Obchodní společnosti

-je právnická osoba založená za účelem podnikání
- její zakladateli a společníky mohou být osoby fyzické i právnické
-zakládá se společnou smlouvou podepsanou zakladateli

-společnost vzniká dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku
-zakládá-li společnost jediný zakladatel nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina
Společenská smlouva, popř. zakladatelská listina, musí obsahovat tyto náležitosti:
obchodní jméno – v němž musí být alespoň zkratkou také vyznačeno, o jaký typ společnosti jde
sídlo společnosti a předmět jejího podnikání
jména a bydliště zakladatelů a určení statutárního orgánu

Typy obchodních společností

Veřejná obchodní společnost
-je společnost, ve které alespoň 2 osoby podnikají pod společným jménem a ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem, společně a nerozdílně
-vedení společnosti je upraveno podle zásad uvedených ve společenské smlouvě
-změnou společenské smlouvy může do společnosti přistoupit nový společník nebo dosavadní společník odstoupit, zůstanou-li alespoň 2 společníci ve společnosti
-na všechny společnosti se vztahuje zákaz konkurence, tzn. že společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků podnikat mimo společnost ve stejném oboru, který je předmětem podnikání téhle společnosti
-návrh na zápis do obchodního rejstříku podepisují všichni společníci
-majetek společnosti tvoří krom jiných i peněžité i nepeněžité vklady společníků, vklad se splatí ihned po vzniku společnosti nebo ve lhůtě stanovené ve společné smlouvě
-zisk určený k rozdělení se dělí mezi společníky rovným dílem a taktéž ztrátu nesou všichni rovným dílem
-statutární orgánem V.O.S. je každý ze společníků pokud ve společenské smlouvě není stanoveno jinak

Obchodní jméno – označení:
= 1. Veřejná obchodní společnost
2. V. O. S.

Společenská smlouva musí obsahovat:
1. Obchodní jméno
2. Určení společníků uvedených názvů a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby
3. Předmět podnikání společnosti

Komanditní obchodní společnost
-je společnost v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společností do výše svého vkladu zapsaného v obchodním rejstříku KOMANDISTÉ
-jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem KOMPLEMENTÁŘI
-návrh na zapsání K.S. do obchodního rejstříku podepisují všichni společníci a předkládá se společenská smlouva
-k obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři
-zákaz konkurence pro komandistu neplatí, nestanovíli společenská smlouva jinak
-rozdělení zisku mezi komandistu a komplementáře určí poměrem stanoveným ve společ. smlouvě
-statutárním orgánem jsou komplementáři
-při zániku nebo zrušení společnosti, každý ze společníků má nárok na vrácení hodnoty splaceného vkladu
-pokud likvidační zůstatek nestačí k tomu vrácení, mají přednostní právo na vrácení komandisté

Obchodní jméno – označení:
= 1. Komanditní společnost
2. K. S.

Společenská smlouva musí obsahovat:
1. Obchodní jméno a sídlo společnosti
2. Určení společníků uvedením názvu a sídla práv. osoby nebo jména a bydliště fyz. osob
3. Předmět podnikání
4. Určuje, kteří ze společníků jsou komandisté a kteří komplementáři
5. Výše nákladu každého komandisty

Společnost s ručením omezeným
-je společnost jejíž základní jmění je tvořeno předem stanovenými vklady vkladných společníků
-může být uzavřena buď 1 osobou, ale nejvíce 50 osobami
-společnost zodpovídá za poručení závazků celám svým majetkem
-společník jen do výše svého nezaplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku
-hodnota základního jmění společnosti musí činit alespoň 100 000Kč
-hodnota jmění jednoho společníka /vklad/ nejméně 20 000Kč
-před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být na každý peněžitý vklad splatný nejméně 30% celková hodnota vkladů nejméně 50 000Kč

Obchodní jméno – označení:
= 1. Společnost s ručením omezeným
2. Spol. s r.o.
3. s.r.o.

