Gramatika

Referáty z českého jazyka zabývající se gramatikou neboli mluvnicí. Mluvnicí rozumíme soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v jazyce. Gramatika zahrnuje tvarosloví (morfologii) a skladbu (syntax).

Název referátu Slov Hodnocení
Aktuální (kontextové) členění výpovědi 122 hvězda hvězda hvězda   
Čeština a její útvary 173 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Čeština - vzájemný vztah slov 551 hvězda hvězda hvězda   
Fonetika, fonologie 313 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Funkční styly a slohotvorní činitelé 847 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Funkční styly spisovného jazyka 267 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Homofony a homonyma 50 hvězda hvězda půl hvězdy   
Hypersyntax (skladba textu) 324 hvězda hvězda hvězda   
Indoevropské jazyky 63 hvězda hvězda hvězda   
Jazyk a jeho útvary 159 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Jazyk a racionální studium textů 277 hvězda hvězda    
Jazyk spisovný a útvary nespisovné 238 hvězda hvězda půl hvězdy   
Jazyková kultura 453 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jazyková kultura, norma, kodifikace 302 hvězda hvězda hvězda   
Jazykověda a její disciplíny 127 hvězda hvězda půl hvězdy   
Lingvistické disciplíny 196 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Morfologie (tvarosloví) 979 hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Odborný styl 685 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Odchylky od pravidelné větné skladby 439 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Odchylky od pravidelné větné stavby 182 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Osobní jména 191 hvězda hvězda    
Podřadný souvětný vztah 311 hvězda hvězda hvězda   
Podstatná jména 224 hvězda hvězda hvězda   
Polovětné konstrukce 140 hvězda hvězda hvězda   
Přípona -ura 18 hvězda hvězda půl hvězdy   
Psaní čárky ve větě jednoduché 498 hvězda hvězda hvězda   
Psaní odborného textu 284 hvězda hvězda hvězda   
Původ a vývoj českého jazyka 653 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Původ a vývoj jazyka 691 hvězda hvězda hvězda   
Shoda přísudku s podmětem 327 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Shoda přísudku s podmětem 929 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Slohové rozvrstvení jazykových prostředků 305 hvězda hvězda půl hvězdy   
Slohové útvary a postupy 295 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Slohové útvary jednotlivých funkčních stylů, slohové postupy 1 111 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Slovenština ve srovnání s češtinou 429 hvězda hvězda půl hvězdy   
Slovníček pojmů 111 hvězda hvězda hvězda   
Slovníky 92 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Souřadné spojení vět 441 hvězda hvězda hvězda   
Souvětí souřadné 107 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Spodoba znělosti 119 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Styl odborný a jeho útvary 363 hvězda hvězda půl hvězdy   
Stylistika 668 hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Syntax (skladba) 1 077 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Tvoření slov 124 hvězda hvězda půl hvězdy   
Tvoření slov 541 hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Vedlejší věty 604 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Větné členy 647 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti, věty podle členitosti 308 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj slovní zásoby, obohacování slovní zásoby češtiny 368 hvězda hvězda hvězda   
Vývojové tendence ve slovní zásobě současné češtiny 214 hvězda hvězda hvězda