Duševní poruchy a náročné životní situace

Psychopatologie

Základní psychologická disciplína, která pojednává o chorobných duševních jevech, snazí se popsat příznaky a zařadit choroby do oblastí

Duševní zdraví

Vyrovnaný člověk nemá výkyvy nálad, schopen se soustředit, není agresivní, nemá tendenci vyvolávat konflikt, dovede akceptovat sociální situaci, umí posoudit vlastní schopnosti a možnosti pro daný úkol, schopnost nadhledu nad obtížnou životní situací a schopnost ji adekvátně hodnotit.

Duševní poruchy

Je obecně velmi obtížné stanovit, co je psychické zdraví a norma a je již mimo normu. Jsou určité psychické stavy, které psychiatři označují jako hraniční, tzn., že je nelze označit přímo jako duševní poruchu, ale občas se jako určitý náznak duševní poruchy projevují. Chování, které vybočuje z normy, je totiž mimo jiné určováno tzv. kulturálními vlivy a normami, které jsou platné a v určité dané společnosti.

(Zdemoluje-li otec v záchvatu žárlivosti zařízení bytu v malém sicilském městě, nikdo se tomu příliš nediví a neoznačuje to jako nenormální chování. Kdyby se nějaký muž choval podobně např. ve Švédsku či jiné skandinávské zemi, asi by byla žádána psychiatrická pomoc a chování by bylo označeno jako anomální.)

Kritéria normality

 • správné sebehodnocení, správné hodnocení svého okolí, samostatnost (autonomie),
 • snášenlivost, tolerance, odolnost vůči stresu, schopnost odlišit domněnku od skutečnosti, schopnost vyjadřovat své myšlenky, schopnost učit se
 • asi 30% populace vykazuje v nějakých obměnách nějakou duševní poruchu (počet duševních onemocnění je daleko vyšší, než se v laické veřejnosti předpokládá, protože jedinci trpící těmito poruchami se dostávají k psychiatrické léčbě většinou jen zřídka)
 • záleží na prevenci a ochraně duševního zdraví (= profylaxe), čl. si duševní nemoci často způsobuje sám.

Příčiny vzniku

 • Biogenní = všechny genetické zátěže (je dobré znát svůj rodokmen, nemoc může několik generací spát - např. schizofrenie)
 • Somatogenní = poškození CNS
  • infekční nemoci s horečkou
  • poškození nerv. center na základě klíšťové encefalitidy
  • pohlavní nemoci (např. syfilis – rozpadají se nervové dráhy, dají se léčit)
 • Psychogenní = špatná životospráva, nedostatek spánku, závislost na drogách, nárůst stresových faktorů, disharmonické lidské vztahy

Rozlišení duševních poruch a duševních nemocí

 • Duševní poruchy
  • přechodné
  • projevují se v chování člověka k sobě a ostatním
  • nezanechává žádné následky na mozku
  • postihuje jen nějakou 1 oblast lid. života (myšlení, paměť, pozornost)
  • postihuje jen duševní život
  • krátkodobé, dobře léčitelné, odchází, vracejí se
  • např. neurózy
 • Duševní nemoci
  • schizofrenie, maniodepresivní psychóza, paranoia, psychopatie
  • mají těžší průběh, procento vyléčení velmi malé, člověk se s ní potýká celý život
  • poškozují mozek, způsobují nevratné změny
  • dokážeme je zmírnit, ne úplně vyléčit
  • 2 fáze
   • ataka = aktivní podoba nemoci (člověk o sobě neví, halucinace, nutná hospitalizace)
   • remise – normální stav, klid, člověk je schopen normálního života
  • dnes účinná psychofarmaka = v remisi může člověk normálně fungovat
  • léčebny (Dobřany, Bohnice…)

Druhy duševních poruch a náročných životních situací

Základní dělení

Neurózy

 • nejčastější
 • nezasahuje mozek
 • únava, problémy se zdravím, se spánkem, problémy s dýcháním, pocením, výkonností
 • psychické onemocnění - lehčí ráz
 • přechodné období