Společenská smlouva musí obsahovat:
1. Obchodní jméno a sídlo společnosti
2. Určení společníků, název a sídlo
3. Předmět podnikání
4. Výše základního jmění, výše vkladu každého společníka
5. Jména a bydliště prvních jednatelů společnosti
6. Jména a bydliště členů dozorčí rady

Orgány společnosti:
1.Valná hromada – nejvyšší orgán společnosti
- Schvaluje roční účetní závěrky
- Rozděluje zisk
- Schvaluje stanovy
- Rozhoduje o zrušení společnosti
-společník se zúčastní valné hromady osobně nebo na základě písemné moci

2.Dozorčí rada – se zřizuje stanoví-li tak společenská smlouva
- Dohlíží na činnost jednatelů
- Přezkoumává roční účetní závěrku
- Podává zprávy valné hromadě

Akciová společnost
-je společnost jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité hodnotě
-zodpovídá za závazky celým svým majetkem
-společníky mohou být osoby fyzické, právnické početně neomezené
-může být založena jedním zakladatelem za podmínky, že je to právnická osoba jinak s 2 a více zakladateli
-jeli více zakladatelů musí být zakladatelská smlouva
-základní jmění musí být alespoň 1 000 000Kč

Obchodní jméno – označení:
= 1. Akciová společnost
2. a.s.

Akcie
-je cenným papírem s nímž jsou spojena práva akcionáře jeho společníků podílet se na řízení společnosti
Musí obsahovat
1. Obchodní jméno a sídlo společnosti
2. Číselné označení akcie a její jmenovitou hodnotu
3. Označení, zda akcie je na majitele nebo na jméno
4. Datum vydání a podpisy svou členů představenstva
Základní smlouva obsahuje:
1. Obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání
2. Navrhované základní jmění
3. Počet akcií a její hodnota
-o založení společnosti rozhoduje valná hromada – schvaluje stanovy a volí orgány společnosti
Stanovy musí obsahovat:
1. Obchodní jméno
2. Předmět podnikání
3. Výši základního jmění
4. Počet a jmenovitá hodnota akcií
5. Způsob rozdělení zisku
Orgány společnosti:
1. Valná hromada schází se nejméně 1 do roka
2. Představenstvo statutárního orgánu rozhoduje o všech nejdůležitějších otázkách
3. dozorčí rada musí mít nejméně 3 členy
4. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada a je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny hlasů a forma notářského zápisu

Obchodní rejstřík
-vedou pověřené soudy a zapisují do něj obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby o niž to ví zákon(státní podniky a zahraniční podnikatele
-fyzické osoby s bydlištěm v ČR, které jsou podnikateli se zapisují na vlastní žádost nebo ukládali to zvláštní zákon
V obchodním rejstříku se u každého podnikatele eviduje
1.Obchodní jméno
2.Sídlo firmy
3.IČO
4.Předmět podnikání
-u právnické osoby její právní forma a statutární orgán, který ji řídí
-zapisují se všechny další změny

Zrušení a zánik obchodních společností
-dochází z jejich iniciativy nebo rozhodnutí soudu
-2 způsoby zániku – 1.Likvidací
2.Bez likvidace
1.Likvidací
-určený likvidátor vymáhá pohledávky, platí dluhy a zpeněžuje majetek zrušené společnosti
-společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku
-návrh na výmaz předkládá likvidátor do 30 dnů po skončení likvidace
-všechny právní úkony týkající se vzniku, změn nebo zániku společnosti musí mít písemnou formu
2.Bez likvidace
-jestliže majetek společnosti se všemi pohledávkami, dluhy, přejímá práv. nástupce
-k tomu dochází při sloučení s jiným subjektem a dochází k vypořádání majetku zrušené společnosti

Společnost zaniká k dni výmazu z obchodního rejstříku
Společnost se zruší 1.Uplynutím doby, na které byla založena
2.Dosažením účelu, pro který byla založena

Zánik v konkurzním řízení
-ten se provádí podle zákona o konkurzu a vyrovnání
-účelem konkurzního řízení je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku tz., že není schopen plnit svoje závazky
-podnikatel je v úpadku, jestliže je předlužen
-konkurz prohlašuje soud na návrh dlužníka, věřitele nebo likvidátora práv. osoby
-prohlášením konkurzu je společnost zrušena
-přípustné jsou 4 formy společností
-rozdíly jsou : - v rozsahu ručení společníků za závazky společnosti
- požadavky na kapitálové zajištění
- společník buď ve společnosti pracuje nebo stačí jeho kapitálová účast

Za obchodní společnosti nejsou považovány:
1. Občansko právní sdružení
2. Tichá společnost
3. Konsorcium
4. Kartel
5. Syndikát
6. Holdingová společnost
Holding
-je kapitálová účast na obchodní společnosti nejčastěji na akciové společnosti vedoucí jejímu finančnímu ovládnutí – centrálou jsou banky
Konsorcium
-je dočasné podnikatelské spojení, kdy k dosažení cíle nestačí prostředky jednoho subjektu
např. společné ověřování jedné stavy několika bankami

Hodnocení referátu Obchodní společnosti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 755×
  1148 slov

Komentáře k referátu Obchodní společnosti