Nejnovější referáty

Název referátuKategoriePřidánoPřečteno
Mé oblíbené místo (líčení) Slohové práce 07.01.2018 221×
Po temné zimě konečně přichází dlouho očekávané jaro. První sluneční paprsky začínají pomalu hřát a každého nutí vyjít do přírody.I já jdu ven a prožiji jarní den v sadu. Krčí se za mýtinou poblíž naší chaty. Když vycházím z lesa, hned mě vykouzlí úsměv na tváři vůně čerstvě rozkvétajících… celý referát
Třídící algoritmy Informatika 20.11.2017 295×
Bubblesort Algoritmus opakovaně prochází seznam, přičemž porovnává každé dva sousedící prvky, a pokud nejsou ve správném pořadí, prohodí je. Porovnávání prvků běží do té doby, dokud není seznam seřazený. Pro praktické účely je neefektivní, využívá se hlavně pro výukové účely či v… celý referát
Obecné zákonitosti psychiky Psychologie 19.11.2017 305×
jako osobnost označujeme převážně člověka, který se nějak odlišuje od ostatních, vyniká morálními vlastnostmi… osobnost v psychologii je termín, který označuje určité aspekty každého jedince jsme sami sebou po celý život na podobné situace reagujeme většinou stejným způsobem, mění… celý referát
Asertivita v kostce Psychologie 17.11.2017 300×
Praktický způsob komunikace a jednání, kterým člověk vyjadřuje a prosazuje své myšlenky, city názory a postoje. postupuje tak aby nepřekračoval vlastní ani cizí práva asertivita je postavena na transakční analýze, kterou se zabýval E. Berne každý jedinec má k dispozici 3 základní stavy… celý referát
Tvořivost Psychologie 17.11.2017 301×
kreativita z latinského creo – tvořím tvořivost = soubor vlastností osobnosti, které jsou předpokladem pro tvůrčí činnost, zahrnuje v sobě schopnosti včetně intelektových, důležité jsou motivy a rysy osobnosti vymezuje se jako činnost, jejímž výsledkem je něco nového uplatňuje se celý referát
Socioekonomická geografie Zeměpis 13.11.2017 314×
Sociální nebo humánní geografie = člověk a jeho hospodářská činnost Znaky: nerovnoměrnost - počet obyvatel, rozmístění obyvatelstva, výroba dynamičnost - rozvíjení hospodářské a politické činnosti – nejdříve Egypt, Mezopoámie → USA → Japonsko, asijští tygři O celý referát
Duševní poruchy a náročné životní situace Psychologie 11.11.2017 223×
Psychopatologie Základní psychologická disciplína, která pojednává o chorobných duševních jevech, snazí se popsat příznaky a zařadit choroby do oblastí Duševní zdraví Vyrovnaný člověk nemá výkyvy nálad, schopen se soustředit, není agresivní, nemá tendenci vyvolávat konflikt… celý referát
Emoce Psychologie 07.11.2017 379×
Charakteristika emocí Emoce – je prožívání subjektivního stavu nebo vztahu k někomu, něčemu (působícím podnětům). Znakem tohoto prožívání je příjemnost, nebo nepříjemnost, přitahování nebo odpuzování působících podnětů. Člověk nejen vnímá svět, ale zaujímá k němu osobitý vztah… celý referát
Jazykověda (lingvistika) a její disciplíny Český jazyk 07.11.2017 185×
lingvistika (z lat. lingua = jazyk) - společenská věda, která zkoumá vznik, vývoj, stavbu a funkce jazyka jazyk = systém výrazových a významových prostředků, který si vytvořilo lidské společenství jako nástroj myšlení a dorozumění forma mluvená x psaná, jazyky živé x mrtvé x… celý referát
Raymond Chandler - Dáma v jezeře Čtenářský deník 04.11.2017 310×
Raymond Chandler Raymond Chandler je americký spisovatel, který se narodil na konci 19. Století. Jeho žánrem byly detektivní romány, povídky a scénáře. Je to typický muž z tzv. „Americké drsné školy“ (hard boiler fiction). V jeho životě hrál bohužel velký úděl alkohol, a proto není… celý referát
