Nejnovější referáty

Název referátuKategoriePřidánoPřečteno
Asertivita v kostce Psychologie 17.11.2017 13×
Praktický způsob komunikace a jednání, kterým člověk vyjadřuje a prosazuje své myšlenky, city názory a postoje. postupuje tak aby nepřekračoval vlastní ani cizí práva asertivita je postavena na transakční analýze, kterou se zabýval E. Berne každý jedinec má k dispozici 3 základní stavy… celý referát
Tvořivost Psychologie 17.11.2017 19×
kreativita z latinského creo – tvořím tvořivost = soubor vlastností osobnosti, které jsou předpokladem pro tvůrčí činnost, zahrnuje v sobě schopnosti včetně intelektových, důležité jsou motivy a rysy osobnosti vymezuje se jako činnost, jejímž výsledkem je něco nového uplatňuje se celý referát
Socioekonomická geografie Zeměpis 13.11.2017 39×
Sociální nebo humánní geografie = člověk a jeho hospodářská činnost Znaky: nerovnoměrnost - počet obyvatel, rozmístění obyvatelstva, výroba dynamičnost - rozvíjení hospodářské a politické činnosti – nejdříve Egypt, Mezopoámie → USA → Japonsko, asijští tygři O celý referát
Duševní poruchy a náročné životní situace Psychologie 11.11.2017 57×
Psychopatologie Základní psychologická disciplína, která pojednává o chorobných duševních jevech, snazí se popsat příznaky a zařadit choroby do oblastí Duševní zdraví Vyrovnaný člověk nemá výkyvy nálad, schopen se soustředit, není agresivní, nemá tendenci vyvolávat konflikt… celý referát
Emoce Psychologie 07.11.2017 76×
Charakteristika emocí Emoce – je prožívání subjektivního stavu nebo vztahu k někomu, něčemu (působícím podnětům). Znakem tohoto prožívání je příjemnost, nebo nepříjemnost, přitahování nebo odpuzování působících podnětů. Člověk nejen vnímá svět, ale zaujímá k němu osobitý vztah… celý referát
Jazykověda (lingvistika) a její disciplíny Český jazyk 07.11.2017 64×
lingvistika (z lat. lingua = jazyk) - společenská věda, která zkoumá vznik, vývoj, stavbu a funkce jazyka jazyk = systém výrazových a významových prostředků, který si vytvořilo lidské společenství jako nástroj myšlení a dorozumění forma mluvená x psaná, jazyky živé x mrtvé x… celý referát
Raymond Chandler - Dáma v jezeře Čtenářský deník 04.11.2017 123×
Raymond Chandler Raymond Chandler je americký spisovatel, který se narodil na konci 19. Století. Jeho žánrem byly detektivní romány, povídky a scénáře. Je to typický muž z tzv. „Americké drsné školy“ (hard boiler fiction). V jeho životě hrál bohužel velký úděl alkohol, a proto není… celý referát
Vývojová psychologie Psychologie 08.10.2017 206×
Vývoj paměti a myšlení v ontogenezi Přestože po narození má dítě vyvinutý dýchací systém a další životně důležité systémy k samostatnému životu bez pupeční šňůry, nervová soustava není ještě zcela vyvinuta. Novorozenecké období je obdobím přizpůsobování se na vnější prostředí, proto se… celý referát
Učení a procesy a faktory ovlivňující učení Psychologie 30.09.2017 249×
Učení = komplexní psychický proces, který zahrnuje všechny poznávací procesy učení umožňuje psychický i fyzický vývoj člověk využívá myšlení, čímž se odlišuje od všech živých tvorů učení probíhá po celý život dělení: záměrné vím, že se učím a chci se na celý referát
Kognitivní procesy lidské psychiky Psychologie 28.09.2017 209×
Čití a vnímání způsob jakým poznáváme svět i sebe sama vnímáme pomocí smyslových orgánů (= analyzátory) čití probíhá pomocí čidel (= receptory) Čití celý referát
Determinace psychiky Psychologie 27.09.2017 323×
