Jazykověda a její disciplíny

Jazykověda (lingvistika) je nauka o jazyce a jeho užívání. Můžeme jí rozdělit do osmi hlavních částí.

Hláskosloví – o zvukové složce jazykové komunikace. Dělí se na

  • fonetiku – nauka o tvoření hlásek, o artikulaci a
  • fonologii – nauka o funkci fonémů (=minimální zvukový prvek schopný rozlišovat slova např pere – bere

Slovotvorba – nauka o tvoření slov

Lexikologie – nauka o slovní zásobě

  • etymologie – nauka o původu slov
  • onomastika – o vlastních jménech

Sémantika – nauka o významu slov

Gramatika ( mluvnice)

  • morfematika – nauka o mofémech(nejmenší část slova mající gramatický význam), jejich stavbě
  • morfologie (tvarosloví) – nauka o slovních druzích
  • syntax (skladba) – o skladbě vět a souvětí.

Stylistika – nauka o slohu, o způsobu a výběru jazykových prostředků. S stavbě souvislých jazykových projevů

Dialektologie – zabývá se studiem nářečí a dialektů.

Nové obory jazykovědy jako psycholigvistika, sociolingvistika atd.

Hodnocení referátu Jazykověda a její disciplíny

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. září 2007
  8 632×
  127 slov

Komentáře k referátu Jazykověda a její disciplíny