Psychózy

 • jsou vážné psychické poruchy
 • dochází k narušení osobnosti člověka
 • vznikají v důsledku funkčního postižení - geny, úraz
 • patří sem schizofrenie, maniodepresivita (dědí se, zvýšené sklony k sebevraždě)
 • maniodepresivita je nevyléčitelná, velmi často se střídají nálady

Poruchy osobnosti

 • chování odlišné od normy + nebezpečnost
 • poruchy osobnosti deviantní (nikoho neohrožuje) X patologické = nebezpečný svému okolí
 • např. psychopatie

Mentální retardace (oligofrenie, slabomyslnost)

 • vývojová porucha (dědičnost, prenatální období, poškození při porodu)
 • snížené IQ
 • neschopnost se o něco postarat nebo si uvědomovat některé věci

 

Neurózy

 • funkční nervové onemocnění bez organického nálezu
 • může se projevit u jedince už v předškolním věku, vyvíjí se po celou školní docházku
 • rozvíjí se podle způsobu života, dodržování životosprávy, podle životních podmínek

Příznaky

 • rychlá únava, podráždění, poruchy pozornosti, soustředěnosti, stěžují si na únavu, neumí rozlišovat klid a aktivitu, nemají trpělivost
 • objevují se poruchy spánku (v usínání nebo probuzení ve 3 v noci), poruchy v přijímání potravy (velké nechutenství, bulimie), emocionální podrážděnost, tiky, deprese, úzkost, mutismus = přestává komunikovat
 • jsou přecitlivělí na jakoukoliv kritiku, nižší sebevědomí

Neurastenie

 • nejčastější, labilita, poruchy spánku, chronická únava, třes rukou, třes hlasu, bolesti hlavy, břicha;
 • u dětí – nechtějí do školy, bolí je v bříšku,

Enuresis nocturne (noční pomočování)

 • do 5 let dovoleno, kolem 7 let reakce na strach

Fóbie

Hlavním příznakem neuróz, strach z věcí, zvířat, jevů, ze kterých ostatní lidé strach nemají:

 • ze sociálního (mezilidského) kontaktu - sociální fobie
 • z určitých zvířat - zoofobie
 • z cizinců - xenofobie
 • z výšky - akrofobie
 • z hadů - ofidiofobie
 • z uzavřených prostor - klaustrofobie
 • ze špíny - mysofobie
 • ze špíny nebo nepořádku - ataxofobie
 • z ohně - pyrofobie
 • z hmyzu - entomofobie
 • z pavouků – arachnofobie
 • z toho, že si člověk počíná nemotorně - kakotechnofobie
 • ze smrti - thanatofobie

Fobie se často pojí s tzv. nutkavými obsedantními poruchami = před nějakou činností vykonáme jakýsi svůj rituál (nejvíce rozšířené u sportovců), to ale u některých osob přerůstá v tzv. obsedantní myšlenky vědomí. Pacient nedokáže vykonat jakou činnost bez uskutečnění svého navyklého rituálu . Pokud tak neučiní, je naplněn ochromující úzkostí, neklidem a pocity, že jde o jeho psychický konec.
Fobické a obsedantní poruchy jsou obtížně léčitelné, a pokud se je podaří odstranit, trvá doba léčení někdy i několik let

Psychózy

Schizofrenie

 • závažná nemoc, rozštěpení osobnosti – psychika se rozdělí na víc částí a každá uvažuje jinak
 • z 12% dědičná
 • postihuje 1% populace

Projevy

 • člověk je uzavřený, neadekvátní afekty, úzkost, neklid
 • vyznačuje se přítomností psychotických příznaků neboli bludů a halucinací
 • důležité je, že člověk nemá náhled – to co vidí a slyší je skutečnost; vizuální halucinace jsou nejčastější
 • nedokáže jasně myslet, vybavovat pojmy, není schopen se vyjadřovat (hledá pojmy aby se mohl vyjadřovat – neví, jak se řekne např. židle), ztrácí schopnost kontrolovat realitu (neví, co se děje ve skutečnosti a co v jeho představách).
 • příčinou mohou být vlivy rodiny (dědičnost), změny na mozku před narozením ( špatně se vyvíjel, nedostatek enzymů)
 • buď 1x za život, nebo se opakuje

