Živnostenské podnikání

Podnikání u nás upravuje především živnostenský zákon a obchodní zákoník.

Podnikatelské subjekty:
1. Fyzické osoby
a) podnikatelé
- podnikající na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského zákona
- podnikající na základě jiného oprávnění dle jiných zákonů (např. lékaři, veterináři
apod.)
b) zaměstnanci
- osoby schopné vstupovat do pracovně právních vztahů se svými zaměstnavateli. Zde
se řídíme především zákoníkem práce

2. Právnické osoby
a) obchodní společnosti (dle obchodního zákoníku)
- veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
- komanditní společnost (k.s.)
- společnost s ručením omezeným (spol. s r.o., s.r.o.)
- akciová společnost (a.s.)
b) družstva (dle obchodního zákoníku)
- zemědělská, bytová, stavební, spotřební, výrobní, uměleckých řemesel atd.
c) státní podniky (dle zákona o státním podniku) a další

Podnikatelé se mohou sdružovat i bez vzniku právnické osoby:
s tichý společník (dle obchodního zákoníku)
s sdružení neboli konsorcium (dle občanského zákoníku)

Podnikatelé vstupují:
1. do vztahů mezi sebou
- zde se řídí především obchodním zákoníkem, popř. občanským zákoníkem
2. do vztahů ke svým zaměstnancům nebo k zaměstnavatelům (když je živnostník v s. r. o.)
- zde se řídí především zákoníkem práce
3. do vztahů ke státu
- zde se řídí řadou zákonů, především pak zákony daňovými, celním zákonem, atd.

Živnosti

Živnostenské podnikání upravuje živnostenský zákon.

Definice živnosti
→ Živnost je soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem.

Živnost není například:
- povolání lékařů, veterinářů, advokátů, notářů, znalců, auditorů, daňových poradců, burzovních dohodců a makléřů apod.
- činnost bank, pojišťoven, penzijních fondů, burz, telekomunikační sítě, výroba léčiv, výchova a vzdělávání ve školách apod.
→ podnikají podle dalších zvláštních podmínek

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba (i zahraniční), splňující podmínky dané živnostenským zákonem:
§ všeobecné podmínky:
s 18 let,
s způsobilost k právním úkonům,
s bezúhonnost (dle výpisu z trestního rejstříku)
s předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá žádné nedoplatky vůči státu
§ zvláštní podmínky – odborná (výuční list) a jiná způsobilost (spolehlivost)
§ provozování živnosti průmyslovým způsobem – firmy si mohou zažádat o jednu živnost provozovanou průmyslovým způsobem – toto oprávnění zahrnuje právo k provozování všech činností směřujících ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby.

U FO dané podmínky musí splňovat sám podnikatel. Pokud je nesplňuje, může zaměstnat odpovědného zástupce, který je splňuje.
U PO musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce (většinou člen statutárního orgánu).

Odpovědný zástupce
= FO ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je v pracovně právním vztahu k podnikateli.
Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování činnosti, musí mít bydliště na území ČR a musí prokázat znalost českého nebo slovenského jazyka, pokud není občanem ČR.

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:
1) podnikatel – FO, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování činnosti,
2) podnikatel – zahraniční FO, který nemá na území ČR povolen pobyt,
3) podnikatel – PO se sídlem v ČR.
4) podnikatel – zahraniční PO.

V ostatních případech podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce, ale nemusí.

Živnost nelze provozovat

  • když soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru.
  • když na majetek podnikatele byl prohlášen konkurz.
  • když je návrh na konkurz zrušen pro nedostatek majetku.


Rozdělení živností
1. podle druhu činnosti:
a) obchodní
b) výrobní
c) poskytování služeb

2. podle vzniku práva k provozování živnosti:
a) ohlašovací
- řemeslné
- vázané
- volné
b) koncesované

Živnosti ohlašovací:
a) řemeslné – podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru a určitou délkou praxe
b) vázané – u každé vázané živnosti jsou předepsány speciální podmínky odborné způsobilosti (např. provozování autoškoly – odborná způsobilost o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel)
c) volné – pro jejich provozování jsou stanoveny pouze všeobecné podmínky (není potřeba prokazovat odborné způsobilosti); obory živností volných jsou stanovené vládou – nelze si tedy vymyslet vlastní název volné živnosti

Živnosti koncesované:
Lze je provozovat pouze na základě udělení koncese. Získání koncese je podmíněno splněním požadované odborné a zvláštní způsobilosti a splnění dalších podmínek uvedených v zákoně.
Příklady koncesovaných živností: výroba zbraní, směnárenská činnost, taxislužba, pohřební služba, soukromí detektivové, provozování cestovní kanceláře, oceňování majetku apod.

Živnostenské oprávnění:
§ živnostenský list – pro živnosti ohlašovací – podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti → má platnost k datu zažádání
§ koncesní listina – pro živnosti koncesované – podnikatel může začít podnikat teprve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

Podnikatel může provozovat více živností, má-li na každou živnostenské oprávnění (s výjimkou živnosti provozované průmyslovým způsobem).

Všechna živnostenská oprávnění a jejich změny jsou zapsána v živnostenském rejstříku, který je veden živnostenskými úřady.

