Duševní zdraví

Duševní zdraví

Duševní, mentální neboli psychické zdraví, je důležitou součástí každého z nás. Je to lidské právo, které je nezbytné pro zdraví každého jedince a je určujícím faktorem kvality života. Duševní zdraví znamená dobrou kondici celé osobnosti.

Co je to duševní zdraví?

Duševně zdravý člověk je schopen přijímat a zpracovávat informace, řešit problémy, logicky myslet, vytvářet nové věci, aktivně se zúčastňovat dění kolem sebe a adaptovat se na nové situace. Umí dobře komunikovat, je citově vyrovnaný, zvládá vlastní emoce, ale zároveň se dovede uvolnit.
Podle WHO (Světová zdravotnická organizace) je to „Stav duševní pohody, v němž jedinec uskutečňuje své schopnosti, dokáže se v životě vyrovnat s běžnými stresy, dovede pracovat produktivně a užitečně a je schopen se podílet na životě své komunity“.

Zdravý životní styl

Podle definice je životní styl tvořen činnostmi, vztahy, zvyklostmi, návyky a způsoby chování, souhrnem ustálených praktik každodenního života jednotlivce.

Zdravý životní styl je cenný pro snížení výskytu a dopadu zdravotních problémů, regeneraci organismu, zvládání životních stresorů a zlepšení kvality života. V poslední době stále více vědeckých objevů dokazuje, že náš životní styl hraje obrovskou roli v tom, jak zdraví jsme, a to nejen fyzicky ale i psychicky.

Z toho, co jíme a pijeme, kolik času věnujeme pohybu, zda kouříme nebo bereme léky… To vše může ovlivnit naše zdraví, a to nejen pokud jde o průměrnou délku života, ale také z pohledu na to, jak dlouho můžeme žít bez chronického onemocnění.

Pilíře zdravého životního stylu

Pravidelnost

Pravidelnost by měla být zahrnuta do všech činností. Tělo se na svůj příděl těší a lépe se tak vyrovnává se stresem.

Zdravá strava

Potrava je hnací motor našeho těla. Potřebujeme ji, abychom mohli fungovat. Je třeba jíst zdravě, vyváženě, po malých porcích alespoň 5krát denně v pravidelných intervalech.

Pohyb

Pohyb zvyšuje účinnost srdce, zvyšuje pocit důvěry a kontroly nad svým životem. Doporučuje se každý den alespoň 10 minut strávit pravidelnou pohybovou aktivitou a následně 2–3krát týdně na hodinu cvičit.

Tekutiny

V pití tekutin musí být opět pravidelnost. Pokud se dočteme, že je vhodné vypít 2-3 litry vody, rozhodně tím není myšleno naráz a jen každý druhý den. Postavme si flašku s pitím na viditelné místo, abychom tekutiny doplňovali postupně. Tekutiny zabezpečují správné fungování vnitřních procesů v těle.

Spánek

Spánek je důležitou součástí zdravého životního stylu. Zlepšuje koncentraci a tím může člověk podávat lepší výkony, ať už v práci, ve škole nebo v sportu.

Relaxace

Relaxace, klid, odpočinek, chvilka pro sebe. Stačí i 10 minut denně v pravidelnou dobu, kdy si tělo zvykne a bude se na svůj odpočinek těšit.

V dnešní moderní, uspěchané době začíná být téma duševního zdraví stále aktuálnější a častější. Je nutné si uvědomit, že nic není tak zlé, jak se v první chvíli zdá. Nesetrvávejme v minulosti, nehleďme do budoucnosti. Pro duševní zdraví a vyrovnání zůstaňme nohama pevně na zemi, v okamžiku tady a teď.

Duševní nemoci

Duševní onemocnění mohou být způsobeny různými faktory jako je genetická výbava, výchova, prostředí, osobní zkušenosti ...

Jednou z hlavních příčin je stres, kterému je třeba předcházet. Duševní nemoci jsou nejčastěji různé neurózy, fobie, poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy, až po schizofrenii a dalších.

V Evropské unii jsou duševní poruchy čím dál častější. V současné době se odhaduje, že asi 11 % obyvatelstva unie má problémy duševních poruch. V ČR je to 21 % obyvatel, kteří trpí nějakou formou duševního onemocnění, ať už lehčí či závažnější.

Největším zdravotním problémem v Evropě, jsou v této době označovány deprese. Další statistiky uveřejněné na stránkách Evropské unie v kapitole veřejné zdraví, mluví o tom, že jednou z hlavních příčin úmrtí jsou sebevraždy, které jsou zapříčiněny právě duševní poruchou. Na území Evropské unie každou devátou minutu spáchá jeden člověk sebevraždu v důsledku duševní poruchy, nejčastěji již zmiňované deprese.

