Obchodní společnosti

- majetek je v soukromém vlastnictví
- v porovnání s podniky soukromých podnikatelů jednotlivců mají některé výhody, ale i nevýhody:
výhody: 1. menší podnikatelské riziko (je rozložené mezi více společníků)
2. mají dostatek kapitálu (obchodní společnosti)
3. rozložení pracovního zatížení na společníky
nevýhody: 1. musí se dělit o zisk
2. rozhodování nebývá tak pružné a včasné

obchodní společnost:
- je PO, založená za účelem podnikání
- jejími zakladateli a společníky mohou FO a PO
vznik – dnem zápisu do „Obchodního rejstříku“
založení – „Společenskou smlouvou“ – obchodní jméno a druh společnosti
sídlo společnosti
předmět podnikání
jména a bydliště společníků
způsob rozdělování zisku a podílení na ztrátách
Základní jmění – kapitál společnosti = souhrn vkladů společníků
Vklad – peníze, nebo jiné hodnoty ocenitelné penězi (dopravní prostředky, budovy,
poznatky, pozemky)
Společníkův podíl na čistém obchodním jmění (= majetek – závazky) se určuje podle výše vkladů
Zrušení – buď z její iniciativy, nebo rozhodnutím soudu
Zánik - dnem výmazu z Obchodního rejstříku z těchto důvodů:
= uplynutí doby, na kterou byla založena
= dosažením účelu, na který byla založena
= dnem uvedeným v rozhodnutí společníků
= dnem uvedeným v rozhodnutí soudu (vyrovnání)
= prohlášením konkurzu
Veřejná obchodní společnost

- společnost s ručením neomezeným
- OJ musí obsahovat zkratku v. o. s. nebo „veřejná obchodní společnost“ nebo veř. obch. spol.
Založení = minimálně dvě FO (dnes už nohou být kterékoli) uzavřou společenskou smlouvu
= není povinné, ale může vytvořit základní jmění
= vkladová povinnost není ze zákona, ale může být určena společenskou smlouvou. Vklady
se stávají majetkem společnosti, pokud jsou uvedeny ve společenské smlouvě
Vznik = zápisem do „Obchodního rejstříku“, ale jen při správnosti Společenské smlouvy
Ručení = společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem – společně a nerozdílně
= týká se to i osoby, která vstoupí do společnosti později (že ručí celým svým majetkem)
Vedení společnosti = pověřen – oprávněn je každý společník – Společenskou smlouvou může být
pověřen jeden z nich, ale ten potom musí informovat ostatní
Zrušení = úmrtím jednoho společníka (pokud není ve smlouvě uvedeno, že může trvat s dědici
zemřelého) = pokud se společníci nedohodnou, že budou pokračovat bez zemřelého
společníka (vždy musí zůstat ve společnosti nejméně dva společníci)
Ve smlouvě také může být uvedeno, že se bude pokračovat bez dědice – mohou
přihlášeného dědice odmítnout
= dá výpověď společník (musí dát 6 měsíců) ve výpovědi nemusí být uveden důvod,
pokud ale nejsou ve společenské smlouvě jiné možnosti (výpověď může být vyloučena
nebo uvedení určitého důvodu)
Ke zrušení společnosti nedojde, pokud se ostatní společníci dohodnou, že budou
pokračovat bez společníka, který dal výpověď. Zbývající společníci souhlasí před koncem
výpovědní doby.
= zánik PO, která je společníkem
= prohlášením konkurzu na majetek společníka
= zbavení nebo omezení svéprávnosti společníka
Zisk = určený k rozdělení se dělí mezi společníky rovným dílem (ne-li jinak uvedeno ve Spol. sml.) Úroky = když mají vklad – úroky z vkladů
= nejdříve se rozdělí úroky a potom teprve zisk
Zákaz konkurence = bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat ve stejném oboru
(přenos informací a receptur = nekalá soutěž), spol. sml. může upravit jinak.
Vypořádání společníků = při zrušení s likvidací – mají společníci nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek = podle výše vkladů (mezi společníky – do výše hodnoty jejich splacených vkladů)
= zbytek se rozdělí rovným dílem

