Odchylky od pravidelné větné skladby

Odchylky od pravidelné větné skladby - nepravidelnosti od normálního větného schématu

  • záměrné (motivované) – užíváme je abychom dosáhli zvláštního účinku – aposiopeze
  • neúmyslné (nemotivované) – vznikají ze stylistické neobratnosti-jedná se o stylistický nedostatek.

1. VSUVKA
-slova nebo věty vložené do pravidelného větného schématu
-zpřesnění výpovědi, obrácení se na posluchače
Písmo: oddělené čárkami, pomlčky, závorky. Řeč: pauzy

Touto cestou, pokud se pamatuji, jsem ještě nešel.
- setkáváme se s nimi v odborném a public. stylu
- užívá se vsuvka i v umělecké literatuře – humorný účinek
- u jednoslovných výrazů bez čárky : To jsem myslím říkal.
2. SAMOSTATNÝ VĚTNÝ ČLEN
- výraz, který stojí mimo větu a není do ní mluvnicky začleněn
Funkce: zdůraznit, upozornit
A) Antepozice – Kvalitní práci, tu potřebujeme především.
B) Postpozice – Ona se jí lekla, té myši.
- spíše v mluveném projevu, v uměleckém slohu – citově zapůsobit
- publicistický styl málo, odborný styl vůbec
3. OSAMOSTATNĚLÝ ČLEN
- větný člen související s větou, ale stojí samostatně
- v uměleckém stylu se toto používá jako zdůraznění citu
- publicistický styl (kvůli zdůraznění)
I s lidmi, i se zvířaty, i s přírodou, i s námi, i…
4. ELIPSA = VÝPUSTKA
- nevyjadřování slov, která patří do větného schématu
- běžně mluvená řeč, hovorová řeč
- expresivní (citové zabarvení s citovým napětím, dramatičnost), zabarvení
- umělecký styl (dvojmyslnost)
- nápisy, nadpisy, telegramy, drobné zprávy
Například : Děkuji
5. ANAKOLUT
- vyšinutí z větné konstrukce ( v průběhu věty se změní větné schéma ), stylistická neobratnost
Chlapci ráno, když šli do školy, byla jim zima.
- v psaném projevu by se neměl objevit.
Který žák nasbírá nejvíce papíru, bude napsáno jeho jméno na nástěnce.
- vzniká tím, že se v průběhu věty změní větné schéma
- věta se nedokončí v té podobě v jaké začala, ale naopak se přeskočí do jiné formy, v psaném textu se nemá objevit, vzniká ze snahy rychle něco říci.
6. ZEUGMA
- spřežení vazeb, vzniká mechanickým spojením jednoho pádu se dvěma slovesy, která mají odlišnou vazbu.
Ničení a šlapání po trávníku se zakazuje.
4.p. – Ničit koho co (bez předložky), v psaném projevu nemá být, odborný styl často.
6.p. – Šlapat po kom, po čem s předložkou po
- správně by mělo být – „Ničení trávníku a šlapání po něm se zakazuje“
7. ATRAKCE
- větná spodoba, ustálena pouze na některé případy
Je širší než delší. (dlouhý). Vezmi kde vezmi (vezmeš). Před tisíci diváky. (diváků).
8. KONTAMINACE
- směšování vazeb, místo náležité vazby se použije zpravidla pod vlivem vazby výrazu významově blízkého, vazba nová.
Jako součást domácí literatury byla pokládána i díla psaná latinsky.
správně: Za součást
řekneme si: pokládáme něco za něco
- z počátku ji pociťujeme jako nenáležitou, ale postupem času se zautomatizuje a už ji nevnímáme.
9. APOSIOPESE
- neukončení výpovědi
- motivovaná, nemotivovaná
nemotivovaná – nezáměrná, častá v dialogu. Řekl bych, že (a někdo nám skočí do řeči)
motivovaná – záměrná. Ani houby tam nebyly…

Hodnocení referátu Odchylky od pravidelné větné skladby

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. listopad 2007
  29 145×
  439 slov

Komentáře k referátu Odchylky od pravidelné větné skladby

vl
_: