Sociologie jako věda

Sociologie

 • z řeckého societas = společnost, logos = věda
 • = věda, která se snaží podat celkový obraz společnosti, její strukturu a zákonitosti jejího vývoje
 • zkoumá společenské jevy a vztahy
 • Émile DURKHEIM a Max WEBER – nejznámější vymezení sociologického předmětu
  • É. Durkheim - definoval sociologii jako vědu o soc. faktech:
   • jsou vůči člověku vnější
   • působí na člověka nátlakem
   • = sociologický realismus - soc. fakta jsou reálné skutečnosti nezávislé na lidském vědomí
  • M. Weber - sociologie je věda o sociálním jednání:
   • je to smysluplné jednání, obvykle zaměřené na určitý cíl
   • je orientované na druhé lidi
   • = sociologický nominalismus

Vývoj sociologie jako vědy

 • protosociologie
  • do poloviny 19. století
  • sociologické otázky řeší jiné vědy
 • August Comte
  • francouzský pozitivistický filozof (pozitivní filozofie se zabývá tím, co skutečně existuje a je prospěšné = pozitivní pro lidi)
  • založil sociologii jako samostatnou vědu v 50. letech 19. století, vyčlenil ji z filozofie, dějepisu, práva, náboženství (nyní čerpá i z psychologie, ekonomiky…)
 • sociální statika – zabývá se současným stavem společnosti
 • sociální dynamika – zabývá se vývojem společnosti

Struktura vědy

 • mikrosociologie – vztah člověka ke společnosti, malé sociální skupiny
 • makrosociologie – obecné otázky

Základní obory

 • sociální dynamika – vývoj společnosti v závislosti na čase
 • sociální statika – struktura a fungování společnosti v jednom daném období (často současnost)

1. Období akademické (= klasické období sociologie, období velkých osobností)

 • velké univerzity se začínají zabývat sociologií – výsledky čerpají zejména z historie
 • pouze teoretická věda, nezabývá se konkrétním výzkumem
 • paradigma (= hlavní téma, kterým se daná věda v určité době zabývá): příčina vývoje ve společnosti
 • Karl Marx - dílo Kapitál – podrobná analýza společnosti; snaha zjistit, proč se společnost vyvíjí; cíl – vytvoření společnosti bez sociálních rozdílů (= beztřídní společnost), nerovnost způsobena ekonomickými faktory… jinak nereálné myšlenky
 • Emile Durkheim - společnost je ovlivňována sociálními faktory (náboženství, rozvrstvení lidí, dělba práce, zdraví, vzdělanost, věk…), cíl – vytvoření sociálního konsenzu (dohody) týkajícího se společenských norem (měli by být stejné pro všechny)
 • Vilfredo Pareto - společenské elity (=výběr těch nejlepších ze skupiny, mocenské postavení), u politických elit dochází v průběhu moci k deformacím politické ideologie
 • Max Weber - vývoj společnosti je způsoben etikou (Anglie se rozvíjí dopředu, vliv náboženství na etiku)
 • Georg Simmel - moderní faktory (peníze, móda, dělba práce, rozdíly mezi městy a venkovem, kultura…)
 • → vývoj společnosti ovlivňuje mnoho faktorů, které se navzájem podmiňují a ovlivňují

2. Období empirických výzkumů

 • 20. léta 20. století - konec 2. světové války (hospodářská krize)
 • empirie = ověřitelná zkušenost
 • ve společnosti se objevují nové problémy (nezaměstnanost, sebevraždy, kriminalita, alkoholismus…) → sociologie se začíná věnovat výzkumu patologických jevů a později i běžných sociálních problémů (např. rozdíly mezi venkovem a městem) → přestává být pouze akademická věda
 • trend zaměření od makrosociologie k mikrosociologie

3. 50. a 60. léta 20. století

 • shromáždění výsledků výzkumů
 • dva proudy:
  • konfliktualistická teorie - společnost je rozdělena do skupin, které mají protichůdné (= antagonistické) názory → konflikt → vítězství jedné skupiny (názoru), která řídí ostatní (např. Marxova teorie)
  • konsensuální teorie – problém, který nastane, se musí řešit dohodou všech vrstev, vývoj pokračuje až po sociálním konsensu (= dohodě) – strukturální funkcionalismus