Společnost s ručením omezeným

Založení = Společenskou smlouvou – označení s. r. o. nebo spol. s r. o. nebo plný název
- OJ + sídlo s označením s. r. o.
- předmět činnosti
- základní jmění
- částku vkladu každého společníka
- náležitosti společníků – FO bydliště + jméno a příjmení
- PO sídlo, OJ, právní forma
- orgány společnosti
- povinnosti a práva společníků
- způsob zániku společnosti a jeho následky
= je-li společnost založena 1. zakladatelem může být zapsána do OR – jen když je v plné výši
zaplaceno základní jmění. V tomto případě společenskou smlouvu nahrazuje notářský
zápis (zakladatelská listina + notářský zápis – u více společníků).
Před podáním návrhu na zápis společnosti do OR, musí být na každý vkladů splaceno
nejméně 30 % (celková hodnota musí činit 50 000 Kč)
Společnosti = jejíž základní jmění je tvořeno vklady společníků – povinně
Členové = nejméně 1 osoba
= nejvíce 50 osob
Základní jmění = alespoň 100 000,-
Vklad společníka = nejméně 20 000,- (každý společník jen 1 vklad a ten musí být dělitelný 1000)
Ručení = společnosti – odpovídá za poručení svých závazků celým svým majetkem
= společník – ručí za závazky spol. do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v OR
Konkurence = se vztahuje jen na jednatele
Práva a povinnosti společníků: - se řídí jejich obchodním podílem
… výpočet obchodního podílu = je podle poměru jeho vkladů k základnímu jmění společnosti společník může převést svůj obchodní podíl na jiného společníka (musí být písemnou formou) obchodní podíl přechází na dědice při úmrtí společníka a na zástupce PO při zániku
… vypořádací podíl – pokus společník vystoupí ze společnosti, vypořádací podíl odpovídá podílu společníka na čistém obchodním jmění
… podíl na zisku – základní majetkové právo společníka.
Jde o část zisku, kterou valná hromada určila k rozdělení mezi společníky.
Velikost podílu stanoví společenská smlouva, pokud ne, určuje se podle poměru splacených vkladů.
Odchod ze společnosti = zánik účasti společníka v s. r. o. během trvání společnosti:
1. vyloučení společníka ze společnosti – porušení společenské smlouvy závažným způsobem, vyloučení je na návrh společnosti
2. zrušení účasti soudem
3. dohoda o zániku účasti společníka, navrhuje to společnost
Orgány společnosti:
A. valná hromada – je nejvyšší orgán společnosti
- každý společník má jeden hlas na každých 1 000 Kč jeho vkladu
- je schopna se usnášet, když jsou přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu hlasů
- rozhoduje – o nejdůležitějších záležitostech
- schvaluje roční uzávěrku, rozdělení zisku a úhradu ztráty
- vyloučení společníka
- zrušení společnosti
- změně společenské smlouvy
- zvýšení nebo snížení základního jmění
- schvalování stanov
B. statutární orgán – je jednatel – jeden nebo více – a na něj se vztahuje zákaz konkurence
- úkol – vede společnost
- jednají jejím jménem
C. dozorčí rada – kontrolní orgán
- zřizuje se, jestli to stanoví společenská smlouva
- úkol – dohlížet na činnost jednatelů
- kontroluje účetnictví
- podávat zprávy valné hromadě
- mohou nahlížet do účetních knih
- členem nemůže být jednatel společnosti
zrušení a likvidace – rozhodnutím soudu
- uplynutím doby
- z jiných důvodů uvedených ve společenské smlouvě

Komanditní společnost
založení – alespoň 2 FO zápisem do Obchodního rejstříku
- uzavření společenské smlouvy pod obchodním názvem
členové – KOMPLEMENTÁŘI a KOMANDITISTÉ
- u 2 členů – musí být jeden komplementář a jeden komanditista
- u více členů – musí být alespoň jeden z každé z skupiny
ručení – komplementář – ručí za závazky společnosti celým svým majetkem – jako ve v. o. s.
- komanditista – ručí za závazky společnosti jen do výše nesplaceného vkladu – jako v s. r. o.
rozdělování zisku – ½ připadá komplementářům
- ½ připadá komanditistům
- společenská smlouva však může upravit rozdělení zisků jiným způsobem
vznik – na základě zápisu do Obchodního rejstříku
orgány společnosti:
A. statutární orgán – jsou komplementáři – řídí společnost
- pokud ze společenské smlouvy nevyplývá něco jiného, může každý komplementář jednat za společnost samostatně
- na základě společenské smlouvy si mohou ostatní zvolit svého zástupce a sami se zříci své pravomoci
- komanditisté nejsou oprávněni ani povinni vykonávat vedení společnosti – řídit ani jednat – ale mají právo nahlížet do účetních knih
zdroj kapitálu – jsou to vklady společníků a ve společenské smlouvě musí být uvedena výše vkladů
komanditistů
- pokud do společnosti vstoupí nový komanditista, ručí za všechny závazky, které
společnost přijala před jeho vstupem
Obchodní jméno - musí obsahovat označení plným názvem nebo kom. spol. nebo k. s.
- obsahuje-li obchodní jménu jméno komanditisty, ručí tento komanditista za
závazky společnosti jako komplementář

