Funkční styly spisovného jazyka

1. Funkční styl prostěsdělovací

- styl běžné komunikace

- podávání informací, citové a hodnotící postoje (mluvnické projevy – např. v rodině nebo pracovní a psané projevy – např. sdělení, oznámení)
- spontánnost, dialogičnost, soukromý projev
- běžná slovní zásoba
- slohové útvary (oznámení, zpráva, inzerát)

2. Styl odborný

- styl věcné komunikace

- dělí se podle stupňů odbornosti a podle adresáta na:

  • vědecký – podává výsledky vědeckých výzkumů
  • prakticky odborný – poznatky spjaté s praktickou činností v určitém oboru
  • populárně naučný – beletristická forma, texty slouží k popularizaci vědeckého poznání

- požadavky:

- věcná správnost, objektivnost a přehlednost
- sdělení odborných poznatků (vědecké publikace, odborné knihy)
- spisovný jazyk (výrazy stylově neutrální až knižní, promyšlený výběr slov, logická přesnost
- slohové útvary (výkladové a úvahové – buď psané, monologické – např. výklad a studie; nebo mluvené, situační – např. přednáška a popisné – zvlášť psané, monologické – např. odborný popis, referát, charakteristika)

3. Styl administrativní

- styl informativní a věcné komunikace

- v administrativě (úřední styly jednotlivých organizací, dokumenty, formuláře, projevy psané – stylizované (např. žádost) nebo heslové (např. dotazník)
- připravený projev, přesné vyjadřování
- spisovný český jazyk
- slohové útvary - oznamovací: hlášení, zpráva
- dokumentární: zápis, protokol
- heslové: poukázka, vysvědčení
- styk jednotlivce a organizace: žádost, životopis

4. Styl publicistický

- styl věcné komunikace

- styl novin, časopisů, aj. „hromadných prostředků“ Þ styl novinářský, rozhlas, televize , -styl řečnických projevů – veřejných, oficiálních, mluvených projevů (soudní řeč, kázání)
- cíl: poučení, informace, přesvědčování, požadavky: aktuálnost, pravdivost, všeobecná přístupnost a srozumitelnost (psaná publicistika –např. denní tisk a mluvená publicistika –např. řečnické projevy)
- jazyk spisovný (lexikální prostředky)
- slohové útvary:

  • informační-zpravodajské (zpráva, oznámení)
  • analytické-úvahové (úvodník, komentář)
  • beletristické (umělecký fejeton, sloupek beseda)
  • v dialogové podobě (interview)

Hodnocení referátu Funkční styly spisovného jazyka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. září 2008
  36 078×
  267 slov

Komentáře k referátu Funkční styly spisovného jazyka

Richard
Chybí vám styl umělecký