Hypersyntax (skladba textu)

- texty (komunikáty, jazykové projevy, promluvy) jsou základními útvary, jimiž se realizuje lidská komunikace (sdělování informací)
- tato komunikace je plně uvědomělá, plánovaná, souvisí se společenskými potřebami

- při zkoumání stavby textu je potřeba postupovat jak od částí k celku, tak i od celku k částem
- větné celky textu jsou ve vzájemných vztazích a tato obsahová propojenost textu se označuje jako „koherence“ (nebo také „koheze“)

- tato „koherence“ z textu buď automaticky vyplývá, nebo se vyjadřuje jazykovými prostředky, které mají odkazovací funkci, ty označujeme jako „konektory“ (často jsou jimi spojky, zájmena a příslovce)

příklad koherence bez konektoru:

Kalendářní jaro již začalo. Naše zahrada ještě spí.

příklad koherence s konektorem (zde je jím spojka):

Kalendářní jaro již začalo. Ale naše zahrada ještě spí.

- koherenci textu zajišťují i prostředky lexikální, především synonyma:

Provádějí soustavně kontrolu bezpečnostních opatření. Tato opatrnost se jim již nejednou vyplatila.

- uvedené konektory ukazují k předchozímu textu – toto „odkazování dozadu“ se jmenuje „anafora“
- někdy však odkazují k textu následujícímu („dopředu“), to se nazývá „katafora“

příklad katafory:

Pamatuj si dobře tuto zásadu: dvakrát měř a jednou řež!

- koheze textu vyplývá i z tematických vztahů mezi větnými celky – tyto vztahy se označují jako „tématické posloupnosti“

Þ každá věta má nějaké téma, o kterém se v ní něco vypovídá
Þ od něho pak věta směřuje k jádru (rématu)
Þ téma výpovědi souvisí s tématikou textu – tyto souvislosti jsou rozmanité
- základní je případ, kdy se tématem věty stane réma (jádro) věty předešlé – to je tzv. „tematický vztah kontaktní“

příklad tohoto kontaktního vztahu:

Přítomní mezi sebou vybrali značnou sumu peněz. Peníze věnovali na dobročinné účely.

- další případ je, když téma věty nenavazuje na předcházející větu, ale např. na celkové téma daného nadřazeného úseku (tj. textu, odstavce, kapitoly, apod.) – to jsou věty s průběžným tématem a tento vztah se nazývá „tématický vztah distantní“

příklad tohoto vztahu je:

Výpověď je minimální komunikativní jednotka. Od ostatního textu se odděluje pauzami a specifickou koncovou intonací. Odděluje se však i po stránce grafické. Může být větná nebo nevětná.

Hodnocení referátu Hypersyntax (skladba textu)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. červenec 2007
  7 775×
  324 slov

Komentáře k referátu Hypersyntax (skladba textu)