Akciová společnost

- je to společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě
- je to právnická osoba
- zřizuje se na základě Obchodního zákoníku
založení – může být založena jedním zakladatelem – musí to být PO nebo více zakladateli FO
= jeden zakladatel podepisuje Zakladatelskou listinu ověřenou notářským zápisem.
= dva a více zakladatelů – uzavřou Zakladatelskou smlouvu
Součástí obou listin je návrh stanov společnosti:
1. jednorázovým založení společnosti bez výzvy k upisování akcií – v zakladatelské listině nebo smlouvě je uveden počet akcií a jejich nominální hodnota.
Upisované vklady zakladatelů se rovnají výši základního jmění.
ZJ = nominální hodnota celkového počtu vydaných akcií
- nemusí se konat ustavující valná hromada
2. založení na základě výzvy k upisování akcií – zakladatelská smlouva musí obsahovat navíc dobu a místo upisování akcií
- pokud akcie převýší navrhované základní jmění , musí zde být místo a způsob pro placení upisovaných akcií a způsob svolání ustanovující valné hromady upisovatelů
- výzva k upisování se musí zveřejnit – tisk, televize, plakáty, rádio
- upisovatel musí splatit 10 % akcií při upisování – tj. složí peníze na určený účet u banky - tj. zaplatí jistinu
- zakladatelé musí svolat ustavující valnou hromadu do 60 dnů ode dne skončení upisování akcií
- program UVH: - rozhodne o založení společnosti
- schválení stanov společnosti
- zvolení orgánů společnosti
= to vše musí být ověřeno notářským zápisem
- po zapsání společnosti do Obchodního rejstříku vystaví společnost akcionářům zatímní listy – které nahrazují akcie až do splacení jejich upsané hodnoty.
- po té, co akcionář splatí celou hodnotu upsaných akcií – obdrží od a. s. akcie
3. společnost musí vytvářet rezervní fond
– buď při vzniku společnosti (jako příplatky společníků nad hodnotu vkladů) nebo
- podle Obchodního zákoníku předěluje a. s. do tohoto fondu v prvním roce dosažení zisku 20 % čistého zisku ( ne více než 10% ZJ) a v dalších letech 5 % čistého zisku až rezervní fond dosáhne nejméně 20% ZJ
- fond slouží k zaplacení ztráty, při platební neschopnosti atd.
Zdroj kapitálu – emitování – vydání do oběhu – emise – vydání nových akcií, bankovek atd.
- ZJ společnosti tvoří souhrn nominální hodnoty emitovaných akcií
- hodnota ZJ je minimálně Kč 1 000 000,--
- nominální hodnoty akcií nemusí být stejné
Zvýšení ZJ – a. s. může v souladu s Obchodním zákoníkem zvýšit ZJ jedním ze 3 způsobů:
1. veřejným upsáním nových akcií – pokud akcionáři splatili všechny dříve upsané akcie
- tyto nově upsané akcie mohou být spláceny peněžitými vklady nebo nepeněžitými (věcnými) vklady – tj. stroji, dopravními prostředky, nemovitostmi, zásobami materiálu, výrobků nebo zboží a to v ocenění podle znaleckého posudku
2. vydáním dluhopisů s právem jejich výměny za akcie stejné jmenovité hodnoty
- dluhopis vyjadřuje úvěrový vztah mezi emitentem – dlužníkem a věřitelem, v němž se dlužník zavazuje ve lhůtě splatnosti odkoupit dluhopis a vyplatit úrok
- dluhopisy mohou být vydány s tím záměrem, že se po uplynutí lhůty splatnosti nevykoupí, ale vymění se za akcie stejné jmenovité hodnoty
3. zvýšením ZJ z ostatních složek vlastního jmění
- ke zvýšení ZJ lze použít jenom ty vlastní zdroje, které nejsou účelově vázány:
= nerozdělený zisk minulých let
= kapitálové fondy
= rezervní fond nad zákonem stanovenou minimální výši – více než 20 % ZJ popř. další fondy tvořené ze zisku
= HV ve schvalovacím řízení
- tento způsob nemění výši vlastního jmění, mění se pouze jeho struktura
snížení ZJ – dochází k němu buď:
- dobrovolně – na základě vlastního rozhodnutí a. s. např. při omezení rozsahu hospodářské
činnosti
- vynuceně – např. dlouhodobou ztrátovostí
- ztráta se uhrazuje nejdříve z rezervního fondu nebo jiných fondů a teprve pak přímým snížením ZJ
- ZJ však nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou Obchodním zákoníkem
- snížení musí být schváleno valnou hromadou společnosti
- ke snížení dochází těmito způsoby:
1. snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií – např. okolkováním tj. vyznačením nižší jmenovité hodnoty na akcie
2. vzetím vlastních akcií z oběhu – části akcií
- úplatně – tj. odkoupením části vlastních akcií od akcionářů na základě smlouvy o koupi
akcií
- bezúplatně – tj. na základě smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu
- tyto akcie si může společnost ponechat jen na přechodnou dobu a to 1,5 roku- 18měsíců
- v této době musí být vykoupené akcie opět vydány do oběhu (prodány) nebo musí být zničeny
3. upuštěním od vydání dosud nesplacených akcií

