Fonetika, fonologie

Transkripce slov

viz. tvoření slov

Slovo a jeho význam

 • slovo = skupina hlásek tvořící celek a mající význam:
  • lexikální (slovníkový)
  • gramatický
 • jednovýznamové - odborné výrazy, citoslovce, vlastní názvy
 • vícevýznamová - původní a přenesený význam
  • mnohoznačnost slov = mezi slovy zůstává určitá spojitost (př. oko - všechna kulatá)
  • homonymita slov = slova stejně znějí, ale není zde žádná souvislost,úplně jiný význam viz.níže
 • změna slovního významu - viz tvoření slov
 • obohacování slovní zásoby - viz tvoření slov

Zvuková stránka jazyka

 • hlásky
  • samohlásky (vokály) - krátké, dlouhé + diftongy (dvojhlásky; ou + cizí au, eu)
  • souhlásky (konzonanty) - tvrdé, měkké, obojetné
    
  • znělé - chvějí se hlasivky; samohlásky + část párových souhlásek + R, L, M, N, Ň, J
  • neznělé - část párových + C, Č
 • slabiky - základem je samohláska, dvojhláska nebo slabikotvorné R, L, M, N
  • otevřená - př. do, od
  • zavřená - 2svahy + 1jádro, př. roz

Homonymita slov

= slova stejně znějí, ale není zde žádná souvislost

 • úplná - shodují se všechny tvary i slovní druhy př.kolej
 • částečná - shodují se jen některé tvary př.žal (1, 5)
 • nepravá
  • homografy - stejně se píše, jinak čte př.panický - panický
  • homofony - stejně se čte, jinak píše př.bít - být, vít - výt

Rozdělení slovní zásoby

 • dle spisovnosti
  • spisovná čeština - za základ bylo vzato středočeské nářečí
   • běžná, neutrální slovní zásoba
   • hovorová čeština
    • v novinách, TV, mluvená podoba
    • méně přesné formulace, emocionální prvky
   • knižní - př.šat, luna, oř
   • odborná terminologie
   • básnické výrazy - poetismy
  • nespisovná čeština
   • obecná čeština
   • nářečí
   • profesní mluva
   • slang - mluva zájmových skupin
   • argot - mluva deklasovaných živlů
 • dle stylistiky
  • neutrální - př.stůl, židle; použitelné v jakékoli situaci
  • stylově zabarvená - pouze v určitých stylech
 • dle citového zabarvení
  • lichotivá
   • familiární (např. zdrobněliny)
   • dětská (př. papat, hamat)
   • hypokoristika - vlastní jména a příbuzenské vztahy
   • eufemismy (př. zesnul)
  • hanlivá - augmentativa (př. babizna; -izna, -isko)
  • zhrubělá (př. žrát, chlastat)
  • vulgární - nadávky
  • dysfemismy (př. chcípnout)

Zápor v české větě

 • slovní = částečný, popírá jedno slovo př.Stalo se to ne mou vinou.
 • větný = úplný, popírá celou větu, většinou u slovesa př.Nevidím tě. + záporná zájmena

Hodnocení referátu Fonetika, fonologie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. červen 2017
  2 152×
  313 slov

Komentáře k referátu Fonetika, fonologie