Psychologie jako věda

 • psyché (duše) + logos (věda)
 • v 19. století se vydělila z filozofie (Darwinova evoluční teorie)
 • interdisciplinární věda = věda mezioborová, spolupracuje s dalšími věd. disciplínami (biologie, antropologie, filozofie, sociologie)
 • psychologie = věda zabývající se všemi psychickými procesy a chováním člověka
 • chce porozumět chování, jednání a prožívání člověka
 • psychika - neustále se vyvíjí od narození až po smrt
 • k vývoji psychiky člověk potřebuje neustálé podněty

Pojmy užívané v psychologii:

 • Osobnost - soubor jedinečných a neopakovatelných fyzických a psychických vlastností
 • Chování
  • vnější projevy, jak vystupujeme navenek
  • reakce na prožitek
 • Prožívání - emoce, vnitřní projevy
 • Jednání - způsob chování, jak jednáme v určitých situacích
 • Vědomí
  • to, co si teď uvědomujeme, momentálně prožíváme
  • stav duše
 • Podvědomí
  • to, co jsme prožili, ale momentálně si to neuvědomujeme
  • můžeme vůlí vyvolat
 • Nevědomí
  • hluboko v nás
  • vůlí nemůžeme vyvolat

Dějiny psychologie

Předvědecké období

Východní tradice

 • Indie
  • Hinduismus
   • víra v mnoho bohů (Višnu, Šiva)
   • védy = písemnosti dochované do dnešní doby
   • upanišády = filozoficko - literární památky
   • myšlenka BRAHMA - ÁTMAN (duše světa a člověka)
   • víra v REINKARNACI = víra, že duše se mohou převtělovat; dobré skutky vedou k postoupení do vyšší kasty
   • MÓKŠA = spasení
  • Buddhismus
   • zakladatelem Siddhartha Gautama
   • učení o NE – JÁ = budha řekl, že člověk se skládáz 5 elementů (tělesnost, vnímání, myšlení, cítění a charakter
   • NIRVÁNA = spasení
   • TRIPITAKA = 3 koše rozprav; nejstarší text
   • Jóga - cílem je správné usměrnění energie
    • ASKEZE = odříkání
 • Čína
  • Lao – C`
   • učení o ČCHI = tok energie, která dává člověku život
   • TAO = nepochopitelno
  • Konfúcius
   • princip ušlechtilosti a povinnosti
   • JING = slabý prvek; klid a temno
   • JANG = silný prvek; pohyb a život

Antické Řecko

 • každý se zaměřuje na duši
 • Platón (427 – 347 př. n. l.)
  • zkoumá podstatu, která dává životu smysl
  • člověk je vězením duše, která se snaží dostat k ideji
  • ideje existují mimo náš svět; jsou nesmrtelné
 • Aristoteles (384 – 322 př. n. l.)
  • navazuje na Platóna
  • napsal spis „O Duši“ (PERI PSYCHÉ)
   • 1. písemný doklad
   • dělení duše
    • vegetativní – výživa a růst
    • sensitivní - vnímání cítění
    • rozumová - myšlení
 • Galenos - lékař
 • Hypokratés
  • lékař, který se jako první zabývá psychologií
  • vytvořil teorii o temperamentu
  • člověk má v těle základní tělní tekutiny, podle toho, která převládá rozdělil lidi do 4 skupin:
   • krev - sangvinik (přátelský, extrovert, nestálý) - oheň
   • žluč - cholerik (vznětlivý) - vzduch
   • hlen - flegmatik (pomalý, apatický) - voda
   • černá žluč - melancholik (snílek) - země

Středověk

 • moudrost ustupuje a prosazuje se poslušnost a pracovitost jako rozvoj duchovní stránky
 • snahou bylo vytvořit poslušné a věřící; nebylo místo pro emoce
 • Sv. Augustin
  • snaží se podívat na svůj život v budoucnu
  • snaha o očištění duše a možnost přiblížit se k Bohu
 • Tomáš Akvinský
  • duši rozdělil na tělesnou a duchovní
  • přemýšlí o citech

