Nejnovější referáty

Název referátuKategoriePřidánoPřečteno
Psychologie jako věda Psychologie 08.09.2017 278×
psyché (duše) + logos (věda) v 19. století se vydělila z filozofie (Darwinova evoluční teorie) interdisciplinární věda = věda mezioborová, spolupracuje s dalšími věd. disciplínami (biologie, antropologie, filozofie, sociologie) psychologie = věda zabývající se všemi psychickými procesy a… celý referát
Sociální řád, sociálně patologické jevy Sociologie 03.09.2017 269×
v procesu socializace si osvojujeme sociální pozice a role společnost lidí je organizována společenským řádem společenský řád je tvořen normami normy = pravidla chování (meze, hranice našeho chování mají různou míru závaznosti (= povinnost řídit se jimi) při nedodržování hrozí sa celý referát
Teorie sociálních skupin Sociologie 01.09.2017 286×
Sociální útvary (= společenské skupiny) = skupiny lidí, které jsou vymezené vztahy mezi nimi, v nichž kolektivně organizují své institucionální činnosti, v tradiční společnosti byli lidé spol. normami vedeni k tomu, aby navzájem účinně a dobře spolupracovali -> změna po vzniku kapitalismu… celý referát
Mikrosociologie Sociologie 30.08.2017 293×
Mikrosociologie = vědní obor zabývající se zkoumáním malých sociálních skupin Proces socializace (interpretativní sociologie) socializace proces začleňování jedince do společnosti osvojování pozic a rolí, sociální dovednosti, návyků, postojů, přijímá zároveň normy a řád, hlavně i celý referát
Edgar Allan Poe - Havran Čtenářský deník 28.08.2017 74×
Děj Jedné zimní noci vzpomíná hlavní hrdina - básník na svou mrtvou milenku Lenoru, snaží se soustředit na čtení a v knize najít útěchu před chmurnými myšlenkami. O půlnoci uslyší zaklepání, za dveřmi nikdo není, a tak otevře okno, dovnitř vletí černý havran, básník se posadí proti němu a… celý referát
Sociologie jako věda Sociologie 28.08.2017 306×
Sociologie z řeckého societas = společnost, logos = věda = věda, která se snaží podat celkový obraz společnosti, její strukturu a zákonitosti jejího vývoje zkoumá společenské jevy a vztahy Émile DURKHEIM a Max WEBER – nejznámější vymezení sociologického předmětu É. Durkheim celý referát
Franz Kafka - Proměna Čtenářský deník 24.08.2017 70×
Počátky moderní prózy 20. století ubývá dějovosti řeší konfrontaci vnitřního světa s vnějším, objevují se pocity vyčlenění jednotlivce ze společnosti, poukazuje na neporozumění okolí je velmi subjektivní experimenty s jazykem objevují se prvky absurdity využití podtextu, celý referát
Josef Škvorecký - Zbabělci Čtenářský deník 23.08.2017 50×
Česká próza 70. – 80. let 20. století v souvislosti s normalizací zaznamenala próza obsahové i žánrové zjednodušení, nemohly vycházet určité žánry a témata, českému čtenáři byla dostupná pouze oficiální literatura autoři si proto většinou vybírali nekonfliktní a jednoznačná témata… celý referát
Práce, mzda, zaměstnanost a pracovní právo Ekonomie 22.08.2017 51×
Práce druhý primární výrobní faktor nositelem práce je člověk je to cílevědomá a účelná činnost člověka, kterou člověk vytváří statky fyzická duševní účinnost práce je proměnlivá a závisí na mnoho faktorech na intenzitě na dél celý referát
Role peněz v ekonomice Ekonomie 21.08.2017 37×
Trh sféra ekonomiky, ve které dochází k výměně výsledků činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny (místo střetu D&S + nakupujících&prodávajících) trh je samoregulující systém, který na základě nabídky a poptávky prodávajících a kupujících stanovuje ceny… celý referát
