Tvoření slov

Základové slovo, slovotvorný základ, slovotvorný prostředek

 • základové slovo = hotové slovo, z nějž vznikají další př.psát - psaní atd.
 • slovotvorný základ = kořen bez předpony i přípony
 • slovotvorné prostředky = předpony a přípony

Stavba slova - morfémy

 • prefix = předpona, nemění slovní druh, připojuje se k celému slovu
  • slovotvorná (mění význam slova) - př. dopis
  • gramatická (mění gramatickou povahu slova) - př. udělat
 • radix = kořen, dále nedělitelný
 • sufix = přípona
  • slovotvorná (mění slovo) - př. učitel
  • gramatická - slovnědruhová
   • tvaroslovná = koncovka
   • kmenotvorná
 • morfém = koncovka
  • nulová (slovo bez koncovky) - př.pes
  • mění se ve tvarech, někdy mění druh slova - př. dobro, psí
 • kmen = prefix + radix + sufix

Transkripce slova - odchylky

foném grafém
[ i, í ] i, í, y, ý
[ ú ] ú, ů
[ ďe, ťe, ňe ] dě, tě, ně
[ ďi, ťi, ňi ] di, ti, ni
[ bje, pje, vje, mňe ] bě, pě, vě, mě
[ v ] w
[ gz, ks ] x
[ kv ] q
  ch = hlásková spřežka

Slovní zásoba vymezená časovou platností

 • historismy = názvy zaniklých věcí  př.dráb, palcát
 • archaismy = neužívané výrazy, nahrazené novodobějšími  př.pročež, anžto
 • neologismy = nově vznikající slova, ne přejaté či zkratkové!!!
  • př. zviditelnit se, esemeska , tunelovat

Obohacování slovní zásoby

 • tvořením slov
  • odvozováním - přidávání přípon, předpon
  • skládáním - dva nebo více radixů
   • 2 + 1 - novověk, 1 + 1 - okamžik, 4 + 1 - osmiveslice, 1 + 5 - ropovod,
   • 3 + 5 - sebevražda   + příslovečné spřežky
   • vlastní (pravé)
    • nelze je rozdělit na dvě samostatné části př.vodoloéčba
    • spojovací vokály (o, e, ě, i)
    • vztah mezi komponenty je podřadný
   • nevlastní (nepravé)
    • lze je rozdělit na dvě samostatná slova bez úpravy
    • př. obranyschopný +  příslov.spřežky př.napravo, nahoře
   • vztah mezi složkami:
    • podřadný - př.mořeplavec, samouk
    • souřadný - lze vložit slučovací spojku
     • sobě rovné - př.hluchoněmý, Indoevropan
     • vztah vzájemnosti - př. česko-německý
   • hybridní složeniny = cizí + česká část
    • př.elektrospotřebič
  • zkracováním - nejčastěji tak vznikají domácí podoby křestních jmen - př. Miroslav - Mirek
   • zkratková slova  př. Čedok
   • zkratky - písmenné př. ČAV, republika ČAD
   • hláskové  př. DAMU, NATO
 • spojováním v sousloví - sousloví = ustálené spojení dvou nebo více slov s jedním významem
  • př. český jazyk, základy společenských věd, vysoké napětí
  • univerbizace = sousloví => jednoslovný název
   • př. panelový dům - panelák
  • multiverbizace = jedno slovo => sousloví
   • př. navštívit - vykonat návštěvu
 • přejímáním z cizích jazyků
  • z latiny - doktor, melodie
  • z řečtiny - typ, demokracie
  • z polštiny - otvor, věda
  • z eskymáčtiny - čokoláda, tabák...
 • překládáním z cizích jazyků
  • př. Roma - Řím
 • změnou významu slova - viz.níže
 • využíváním slov ze staré češtiny nebo z nářečí
  • př.starosta

Změna slovního významu   

 • ustálený význam
  • př. barvy, předložky; ležet, chodit
 • proměnlivý význam
  • zužování
   • př. pověst
  • rozšiřování
   • př.limonáda
  • přenášení významu
   • metafora - na základě vnější podobnosti jednoslovná, dvouslovná, rčení
   • metonymie - na základě vnitřní podobnosti
   • synekdocha - záměna části za celek a naopak
   • eufemismus, dysfemismus, hyperbola, ironie, zhoršení, zjemnění

Přízvuk v češtině

 • slovní
  • hlavní
   • na první slabice ve slově
    • př. škola
   • spojení s předložkou
    • neslabičná
     • př. v lese
    • jednoslabičná
     • př. ve škole
    • mnohoslabičná (nemá přízvuk)
     • př. mimo školu
  • vedlejší
   • na 3., 5., 7. atd. slabice  př.regenerace
 • větný
  • přízvuk na celém slově
  • klidná oznamovací věta - na posledním slově
   • př. To slovo je na konci.
  • ostatní - na prvním slově
   • př. I já chci zimu!
 • příklonky (osobní + zvratné 3, tvary být, částice, příslovce) a předklonky (přivlastňovací 3, částice) bez přízvuku
  • př. Ale kdybyste se mne zeptali, co se mi na Holandsku líbilo nejvíc...

Hodnocení referátu Tvoření slov

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  29. duben 2017
  4 889×
  541 slov

Komentáře k referátu Tvoření slov