Psychika - struktura

 • psychika
  • = soubor všech psychických jevů
  • neustále se vyvíjí, mění a vzájemně ovlivňuje
 • psychické jevy
  • = odrazy vnějšího prostředí a nás samotných (vztah k sobě)
  • naše individuální vnitřní podmínky (s čím jsme se narodili)

Základní schéma psychické reakce

PODNĚT → SMYSLY (analýza) → RECEPTORY (nervová zakončení) → DOSTŘEDIVÉ NERVY → MOZEK → ODRAZ → ZPRACOVÁNÍ (myšlení) → ODPOVĚĎ (výsledek myšlení) → ODSTŘEDIVÉ NERVY → VÝKONNÉ ORGÁNY (svaly, žlázy)

Prožívání

 • zahrnuje všechny psychické procesy, které si můžeme a jsme schopni uvědomit
 • na základě prožívání si uvědomujeme prožívání v čase, postavení ve společnosti…

Charakteristické znaky nebo vlastnosti

 1. subjektivnost
  • každý člověk prožívá sám a po svém
  • subjektivní = individuální
 2. jedinečnost = neopakovatelnost
  • cokoliv prožíváme, nemůžeme prožít znovu stejně
 3. časová neohraničenost = časová plynulost
  • můžeme prožívat minulost (př. co jsme dělali včera), ale i budoucnost (př. naše představy, touhy)
 4. prožívání je jen část naší psychiky
 5. prožívání nelze zcela vyjádřit chováním

Kategorie (formy) prožívání:

Odpovídají na otázku, co prožívání obsahuje.

I. psychické procesy

Mají nějaký průběh.

 1. poznávací
  • proces psychiky, který nastupuje jako první
  • poznáváme svět kolem sebe i sebe sama
   • vnímání – činnost smyslů
   • představivost
   • myšlení
   • paměť
   • učení
 2. citové
  • všechny emoce, které vznikají v procesu poznáván k poznávanému objektu
 3. volní (snahové)
  • snaha na objekt poznání působit
  • všechny snahové procesy, které vznikají směrem k objektu
  • směřujeme k objektu – o něco usilujeme
  • směřujeme od objektu – snažíme se mu vyhnout

II. psychické stavy

 • momentální stav psychiky
 • schopnost reagovat, fungovat
 • ovlivněna počasím, fyzickou stránkou, citovým rozpoložením, únava …

III. psychické vlastnosti

 • vlastnosti naší psychiky, které jsou relativně stálé
 • pro každého člověka typické
 1. aktivačně-motivační
  • vše, co nás motivuje nebo nutí (pudy, zvyky, biologické potřeby, zájmy, záliby)
  • pokud nejsou potřeby uspokojeny, činí nás to nervózními a nespokojenými
 2. vztahové a postojové
  • hodnoty, které nás ovlivňují
  • názor = myslím si
  • postoj = jsem o tom přesvědčen
  • pokud jsme k někomu pozitivní, pozitivně nás to také naladí a ovlivňuje naši psychiku
 3. výkonové
  • limity našich fyzických i psychických výkonů
  • předem určují maximum našeho výkonu
 4. autoregulační
  • ovládání sebe sama
  • souvisí s vůlí, jak se dokážeme ovládat
   • sebekritiku
   • sebeovládání
   • sebevědomí
 5. dynamické
  • naše vnitřní energie a rychlost zpracování
  • jak rychle funguje naše nervová soustava
  • jak jsme schopni reagovat a jak jsme akční

Vědomí

 • součást prožívání
 • základem pro vytvoření vědomí jsou zkušenosti a vlastní aktivita jedince
 • všechny psychické jevy, které si teď momentálně uvědomujeme
 • vědomí je:
  • individuální - každý má jiné zkušenosti a jinak k tomu přistupuje
  • utvářeno historicky - lidé před 1000 lety měli jiné vědomí než lidé dnes
 • rozvíjí se mezi 2-3 rokem života
 • jsme schopni si uvědomit sebe sama:
  • kdo jsem? - uvědomujeme si své já, odlišnosti od ostatních
  • v prostoru - kde jsem, kde se pohybuji, druzí lidé kolem mě
  • v čase - reálná doba (př. kolik mi je let, kolik je hodin)
  • v moci - hranice našeho chování
 • co můžu a co už ne

