Lingvistické disciplíny

Jazykověda = lingvistika = věda o jazyce a jeho užívání; z lat. lingua = jazyk; rozebírá (= analyzuje) a vysvětluje jazyk.

ROZDĚLENÍ:

Hláskosloví = nauka o zvukové složce jazykové komunikace tvořené v mluvních orgánech.
Fonetika = nauka o tvoření a obměňování hlásek.
Fonologie = nauka o funkci fonémů. Foném = zvukový prvek s významotvornou funkcí, díky kterému rozlišujeme slova (peče – péče).
Ortoepie = poučení o správné výslovnosti.
Ortofonie = kodifikace ortoepie; tvorba hlásek, výslovnost.
Ortografie = poučení o zásadách užívání písmen při psaní (= pravopis).

Gramatika = mluvnice:
Morfematika = nauka o morfémech, jejich stavbě a druzích. Morfém = nejmenší část slova, která má ustálený gramatický význam (např. koncovka).
Morfologie = tvarosloví, nauka o slovních druzích.
Syntax = skladba, nauka o stavbě vět a souvětí.

Lexikologie = nauka o slovní zásobě.
Etymologie = nauka o původu slov.
Onomastika = nauka o vlastních jménech.
Lexikografie = nauka o sestavování slovníků.

Sémantika = nauka o významu slov.

Slovotvorba = nauka o tvoření slov.

Stylistika = nauka o slohu, o způsobu výběru a užití jazykových prostředků.

Dialektologie = nauka o nářečí.

Nové obory:
Sociolingvistika = nauka o vztazích jazyka a společnosti v historii i současnosti.
Psycholingvistika = nauka o vztazích jazyka a psychických procesů.
Aplikovaná lingvistika
Lingvodidaktika = nauka o metodách jazykového vyučování.

Jazykověda ® diachronní (historická) – studium vývoje jazyka.
® synchronní – studium stavu jazyka v určitém období.

Hodnocení referátu Lingvistické disciplíny

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. červenec 2007
  6 837×
  196 slov

Komentáře k referátu Lingvistické disciplíny