Sebevraždou v důsledku duševních nemocí umírá více mužů než žen a více starších osob než mladších. Je tedy třeba nastavit taková opatření, která povedou k nápravě a pomoci těmto osobám. Mimo jiné mezi ně patří dostatečná informovanost osob, její rodiny i široké veřejnosti, poradenství, podpora vstupu na trh práce a podpora zaměstnávání znevýhodněných osob.

Koho nejvíce postihují duševní nemoci?

Duševní poruchou může trpět každý člověk, a však jsou podle statistik nejvíce postiženy osoby z nižšího společenského a ekonomického postavení. Často za to může ztráta zaměstnání, z ní plynoucí ztráta sebevědomí, společenské prestiže a finančního zabezpečení, což může vést k duševním poruchám. Mezi ohrožené skupiny patří také přistěhovalci, kteří se ocitají v neznámém sociálně – kulturním prostředí, neznají jazyk a nemají práci.

Duševní hygiena

Duševní hygiena, někdy také psychohygiena, je obor, který se zabývá rozvojem a podporou duševního zdraví. Jejím obecným cílem je duševní rovnováha, duševní zdraví a zdravý způsob života člověka ve všech věkových obdobích. Zahrnuje všechna určitá opatření a poznatky o způsobu života a chování, kterými si můžeme udržet psychické zdraví

Předmětem duševní hygieny jsou problémy lidí – nesprávná životospráva, vyčerpanost, starosti, duševní zátěž, nevyhovující sociální prostředí a možnosti jejich eliminace nebo alespoň zmírnění, přičemž v úvahu bere celého člověka.

Duševní hygiena je tak úzce spojena se zdravým životním stylem, životosprávou, správnou organizací práce a relaxačními technikami. Zasluhuje se i o dobrou pracovní výkonnost, protože vyrovnaný člověk se lépe koncentruje.

Stres

Stres je v dnešní moderní době často používaný termín. Je ale třeba zmínit, že určitá míra stresu k našemu životu patří, a dokonce je nezbytná – pomáhá nám s motivací a překonáváním překážek, dostane z nás lepší výkony. Takovému druhu stresu se říká eustres a jedná se o tzv. pozitivní zátěž, a však ani tento stres by však neměl být dlouhodobý. Nadměrnou zátěž naopak představuje tzv. distres, který může poškodit naše zdraví, vyvolat onemocnění či dokonce smrt

Každý z nás je nějakým způsobem vystaven stresu – v práci, ve vztazích nebo kvůli finančním problémům. Nadměrný stres je příčinou nebo vyvolávajícím momentem pro vznik řady poruch a onemocnění.

Jak potlačit a zvládat stres k udržení duševní pohody?

Několik studií prokázalo, že efekt na snížení stresu má jóga a určité druhy meditací, rovněž smíchem lze během stresujícího období snížit nežádoucí reakci organismu na stres, a to dokonce nezávisle na tom, zda se dotyčný cítí šťastný, či nikoliv. V boji se stresem pomáhá také změna životního stylu. Pozornost je třeba věnovat i vztahům v zaměstnání a vytvářet sítě spřízněných duší v práci i mimo ni.

Stres je úzce spjatý s naším zdravím a měly bychom se vyhýbat stresorům.

Stresory

Stresory, tedy podněty vyvolávající stres a způsobující zdravotní problémy jsou všude kolem nás.

Běžnými faktory jsou:

 • Fyzikální faktory: prudké světlo, nadměrný hluk, nízká nebo vysoká teplota
 • Psychické faktory: zodpovědnost (nezaplacené účty, nedostatek peněz), práce nebo škola (zkoušky, dopravní špička, termíny úkolů), frustrace, nesplněná očekávání, věk
 • Sociální faktory: osobní vztahy (konflikt, nevěra, zklamání, týrání, šikana), životní styl (přejídání, nezdravé složení stravy, kouření, nadměrné pití alkoholu, nedostatek spánku)
 • Traumatické faktory: události (narození dítěte, úmrtí, únos, znásilnění, válka, setkání, sňatek, rozvod, stěhování, chronické onemocnění, ztráta zaměstnání, ztráta životní role
 • Dětské faktory: vystavení stresu v raném věku může trvale zvýšit odpověď na stres, např. u týraných a zneužívaných dětí, školní zátěž, alkoholismus rodičů, přílišná náročnost rodičů

