Stylistika

Vypravování a jeho stylistické postupy

 • nejpodstatnější složka uměleckého stylu, objevuje se i v odborném, publicistickém
 • soustředí se na událost, zápletku a její řešení
 • pevná kompozice - úvod, stať, závěr
 • stylistické postupy: vyprávěcí + popisný, výkladový, úvahový, charakterizační

Funkční styly

 • běžně dorozumívací styl - útvary: dopis, klasický rozhovor, krátké vypravování
 • odborný styl - výklad, odborný popis, esej, popis pracovního postupu, diskuse, polemika (na odborné téma)
 • publicistický styl - sloupek, článek, stať, komentář, reportáž, interview, recenze, kritika, fejeton
 • administrativní styl - složenky, strukturovaný životopis, průvodní dopis, formální dopis, žádost
 • umělecký styl - esej, vypravování, popis, charakteristika, úvaha, fejeton, líčení
 • řečnický styl - diskuze, beseda, referát

Slohové útvary

 • vypravování - postup vyprávěcí + popisný, výkladový, úvahový, charakterizační
 • popis - popisný + vyprávěcí, charakterizační
 • charakteristika - charakterizační + vyprávěcí, úvahový
 • výklad - výkladový + popisný
 • úvaha - úvahový + vyprávěcí, charakterizační
 • esej - esejistický + výkladový
 • fejeton - fejetonový + vyprávěcí
 • reportáž, interview, projev, životopis...

Základní literární žánry

 • nejvyšší literární žánry: poezie, próza, drama
 • nižší literární žánry: balada, povídka, román, novela, sonet, epos, bajka, báchorka...


Autorská řeč

 • řeč vypravěče (autorská)
  • vypravěčem je jedna z postav - 1.os.sg. = ich-forma
  • vypravěčem je sám autor - 3.os. = er-forma
 • řeč postav - forma dialogu, monologu, vnitřního monologu, vnitřního dialogu, polylogu

Typy přímé řeči

 • přímá - věta uvozovací + přímá řeč v uvozovkách
  • př. Tatínek řekl: „Jdi pryč!“
 • nepřímá - z přímé řeči se stává věta vedlejší
  • př. Tatínek řekl, abych šel pryč.
 • nevlastní přímá - bez uvozovek, splývá s pásmem vypravěče
  • př.Mluvil k němu, pojď, vrátíme se domů.
 • polopřímá - bez uvozovek, včleňuje se do autorské řeči, musí být ve 3.osobě, vnitřní monolog
  • př. „Jak se máš, Věro?“ Ne, nechce jí ublížit, jde jen náhodou kolem.

Kategorie času

 • chronologie - děj se odehrává tak, jak šel čas
 • retrospektivní - ohlédnutí zpět, děj jde proti chodu času
 • prolínání - střídání chronologie a retrospektivy

Obrazná pojmenování

 • epiteton = básnický přívlastek př.luzná víla
 • příměr = básnické přirovnání
 • paralelismus = bohaté přirovnání v dalším verši
 • antiteze = přirovnání proti příkladem, protikladem

Tropy

 • patří mezi obrazná pojmenování
 • metafora = přirovnání na základě vnější podobnosti
  • př. Slzy, perly.
  • personifikace = zosobnění, přisuzování lidské vlastnosti
   • př. slunce je veliký básník
 • metonymie = přirovnání na základě vnitřní podobnosti
  • př. Je sloupem třídy.
  • synekdocha = záměna části za celek nebo naopak
   • př.veverčí zuby řekly
 • perifráze = opisné vyjádření př.pekli svatební koláče
 • dysfemismus = zhrubění př.je pod drnem
 • oxymoron = nelogické spojení zdánlivých protikladů
  • př. živá mrtvola
 • ironie
 • sarkasmus = zesílená ironie

Odchylky od pravidel syntaktické stavby

 • anakolut = vyšinutí, opuštění započaté výpovědi a její pokračování v jiném schématu (změna osoby, pádu)
  • př. My dva, Kláro, s námi to nemůže dobře dopadnout. - nespisovné
 • elipsa = výpustka, vypuštění slovesa
  • př. Chci kousek s vámi. (jít), V pět. (přijdu)
 • vsuvka
 • samostatný větný člen - stojí na začátku věty, je oddělen čárkou, není mluvnicky začleněn do věty
  • př. Svačinu, tu mám nejraději.
 • osamostatnělý větný člen - začleňuje se do větné vazby
  • př. Byly tam samé barevné květy. A motýly. A vážky.
 • aposiopeze = neukončená výpověď, věta končící ...
 • zeugma = sloučení
  • př. Před i v obchodě -nespisovné

Figury

 • jsou založeny na zvláštním postavení slov, opakování slov
 • anafora = stejná slova na začátku veršů
 • epifora = stejná slova na konci veršů
 • epizeuxis = stejná slova v jednom verši za sebou
 • epanastrofa = stejná slova na konci jednoho verše a na začátku dalšího verše

Rytmus, rým

 • rytmus = pravidelné střídání přízvučných a nepřízvučných slabik
  • typy:
   • jamb
   • trochej
    • př. velké, širé, rodné lány
   • daktyl
   • spondej - v řecké a římské literatuře
 • rým = zvuková shoda hlásek na konci verše
  • typy
   • sdružený - A A B B
   • střídavý - A B A B
   • přerývaný - A B C B (a)
   • obkročný - A B B A

Volný verš

 • vznik na konci 19.století (charakteristický i pro 20. století)
 • nemá uspořádané přízvuky, potlačuje interpunkci
 • ruší rytmus i rým
 • jednotlivé verše mohou být různě dlouhé

Tématika

 • celkové téma (nejvyšší) - námět, název díla
  • př. Babička - život na venkově v 16.století
 • hlavní téma (ústřední) - hlavní postava
  • př. babička
 • vedlejší téma - drobnější přidané téma
  • př. život na zámku
 • epizoda - větší tématický celek, samostatná, nemusí být
  • př. příběh Viktorky
 • vložka
  • př. dopis, píseň
 • motiv - dále nedělitelný, věc apod.
  • př.dukát od Josefa II.

Polemika

 • polemika = útočně vyhrocený názorový spor vedený ústně či tiskem
 • prudká výměna názorů ukazující jejich rozdílnost
 • kriticky vyvrací známé názory a uvádí nové

Hodnocení referátu Stylistika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. květen 2017
  3 960×
  668 slov

Komentáře k referátu Stylistika