Novověk

 • vědecké vnímání (vše musí být ověřeno)
 • R. Descartes (1596-1650)
  • zkoumal vědomí
  • dualismus - uznává dva principy
  • tělo a duše (tu má pouze člověk a je stvořená Bohem)
 • John Locke (1632-1704)
  • metoda introspekce = pozorování sebe sama; nahlédnout sám do sebe
  • děje jsou vnitřní a vnější
  • člověk se rodí jako „TABULA RASA“ - nepopsaný bílý list papíru a v průběhu života se popisuje
  • sensualismus „ Nic není v mysli, co neprošlo smysly“
 • G. W. Leibniz (1646-1716)
  • monáda = bytí je v nás samotných
 • Wilhelm Wundt (1832-1920)
  • 1879 založil první psych. laboratoř v Libsku → psychologie se začíná datovat
  • zavádí elementární introspektivní psychologii (experimentální)
  • element = myšlenka, představa, pocit, vjem
  • introspekce = pozorování sebe sama
  • předmětem studia je psychika
  • každou část psychiky je nutné zkoumat jednotlivě
  • zavedl psychologický experiment jako metodu
 • I. P. Pavlov

Směry psychologie

Vývoj směrů psychologie

1. období

Směry psychologie
Experimentální psychologie (Wundt) Gestaltismus Psychoanalýza (Freud) Behaviorismus
   
  Kognitivní psychologie Neopsychoanalýza (Jung, Adler)  
Jsme schopni si uvědomit jednotlivě nebo v celku Nevědomí Chování

2. období

 • po 2. světové válce
 • humanistická psychologie - zaměření na praxi

Jednotlivé směry psychologie

Humanistická psychologie

 • zaměřuje se na identitu a seberealizaci člověka, která je v dnešní době potlačována
 • úkolem je pomoc člověku v praktických a náročných životních situacích
 • C. Rogers, A. Maslow, Ch. Bűhlerová
 • ovlivněna filozofií, navazuje na neopsychoanalýzu)
 • zabývá se prožíváním (prožitky člověka)
 • zkoumá hodnoty lidské existence – ptá se po smyslu života
 • kritizuje asocianismus a behaviorismus z přílišné vědeckosti (vidí člověka jako živočicha,stroj)
 • potřeba humanizovat okolí člověka aby nepotlačoval svou identitu, individualitu - vede k poruchám
 • představitel - Viktor Emanuel Frankl
  • zakladatel logoterapie (postup při léčení neurotiků –pomoc v nalezení (nového) smyslu života)
 • KBT = kognitivně behaviorální terapie - poznání problému do hloubky a následné přeučení dosavadního chování
 • rogeriánská - každý ví, co je pro něj nejlepší
 • rodinná - Ch. Bűhlerová

Transpersonální psychologie

 • směr nejnovější a není zcela uznáván
 • zabývá se mimořádnými stavy lidského vědomí (drogy, alkohol, holotropní dýchání)
 • Stanislav Grof
  • Američan českého původu
  • experimentoval s LSD

Psychoanalýza

 • předmětem psychoanalýzy jsou především příčiny našeho chování a prožívání
 • potřeby, pudy, motivy
 • → psychoanalýza se zabývá podvědomím (nevědomím)
 • zakladatelem je Sigmund Freud
 • Zikmund Freud (1856-1939)
  • narozen v Příboru na Moravě
  • odstěhoval se do Vídně, kde vystudoval
  • lékař a psychiatr
  • zaměřil se na výzkum mozku pod vlivem kokainu
  • hypno-analýza se nedá vždy aplikovat, proto hledá jiná řešení jak se dostat do podvědomí
  • nic se neděje náhodně, vše je ovlivněno sexuálním pudem (libido) → libidní energie = vše, co nás ovlivňuje vychází ze sexuálního pudu
  • přichází s termínem nevědomí:
   • zážitky z minulosti (špatné)
   • málo intenzivní zážitky
   • zapomenuté zážitky
   • „Freude, Freude, stejně na tě dojde“ - přeřeky
   • jsou důkazem nevědomí

Neopsychoanalýza

 • na člověka působí více vlivů, ne jenom libido
 • Karl Gustav Jung - žák Freuda
 • zabýval se nevědomím, rozdělil ho na 2 vrstvy
  • Archeotypní model psychiky: - obal – individuální nevědomí
   • jádro – kolektivní nevědomí
 • Alfréd Adler
  • žák Freuda
  • nejsilnější v nevědomí je touha po moci
  • ti, co nemají touhu po moci trpí komplexi
  • zabýval se jedináčky a neurózami

Behaviorismus

 • vznikl v USA
 • psychologicky relevantní je pouze naše chování, pouze to můžeme objektivně pozorovat
 • „Black box“
  • to, co je v černé skřínce nás nezajímá
  • pudy a všechno zděděné je uzamknuté
  • můžeme sledovat pouze vstupy a výstupy (podnět – reakce)
 • předmětem zkoumání - pouhé chování jedince X prožívání subjektivní, nevědecké
 • člověk je souborem naučeného
 • → používá určité modely chování
 • metodou je především experiment (pokus) a pozorování
 • zapomína na svobodnou vůli člověka – kritika dává za vznik neobehaviorismu
 • John B. Watson
  • „Dejte mi deset dětí a já je vychovám“
  • vědomí i nevědomí existuje, ale nedá se objektivně zkoumat