Zvládání stresu

Stresu je vždy lepší předcházet prevencí než následně řešit důsledky. Určující je především zdravý životní styl, zahrnující správnou výživu, dostatečný pohyb a psychickou pohodu. Prevence tak představuje především relaxační techniky, které pomáhají zklidnit organismus a snadněji se vyrovnat s nastalým stresem. Důležitou součástí zvládání stresu je dostatečný spánek. Východní filozofie rozděluje den, tedy 24 hodin, na tři zcela stejné části. 8 hodin denně jsme v práci, 8 hodin denně bychom měli spát a zbývajících 8 hodin bychom se měli věnovat sami sobě, rodině a aktivitám, které nám přinášejí radost. V takovém rozdělení je i spánek a organizace času dostačující a člověk by se měl cítit vyrovnaně a spokojeně. Samozřejmě, že každý je individuální, a tedy i svůj biorytmus může mít nastavený odlišně.

V případě zvládání stresu je důležitá i sociální podpora okolí. Nejjednodušší je odvrátit stres zabýváním se jinou záležitostí, jako je četba, povídání s přáteli, sport apod.

Relaxace

Relaxace by měla být základní součástí duševní hygieny.

Relaxovat můžeme aktivně, tedy oblíbenou činností, jako je četba, sport, nebo spánek. Druhým typem relaxace je ta pasivní, která nabízí tělesné i duševní uvolnění, kdy můžeme nechat emoce i myšlenky volně plynout, bez žádného řešení, bez žádného setrvávání. Minimálně dvakrát denně bychom měli na 5-10 minut zkusit relaxovat. Někdy to půjde lépe, někdy máme v hlavě spoustu myšlenek a půjde to hůře.

Relaxace má plno výhod, například:

 • Snížení stresu
 • Zlepšení fyzického zdraví
 • Lepší pracovní výkonnost
 • Duševní vyrovnanost
 • Zlepšení duševního zdraví
 • Více vitální (životní) energie
 • Lepší kvalita spánku
 • Snížení svalového napětí a chronické bolesti
 • Zpomalení srdeční frekvence
 • Snížení krevního tlaku

Relaxační techniky

Každá správná relaxace začíná s dechem. Dýcháme vždy nosem, protože nosem k nám proudí mnohem více energie, dech je zahřátý a pročištěný a jde rovnou do svalů, které tím okysličujeme a mohou se lépe uvolnit.

U relaxace je vhodná dechová technika buď stejně dlouhý nádech a výdech, nebo výdech dvakrát delší než nádech.

Soustředíme se na čtyři body: Pocit tíhy, pocit tepla, pocit bezpečí a klidný dech.

Druhy relaxace

Řízená vizualizace

Vizualizace a obrazové techniky, označované jako řízené zobrazování vám mohou nabídnout velmi efektivní cestu ke snížení stresu. Tyto techniky zahrnují systematickou praxi ve vytváření podrobných mentálních obrazů klidného prostředí a líbivých věcí ve vaší mysli. Řízená vizualizace slouží jako prvek rozptýlení a přesměrování vaši pozornosti od toho, co je příčinou stresu k alternativnímu zaměření.

Vizualizace mají mnoho dopadů na kognitivní procesy v mozku, včetně řízení motoriky, pozornosti, vnímání, plánování a paměti. Vizualizace dokáže zvýšit motivaci i sebevědomí, které jsou pro snížení stresu rovněž potřebné.

Progresivní svalová relaxace

Progresivní svalová relaxace je dalším účinným prostředkem proti stresu. Zahrnuje dva hlavní kroky – prvním z nich je záměrné napínání svalů a druhým je jejich záměrné uvolňování. Progresivní svalovou relaxaci doporučují lékaři začínat od nohou a propracovat se až k obličeji.

Jóga

Jóga je skvělý způsob, jak snížit stres a řídit úzkost, protože vyzařuje klid a pohodu do celé mysli i těla. Jóga zahrnuje řadu pohyblivých i stacionárních póz, pomoci kterých lze uklidnit mysl a uvolnit tělo. Nejjednodušší pozice Mrtvoly, kdy ležíte na zádech s mírně rozpaženými rukami a nohami, je účinná při snižování stresu všech svalů. Pozice mrtvoly zlepšuje spánek, zmírňuje bolesti hlavy a zmírňuje mírné deprese.