Ekonomie jako věda Ekonomie 20.08.2017 63×
Ekonomie z řec. oikonomia (oikos = dům, nomoc = řídit) vědní disciplína, která zkoumá nejobecnější souvislosti (zákonitosti) ekonomického života společnosti předmětem zkoumání je ekonomika jako věda vzniká v 2.polovině 18.století historické zdroje ekonomie: merkant celý referát
Přehled sociální filosofie Filozofie 18.08.2017 42×
Konfúcius – člověk by se neměl odvracet od ostatních „Chovej se k druhým lidem jak chceš aby se oni chovali k tobě, dobro oplácej dobrem, zlo oplácej spravedlivě.“ základem hodnot je úcta k člověku a upřímné jednání základem státu by měla být rodina (vztahy v ní na… celý referát
Filosofie etiky Filozofie 18.08.2017 39×
Antická etika ctnosti základní pojmy – dobro, blaženost, ctnost (= to nejlepší čeho je člověk schopen) celé vzdělání bylo zaměřeno na výchovu ctnostného člověka ctnost = zaměření člověka k dobru, pozitivní rys charakteru, dobré bytí 4 základní ctnosti: rozumnost, statečnost… celý referát
Edgar Allan Poe - Vraždy v ulici Morque Čtenářský deník 17.08.2017 55×
Romantismus: literární směr a životní postoj, který se objevil ve všech evropských literaturách vznikl na poč. 19. stol. v Anglii, velmi rychle se rozšířil do zbytku Evropy vychází z revolučních ideálů – svoboda, rovnost, bratrství základem je cit, individualita, duše, volnost a… celý referát
Etika jako věda Filozofie 17.08.2017 53×
Etika nauka o morálce a chování, název odvozen od slova ethos = zvyk, obyčej, součást filozofie zkoumá vznik, vývoj, funkce a typy morálky, jednotlivé typy srovnává mezi sebou Morálka = souhrn pravidel chování platných ve společnosti (norem), která jsou ale většinou zákonem nev celý referát
Milan Kundera - Nesnesitelná lehkost bytí Čtenářský deník 16.08.2017 72×
Milan Kundera (1929) Milan Kundera je významný český spisovatel, autor próz, esejí, dramat, básní. Narodil se v Brně, vystudoval filmovou fakultu AMU. V roce 1975 emigroval do Francie, v roce 1979 byl zbaven českého občanství. V ČR nežije, vrací se jen výjimečně a obvykle inkognito. Řadíme… celý referát
Moderní česká filosofie Filozofie 15.08.2017 50×
nepřesahuje svým významem evropské myšlení kořeny jsou ve 14.-15.stol. přehled: Středověk - Chelčický, Hus, Tomáš Štítný ze Štítného Baroko - Komenský období Národního obrození- Palacký, Bolzano, Purkyně 19.století - Masaryk období do 1.sv.v. - Krejčí, Kr celý referát
Filosofie 20. století Filozofie 14.08.2017 53×
do roku 1925 se vyvíjí dál směry z 19.století v období války vznikají nové směry, které reagují na válku proudy: paradigma je gnoseologická otázka řeší způsob poznání patří sem: novopositivismus, pragmatismus, fenomenologie, filozofie jazyka celý referát
Iracionalismus (voluntarismus, filosofie vůle) Filozofie 13.08.2017 57×
Zástupci této filozofie byli vychováváni zvláštním způsobem a to se odrazilo v jejich učení. Arthur Schoppenhauer jeho matka měla umělecký kroužek, byl ovlivněn uměním jeho filozofii nechtěli z počátku uznat, vydal několik děl, na univerzitě (zároveň s Hegelem), nakonec byla jeho… celý referát
Filosofie 19. století Filozofie 12.08.2017 50×
Pozitivismus reakce na německý idealismus; střed a levice ovlivněn utopickými socialisty (Proudhon, Saint-Simone, Fourier, ekonom Robert Owen) odmítá cokoli, co se týká metafyziky, máme se zabývat tím co skutečně je, existuje a lze to dokázat má blízko k utilitarismu (etika) – co… celý referát