Funkční styly a slohotvorní činitelé

Touto otázkou se zabývá stylistika, která je naukou o slohu, o druzích slohu, o slohovém rozvrstvení jazykových prostředků aj. Jazykový styl je způsob výstavby jazykového projevu, způsob výběru jazykových prostředků a jejich následné použití v textu. Je to jednotící princip jazykového projevu. Podle stylu se dají poznat jednotliví spisovatelé (Čapek, Hrabal..)

Slohotvorní činitelé ovlivňují výstavbu projevu, je to vlastně soubor podmínek v určité situaci. Dělíme je na subjektivní a objektivní.
Subjektivní slohotvorní činitelé jsou podmíněni osobností autora, jeho pohlavím, věkem, vzděláním, jeho výrazovou schopností, zájmy, jeho stanoviskem k dané problematice. Determinují jeho projev. Každý má svůj individuální styl, který závisí právě na subjektivních slohotvorných činitelích. Projevuje se zde charakter, intelekt autora, míra jeho emocionálnosti, vtipnost atd.
Objektivní slohotvorní činitelé jsou obecně platné věci, ke kterým autor musí přihlížet a jimi vázán. Je to například zaměření projevu, cíl na který chce poukázat, zda je projev připravený nebo nepřipravený. Musí přihlížet k tomu, jestli existuje přímý kontakt mezi mluvčím a adresátem (má možnost přizpůsobit se jejich reakci, důraz na sílu hlasu a intonaci) nebo je adresát nepřítomný. Záleží na tom , jestli chce vést monolog nebo dialog, jestli prostředí k jednání je oficiální nebo soukromé, jestli chce mluvit k dětem, odborníkům nebo studentům, jestli je projev písemný nebo mluvený a spousta dalších činitelů které nemůže ovlivnit a je jimi ovlivněn.

Funkční styly spisovného jazyka
1. Styl prostě sdělovací je styl běžné komunikace, který každodenně používáme. Projevy jsou spontánní a neveřejné (neoficiální), většinou se vedou dialogy, u psaných projevů je to nejčastěji osobní korespondence. Používá se běžná slovní zásoba bez zvláštních termínů, obecná čeština, hovorová čeština, dialekty, vyskytují se samozřejmě citově zabarvené výrazy a věty. Stavby věty a kompozice je jednoduchá, nejčastěji se vyskytují souřadně přiřazované výpovědi nebo rozčlenění na krátké úseky. Používají se ustálené konverzační obraty, častá jsou oslovení, nadměrné používání ukazovacích zájmen, používají se samostatné větné členy, vsuvky a elipsy (U Fícy, tam je to nejlepší), používají se parazitní slova – slova s nulovým významem (prakticky, vlastně, v podstatě).

2. Styl odborný je stylem věcné komunikace, projev musí být věcně správný a objektivní, nesmí být nic vynecháno, musí být obsahově úplný. Měl by být lehce přehledný, aby umožňoval jednoduchou orientaci v textu. Vyjádření musí být fakticky naprosto přesná a jednoznačná, není zde místo pro citové zabarvení. Odborné texty většinou bývají výkladové a o něčem nás poučují. Projevy jsou většinou oficiální, psané a důkladně připravené. Jsou vedeny většinou formou monologu, jsou poměrně nudné, nevyskytují se v něm žádná oživující slova nebo dějová slovesa, spíše odborné pojmy (termíny). Používají se výrazy stylově neutrální až knižní, důraz je kladen na promyšlený výběr slov a jejich logickou přesnost. Ve větné stavbě se vyskytují sevřená (zhuštěná) souvětí o 2-3 větách, věty jsou rozvité a oznamovací.

3. Styl administrativní se vyčlenil ze stylu odborného. Používá se na úřadech při styku jedince s organizací – dokumenty, formuláře, žádosti, dotazníky atd. Poznávacím znakem je přesné, stereotypní vyjadřování s ustálenými obraty a formulacemi. Je náročný na dodržování přesných forem. Používá se spisovná čeština se stylově neutrálními výrazy bez citového zabarvení.

4. Styl publicistický je stylem věcné komunikace stejně jako odborný styl. Nejčastěji ho můžeme nalézt v novinách, časopisech, rozhlasu, televizi, souhrnně je nazýváme hromadnými sdělovacími prostředky. Samostatně se ze stylu publicistického vyčleňuje styl řečnických projevů (kázání, proslov, soudní řeč aj.) Má za cíl (stejně jako odborný) nás poučit, informovat, navíc nás má často o něčem přesvědčit. Důležité je, aby projevy byly
· Aktuální a pravdivé
· Všeobecně přístupné a srozumitelné
· Působivé a originální
· Nepříliš dlouhé
Používá se jazyk spisovný, a to knižní i hovorový. Často se používají ustálené obraty a formule – rychle vyjádří určitou informaci nebo myšlenku, rychle se v nich orientuje (hodně ve sportovní rubrice např. vstřelit angličana). Opak automatizace je aktualizace – použití neobvyklých slov a slovních spojení, mají za úkol čtenáře upoutat (dopravní infarkt).
Zdrojem informací jsou publicistické agentury – ČTK.
Kompozice publicistických útvarů má své zvláštní speciality. Uplatňuje se zde systém obrácené pyramidy – nejdůležitější informace jsou řečeny hned na začátku, potom se uvádějí doplňující fakta. Úvod musí čtenáře upoutat, používají se k tomu všechny možné prostředky, vyskytují se v něm nejdůležitější data (kdo, kdy, co, jak). Titulky jednotlivých článků jsou živé a působivé, snaha upoutat, jenom naznačují obsah textu. Obvyklý je pohled z různých úhlů na problém (názory všech zúčastněných stran)
Stálé prvky novin
· záhlaví. – název novin, ustálená grafická podoba
· slogan – věta pod záhlavím
· datum, den, číslo, ročník
· rubriky – články obsahově stejné pravidelně se opakující (příloha Volný čas)
· tiráž – technické a vydavatelské údaje, většinou poslední strana dole.
· fotografie + popisky
· Inzeráty
· Celková grafická úprava

5. Styl umělecký je styl literární, básnický, prozaický a dramatický. Jeho hlavní význam je působit na city čtenáře, vyvolat v něm intenzivní citový prožitek. Pozná se v něm osobnost autora, text je silně emocionální a subjektivní – jak ve výběru, tak námětu zpracování. Významy jednotlivých slov i vět jsou často mnohoznačné, nutí čtenáře si vybrat a přemýšlet o textu. Používají se všechny možné umělecké prostředky - symboly, alegorie, retrospektivní vypravování, prolínání časových rovin, metafory, metonymie, synekdochy, personifikace, hyperbola, přirovnání, apostrofa, figury (hlavně v poezii- anafora, epifora, epanastrofa, epizeuxis), synonyma, citově zabarvená slova ……Jazyk je také různorodý, v přímé řeči se používají všechny útvary národního jazyka od obecné češtiny po argot.

Hodnocení referátu Funkční styly a slohotvorní činitelé

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. duben 2008
  25 250×
  847 slov

Komentáře k referátu Funkční styly a slohotvorní činitelé

Evča
Tahle stránka je super. Moc mi pomohla. Fakt dík. Evča