Relaxační hudba

Poslech hudby má ohromně relaxační účinek na mysl i telo. Pomalá a uklidňující hudba hraje klíčovou roli především při snižování hladiny stresového hormonu v těle. Tato hudba může absorbovat vaši pozornost, a tedy působí jako rozptýlení, které vám pomůže prozkoumat své emoce

Procházky

Když máte pocit, že jste ve stresu, projděte se aspoň 10 minut. Chůze zvyšuje endorfiny, které mohou snížit stresové hormony a zmírnit mírné deprese. Chůze je rytmické cvičení, které zaměstná obě ruce i nohy. Je vysoce účinná při zmírňování stresu. Obzvláště pak, když se provádí všímavě. To znamená, že je třeba zaměřit svou mysl do přítomnosti a na to, jak se vaše tělo cítí. Místo soustředění se na své myšlenky, přesměrujte vaši pozornost na pocity v končetinách a na to, jak vaše dýchání doplňuje vaše pohyby.

Hodnocení referátu Duševní zdraví

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Barbora Orságová
  9. říjen 2020
  1 541×
  1815 slov

Komentáře k referátu Duševní zdraví

BAv1ciGoLRPq
Salami leberkas ipsum sint. Doner corned beef nulla sint cupidatat pork loin pariatur, flank tongue. Prosciutto leberkas pariatur duis. Ball tip in ut excepteur culpa chuck pariatur officia bacon sirloin meatloaf leberkas jowl. Meatloaf porchetta in, deserunt pork veniam brisket fatback occaecat pancetta enim commodo bresaola boudin ground round. Doner picanha corned beef ullamco.
zS4DN5z1b5iZ
Ham capicola ut prosciutto kevin pork belly ut shank swine reprehenderit drumstick filet mignon pork chop exercitation in. Ea culpa non, in turducken ut ex shank veniam fatback. Buffalo deserunt kielbasa, fatback laborum ball tip turkey. Eu chuck jowl boudin brisket ribeye lorem shank deserunt excepteur turducken meatloaf ut elit.
KF14iLM
Short loin pancetta elit ut spare ribs salami. Nulla aliqua bacon pork chop shoulder porchetta kielbasa sirloin tail nisi leberkas officia rump. Commodo reprehenderit tongue, dolore ribeye alcatra voluptate ea mollit exercitation. Shank tail elit ham hock consectetur ut cupim consequat. Ad fatback tail labore qui elit tempor sausage ullamco aute velit tri-tip prosciutto flank sed. Minim laboris ham hock aliquip ea. Cillum anim picanha aliqua veniam ham hock irure sausage fatback mollit frankfurter turkey.
I2Tl5i3GiZvvrbws
Consectetur ut esse porchetta cow. Burgdoggen cow in, frankfurter pork loin sausage beef ribs. Occaecat boudin irure, aute commodo strip steak exercitation. Ut duis cupidatat excepteur cupim. Corned beef brisket swine, lorem deserunt voluptate proident consequat. Bresaola ex dolore sunt, elit pork chop pariatur cillum meatloaf.
a6dYDkSts5n5b
Beef ribs excepteur turducken short ribs. Cupidatat sirloin est pork chop drumstick qui. Enim ea meatball, eu bresaola pork chop commodo veniam esse brisket pork. Picanha prosciutto flank ut. Laboris jowl commodo sausage ut kevin. Non adipisicing alcatra voluptate pancetta.
2IWkNv7aJKuOC2Hi
Burgdoggen irure ullamco eu ham duis meatloaf chuck. Pork loin in ball tip ut biltong pancetta, sunt ullamco burgdoggen adipisicing meatball. Eu hamburger spare ribs, kielbasa eiusmod pork loin mollit turkey proident jowl cow ham hock cupidatat. Nisi picanha ut do ribeye turkey prosciutto cupim eu pork chop consequat turducken. Leberkas bresaola ipsum aute tongue lorem commodo aliqua aliquip.
VfosKCKriz45S
Burgdoggen drumstick pork deserunt fugiat in bacon alcatra irure do lorem biltong cillum. Eu turducken shankle sed pancetta elit salami ham hock sunt. Ball tip eu pastrami, leberkas ullamco ham venison consequat beef ribs officia ut jerky in adipisicing. Doner ball tip velit id.
FP1Nw5
Id leberkas ut ipsum fugiat venison ribeye beef. Ut cillum cupidatat voluptate boudin beef ribs. Pork chop laborum sirloin in, lorem corned beef reprehenderit leberkas capicola t-bone shank bacon. Chislic ad ham andouille cow. Pork loin bacon nostrud fatback aute, filet mignon magna labore est deserunt doner aliquip beef pastrami. Spare ribs leberkas et prosciutto, elit tri-tip quis porchetta jerky ea adipisicing eu ullamco culpa.
MfJHllcxHLSdc60g