Nereální vědomí

 • ne všichni mají reálné vědomí
 • nemají mentálně zaostalí, lidé s roztroušenou sklerózou, pod vlivem drog, alkoholu, mimina, velmi staří lidé, neléčení nemocí

Nevědomí

 • všechny psychické stavy, které si nejsme schopni uvědomit
 • patří sem:
  • vytěsněné zážitky (negativní zážitky z dětství)
  • potlačované touhy a přání, které jsou v rozporu s obecně platnou a uznávanou etiketou
  • pudy a instinkty
  • podprahové podněty
   • člověk je schopen vnímat v rámci nějakého prahu (horní x dolní)
   • leží těsně pod hranicí vnímavosti
  • postupy automatizovaných činností = podmíněné reflexy
   • vše, co jsme se v minulosti naučili a teď je děláme automaticky
   • př. jak se píše jaké písmeno

Projevy nevědomí v chování

 • sny - souvisí s tím, co člověk prožívá
 • přeřeknutí - ve chvíli, kdy upadá naše koncentrace
 • nevysvětlitelné, nepochopitelné emoce a reakce vyvolané gestem, vzhledem…
 • mimořádné stavy vědomí (př. hypnóza, psychotropní látky, náměsíčnost, horečka, α hladina spánku…)

Spánek

 • relaxační fáze organismu
 • dochází k utlumení všech funkcí
 • člověk prospí cca 1/3 života (novorozenec 20 h denně, v 10 letech 10-12 h, dospělí 7 h, staří 5 h)
 • Freud napsal dílo „Výklad snů“
 • fáze spánku:
  • NREM - nedochází k pohybu očí
   • usínání
    • frekvence 25-16 Hz
    • převažují α vlny
    • stav polobdělosti - vnímáme, co se děje okolo nás, ukládá se do nevědomí
   • lehký spánek
    • frekvence 15-8 Hz
    • převažují β vlny
   • normální spánek
    • frekvence 7-3 Hz
    • převažují δ vlny
   • hluboký spánek
    • frekvence 0,5-2,5 Hz
    • převládají teta vlny
    • má největší podíl na relaxaci
    • opakuje se cca po 90 minutách
  • REM
   • trvá 5-10 minut
   • v této fázi se nám zdají sny
   • pokud se v této fázi vzbudíme → pamatujeme si sny
   • ochabnutí svalů, pohyby očních bulev
 • náměsíčnost
  • jedna část mozku není dostatečně utlumena
  • nejčastější u malých dětí, kdy není dostatečně uklidněn pohybový aparát

Chování

 • vnější projev psychiky
 • aktivita jedince pozorovatelná druhými lidmi, sebou samým nebo je měřitelná přístroji

Verbální chování

 • verbální chování tvoří maximum 30% celkového chování
 1. vnější řeč
  • mluvená:
   • obsahová
    • co říkáme
    • tvoří asi 7% verbálního chování
   • formální
    • jak to říkáme
    • tvoří asi 23% verbálního chování
    • paraverbalita = neurčuje co říkáme, ale jakou formou (př. tón hlasu, výška hlasu, intenzita)
   • slovní vata = slova k ničemu (př. vlastně, prostě…)
  • b) psaná
 2. vnitřní řeč - řeč pro sebe sama

Neverbální chování (nonverbální)

