Smlouvy podle občanského a obchodního zákoníku

K u p n í s m l o u v a

- podle občanského zákoníku
Kupní smlouvou prodávající za úplatu převádí vlastnictví věci na kupujícího. Smlouva může být ústní, pouze u koupě nemovitosti musí mít písemnou formu. Movitá věci přechází do vlastnictví kupujícího převzetím věci. Vlastnictví koupené nemovitosti nabývá vkladem do katastru nemovitostí.
Prodávající je povinen upozornit kupujícího na případné vady. Ke kupní smlouvě lze písemně připojit různá vedlejší ujednání (výhrady vlastnictví). Kupující má tvz. předkupní právo (má na předmět koupě přednostní nárok). Prodávající si může vyhradit právo zpětné koupě (za předpokladu, že vrátí kupci peníze má právo na vrácení předmětu).
Všeobecná záruční doba je šesti měsíců. Podle povahy zboží mohou být záruční doby kratší či delší (při delších se doba, rozsah a podmínky záruky uvádějí v záručním listě). Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu se nazývá reklamace. Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné odstranění. Jde-li o vadu neodstranitelnou, má právo na výmě- nu věci nebo na odstoupení ze smlouvy, popřípadě slevu z ceny.

- podle obchodního zákoníku
Kupní smlouvou se prodávající zavazují kupujícímu dodat movitou věc (zboží) a převést na něj vlastnické právo, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
Ostatní informace nejsou stanoveny zákonem, ale v důležitých kupních smlouvách je důležité ujednat: - dobu, místo a způsob předání,
- kdy na kupujícího přejde vlastnictví,
- jakost, dobu a rozsah záruky,
- dobu a způsob placení,
- sankce za porušení stanovených ujednání.

Je-li ve smlouvě dohodnuto množství, nesmí být odchylka větší než 5 %. Kupující může uplatnit své nároky na náhradu škody na zboží buď na místě předání tzv. zjevnými vadami a nebo později na základě záruky. Zboží má právní vadu, je-li zatíženo právem třetí osoby.
Kupní cenu platí kupující při převzetí zboží. Není však povinen zaplatit pokud nemá možnost si zboží prohlédnout. Za vadu se považuje i dodání jiného zboží.

S m l o u v a o d í l o

- podle občanského zákoníku
Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel objednateli, že mu na své nebezpečí provede objedna- né dílo za dohodnutou cenu. Dílo má ve většině případů hmotnou podstatu, ale může se jednat i o závazek nehmotné povahy či duševní dílo.
Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o převzetí objednávky, v němž je předmět, rozsah, jakost, cena a doba zhotovení díla.
Cena se platí až po zhotovení díla, ale zhotovitel má právo na drobnou zálohu. Cena též nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena (pokud je zvýšení ceny nutné, zhotovitel informuje
písemně objednatele).
Za eventuální vady zodpovídá zhotovitel.
Záruční doba za opravy a úpravy jsou tři měsíce. U stavebních prací osmnáct měsíců. Případné reklamace se řídí pravidly podobnými při prodeji v obchodě.
Věc zhotovenou na zakázku má objednatel převzít do jednoho měsíce. Později musí zaplatit zhotoviteli poplatek za uskladnění.

-podle obchodního zákoníku
Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla. Nemusí se jednat pouze o zhotovení nové věci, ale může jít i o údržbu, opravu nebo úpravu.
Smlouva nemusí mít písemnou formu a kromě ujednání o předmětu a ceně nepotřebuje žádné další náležitosti.
Smlouvy o dílo však většinou obsahují: - dobu zhotovení, opatření potřebných věcí a
způsob provedení díla,
- kdo je vlastníkem věci a kdo nese riziko,
- možnosti odstupu od smlouvy,
- odpovědnost za vady, záruky,
- dobu a způsob zaplacení ceny,
- sankce při porušení povinností účastníků.

O s t a t n í s m l o u v y p o d l e o b č a n s k é h o z á k o n í k u

Směnná smlouva
Směnnou smlouvou se vyměňuje věc za věc. Každý účastník je současně prodávajícím ohledně věci, kterou při směně předává, a kupujícím ohledně věci přejímané (např. známky).

