Jazyková kultura, norma, kodifikace

Jazyková kultura je uvědomělá péče společnosti o rozvoj spisovného jazyka (kultura jazyka, řeči), předmětem je jazyk spisovný; kultura řeči je záležitostí všech uživatelů
- jeho kultivováním se zabývá jazykovědná instituce

Jazyková výchova – týká se školního i mimoškolního osvojování normy a kodifikace spisovného jazyka, rozvíjení komunikačních dovedností, vypěstování si postojů k jazyku a řeči

- Jazyk je soustava společensky uznávaných, obecně přijatých konvenčních znaků a pravidel jejich užívání.
- Norma je soubor závazných pravidel, uznávaných zvyklostí; např. společenské normy (oblékání, chování, společenského chování, zdravení…), technické normy…

Jazyková norma představuje soubor jazykových prostředků a objektivně existujících historicky podmíněných zákonitostí jazyka, závazně uplatňovaných kolektivem jeho uživatelů

Druhy norem:

1) Normy lexikálních prostředků – slovníky
2) Normy morfologických prostředků – mluvnice, tvarosloví
3) Normy syntaktických prostředků – skladba
4) Normy pravidel a) pravopisných
b) výslovnostních

- Méně jednotná je výslovnostní norma, volnější je tvarosloví, jednoznačný musí být pravopis

Kodifikace je zjišťování, zpracování, uzákonění a vydání jazykové normy spisovného jazyka v příslušných příručkách

1) Vystihuje, zachycuje, popisuje a vykládá normu
2) Slouží k poučení uživatele jazyka
3) Zachycuje nejen současný stav, ukazuje i vývojové tendence a zachovává knižní tvary i dvojtvary (dubleta)
4) Musí být jednoznačná a podrobná

Základní kodifikační příručky: (zachycují současnou normu v určité době, obměňují se /nejrychleji pravopis/; norma je pravidlem)

1/ Lexikální normy jsou kodifikovány ve výkladových, jazykových slovnících:
Slovník spisovné češtiny (SSČ)
Příruční slovník jazyka českého (PSJČ) – 9 svazků
Slovník spisovného jazyka českého – původně 4 sv., r. 1988 přepracováno na 8 sv

2/ Morfologie – zpracování mluvnice.
Česká mluvnice – Havránek, Jedlička
Stručná mluvnice česká – Havránek, Jedlička; pro školní potřeby
Příruční mluvnice češtiny – Grepl, Jelínek; vyd. 1995, nejnovější, nové tvary, dvojtvary
Čeština – řeč a jazyk – Marie Čechová a kol

3/ Syntaktické prostředky – skladba je součástí mluvnice, lze hledat v mluvnicích.
Skladba – Miroslav Grepl, Bauer

4/ Výslovnostní
Výslovnost spisovné češtiny I. – domácí slova
Výslovnost spisovné češtiny II. – výslovnost cizích slov
Pravidla pravopisu, Pravidla českého pravopisu – různá vydání

Norma jazyk se neustále vyvíjí a mění!

Hodnocení referátu Jazyková kultura, norma, kodifikace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. srpen 2007
  9 078×
  302 slov

Komentáře k referátu Jazyková kultura, norma, kodifikace