 • řeč těla
 • velká část vychází z našeho nevědomí
 • osobní prostor = bublina kolem nás
  • pokud někdo tento prostor poruší → více jej vnímáme
  • symbolika = jak velký prostor kolem sebe máme
  • nejčastěji je to 0,5 – 1,5m
 • reakce
  • nejjednodušší způsoby chování
  • nemůžeme regulovat vědomím
  • nejstarší nepodmíněné reflexy
  • př. reakce vnitřních orgánů, svalů a žláz
 • odpovědi
  • naučené způsoby chování
  • podmíněné reflexy
  • chování pod kůží = zadržená odpověď
  • snaha ovládnout chování, které cítíme, že chceme udělat, ale navenek to skrýváme
 • jednání
  • výsledek našeho rozhodnutí
  • není naučené ani vrozené
  • př. nedám mamince facku, protože…
 • vnější výrazy
  • výrazy našich vegetativních procesů na povrchu těla
  • př. pot, zrudnutí, tiky, třes, pláč, husí kůže…

pozn. referát „Neverbální chování“

 • mimika - výraz obličeje (př. úsměv, oční kontakt, svraštělé čelo)
 • habtika - podání rukou
 • proxemika - vzdálenost lidí
  • intimní zóna (60cm)
  • osobní zóna (do 1,5m)
  • společenská zóna (do 2m)
  • veřejná
  • vertikální
 • postorologie
  • poloha těla
  • jak stojíme, úklony
 • gesta
  • výrazové pohyby rukou
  • znaková řeč
 • kinezika - pohyby těla
 • pronemika - kolik času komu věnujeme
 • grafologie - rozbor písma

Emoce

 • cit = emoce = pocit
 • = psychický stav, ve kterém se odráží prožívání sebe sama nebo okolního prostředí
 • provází jakýkoliv psychický proces
 • vzniká jako reakce psychiky na působení podnětu
 • City jsou prožívání subjektivního stavu nebo vztahu k působícímu podnětu, navenek se mohou projevovat chováním
 • podněty, které přicházejí zvenčí a zevnitř prožíváme jako příjemné (libé- stenické) nebo nepříjemné (nelibé – astenické)

C.G.Jung

 • cit je vyjádřením vztahu, který se dá popsat a má určitou intenzitu
 • emoce je cit takové intenzity, že se mění fyziologický stav organismu
 • city můžeme ovládat , ale emoce ovládají nás
  • př. afekt
   • silnější emoce (invaze)
   • stav kdy člověk nedokáže ovládat a kontrolovat své chování
   • člověk je zajatcem svého prožitku a odeznění tohoto stavu souvisí s odezněním fyziologických změn př. ventilace, městnání krve, křeče, zvýšení srdeční frekvence

Charakteristické znaky emocí

 1. individuálnost = subjektivnost
  • každý na daný podnět reaguje jinak
 2. intenzita
  • jak je daná emoce prožívána
  • začíná vždy v 0 a může jít do maxima
 3. polarita
  • emoce mají dvě opačné polohy
  • maximální intenzita může být kladná i záporná
  • indiferentní bod = podnět v nás nevyvolává žádné emoce
  • př. láska x nenávist; radost x smutek
  • lhostejnost je emoce!
 4. ambivalence
  • v jeden okamžik je možné prožívat dva zcela opačné city
  • „Odi et amo“ (nenávidím a miluji)
  • př. vztah drogově závislých k droze
 5. nakažlivost
  • člověk má tendence stáhnout ostatní do své nálady
  • emoce musí být hodně silné
  • př. maminka přijde z práce…
 6. délka trvání
  • některé emoce mohou být krátkodobé (leknutí) a jiné celoživotní (partneři, vztah k matce)

+ charakteristické znaky prožívání

Vnější projevy citů

Není je možné zcela vyjádřit.

