Nejnovější referáty

Název referátuKategoriePřidánoPřečteno
Ekumenismus Náboženství 25.04.2017
Přehled křesťanských církví Původně jediná křesťanská církev se od počátku realizovala  jako společenství partikulárních církví na různých místech.  Tyto církve vytvářely společenství. Faktorem jednoty mezi nimi  byla kolegialita biskupů spolu s Petrovým primátem. Mezi místními… celý referát
Druhý vatikánský koncil Náboženství 22.04.2017 14×
Ohlášení ekumenického koncilu Ohlášení 2. vatikánského ekumenického koncilu dne 25.1.1959  vyplynulo ze zcela osobní iniciativy papeže Jana XXIII. Již při  samotném vyhlášení došlo k nedorozumění - podle katolické  terminologie znamená termín ekumenický totéž co všeobecný … celý referát
Osvícenství a jeho důsledky Náboženství 21.04.2017 38×
Po období baroka, kdy náboženský život ovlivňoval společnost takřka ve všech směrech, nastává období 18. století a vztah mezi náboženstvím a společností se stává problematičtější. Evropské země v této době ovládl nový duch - osvícenství. Rozšířilo se z Anglie přes Francii do Německa. Základním… celý referát
První vatikánský koncil Náboženství 21.04.2017 25×
V roce 1854 prohlásil Pius IX. za dogma dávnou víru, že "Maria  byla počata bez poskvrny prvotního hříchu". Tím rozhodl několik staletí starý spor teologických škol, kterým se zabývali hlavně františkáni a dominikáni, ve prospěch františkánů. Církev i veřejnost na celé záležitosti… celý referát
Světová misie Náboženství 21.04.2017 27×
Jak již bylo řečeno výše, zvláště raný a vrcholný středověk (5. - 12. století) byl dobou intenzivní misijní činnosti, při které byla pokřesťanštěna celá Evropa. Zároveň se však v 7. stol. vsunul mezi Evropu, Asii a Afriku islám. V islámských zemích Malé Asie a severní Afriky se udržely jen skrovné… celý referát
Počátky křesťanství v Čechách a na Moravě Náboženství 21.04.2017 30×
Slovanské náboženství Slovanské kmeny existovaly už dva tisíce let před Kr. O jejich náboženství však nemáme žádná písemná svědectví. Jednotlivé slovanské národy se utvářely v době od 6. do 10. stol. A.D. a počátky jejich písemnictví jsou spojeny až s příchodem křesťanství a jeho šířením… celý referát
Křížové výpravy Náboženství 20.04.2017 26×
Křížové výpravy byly vlastně dvě stě let trvající válkou o ovládnutí původní vlasti křesťanů - území Palestiny ("Svaté země"), částí západní Sýrie a východní části Byzance - ovládané muslimy. Když se křesťanští válečníci vydávali bojovat s nevěřícími, měli na šatech znamení kříže, proto… celý referát
Baroko Náboženství 20.04.2017 20×
Baroko jako umělecký směr vznikl v 16. stol. v katolické Itálii a rozšířil se během 17. a 18. stol. po celé Evropě. Proniklo do všech uměleckých a životních projevů (architektura, výtvarné umění, literatura, divadlo, hudba). Ačkoli je často spojováno s bojem proti reformaci, zasáhlo tvorbu nejen… celý referát
Církev v době rozpadu západní jednoty Náboženství 20.04.2017 18×
Po východním rozkolu se obě části křesťanstva rozvíjely několik staletí v relativním pokoji, chránily svou autentičnost a integritu. K dalšímu velkému rozkolu došlo koncem 14. stol. v katolické církvi, a proto se hovoří o západním schizmatu. Avignonský exil Francouzský král Filip Sličný se… celý referát
Velké východní schizma Náboženství 12.04.2017 42×
(rozdělení církve, schizma - rozkol, rozpad, rozchod) Vlastnímu schizmatu předcházelo již delší dobu existující napětí mezi Římem a Konstantinopolí (Cařihradem). Z hlediska politického byla problematická existence dvou mocenských center - Říma a Konstantinopole, která získala svůj význam r. 330… celý referát