Formy schizofrenie

 1. paranoidní – trpí bludy, pocity, že je pronásledován, pronásledování se může týkat mnoha věcí (láska, žárlivost, nadpřirozenost), tento člověk zveličuje veškeré i nepodstatné projevy,
 2. hebefrenní – nejobtížněji rozpoznatelná, přichází v adolescenčním věku, vrtkavost, necílená, nenormální aktivita, nevypočitatelné chování,velmi náladový,
 3. katatonní – poruchy motoriky, zaujímá nezvyklé, krkolomné polohy, je schopen v nich vydržet několik hodin, střídá se s přehnanou aktivitou, neklidným chováním,
 4. simplexní – plíživý rozvoj podivínského chování, není schopen plnit požadavky společnosti, ztrácí zájem o vše kolem sebe, není schopen se přinutit k činnosti

Bipolární porucha (maniodepresivní psychóza)

 • znamená střídání etap deprese a mánie, cyklus může být různý, od několika hodin po několik let, depresivní fáze trvají déle než manické.
 • propuká kolem 20-30 let
 • dědičnost
 • 2-3% populace ve věku 20-60 let
 • léčí se psychoterapií a psychofarmaky
 • nelze vyléčit, lze ukáznit
 • Miloš Kopecký, Ota Pavel, Petr Muk
 • Mánie: velmi schopný, veselý, bezstarostný, chorobný pocit radosti, komunikativní, přátelský x až nezodpovědné chování, během 24 hodin přijde deprese
 • Deprese: stísněnost, hluboký, chorobný smutek, pesimismus, sklony k plačtivosti, pomalé reakce – myšlení, pohyby, řeč, není schopen přílišné koncentrace, nedbá o sebe, může vést až k sebevraždě (důkladně připravená), nezájem, nejí, spí
 • Mánie a deprese souvisejí s poruchami nálad:
 • Deprese se diagnostikuje, když špatná nálada trvá déle než 14 dní a objevují se myšlenky na sebevraždu, pocity bezcennosti. Velký vliv má místo, kde člověk žije, více trpí na deprese ženy, deprese se může objevit v jakémkoliv věku, mají tendenci se objevovat na jaře a na podzim, Příznaky: ztráta zájmů, pocity prázdnoty nebo bezcennosti, má také pocity viny. Nemůže se na nic soustředit, rozhodovat, zpomaluje myšlení, poruchy spánku, pocit ztráty energie, ztrácí hmotnost a objevují se myšlenky na smrt. Přestává přemýšlet o budoucnosti.
 • Mánie je nadnesená nálada, velká aktivita, vzrůst energie, pocit velké psychické i fyzické výkonnosti, zvýšená hovornost, snížená potřeba spánku.

Poruchy osobnosti (psychopatie)

 • vrozený deficit (úbytek emocí), chybí vyšší city
 • 5% populace
 • nemají kamarády, chybí emoční vztah k rodině, tendence trápit zvířata