 1. mimika - výraz obličeje
  • nejvíce v očích, ústech popř. čele
 2. gestika - pohyby rukou
 3. posturika - poloha a držení těla
 4. řeč
  • důležitá hlavní formální stránka (tempo, tón hlasu, hlasitost)
  • čím více emocí, tím větší hlasitost
 5. hormony
  • do těla se vyplavuje adrenalin, serotonin
 6. vnější projevy
  • třes, červenání, husí kůže…

Vlastnosti citů

 • individuální odlišnosti každého jedince
 1. senzitivnost = citová dráždivost
  • jak snadno vznikají u člověka city a jak rychle je schopen emočně reagovat
 2. senzibilita = citová vnímavost
  • jak člověka ovlivňují city vlastní i jeho okolí
  • jak moc člověk podléhá negativním citům
 3. citovost = citová bohatost
  • rozsah emocí
  • někteří lidé jsou schopni bohatého prožívání, jiní jsou citově chudí a nejsou schopni prožívat různé druhy citů
  • citová chudost bývá způsobena emoční deprivací v dětství
 4. citová zralost
  • schopnost ovládat vnější projevy emocí
  • jak dobře známe své emoce a jsme schopni ovládat jejich vnější projevy
  • nejméně ovládají své emoce malé děti a lidé v období puberty
 5. sugestibilita = citová ovlivnitelnost
  • do jaké míry se necháme ovlivnit svými emocemi
  • u některých lidí jsou emoce jediným faktorem při rozhodování se
 6. empatie = schopnost vcítit se a porozumět citům druhých

Druhy citů

 1. biologické = nižší city
  • jedná se o city spojené s biologickými potřebami
  • společné s ostatními živočišnými druhy
  • vznikají při uspokojení nebo neuspokojení potřeb
 2. citové reakce
  • vznikají na základě nečekané změny nebo porušení vnitřního či vnějšího prostředí
  • bývají krátkodobé, mají vysokou intenzitu → extrémní reakce → afekt (= záchvat emocí, chování za základě pudů, rozum ustupuje do pozadí) → vyčerpání → apatie
  • dělení:
   • útočné - negativní emoce
    • př. vztek, zlost, nenávist, rozhořčení, hněv, zuřivost, naštvání
   • obranné - př. strach, úzkost, beznaděj, zoufalství, úlek, panika, obava, zklamání, fobie
    • strach = opodstatněná reakce na konkrétní podnět
    • fobie = neopodstatněné reakce na nereální ohrožení
   • sociální - vznikají ve vztahu k druhým lidem
    • dělení:
     • pečovatelské - př. soucit, starost, obava, lítost
     • nadvlády - př. pohrdání, namyšlenost, hrdost, lhostejnost, pýcha, opovrhování
     • závislosti, podřízenosti - př. méněcennost, závist, poníženost, obdiv, pokora, úcta
     • city k sobě samému - př. obdiv, nenávist, zklamání
 3. citové stavy = citové nálady
  • vznikají na základě citových reakcí
  • mohou vzniknout neuvědoměle, bez přímého působení podnětu
  • mají menší intenzitu, avšak jsou dlouhodobé
  • možné do určití míry kontrolovat (nálada jde změnit)
 4. citové vztahy
  • vytvářejí se ke skutečnému podnětu, který může být konkrétní i abstraktní
  • dlouhodobé, s proměnlivou intenzitou
  • vztah může být k lidem, zvířatům, věcem, prostředí, k sobě samému, k činnostem nebo k duchovním hodnotám (př. víra, tradice, dějiny, morálka, život, umění)
  • př. láska, vášeň, nenávist, lhostejnost, stud, respekt, obdiv, tolerance, zášť, touha, strach, pohrdání, náklonnost, hrdost, přátelství
 5. vyšší city = city společenského vědomí
  • vznikají u člověka v důsledku procesu socializace
  • dělení:
   • etické - př. výchova, stud, opovržení, solidarita
   • estetické - vztah ke kráse
    • př. libost x nelibost, krása x ošklivost
   • intelektuální - vztah k poznávání
    • př. zvědavost, nadšení z nových informací, lhostejnost
   • sociální - vztah k lidem
    • př. egoismus, obdiv, závist, žárlivost, sympatie, důvěra, altruismus
   • city lidské důstojnosti - př. hrdost, podlost, pokora, respekt

Hodnocení referátu Psychika - struktura

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. září 2017
  4 670×
  1693 slov

Komentáře k referátu Psychika - struktura