Neobehaviorismus

 • navazuje na behaviorismus
 • důležitá je pro nás i „Black box“
 • B. F. Skinner
  • různé vlivy ovlivňují naše chování pozitivně i negativně
  • zakladatel programového vyučování
 • Lee Thorndike
  • programové vyučování (máme 2 tlačítka na rozhodování, správná odpověď → jdeme dál; špatná odpověď → nápověda)

Gestaltismus

 • tvarová (celostní) psychologie
 • navazuje na Wundta a experimentální psychologii
 • jednotlivé elementy se sdružují (= asociace) → psychiku zkoumáme jako celek
 • v Berlíně založena druhá laboratoř
 • M. Wertheimer - psychika tvořena elementy
 • W Köhler

Kognitivní psychologie

 • sebereflexivní psychologie
 • obohacuje a rozšiřuje gestaltismus
 • vytváříme si vnitřní obrazy (modely) světa, ve kterém žijeme
 • vychází z vnímání světa
 • George A. Kelly - zabývá se psychikou, co se děje mezi podnětem a reakcí na podnět

Reflexologie

 • I.P.Pavlov - zabýval se zkoumáním reflexů
 • reflex = reakce na podnět:
  • podmíněné
  • nepodmíněné = instinkt
   • nejsou naučené

Psychologické disciplíny

Teoretické disciplíny

 • zkoumají a popisují všechny psychické jevy

Základní (obecné):

 1. Obecná psychologie
  • hledá obecné zákonitosti vývoje psychiky
  • slouží jako psychologický slovník
  • zabývá se nejzákladnějšími poznatky a problémy psychiky
 2. Vývojová psychologie
  • zkoumá vývoj psychiky člověka
  • a) ontogenetická - vývoj od početí po smrt
  • b) fylogenetická - vývoj člověka jako biologický druh
 3. Psychopatologie
  • zkoumá chování člověka s normální psychikou při nenormální situaci
  • zabývá se psychickými jevy, které jsou abnormní (deprese, neuróza)
 4. Psychologie osobnosti
  • obecně popisuje strukturu osobnostních vlastností
  • zabývá se člověkem, jeho projevy a fungováním (schopnost myšlení, píle, cílevědomost)
 5. Psychologická metodologie
  • metody a teorie výzkumu
  • metody používané jako diagnostické

Speciální:

 1. Biopsychologie
  • biologická podmíněnost psychiky člověka
  • biologické faktory, které ovlivňují naši psychiku (zdraví, bolest, pudy, žlázy s vnitřní sekrecí)
 2. Zoopsychologie
  • zkoumá psychiku zvířat
  • pokusy na zvířatech (I.P. Pavlov)
 3. Patopsychologie
  • zabývá se psychikou člověka v patologických situacích
  • jak může poškození těla měnit naši psychiku
 4. Sociální psychologie
  • obecně se zabývá vztahy mezi lidmi a jejich prostředí
  • co a jak působí na jedince ovlivněného jiným jedincem (dominantní matka, krutý otec)
 5. Diferenciální psychologie
  • srovnávací
  • zabývá se tím, co je běžné (rozdíl mezi mužem a ženou, rozdíl v kultuře, rozdíl ve věku)
 6. Psychofyzika
  • zkoumá vztah fyziky a psychiky (třes rukou, zrychlený tep)

Aplikované disciplíny

 • popisuje teoretické poznatky v praxi
 1. Pedagogická psychologie
  • jak by se měl učitel chovat k žákům a naopak
  • zabývá se psychikou v pedagogicko-poradenském ústavu
  • zkoumá metody učení, poruchy učení a jak s nimi pracovat
 2. Poradenská psychologie
  • snaží se pomoc člověku v životních situacích, prevence před obtížemi
  • rodinné poradny, krizová centra, linky bezpečí, pedagogicko-psychologické poradny, pracovní poradny…
 3. Pracovní psychologie
  • zabývá se psychikou člověka v pracovním prostředí
  • studuje, co člověka při práci ovlivňuje, narušuje vztahy na pracovišti…
 4. Inženýrská psychologie
  • zabývá se vztahem člověk a stroj
  • jak by měla být zařízení konstruována, aby neodváděla pozornost člověka od práce, neomezovalo pracovní výkon člověka
 5. Forézní psychologie
  • soudní, kriminální psychologie
  • jak lidskou psychiku ovlivňuje trestní řízení, vězení
  • provádí se psych. profil pachatele - proč čin spáchal, zda mluví pravdu
 6. Psychologie sportu
  • vztah trenéra a svěřence
  • jak být nejlepší, věřit si, neobviňovat se při neúspěchu
 7. Psychologie kultury
  • jak naši psychiku ovlivňuje kultura
 8. Vojenská psychologie
  • psychika v náročných bojových situacích, manipulace se zbraněmi, šikana
 9. Klinická psychologie
  • kline = lůžko
  • vztah lékař a pacient
  • zabývá se člověkem upoutaným na lůžko, psychickými poruchami a nemocemi
  • snaží se o diagnostiku, léčení, terapie a prevenci
 10. Psychologie trhu
  • jak reklamy působí na psychiku člověka