ručení – společnost ručí za své závazky celým svým majetkem
- akcionáři za závazky společnosti neručí – jediné co akcionář riskuje svým vstupem do a. s. je
ztráta hodnoty akcií
akcie – a. s. získá svůj majetek vydáním akcií
- je to cenný papír, který vymezuje práva akcionáře se podílet na :
= řízení společnosti – při hlasování na valné hromadě
= podílení na likvidačním zůstatku při zániku společnosti
= zisku společnosti – dividendy
formy akcií – LISTINNÉ - vkladní listy, šeky, směnky
- ZAKNIHOVANÉ - nelistinné, dematerializované, odhmotněné
- v současné době je převážná většina akcií zaknihována a evidenci vede Středisko
cenných papírů (SCP)
obsah akcií – OJ a sídlo společnosti
- číslo a nominální hodnota
- označení, jestli je to akcie na jméno nebo na majitele
- výše ZJ a počet akcií
- datum vydání a podpisy svou členů představenstva, ale jen ti, kteří jsou oprávnění
podepisovat se za společnost
akcie znějí – na majitele – je převoditelná předáním jiné osobě
- je to vyplaceno tomu, kdo akcii předloží
- na jméno – je převoditelná na jednu osobu RUBOPISEM – tj. na druhé straně je napsáno,
na koho se převádí
- a. s. je povinna vést seznam akcionářů, kteří vlastní akcie na jméno.
- změna vlastníka se do seznamu musí zapisovat
druhy akcií
1. KMENOVÉ – akcie tvořící ZJ společnosti
2. ZAMĚSTNANECKÉ – vždy na jméno, mohou být převáděny pouze mezi zaměstnanci společnosti nebo těmi, kteří odešli z podniku do důchodu
- společnost může při vydání akcií poskytovat zvýhodnění pro zaměstnance – buď mají
akcie zadarmo nebo za výhodnou cenu.
- množství zaměstnaneckých akcií je jen do 5 % ZJ
- význam zaměstnaneckých akcií pro zaměstnance – motivace pracovníků
3. PRIORITNÍ – zvláštní druh akcií – přednostní právo na dividendu
- stanovy společnosti mohou určit, že vlastník těchto akcií nemá právo hlasovat na valné
hromadě
obchodování s akciemi – akcie jsou obchodovatelné cenné papíry
- nákup a prodej se uskutečňuje na burze cenný papíru nebo na RM – S – tj. registrační místa
- akcie se prodávají a kupují zpravidla za ceny odlišné od nominální hodnoty = tržní ceny = kurz
akcie
- tržní ceny jsou závislé na nabídce a poptávce po akciích určité společnosti
- poptávka je ovlivňována prosperitou a. s.
- prosperita = úspěšnost – je určena výší zisku a výší dividend
- může být vyjádřena procentem z nominální hodnoty akcie
- výhodnost nákupu akcie se hodnotí podle výnosnosti akcie