Vývojová psychologie Psychologie 08.10.2017 338×
Vývoj paměti a myšlení v ontogenezi Přestože po narození má dítě vyvinutý dýchací systém a další životně důležité systémy k samostatnému životu bez pupeční šňůry, nervová soustava není ještě zcela vyvinuta. Novorozenecké období je obdobím přizpůsobování se na vnější prostředí, proto se… celý referát
Učení a procesy a faktory ovlivňující učení Psychologie 30.09.2017 440×
Učení = komplexní psychický proces, který zahrnuje všechny poznávací procesy učení umožňuje psychický i fyzický vývoj člověk využívá myšlení, čímž se odlišuje od všech živých tvorů učení probíhá po celý život dělení: záměrné vím, že se učím a chci se na celý referát
Kognitivní procesy lidské psychiky Psychologie 28.09.2017 345×
Čití a vnímání způsob jakým poznáváme svět i sebe sama vnímáme pomocí smyslových orgánů (= analyzátory) čití probíhá pomocí čidel (= receptory) Čití celý referát
Determinace psychiky Psychologie 27.09.2017 608×
determinace = určení psychiky, její podmíněnost Biologická determinace psychiky = vnitřní způsob jakým je psychika ovlivňována pomocí endogenních (vnitřních) faktorů (dědičnost, anatomická stavba organismu, fyziologická stavba orgánů) a exogenních (vnějších) faktorů (živ.prostředí… celý referát
Psychika - struktura Psychologie 25.09.2017 489×
psychika = soubor všech psychických jevů neustále se vyvíjí, mění a vzájemně ovlivňuje psychické jevy = odrazy vnějšího prostředí a nás samotných (vztah k sobě) naše individuální vnitřní podmínky (s čím jsme se narodili) Zákl celý referát
Psychologie jako věda Psychologie 08.09.2017 583×
psyché (duše) + logos (věda) v 19. století se vydělila z filozofie (Darwinova evoluční teorie) interdisciplinární věda = věda mezioborová, spolupracuje s dalšími věd. disciplínami (biologie, antropologie, filozofie, sociologie) psychologie = věda zabývající se všemi psychickými procesy a… celý referát
Sociální řád, sociálně patologické jevy Sociologie 03.09.2017 501×
v procesu socializace si osvojujeme sociální pozice a role společnost lidí je organizována společenským řádem společenský řád je tvořen normami normy = pravidla chování (meze, hranice našeho chování mají různou míru závaznosti (= povinnost řídit se jimi) při nedodržování hrozí sa celý referát
Teorie sociálních skupin Sociologie 01.09.2017 834×
Sociální útvary (= společenské skupiny) = skupiny lidí, které jsou vymezené vztahy mezi nimi, v nichž kolektivně organizují své institucionální činnosti, v tradiční společnosti byli lidé spol. normami vedeni k tomu, aby navzájem účinně a dobře spolupracovali -> změna po vzniku kapitalismu… celý referát
Mikrosociologie Sociologie 30.08.2017 540×
Mikrosociologie = vědní obor zabývající se zkoumáním malých sociálních skupin Proces socializace (interpretativní sociologie) socializace proces začleňování jedince do společnosti osvojování pozic a rolí, sociální dovednosti, návyků, postojů, přijímá zároveň normy a řád, hlavně i celý referát
Sociologie jako věda Sociologie 28.08.2017 661×
Sociologie z řeckého societas = společnost, logos = věda = věda, která se snaží podat celkový obraz společnosti, její strukturu a zákonitosti jejího vývoje zkoumá společenské jevy a vztahy Émile DURKHEIM a Max WEBER – nejznámější vymezení sociologického předmětu É. Durkheim celý referát