Metody zkoumání psychiky

Experiment (= pokus)

 • představitel Wundt
 • výzkumná metoda
 • měření psychických faktorů v závislosti na změnách podmínek
 • měří se nějaký faktor psychiky (př. paměť)
 • laboratorní experiment
  • měří se pomocí přístrojů v laboratoři (př. sexuální orientace)
 • terénní experiment
  • měří se v běžném prostředí, aby byly zachovány stejné podmínky
  • objektivnější
  • stačí pouze tužka a papír
 • přirozený experiment
  • nemožné použít předcházející, aby nedošlo ke zkreslení
  • nutné vytvořit takové prostředí, aby si sledovaný člověk nevšiml, že je součástí experimentu (př. malé děti, mentálně postižení)

Pozorování

 • doplňková metoda
 • extrospekce - pozorování druhých
 • introspekce - pozorování sebe sama
 • subjektivní
 • využívá v individuální praxi
 • důležitý je záznam a vyhodnocení výzkumu

Sociometrická metoda

 • měření vztahů ve skupině
 • výzkum prováděn pomocí dotazníku
 • provádí se v sociální nebo pracovní psychologii

Dotazníková metoda

Anamnéza (= vzpomínání)

 • kvalitativní metoda
 • zjišťuje, co se člověku v minulosti stalo a jak to ovlivnilo současnost (př. u lékaře, manželská poradna)

Rozhovor (= interview)

 • kvalitativní metoda
 • provádí se na jednotlivci, diádě nebo malé skupině lidí
 • Druhy rozhovoru
  • řízený (= standardizovaný)
   • otázky jsou předem dané, stejně formulované a ve stejném pořadí
   • nepodávají se žádné doplňující informace
  • volný
   • dané je pouze téma, které se musí zachovat
   • připravená struktura
   • většinou individuální

Dotazník

 • kvantitativní statistická metoda
 • důležitý předvýzkum = dotazník pro malou skupinu lidí, aby se se zjistily nedostatky
 • psaný rozhovor, podrobnější, více otázek
 • důležitá formulace otázek, aby je dotazovaní pochopili a správně odpověděli
 • musí být reprezentativní vzorek = výběr skupiny lidí, na kterých je výzkum prováděn
 • umožňuje získání velkého množství údajů v krátké době
 • Forma otázek:
  • otevřené - mohou být volné dlouhé odpovědi
   • těžké ke zpracování
  • uzavřené - odpověď se vybírá z nabídky odpovědí
   • seřazeno ve škále odpovědí (2 a více možností)
 • Konstrukce dotazníku:
  • na začátek úvodní slovo (kdo a proč to dělá)
  • demografické údaje (muž/žena, město, věk, počet dětí...)
  • otázky týkající se šetření - nesmí být náhodné

Anketa

 • obsahuje méně otázek (obvykle 1-3)
 • slouží k rychlému získání názorů
 • nemusí být reprezentativní vzorek, je jedno kdo odpovídá

Psychologický rozbor činností

 • doplňková metoda
 • používá se u lidí, kteří neumí říci svůj názor
 • rozbor písma, sledování výtvarné aktivity (použité barvy, tvary, ohraničení…)

Životopisné (= longitudinální)

 • dlouhodobé sledování (př. vývoj rodiny a jejich vztahů)

Testy (= zkoušky)

 • slouží k diagnostice = zjišťování psychických kvalit určovaných normou (srovnáním)
 • používá se pro měření (př. vlastnosti, paměť, kvalita myšlení)
 • standardizované testy = testy používané kvalifikovaným odborníkem
 • výsledky jsou prověřené na velkém počtu lidí

Hodnocení referátu Psychologie jako věda

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. září 2017
  5 832×
  1912 slov

Komentáře k referátu Psychologie jako věda