vrcholný středověk (5. - 12. století) byl dobou intenzivní misijní činnosti, při které byla pokřesťanštěna celá Evropa. Zároveň se však v 7. stol. vsunul mezi Evropu, Asii a Afriku islám. V islámských zemích Malé Asie a severní Afriky se udržely jen skrovné… celý referát
Počátky křesťanství v Čechách a na Moravě Náboženství 21.04.2017 81×
Slovanské náboženství Slovanské kmeny existovaly už dva tisíce let před Kr. O jejich náboženství však nemáme žádná písemná svědectví. Jednotlivé slovanské národy se utvářely v době od 6. do 10. stol. A.D. a počátky jejich písemnictví jsou spojeny až s příchodem křesťanství a jeho šířením… celý referát