Rozdělení

 • schizoidní osobnost – introverze, zahleděnost do sebe, odtržení od reality, velmi inteligentní x neschopnost komunikace s lidmi
 • dissociální (antisociální) osobnost – rozpornost mezi společenskými normami a vlastním chováním, nezájem o druhé, chybí pocit viny a svědomí, nemá schopnost empatie (vcítění)
 • emočně nestálá osobnost – impulsivita, nestálost nálad, intenzivní, ale krátké vztahy, střídání partnerů, zaměstnání, nespolehlivost
 • histrionská (hysterická) osobnost – zkreslování skutečnosti, teatrálnost, expresivita chování, střed pozornosti, manipulace s lidmi
 • anankastická (obsedantní) osobnost – nerozhodnost, nejistota, perfekcionalismus, pedanterie
 • úzkostná osobnost – pocit napětí, nejistoty a strachu, fobie, úzkosti, strach z odmítnutí
 • narcistická osobnost – velikášství, sebestřednou, sebevědomí, neomylnost, všechno vím
 • paranoidní osobnost – podezřívavost, vztahovačnost, chorobná žárlivost
 • (Daný jedinec je přesvědčen že všichni jsou nebezpeční a on je v neustálém ohrožení.
 • Charakteristické znaky: podezřívavost všichni se dle něj chovají nepřátelsky, pohrdavě, urážlivě, apod. nikomu nevěří, velice využívá svá osobní, v partnerském vztahu neustále podezřívá partnera z nevěry, neschopnost odpouštět, v případě nenávisti je tvrdý a trvalý), paranoia častější u mužů, propuká v pozdějším věku (40-50)

Oligofrenie

4 stupně

 • lehká mentální retardace
 • střednětěžká mentální retardace
 • těžká mentální retardace
 • hluboká mentální retardace

Příznaky

 • stereotypní myšlení
 • jednoduchá, agramatická řeč
 • potřeba jistoty, bezpečí, citu
 • socializace, těžké sebeovládání

Několik dalších typů poruch

Poruchy pudů a instinktů

 • poruchy pudů zaměřených k zachování individua
  • poruchy obživného pudu
   • bulimie – chybí pocit sytosti, cílem může být zvracení
   • anorexie – odmítání potravy (neurotický původ)
   • pica – pojídání nestravitelných a odporných látek
  • poruchy pudu sebezáchovy
   • patické zesílení
   • patické utlumení
   • sebemrzačení a sebepoškozování
   • sebevražda
   • sebevražedný pokus
  • poruchy orientačního instinktu
 • poruchy pudů zaměřených k zachování rodu
  • poruchy sexuálního pudu
   • kvantitativní poruchy
   • erotománie (satyriasis, nymfománie)
   • sexuální dysfunkce
   • kvalitativní poruchy - deviace
   • poruchy v pohlavní identifikaci (transsexualita)
   • poruchy v preferenci sex. objektů (pedo-, zoo-, nekro-)
   • poruchy v sexuální aktivitě (sadomaso-, exhib-)
  • poruchy rodičovského pudu
   • zanedbávání dítěte
   • týrání dítěte
   • přehnaná citová vazba („opičí láska“)

Způsoby léčby psychických nemocí

 1. psychofarmaka
 2. psychoterapie, autogenní trénink, hypnóza
 3.  elektrošoky – komplikovaná metoda (v první fázi nemoc zklidňují x poškození mozkové tkáně, člověk otupělý)

Nemoci získané sekundárně

 • souvisí se změnami v mozku
 • psychické problémy, které mají projevy psychických poruch (halucinace, bludy, fobie), ale příčiny jsou dány org. změnami mozku

Příčiny

 • úrazy hlavy (přechodné, dokud se organismus nezaléčí)
 • změny psychiky při nádorových onemocněních mozku
 • degenerativní poruchy - dány věkem, problém starých lidí

Alzheimerova choroba

 • poškození šedé kůry mozkové – buňky degenerují
 • o důvodu vzniku se moc neví
 • rychle ubývá paměť a schopnost logického myšlení, nepoznávají rodinu
 • prevence: zabývat se tělesnou a duševní činností

Parkinsonova choroba

 • po 70. roku
 • postiženo abstraktní myšlení
 • nefunguje jemná motorika
 • pohybová nejistota

Pickova choroba

 • forma degenerace mozkových buněk (demence)
 • kolem 50. roku
 • nezájem o cokoli, chorobný klid, ztráta sociálních zábran

Hodnocení referátu Duševní poruchy a náročné životní situace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. listopad 2017
  5 679×
  1687 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Duševní poruchy a náročné životní situace