dividenda
výnosnost = ----------------------- x 100
tržní cena

- akcie se emitují za nominální (jmenovitou) hodnotu NH = KH (kurzovní hodnota)
– poměr El pari
- prodej a nákup akcií se uskutečňuje za tržní cenu
- rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a tržní hodnotou – je ÁŽIO
NH > KH – poměr pod pari
NH < KH – poměr nad pari
- nákupem a prodejem akcií na burze může akcionář získat zpět vložený kapitál
orgány společnosti:
A. Valná hromada – je to nejvyšší orgán
- skládá se ze všech akcionářů
- rozhoduje o všech základních (zásadních) otázkách – podobně jako v s. r. o.
- koná se jednou za rok a svolává ji představenstvo
- je schopna se usnášet pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie s nominální hodnotu úhrnem vyšší než 30 % ZJ společnosti
- tantiéna – při rozdělování zisku také rozhoduje tantiéna – tj. odměny funkcionářům společnosti – členům představenstva a dozorčí rady
- volí a odvolává členy představenstva a členy dozorčí rady
- může rozhodovat o zrušení společnosti
B. statutární orgán – představenstvo
- výkonný orgán společnosti
- řídí společnost
- jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva
- členové se zapisují do Obchodního rejstříku
C. dozorčí rada – je kontrolní orgán
- ověřuje činnost společnosti
- její zřízení je povinné

Tichá společnost
- není to PO
- je upravena smlouvou o tichém společenství - má vždy písemnou formu
- obsah smlouvy: - vztah mezi tichým společníkem a podnikatelem
- charakteristika:
- tichý společník se zavazuje poskytnout podnikateli určitý vklad a tím se podítet na jeho podnikání
- podnikatel se zavazuje k placení části zisku, vyplývajícího z podílů tichého společníka na podnikání
- podnikatel provozuje svou činnost pod svým OJ a nesmí ani naznačit, že se jedná o ticho společnost
tj. nesmí to být uvedeno v OJ
- pokud podnikání nebude v daném roce úspěšné, podílí se tichý společník ve sjednané míře i na
ztrátě
- není sice povinen vklad doplnit, ale o podíl na ztrátě se jeho vklad zkracuje
Příklad: Tichý společník vložil Kč 100 000,--. Ve smlouvě je uvedeno, že podíl na zisku je 10 %.
Firma vytvoří zisk 200 000,--. Tichý společník dostane 20 000,--.
Firma vykázala ztrátu 200 000,--. Tichý společník hradí ztrátu ve výši 20 000,--. Vklad bude 80 000,--.
Firma vykázala ztrátu 2 roky za sebou po 500 000,--. Účast bez dalších nároků zaniká. Je třeba sestavit dobře smlouvu o tichém společenství, aby tichý společník nepřišel o svůj vklad.

Konsorcium
- zájmové sdružení
- není to PO
- sdružení osob k provedení jednoho nebo více obchodních případů na společný účet
- uzavírá se smlouva o sdružení podle občanského zákoníku, jejímž obsahem je:
1. práva a povinnosti sdružených osob
2. účel sdružení
3. předmět činnosti
4. doba, na kterou je uzavírána
5. způsob dělení zisku nebo ztráty
6. jak se jednotlivý společníci budou podílet na úhradě nákladů