Zánik živnostenského oprávnění:
smrtí podnikatele,
zánikem PO, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku,
uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou,
rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění,
dobrovolně.

Pokud živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, v některých případech nemůže podnikatel znovu ohlásit živnost, nejdříve pak po uplynutí 3 let po zrušení živnosti.

Živnostenský zákon dále stanoví:
s povinnosti podnikatelů – mezi nejdůležitější patří
povinnost dokladovat kontrolním orgánům způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služby,
povinnost zajistit, aby v provozovně, kde je prodáváno zboží spotřebitelům, byla ve vymezené době přítomna osoba znalá českého nebo slovenského jazyka;
s na požádání kupujícího vydávat doklady o prodeji zboží. Kopie dokladů je podnikatel povinen uschovávat po dobu 3 let, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
s každý podnikatel dostane své IČO (identifikační číslo),
s živnostenské úřady vedou živnostenské rejstříky, které mají funkci evidenční. Část živnostenského rejstříku je veřejná, tzn. že každý se zde může dozvědět potřebné informace o udělených živnostech aniž by zdůvodňoval, proč je chce získat. Do neveřejné části může nahlédnout pouze ten, kdo prokáže právní zájem (např. vede soudní spor s podnikatelem
s kontrolu dodržování tohoto zákona provádí obecní živnostenské úřady a ty také smí ukládat pokuty za porušení zákona

Obchodní zákoník

→ upravuje jednu skupinu vztahů mezi subjekty národního hospodářství, a to vztahy mezi podnikateli.

Podnikatelé mohou podnikat samostatně jako FO – v tom případě postačí zřízení živnosti dle živnostenského zákona (podnikatel za závazky své firmy ručí neomezeně), nebo spojí své síly a kapitál a podnikají společně jako PO – využijí možností obchodního zákoníku, který upravuje vznik a podnikání PO.

Obchodní firma
= název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku (pod kterým podniká)
1) firma FO
= jméno a příjmení (popř. + oblast, ve které podniká; Jan Novák – zedník)
2) firma PO
= název, pod nímž je zapsána v obchodním rejstříku + dodatek označující právní formu
(v. o. s., a. s., s. r. o., k. s., družstvo)

Obchodní listiny (objednávky, obchodní dopisy, faktury)
→ musí obsahovat údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, identifikačním čísle a údaj o zápisu do obchodního rejstříku či údaj o zápisu v jiné evidenci

Jednání podnikatele
FO – jedná osobně či zplnomocněným zástupcem
PO – jednají prostřednictvím statutárních orgánů či zástupcem

Prokura = zvláštní plná moc
- zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům (kromě prodeje nemovitostí) vyplývajících z
provozu podniku
- lze udělit jen FO a ta musí být zapsána v obchodním rejstříku

Obchodní rejstřík = veřejný seznam s údaji o podnikatelích v elektronické podobě
- veden soudy
- zveřejňován v Obchodním věstníku
- zápisem vzniká PO

Do obchodního rejstříku se zapisují:
1. obchodní společnosti, družstva a jiné PO, o nichž to stanoví zákon
2. zahraniční osoby
3. FO dobrovolně, či povinně, z těchto důvodů:
- výše výnosů nebo příjmů dosáhla v průměru za dvě po sobě jdoucí účetní období 120 mil. Kč
- provozuje živnost průmyslovým způsobem
- pokud jí to ukládá zvláštní předpis

Účetnictví podnikatelů - stanovené zákonem o účetnictví
- povinně ho vedou podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku a FO s obratem nad 15 milionů Kč
- ostatní podnikatelé ho vedou dobrovolně, či vedou daňovou evidenci dle zákona o dani z příjmu

Účetní období = nepřetržitě po sobě jdoucích 12měsíců (může se shodovat s kalendářním rokem)
- při zániku obchodní společnosti může být delší než 12 měsíců (max. 15)
- při přechodu na jiné účetní období může být kratší i delší

Vybraní podnikatelé musí na konci účetního období sestavit účetní závěrku a výroční zprávu, ověřenou auditorem.
Platí to pro a. s., družstva a s. r. o. v případě, když v předchozím a běžném roce:
- překročí úhrn aktiv z rozvahy 40 mil. Kč
- mají čistý obrat vyšší než 80 mil. Kč
- mají průměrný počet zaměstnanců vyšší než 50

Hospodářská soutěž = konkurenční rozvíjení své činnosti v zájmu dosažení hospodářského prospěchu (nutno dodržovat právně závazná pravidla)

Zneužití účasti:
a) nekalá soutěž (klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, vyvolávání nebezpečné záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků a služeb, podplácení, zlehčování, porušení obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí)
b) nedovolené omezování hospodářské soutěže (dohody soutěžitelů omezující hospodářskou soutěž (kartelové dohody,...), dohody o sloučení soutěžitelů vedoucí k omezené konkurenci, zneužití monopolního dominantního postavení soutěžitelů)

- je trestné, zneužívat svého výsadního postavení

Zákon o ochraně hospodářské soutěže se také nazývá protimonopolní zákon.

Hodnocení referátu Živnostenské podnikání

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  CHAJDÁ
  10. únor 2012
  11 686×
  1396 slov

Komentáře k referátu Živnostenské podnikání