Mnišství Náboženství 12.04.2017 37×
Počátky mnišství Východ Kolébkou myšlenky a praxe mnišství je křesťanský Východ. Není organizováno v různé řády či řehole s pevnými organizačními strukturami a specializovanými úkoly jako je tomu na Západě. Každá mnišská obec je samostatná, nezávislá, podléhá pouze místnímu biskupovi. Mnichy… celý referát
Scholastika, vznik univerzit Náboženství 12.04.2017 32×
Scholastika - tímto termínem se označuje metoda vyučování na středních školách, která usilovala (s pomocí filozofie) o racionální pochopení, obhajobu a systematizaci obsahu víry. Pro tuto metodu je charakteristické formulování otázky, rozbor a vymezení pojmů, logický výraz a důkaz. Tento postup je… celý referát
Doba církevních otců Náboženství 10.04.2017 57×
Církevní otcové - tento čestný termín označuje velké teology, kteří se neomezovali jen na obranu víry, ale snažili se hlouběji teologicky proniknout do pokladu víry, přičemž vycházeli ze Zjevení jako ze základu. Většinou se jednalo o biskupy (odtud "otec"), ale někteří byli jen kněží… celý referát
Křesťanství jako státní náboženství římské říše Náboženství 10.04.2017 68×
Konstantin a konstantinovský obrat Konstantin se narodil r. 285 A.D. v Naissu (dnešní Niš v Srbsku). Své mládí strávil na dvoře císaře Diokleciána v Nikomedii, kde byl vychován a kde získal vzdělání. Díky vlivu svého otce přijal jeho víru - monoteistický kult boha slunce, což mu později dle… celý referát
Šíření křesťanství Náboženství 10.04.2017 30×
Christianizace Evropy Římská říše byla kolébkou raného křesťanství, které zde položilo své základy a šířilo své učení po světě. Důležitá však byla též úloha barbarských národů (Germánů a Slovanů), neboť svým nadšením a otevřeností, s níž přijímaly křesťanství, podstatně přispěly k rozvoji… celý referát
Vznik církve Náboženství 02.04.2017 54×
Pojem církev Pojem církev je odvozen z řeckého Kyriaké, tj. Pánova (Kyrios - Pán). Pánem je míněn Ježíš Nazaretský. Ke jménu Ježíš (hebr. Jošua - Jahve zachraňuje) se připojuje titul Christos  (Kristus), tj. řecký překlad hebr. Mášiah (Mesiáš) - Pomazaný, Spasitel. Řecký termín ek celý referát
Pronásledování církve (Prvokřesťanští mučedníci) Náboženství 02.04.2017 63×
Pronásledování křesťanů židy Ačkoli se zpočátku křesťanská obec podílela na židovském kultu a zachovávala Mojžíšův Zákon, takže se jevila jako židovská sekta, brzy se s židovstvím rozešla. Začaly totiž vznikat nové prvky, které odlišovaly vyznavače JK od pravověrných židů: křesťanský… celý referát
Apoštolští otcové Náboženství 02.04.2017 59×
Od prvopočátku byla nauka křesťanského Zjevení církví pečlivě střežena a dále předávána. Dělo se tak ústně - především prostřednictvím kázání - ale dochovaly se i spisy z konce 1. a 1. pol. 2. stol., které se pokoušejí formuloval základy křesťanské věrouky. Jejich autory jsou tzv. apoštolští otcové… celý referát
Hyperhidroza Medicína 08.01.2017 329×
Pocení je normální a životně důležitý proces, protože udržuje v těle stálou tělesnou teplotu. Lidské tělo je vybaveno více než tři miliony potních žláz, které se nachazejí v kůži, převážně pak v podpaží, tříslech, dlaních a na chodidlech. Denně lidské tělo produkuje asi půl litru potu, s fyzickou… celý referát
Religionistika jako věda Náboženství 16.12.2016 401×
Religionistika = věda o náboženství, o náboženském chování člověka; odhlíží od závaznosti té či oné víry. Je na víře nezávislé vědecké postižení náboženského fenoménu vůbec a jeho působení na jedince a společnost. Religionistika je speciální reálná kulturní věda na hranici sociologie… celý referát