Emoce

Charakteristika emocí

Emoce – je prožívání subjektivního stavu nebo vztahu k někomu, něčemu (působícím podnětům). Znakem tohoto prožívání je příjemnost, nebo nepříjemnost, přitahování nebo odpuzování působících podnětů.

 • Člověk nejen vnímá svět, ale zaujímá k němu osobitý vztah (= city).
 • 2 nejdůležitější emoce: láska x nenávist

Projevy citů

 • výraz obličeje (oči, obočí, cenění zubů)
 • změny krevního tlaku
 • zrudnutí x zblednutí
 • změny srdeční aktivity
 • gestikulace
 • změny tempa řeči
 • změna zabarvení a tónu hlasu

Znaky citů

 • polarita - protikladné dvojice, přechází z jednoho extrému do druhého
 • smíšenost – málokdy pociťujeme tzv. čistý cit, většinou jde o smíšení citů
 • subjektivnost - jsou u každého člověka jiné
 • pestrost časového trvání – některé trvají krátkou dobu, jiné měsíce, léta, i celý život
 • spontánnost - jsou nezávislé na vůli
 • předmětnost - vždy spojeny s osobou předmětem nebo myšlenkou
 • adaptace – změna v intenzitě citu vyvolaného opakujícím se podnětem
 • aktuálnost – neopakovatelnost jednou prožitého citu v téže podobě
 • nakažlivost - mohou se přenést z jednoho člověka na druhého
 • podmíněnost (stereotypnost citových reakcí) – opakováním určitých podnětů se upevní určitá citová reakce (matematika – nepříjemný pocit)
 • hloubka emocí – u někoho zůstávají jen na povrchu, u jiného zasáhnou celou osobnost
 • ovlivňují průběh psychických procesů (vnímání, představy, myšlenky)
 • jsou impulzem činnosti, mohou aktivizovat (zejm. kladné)

Druhy emocí

 1. tělesné city – hlad, žízeň, bolest
 2. citové reakce – útočné (hněv), obranné (strach, odpor, pláč), sociální (city závislosti, obdivu, úcty)
 3. citové stavy (nálady) – úzkost, jsou déle trvající
 4. citové vztahy – přátelství/nepřátelství, láska/nenávist, sympatie/antipatie
 5. vyšší city = city společenského vědomí
 • intelektuální – prožívané při intelektuální činnosti
 • estetické – prožívané při hodnocení krásy (umělecká díla, příroda aj.)
 • etické – prožívané při dodržování nebo porušování mravních principů u sebe nebo u druhých lidí (pocit viny, křivdy, nespravedlnosti …)

Dělení citů podle intenzity

 • nálady - mají delší trvání, působí na ně události i lidé okolo spolu s vnitřními podněty, ovlivňovány sociálními vztahy, nejsou tak silné jako afekty
 • afekty - krátkodobé x silné, probíhají bouřlivě, provázeny vnějšími projevy
 • vášně - silné, pevné a hluboké, často ovládají myšlení a činnost člověka, - hodnotné (vášeň pro práci, umění) x zhoubné (alkohol, hazard)

Kladné emoce velmi důležité pro život člověka, u dětí jsou nezbytnou podmínkou zdravého vývoje.

Emoce ovlivňují tělesný stav člověka, existují tzv. psychosomatické choroby (infarkt, cukrovka). Záporné emoce zhoršují choroby i léčení těchto chorob.

Emoce mohou vyprovokovat duševní choroby.

Poruchy emocí (emotivity)

 • neodreagované emoce (nebezpečí civilizačních chorob)
 • dlouhotrvající emoce (nebezpečí civilizačních chorob)

Poruchy emotivity (citlivosti) dělíme na globální poruchy emotivity, poruchy afektů, nálad a poruchy vyšších citů.

Globální poruchy emotivity

 • citová labilita (zvýšená pohotovost reagovat na sále nové dojmy, neschopnost udržet delší citový vztah)
 • citová apatie (snížení citové dráždivosti)
 • citová ambivalence (citová protichůdnost, např. při rozvodu rodičů)
 • hyperemocionalita = přecitlivělost
 • účelové emoční reakce (dítě bolí hlava, zjistí, že nemusí do školy, příště to hraje)

Poruchy afektů

Poruchy afektů se vyznačují zejména nepřiměřenou intenzitou projevu.

 • strach (vyšší stupeň obavy)
 • úzkost (bezpředmětná obava, neurčitý nepříjemný pocit)
 • fobie (neodůvodněný, nesmyslný strach, vtíravý strach)

Mezi nejčastější fobie patří:

 • agorafobie – strach z prostranství (například strach z vycházení na ulici)
 • akrofobie – strach z výšek
 • arachnofobie – strach z pavouků
 • infarktofobie – strach z infarktu
 • kancerofobie – strach z rakoviny
 • kerautofobie – strach z blesku
 • klaustrofobie – strach z uzavřených prostorů (například ve výtahu)
 • mysofobie – strach z nečistoty
 • nozofobie – strach z nemoci
 • nyktofobie – strach ze tmy
 • sociální fobie – strach ze sociálních situacích

Poruchy nálad

Pro poruchy nálad je charakteristická nepřiměřenost v délce trvání i intenzitě projevu.

Nálada = déletrvající emoční stav

 • mánie - veselost až rozjařenost, zvýšená bystrost a postřeh, nebo naopak hádavost a podrážděnost, zvýšené tempo řeči, jednání
 • euforie - extrémně spokojená až bláznivá nálada)
 • apatická nálada - Jedinec je ke všemu lhostejný, pasivní, bez iniciativy. Apatie se vyskytuje zejména u demence, deprese a v konečné fázi toxikománie.
 • depresivní nálada - Základním znakem deprese je smutek, bezútěšnost, strach a zpomalení vitálních a psychomotorických funkcí. Postižení jedinci často naříkají, jsou neklidní (protože pociťují úzkost) a vyskytuje se u nich sebevražedná aktivita.

Poruchy vyšších citů

Nejčastěji se jedná o nerozvinutí, ztrátu či snížení vyšších citů. Poruchy vyšších citů mohou být vrozené (například necitelnost, otrlost, bezohlednost aj.) či získané (například následkem úrazu hlavy, alkoholismu, encefalitidy, demence, schizofrenie aj.).

 • anetická forma psychopatie – neschopnost lásky k lidem
 • psychopatická osobnost – nevyvážená, neharmonická, od neškodného podivínství po antisociální chová

Hodnocení referátu Emoce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. listopad 2017
  8 058×
  692 slov

Komentáře k referátu Emoce

pulina