Podnikání podle nového občanského zákoníku

Podstata a cíl podnikání

Podstata:

 • Předělávat přírodu na statky a služby, za účele zisku.

Cíl:

 • Podnikatel podniká na vlastní jméno a vlastní riziko, za účelem zisku, proražení na trh a přežití na trhu

Pojmy související s podnikáním

Obchodní závod (dříve “podnik”)

 • V Českém právním řádu je definován jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti
 • Je to tedy věc, kterou využívá k svému podnikání
 • Kdysi byl definován jako “soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání”
 • Není to soubor majetku, ale soubor jmění

Podnikání:

 • činnost vymezená zákonem vedoucí k dosažení zisku.

Podnikatel:

 • Je to fyzická nebo právnická osoba, která předělává přírodu na statky a služby za účelem zisku
 • podnikatel může být jakákoliv osoba starší 18 let

Fyzická osoba:

 • jeden konkrétní člověk (s jeho právy a povinnosti)

Právnická osoba:

 • organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost

Obchodní firma:

 • Obchodní firma dále jen Firma, je název pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku

Obchodní rejstřík:

 • Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, jako je např: firma, sídlo, předmět podnikání nebo společníci.
 • Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj výpisy
 • je veden soudem

Jiné typy rejstříku:

 • spolkový rejstřík
 • nadační rejstřík
 • rejstřík ústavů

Obchodní tajemství:

 • jsou to veškeré informace, know-how a důležité věci které podnikatel potřebuje k podnikání

Nekalá soutěž:

 • Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům
 • do nekalé soutěže patří:
  • Klamavá reklama
  • Klamavé označení zboží a služeb
  • Podplácení

Druhy podniků podle různých hledisek:

 • Podle zaměření a způsobu hospodaření
 • Podle vlastnictví majetku
 • Podle výkonu
 • Podle velikosti
 • Podle příslušnosti k určitému odvětví
 • Podle dalších hledisek

Plná moc:

 • Zmocnitel zmocní zmocněnce aby ho zastupoval jeho jménem
 • Musí být rozsah zmocnění, datum (od kdy, popř. do kdy)
 • Plná moc zaniká:
  • Zmocnitel odvolá zmocněnce
  • Vykonáním právního jednání
  • Výpovědí zmocněnce
  • Smrtí zmocněnce nebo zmocnitele

Prokura:

 • zvláštní druh plné moci
 • osoba, které byla udělena prokura je prokurista
 • mohou jí udělit pouze podnikatelé zapsáni v OR (obchodní rejstřík)
 • uděluje se jen fyzické osobě
 • prokurista je oprávněn činit veškerá právní jednání k provozu obchodního závodu
 • není oprávněn zcizovat nemovité věci a zatěžovat¨
 • musí být zapsán v OR

Hodnocení referátu Podnikání podle nového občanského zákoníku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Karma
  8. únor 2021
  1 583×
  378 slov

Komentáře k referátu Podnikání podle nového občanského zákoníku