determinace = určení psychiky, její podmíněnost Biologická determinace psychiky = vnitřní způsob jakým je psychika ovlivňována pomocí endogenních (vnitřních) faktorů (dědičnost, anatomická stavba organismu, fyziologická stavba orgánů) a exogenních (vnějších) faktorů (živ.prostředí… celý referát
Psychika - struktura Psychologie 25.09.2017 264×
psychika = soubor všech psychických jevů neustále se vyvíjí, mění a vzájemně ovlivňuje psychické jevy = odrazy vnějšího prostředí a nás samotných (vztah k sobě) naše individuální vnitřní podmínky (s čím jsme se narodili) Zákl celý referát
Psychologie jako věda Psychologie 08.09.2017 452×
psyché (duše) + logos (věda) v 19. století se vydělila z filozofie (Darwinova evoluční teorie) interdisciplinární věda = věda mezioborová, spolupracuje s dalšími věd. disciplínami (biologie, antropologie, filozofie, sociologie) psychologie = věda zabývající se všemi psychickými procesy a… celý referát
Sociální řád, sociálně patologické jevy Sociologie 03.09.2017 367×
v procesu socializace si osvojujeme sociální pozice a role společnost lidí je organizována společenským řádem společenský řád je tvořen normami normy = pravidla chování (meze, hranice našeho chování mají různou míru závaznosti (= povinnost řídit se jimi) při nedodržování hrozí sa celý referát
Teorie sociálních skupin Sociologie 01.09.2017 496×
Sociální útvary (= společenské skupiny) = skupiny lidí, které jsou vymezené vztahy mezi nimi, v nichž kolektivně organizují své institucionální činnosti, v tradiční společnosti byli lidé spol. normami vedeni k tomu, aby navzájem účinně a dobře spolupracovali -> změna po vzniku kapitalismu… celý referát
Mikrosociologie Sociologie 30.08.2017 450×
Mikrosociologie = vědní obor zabývající se zkoumáním malých sociálních skupin Proces socializace (interpretativní sociologie) socializace proces začleňování jedince do společnosti osvojování pozic a rolí, sociální dovednosti, návyků, postojů, přijímá zároveň normy a řád, hlavně i celý referát
Edgar Allan Poe - Havran Čtenářský deník 28.08.2017 272×
Děj Jedné zimní noci vzpomíná hlavní hrdina - básník na svou mrtvou milenku Lenoru, snaží se soustředit na čtení a v knize najít útěchu před chmurnými myšlenkami. O půlnoci uslyší zaklepání, za dveřmi nikdo není, a tak otevře okno, dovnitř vletí černý havran, básník se posadí proti němu a… celý referát
Sociologie jako věda Sociologie 28.08.2017 463×
Sociologie z řeckého societas = společnost, logos = věda = věda, která se snaží podat celkový obraz společnosti, její strukturu a zákonitosti jejího vývoje zkoumá společenské jevy a vztahy Émile DURKHEIM a Max WEBER – nejznámější vymezení sociologického předmětu É. Durkheim celý referát
Franz Kafka - Proměna Čtenářský deník 24.08.2017 205×
Počátky moderní prózy 20. století ubývá dějovosti řeší konfrontaci vnitřního světa s vnějším, objevují se pocity vyčlenění jednotlivce ze společnosti, poukazuje na neporozumění okolí je velmi subjektivní experimenty s jazykem objevují se prvky absurdity využití podtextu, celý referát
Josef Škvorecký - Zbabělci Čtenářský deník 23.08.2017 175×
Česká próza 70. – 80. let 20. století v souvislosti s normalizací zaznamenala próza obsahové i žánrové zjednodušení, nemohly vycházet určité žánry a témata, českému čtenáři byla dostupná pouze oficiální literatura autoři si proto většinou vybírali nekonfliktní a jednoznačná témata… celý referát