Darovací smlouva
Dárce přenechává bezúplatně nějakou věc obdarovanému. Darování nemovitosti se uskuteční písemnou smlouvou, vlastnictví přechází zápisem do katastru nemovitostí. Darování movité věci musí být písemné jen tehdy, nedojde-li k odevzdání a převzetí věci ihned při darování. Dárce se může daru zpět domáhat tehdy, pokud obdarovaný svým chováním k dárci porušuje dobré mravy.

Půjčka a výpůjčka
Smlouvou o půjčce věřitel přenechává dlužníkovi věci určené podle druhu, zejm. peníze. Dlužník je povinen předmět stejného druhu vrátit po uplynutí doby. Smlouvou o vypůjčení se bezúplatně přenechává vypůjčiteli věc k užívání na dohodnutou dobu. Vypůjčitel je povinen věc vrátit nejpozději do konce dohodnuté doby.

Nájemní smlouva
Pronajímatel přenechává nájemci za úplatu věc, aby ji nájemce dočasně užíval. Pronajímatel je povinen odevzdat předmět nájmu ve stavu způsobilém užívání. Nájemce je oprávněn užívat najatou věc dohodnutým způsobem a řádně platit nájemné. Nájem může skončit uplynutím doby, dohodou nebo výpovědí. Po skončení nájmu vrací nájemce povinen vrátit věc ve stavu, v jakém ji převzal s přihlédnutím na obvyklé opotřebení.
Nájem bytu
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Pronajímatel je povinen předat a udržovat byt ve stavu způsobilém. Nájem zaniká buď písemnou dohodou nebo jednostranným právním aktem.

Smlouvy o přepravě
Touto smlouvou vzniká cestujícímu za stanovenou úhradu (jízdné), který použije dopravcův dopr. prostředek, nárok, aby ho dopravce přepravil do místa určení řádně a včas. Tyto smlou- vy se někdy uzavírají konkludentními činy, vstupem do dopr. prostředku. Smlouvou o přepra- vě nákladu se dopravce zavazuje odesílateli, že za přepravné přepraví jeho zásilku ve lhůtě do určeného místa. Dopravce odpovídá za škodu.

Příkazní smlouva
Touto smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost. Speciálními druhy smluv jsou smlouvy o obstarání věci a smlouva o obstarání prodeje věci.

Dále jsou zde smlouvy o ubytování, pojistné smlouvy, smlouvy o sdružení a vklady.

O s t a t n í s m l o u v y p o d l e o b c h o d n í h o z á k o n í k u

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
Poskytovatel licence opravňuje nabyvatele k výkonu práv z průmyslového vlastnictví za úplatu. Jestliže je uzavřena na dobu neurčitou, lze ji vypovědět v roční výpovědní lhůtě. Po zániku smlouvy je nabyvatel povinen vrátit poskytnuté podklady a dále tajit získané infor- mace. Smlouva se týká: - vynálezu (světově nové technické poznatky, průmyslové vy- užitelné výrobky či součástky nebo nové výrobní postupy. Na vynálezy se udílejí patenty, platné na 20 let a osvědčení o zápisu do rejstříku průmyslových vzorů, platná na 5 let. Mají- tel patentu má průmyslová práva a osvědčení na využívání vynálezů = průmyslová vlastnic- tví),
- průmyslové vzory (světově nové a průmyslově využitelné vnější úpravy výrobků),
- zlepšovací návrhy (výrobní, technické a provozní zdokonalení nebo řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zlepšovatel je povinen předat zlepšovací návrh podniku, ale pokud s ním neuzavře smlouvu, může se zlepšovacím návrhem volně nakládat).

