Nejnovější referáty

Název referátuKategoriePřidánoPřečteno
Alexander Solženicyn - Jeden den Ivana Děnisoviče Čtenářský deník 17.07.2017 44×
Alexander Solženicyn (1918-2008) Jeho život je strastiplný Ruský spisovatel, laureát Nobelovy ceny (1970) Dálkově studoval filozofii, historii a literaturu Během druhé světové války byl v hodnosti kapitána zatčen a uvězněn (za kritiku Stalina v soukromé korespondenci) Byl odsouzen k celý referát
Finanční trh Ekonomie 16.07.2017 18×
Finanční trh a jeho struktura Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Finanční trh = Místo, kde se střetává nabídka finančních prostředků s poptávkou po nich. Finanční trh je spojen s existencí peněz. Co tvoří na FT: Nabídka - volné peněžní prostředky domácností, firem (P celý referát
John Steinbeck - O myších a lidech Čtenářský deník 15.07.2017 27×
Ztracená generace skupina amerických spisovatelů narozených okolo roku 1900 autoři americké meziválečné prózy zažili válku a zobrazovali ji ve svých dílech – vyjadřují pocity těžkého návratu domů, kdy jsou duševně na dně, citově vyprahlí, mají velké problémy s opětovným začleněním… celý referát
Trestní právo Právo 14.07.2017 32×
souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění (trestné činy) za porušení právních norem hrozí pachateli sankce = tresty dělí se na: trestní právo hmotné (materiální) trestní právo procesní (formální) Trestní právo hmotné celý referát
Rodinné a občanské právo Právo 13.07.2017 40×
Rodinné právo od roku 1961 platí zákon o rodině: vztahy mezi manželi, rodiči a dětmi, prarodiči a náhradní rodinnou péčí novelizace 1. 8. 1998 tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi manželskými i nemanželskými atd., mezi dalšími příbuznými a vztahy při… celý referát
Teorie práva Právo 12.07.2017 43×
(kořeny práva, právo, právní vztahy, právní řád, právní normy, subjekty právních vztahů) Právo soubor všech předpisů regulujících život ve společnosti je psané (= kodifikované) a všeobecně platné Základní členění práva: objektivní: všeobecně platné, závazné p celý referát
Aplikace státoprávní teorie v ČR Politologie 09.07.2017 39×
(ústavní právo v ČR) Ústavní právo: upravuje: uspořádání státu rozdělení a výkon státní moci základní práva a svobody občanů prameny ústavního práva = ústava a ústavní zákony - odlišují se: formou - „ústavní celý referát
Státoprávní teorie Právo 08.07.2017 41×
(vznik státu, charakteristické znaky státu, rozdělení států podle moci a státního zřízení) Stát = organizované společenství lidí, žijících trvale na určitém ohraničeném území Vznik státu primární sekundární spojování státních celků rozpadem (nebo vyčlenění celý referát
Organizace spojených národů (OSN) Politologie 07.07.2017 41×
(anglicky United Nations) posláním OSN je udržování celosvětového míru a spravedlivých vztahů mezi státy snaží se zajistit členským státům jejich suverenitu a poskytuje jim humanitární a rozvojovou pomoc v dnešní době má 192 členů, jako jediný v Evropě se nepřipojil Vatikán hlavní sídlo… celý referát
Proces evropské integrace Politologie 07.07.2017 43×
Rada Evropy je mezinárodní organizace evropských zemí, která byla zřízena smlouvou, jenž byla podepsána v srpnu 1949 ve Štrasburku smlouvu uzavřely: Belgie, Dánsko, Francie, Nizozemí, Irsko, Itálie, Lucembursko, Norsko, Řecko, Švédsko, Turecko a Velká Británie (ČR od roku 1993) dnes jsou… celý referát
Politická situace v ČR do roku 2011 Politologie 06.07.2017 38×
Situace před revolucí ekonomická situace v ČS byla poměrně dobrá -> jistou míru blahobytu a stabilitu režimu opozice se tak stále udržovala kolem malé skupiny lidí spojené s Chartou 77 v čele s V.Havlem v 80. letech docházelo v ČS k postupnému uvolňování poměrů, které umožnily… celý referát
Rozdělení moci v demokracii, volby, volební systémy Politologie 05.07.2017 52×
Moc = možnost působit, ovlivňovat společnost (její část či jednotlivce) dělba moci - znemožňuje kumulaci moci zákonodárné, výkonné a soudní u jediného orgánu podstatou dělby moci je vzájemné oddělení všech orgánů a nezávislost současně se složky moci kontrolují a za určitých… celý referát
Politické ideologie a doktríny, politické strany Politologie 05.07.2017 34×
Politické ideologie souhrn idejí, teorií a názorů, které vyjadřují základní životní postoje a cíle určité sociální skupiny zabývá se problémy společnosti a státu, vnitřní i mezinárodní politiky pol. doktrína = systematický soubor principů a názorů na určitý konkrétní… celý referát
Politologie jako věda Politologie 04.07.2017 38×
(předmět studia - politika, struktura vědy, politický systém, politický program) Politologie = politická věda vyčlenila se ve 20. století z filozofie (1949 v Paříži) = vědecká disciplína zabývající se studiem politiky (= předmět studia) počátek v antickém Řecku, prohloubena v renesan celý referát
Fonetika, fonologie Gramatika 12.06.2017 127×
Transkripce slov viz. tvoření slov Slovo a jeho význam slovo = skupina hlásek tvořící celek a mající význam: lexikální (slovníkový) gramatický jednovýznamové - odborné výrazy, ci celý referát
Církev a kultura Náboženství 31.05.2017 161×
Víra a kultura Druhý vatikánský sněm považoval za důležité vyslovit se o vztahu katolické církve ke kultuře, neboť od prvních staletí existence církve vznikalo pevné sepětí mezi vírou a kulturou. Učinil tak v pastorální konstituci o církvi v dnešním světě (Gaudium et spes), ve které reflektoval… celý referát
Věda a víra Náboženství 28.05.2017 186×
Tato dvě známá slova označují dva lidské přístupy k uchopení pravdy. Člověk dosahuje pravdy jednak svým vlastním poznáním (smyslovým a rozumovým) a jednak tím, že přijme za pravdivé to, co mu druhý (člověk, Bůh) sděluje. Obě cesty k pravdě mají svá omezení a úskalí, ale také své přednosti a výhody… celý referát
Manželství a rodina v dnešním světě Náboženství 26.05.2017 183×
Teologická antropologie Rozličné, často protichůdné a většinou jednostranné názory (humanisticko-idealistický, materialistický, marxistický) jsou důvodem krize dnešního obrazu člověka. Ucelený pohled na člověka zprostředkovávají univerzální vědy (zohledňující všechny poznatky bez metodické… celý referát
Morfologie (tvarosloví) Gramatika 26.05.2017 190×
Substantiva - číslo Ohebný slovní druh označující věci konkrétní a abstraktní. singulár plurál duál = párové části těla (+ číslovky obě, dvě), pozůstatek ze staré češtiny rozdíl v 7.pádě plurálu  př.rukama odchylky: p celý referát
Církev a vlastnictví Náboženství 24.05.2017 100×
Formy vlastnictví Abychom se mohli kvalifikovaně zabývat daným tématem, je na místě definovat formy vlastnictví charakteristické pro moderní společnost: vlastnictví spotřebního zboží (aby člověk mohl žít: potraviny, oblečení atd.) spotřební zboží trvalého charakteru (vybavení bytu, auta… celý referát