Družstva
- je to PO
- založená za účelem podnikání nebo k zajišťování sociálních a jiných potřeb svých členů
- jejich činnost je upravena Obchodním zákoníkem
obchodní jméno – musí obsahovat označení – „družstvo“
činnost – mohou se zabývat jakoukoli legální činností – družstva bytová, zemědělská, stavební, výrobní
např. TVAR, CYKLOS, spotřební = obchodní
členové – mohou to být PO i FO
- je to společenství neuzavřeného počtu osob – tj. mohou přistupovat a vystupovat aniž je
potřeba měnit zakládací smlouvu a stanovy
- podmínkou vzniku členství je splácení členského vkladu
- členství vzniká pro členy družstva dnem zápisu družstva do Obchodního rejstříku a za trvání
družstva přijmutí členské přihlášky
- člen může být vyloučen za překračování stanov družstva
založení – družstvo musí založit nejméně 5 osob – neplatí to, když jsou tam alespoň 2 PO
stanovy – je to základní norma, podle které družstvo podniká – tj. vnitřní organizační normy. Obsah:
v upravují skutečnosti, které nejsou přímo vymezeny v Obchodním zákoníku, ale vycházejí z něj
v je určen zákonem
Ø OJ a sídlo družstva
Ø předmět podnikání
Ø vznik a zánik členství
Ø práva a povinnosti členů k družstvu a družstva ke členům
Ø výše členského vkladu
Ø výše ZJ – nejméně Kč 50 000,--
Ø orgány družstva
Ø způsob použití zisku
Ø úhrada ztráty
Ø tvorba a použití nedělitelného fondu
založení – přihlášení členové zakládají družstvo na ustavující členské schůzi
= schůze stanoví – výši základního jmění
- stanovy
- zvolení orgánu družstva
= průběh schůze se ověřuje notářským zápisem a před zápisem má být splacena nejméně
½ základního jmění
vznik – dnem zápisu do Obchodního rejstříku
ručení – družstvo ručí za závazky celým svým majetkem a členové za závazky neručí
orgány :
členská schůze – je nejvyšší orgán družstva
- rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech
- koná se nejméně 1x za rok
- obsah jednání je podobný jako u a. s.
statutární orgán – představenstvo – řídí činnosti družstva
- ze svého středu volí předsedu – ředitel
- zastupuje družstvo na venek
kontrolní orgán – kontrolní komise – kontroluje veškerou činnost družstva
- odpovídá pouze členské schůzi – není závislá představenstvu
zdroj kapitálu – členské vklady tvoří ZJ
- tvoří se nedělitelný fond – do 10 % ZJ – aby družstvo bylo schopno splácet své závazky
= tvoří se z čistého zisku jako rezervní fond u a. s.
zrušení – dosažení účelu, na který bylo založeno
- usnesení členské schůze
- prohlášením konkurzu
- rozhodnutím soudu
- uplynutím doby, na kterou bylo založena
zánik – dnem výmazu z Obchodního rejstříku

Státní podniky
- je to PO
- hospodaří s majetkem státu a provádí nevýdělečnou činnost
- jejich počet se v tržní ekonomice snižuje
- zřizuje je stát
- zakladatelem bývá příslušné ministerstvo a případně obecní úřady, magistráty a radnice
- 2. typy 1.) zaměřené na podnikatelskou činnost
2.) uspokojování veřejně prospěšných zájmů – povinný předmět činnosti – udržování zeleně,
odvoz odpadků,
zřízen – vydáním Zakladatelské listiny
vznik – dnem zápisu do Obchodního rejstříku – musí o něj požádat zakladatel
ručení – podnik ručí za své závazky celým svým majetkem, ale stát za závazky podniku neručí
- majetek státního podniku je sice ve vlastnictví státu, ale podnik s ním hospodaří samostatně
orgány:
Statutární orgán – ředitel - stojí v čele
- jmenuje ho zakladatel
Dozorčí rada – poradní orgán ředitele a zároveň kontrolní orgán
- projednává základní otázky
- dohlíží na hospodářskou činnost
rozdělování zisku – z vytvořeného zisku musí podnik zaplatit státu daně – 35 %
- zbytek rozděluje podle potřeby na zajištění své činnosti
dělení - státní podniky
- rozpočtové organizace
- příspěvkové organizace

Společnost se zahraničně-majetkovou účastí
- společnost smíšená = joint venture (společné riziko)
charakteristika:
- tuzemští podnikatelé se mohou spojit se zahraničními společníky a vytvořit smíšenou společnost
- tato smíšená společnost má tak některou ze 4 právních forem obsažených v obchodním zákoníku
- postupují podle právních norem České republiky – a i účtují

Holding
- kapitálová účast na obchodní společnosti – nejčastěji na a. s. vedoucí k jejímu finančnímu ovládnutí
charakteristika:
- ovládnutí se projevuje jako vztah holdingové „mateřské“ společnosti, které patří podstatná část akcií ovládané „dceřiné“ společnosti
- centrály holdingové společnosti bývají banky

POROVNÁNÍ OSOBNÍCH A KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ:

KAPITÁLOVÉ OSOBNÍ
- společnosti je určena minimální výše ZJ - společnosti není určena povinná výše ZJ
- společníci nejsou povinni v ní pracovat, - společníci v ní osobně pracují a účastní se její správy
ale účastní se svými kapitálovými vklady
- ručení společníků je omezeno - společníci neomezeně ručí za závazky společnosti

Hodnocení referátu Obchodní společnosti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 342×
  3169 slov

Komentáře k referátu Obchodní společnosti