Forenzní psychologie

Co je to forenzní psychologie?

Je to aplikovaná psychologická disciplína, která se zabývá chováním a prožíváním lidí v situacích regulovaných právem. V současné době představuje forenzní psychologie rychle se rozvíjející oblast poznání a současně téměř běžně dostupný servis pro soudní, vyšetřovací a policejní praxi. Forenzní psychologie se vyučuje na vysokých školách, forenzní psychologové se uplatňují ve školících a výzkumných centrech nebo také v terénu jako soudní znalci.

Máme 5 druhů forenzní psychologie:

 1. Kriminalistická psychologie - zahrnuje využití psychologie v rámci objasňování a vyšetřování kriminálních případů
 2. Soudní psychologie - zabývá se psychologickými stránkami soudního projednávání věci
 3. Penitenciární psychologie - zabývá se psychologickou problematikou spjatou s výkonem trestu
 4. Postpenitenciární psychologie - zabývá se psychologickou problematikou opětovného začleňování jedince do normálního života po odpykání trestu
 5. Kriminologická psychologie - je ztělesňována psychologickou teorií kriminálního jednání

Metody forenzní psychologie

 1. teoretické výzkumné postupy - např. analýza, syntéza, abstrakce, srovnání
 2. empirické výzkumné postupy - pozorování, experiment, explorační metody(tj. rozhovor a dotazník), psychologická analýza produktů činnosti

Historie forenzní psychologie

4 základní okruhy vzniku:

 1. nastolení forenzně psychologické problematiky ve druhé polovině 18.století - k zániku středověké právní kultury přispěl svými názory Ital C. Beccaria. Právě on je považován za zakladatele Klasické kriminologické školy. Dále zde byli badatelé Eckerthausena a Schaumann. Schaumann poprvé používá pojmu kriminální psychologie.
 2. vývoj forenzně psychologického zkoumání v 19.století - pokud jde o psychologii je 19.století využito k přerodu psychologie ze spekulativní vědy vznikající v pracovnách filozofujících myslitelů na vědu empirickou. Poprvé se zde objevují problémové okruhy(např. omyly ve výpovědích, existence justičních omylů, poznání o nespolehlivosti doznání, apod.).
 3. vznik forenzní psychologie jako experimentální disciplíny na počátku 20.století - ve druhé polovině 20. století dominuje především kriminálně antropologická škola založena Italem C. Lombrosem. Vzniká Lombrosova typologie kriminálních osobností.
 4. rozvoj forenzní psychologie ve 20.století - centrem rozvoje forenzního zkoumání výpovědi bylo především Německo.

Hodnocení referátu Forenzní psychologie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. srpen 2007
  21 464×
  291 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Forenzní psychologie