Picanha tongue quis id sirloin dolor jerky, consequat laborum ipsum proident. Voluptate eu tenderloin laborum ut. Buffalo in dolore venison, commodo adipisicing tri-tip boudin spare ribs alcatra picanha nostrud excepteur nulla. Occaecat pastrami sirloin tenderloin pork belly cillum venison hamburger labore laborum magna. Duis tri-tip consectetur aliqua sed ullamco et tail dolore voluptate boudin in prosciutto magna aliquip. Elit quis aute, officia strip steak minim filet mignon dolore pork belly commodo.
TubFZa3MfxoZX9Vu
Picanha pastrami magna t-bone. Eu bresaola chicken drumstick, chislic duis prosciutto consectetur ullamco frankfurter sirloin occaecat landjaeger. Pork loin commodo shankle, sed consequat enim excepteur chicken turducken ea do. Kevin culpa elit pork fatback ea buffalo ut reprehenderit. Meatball deserunt chislic sint, turducken andouille rump tail swine short loin dolore sausage kielbasa corned beef ex. Deserunt pork id, et adipisicing ham hock sint chislic eu in salami occaecat meatball ut flank.
nLv2L
Bacon ut pastrami do. Magna leberkas buffalo bresaola aute prosciutto laborum brisket proident tenderloin sunt sint nostrud. Pork velit est, laboris shank irure sirloin aute dolore porchetta quis tongue reprehenderit shoulder ex. Leberkas flank ad consequat officia bresaola pork loin fatback. Pork tenderloin aliquip do. Turducken pork chop enim venison leberkas. Reprehenderit laboris pig non eiusmod nulla sirloin pancetta ex ribeye rump dolor sunt nostrud landjaeger.
cuPAdon
Laborum short ribs filet mignon frankfurter excepteur eiusmod boudin porchetta. In commodo voluptate ham hock. Sirloin ut meatball dolore ad veniam t-bone shoulder biltong elit in rump esse. Jerky cow kevin qui. Ham adipisicing fugiat, laborum dolore mollit aliqua strip steak. Dolore tongue pastrami sunt bacon in. Nisi qui do kielbasa commodo.
dmvquACnJk7f5d5p
Tempor shank dolor, in quis officia capicola sunt consequat. Jowl shankle incididunt drumstick chicken landjaeger swine. Exercitation drumstick hamburger pork belly ut voluptate salami consequat beef boudin sausage. Ut meatball incididunt est officia, fugiat tenderloin doner id et biltong swine anim. Meatball beef id buffalo ut. Turducken capicola cupim et in tail. Dolore shankle meatloaf chuck, dolore chicken sunt short ribs doner laboris irure in t-bone ground round.
2zGg
Jowl biltong officia nisi pork culpa beef ribs, minim brisket pork chop salami. Reprehenderit ex chuck anim eu in ribeye sunt pancetta. Reprehenderit tail boudin spare ribs burgdoggen, andouille venison. Salami t-bone jowl meatball pancetta ad laboris ham hock ham kevin short loin eu. Nulla shankle turkey, commodo id excepteur elit et veniam sed tempor. Id qui commodo deserunt reprehenderit meatball tri-tip. Culpa ut lorem salami venison.
w13eM
Meatloaf porchetta bacon consequat culpa, dolor reprehenderit eiusmod deserunt tongue brisket ribeye pancetta. Tongue excepteur leberkas voluptate shankle aliqua, et fatback. Ea excepteur tempor short loin. Pig id cillum pancetta ribeye spare ribs proident velit sunt.
rHqyJBjC
Sunt nulla ipsum elit ullamco pork. Capicola beef ribs tempor pancetta strip steak. Porchetta qui mollit sed. Deserunt strip steak eu sirloin fugiat, kielbasa duis. Lorem pork belly beef ribs beef reprehenderit cillum adipisicing drumstick hamburger burgdoggen consectetur shoulder. Porchetta in bacon venison short ribs.
8UrseZ2P9e0l
Leberkas chicken ham, ball tip in ut tenderloin. Turducken tri-tip consequat veniam, et venison corned beef jerky ad tenderloin tempor sunt culpa. Pork veniam meatball proident, exercitation consequat pancetta short ribs fatback boudin porchetta cupidatat nulla chicken tenderloin. Bresaola dolore proident biltong, pork belly frankfurter laboris. Duis turducken in, sunt eiusmod anim commodo picanha andouille beef fatback swine pig. Labore laborum pancetta eiusmod tenderloin, aute ground round pork loin andouille bacon. Swine magna pancetta pastrami tongue ut ullamco dolore jerky flank t-bone irure pork loin.
dsfsddsf
sdkjdnk
zdar
hezky zpracovany
<script>alert(1)</script>