Smlouvy o dopravních službách
Obchodní zákoník upravuje 4 druhy smluv: - zasílatelská smlouva (zasílatel se zavazuje, že příkazci na jeho účet obstará přepravu. Pokud není smlouva písemná, zasilatel žádá zasilatel- ský příkaz. Příkazce je povinen zasílatele přesně informovat o obsahu zásilky. Za případnou škodu odpovídá zasilatel. Příkazce dává zasilateli předem zálohu na náklady. K zajištění svých nároků vůči příkazci má zasilatel zástavní právo vůči příkazci),
- smlouva o přepravě věci (dopravce se zavazuje odesílateli přepravit zásilku za úplatu. Při převzetí zásilky předá dopravce odesílateli náložný list, s nímž je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky. Jestliže dopravce nevydal zásilku příjemci, může zasílatel měnit místo nebo zrušit dopravu. Po uskutečnění přepravy má přepravce nárok na přepravné. Pokud odesílatel nazaplatí, přepravce má zástavní právo),
- smlouva o nájmu dopr. prostředku (přenechání dopravního prostředku na dobu určitou za úplatu. Musí mít písemnou formu. Nájemce nesmí přenechat dopravní prostředek dále jiné osobě),
- smlouva o provozu dopr. prostředku (poskyto- vatel se zavazuje přepravit náklad určený objednatelem za úplatu nebo vykonat cesty podle určení objednatele. Smlouva musí být písemná).

Smlouvy o ostatních službách
Kromě 4 typů smluv o dopravních službách obsahuje obchodní zákoník právní úpravu 7 typů smluv o dalších službách. Jde o: - smlouva o skladování (týká se převzetí věci ke sklado- vání za úplatu na dobu určitou. Za věci na skladě odpovídá skladník. Při nezaplacení úplaty lze využít zástavní právo),
- smlouva o uložení věci (představuje bezúplatné opatro- vání věci. Opatrovaná věc se nesmí používat),
- smlouva o zprostředkování (zprostředkovatel se zava- zuje, že bude působit k tomu, aby dotyčný uzavřel smlouvu se 3. osobou),
- smlouva o obchodním zastoupení (smlouva mezi obch. zástupcem a zákazníkem. Musí mít písemnou formu. Zákazník někoho zplnomocní k usnad- nění práce. Smlouva obsahuje i způsob odměnění. Zástupce nesmí uzavírat obchody ještě na svůj účet),
- smlouva o kontrolní činnosti (nájemce si najme firmu, která má oprávnění k výkonu kontroly. Firma vydá nájemci osvědčení o kontrole. Smlouva je písemná. Nájemce musí umožnit přístup ke kontrole – doklady, audit apod.),
- smlouva mandátní, komisionářská smlouva.

Smlouvy v peněžnictví
Pro oblast peněžních vztahů je v obchodním zákoníku uzákoněno 7 typů smluv. Jsou to:
- smlouva o tichém společenství (tichý společník se podílí peněžním vkladem na podnikání, dostává části zisku. Smlouva je písemná. Tichá společnost není typem obchodní společnosti, upravuje ji však obchodní zákoník),
- smlouva o úvěru (týká se poskytnutí peněz bankou a jejich vrácení + úroky),
- smlouva o bankovním uložení (banka se zavazuje převzít určité věci mimo cenných papírů, aby je uložila a spravovala. Kdykoliv lze předměty vyzvednout. Banka může uplatnit zástaní právo),
- smlouva o běžném účtu (banka se zavazuje zřídit a vést běžný účet pro jeho majitele. Klient prostřednictvím účtu realizuje platby apod. Banka klienta informuje o zůstatku na účtu pro- střednictvím výpisů z účtu),
- smlouva o vkladovém účtu (dlouhodobá záležitost. Majitel účtu vloží peníze a přenechá je k hospodaření bance. Za předčasné vybrání peněz banka nasadí sankce),
- smlouva o otevření akreditivu (banka se zavazuje, že poskytne na účet příkazce plnění osobě za úplatu. Nejčastějším z akreditivů je dokumentární, který se otevírá z podnětu příkazce, na jehož účet se otevírá. Dalšími účastníky jsou oprávněný, v jehož prospěch se plní, banka pří- kazce a filiálka banky nebo korespondentská banka, která oprávněnému peníze vyplatí),
- smlouva o inkasu (banka se zavazuje obstarat pro příkazce přijetí plnění peněžní částky od dlužníka).

Hodnocení referátu Smlouvy podle občanského a obchodního zákoníku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 022×
  1608 slov

Komentáře k referátu Smlouvy podle občanského a obchodního zákoníku