4. Soudobá sociologie

 • od přelomu 60. a 70. let do dneška
 • paradigma - mikrosociologie (jak se člověk včleňuje do společnosti od narození, v jakém je postavení a jak ho může změnit)
 • výzkumy se zabývají pomocí lidem začlenit se do společnosti
 • dva proudy:
  • objektivistické paradigma – sociální danosti jsou objektivně dané -abychom se nedostali do konfliktu, musíme je poznat a splňovat (např. školní docházka, daně)
  • interpretativní paradigma – objektivní danosti existují, ale záleží na tom, jak si je člověk vyloží (jak je pochopí)
 • úkolem narozeného člověka je začlenit se tak, aby nepřicházel do konfliktu
 • oba proudy vychází ze sociální danosti (vládní systém, kultura, rodina, doba, vzdělání…)

5. Česká sociologie

 • nijak výrazně nezasáhla do světové sociologie
 • T. G. Masaryk – zakladatel české sociologie (studoval a později vyučoval sociologii
 • Edvard Beneš – studoval sociologii
 • další představitelé: Josef Král (pozitivismus), Arnošt Bláha (funkcionalismus)…
 • po r. 1948 se sociologie přestala u nás vyučovat kvůli přicházejícímu komunismu
 • v 60. letech se oživuje a vyučuje, vzniká Československá sociologická společnost
 • po r. 1968 opět se nesmí vyučovat, pouze Marxistická sociologie
 • po r. 1989 opět plnohodnotná věda

Sociologie + jiné společensko-vědní disciplíny

 • + filozofie - společná orientace na člověka a podmínky jeho života
 • + historie - celé společenské dění probíhá v historickém kontextu
 • + ekonomie - ekonomický život je podstatnou složkou spol. života
 • + psychologie - psychologické potíže mají často sociální souvislost
 • + antropologie - obě vědy se zabývají kulturou a společenskými institucemi
 • + politologie
 • + ekologie - ekologické problémy se v současné době stávají zásadními společenskými problémy

Metody sociologického výzkumu

Kvantitativní výzkum

 • přímé pozorování - zaměřené a dobře plánované vnímání vybraných jevů, vše se pečlivě a systematicky zaznamenává
 • rozhovor - informace jsou získávány v přímé interakci s respondentem
 • dotazník - respondent odpovídá písemně na otázky v tištěném formuláři
 • analýza dokumentů - analýza jakýchkoli dokumentů nevytvořených za účelem výzkumu (psané dokumenty i jiné materiální stopy lidského chování)

Kvalitativní výzkum

 • zúčastněné pozorování - výzkumník se podílí na každodenním životě lidí
 • analýza osobních dokumentů - respondentova výpověď o vlastním životě nebo úvaha o určité události nebo problému (autobiografie, deníky, dopisy apod.)
 • nestandardizovaná rozhovor - rozhovor mezi respondentem a tazatelem, pro který je stanoven velmi obecný plán

Makrosociologie

Stratifikační teorie

 • Stratus = vrstva
 • zabývá se rozvrstvením společnosti
 1. Teorie tříd - Marx, Engels
  • antagonistické vztahy (kapitálové, dělníci) → vede k třídnímu boji
 2. Teorie elit - Mill a Spenser
  • elita má moc a řídí společnost
  • masa = zbytek, který se nechá vést
 3. Moderní strat. teorie:
  1.  kastovní model - kasty jsou naprosto oddělené → soc. diference mezi vrstvami obrovská
   • nemožné povýšit (pokud se vezmou z různých vrstev → exkomunikace)
   • př. Indie
   • kasty - vyjádřené i oblečením, příslušnost ke kastě dědičná
  2. hierarchický model - úzká skupina lidí má moc; se snižováním společenském žebříčku klesá podíl na moci
   • velká sociální distance
   • monarchie, totalita, středověká společnost
  3. nivelizovaný model - minimální rozdíly mezi skupinami
   • nejmenší soc. distanc
   • ideál komunismu,
   • sociální státy
  4. diferencovaný model - nejvíce střední vrstvy; velká skupina má moc, ale i velká část moc nemá
   • ČR a moderní demokratické státy
 • příslušnost k dané pozici je dána statusovými symboly
 • příslušnost ke skupině ovlivňuje socializace – soc. prostor (startovní podmínky), kulturou spol.
 • společnost funguje podle řádu, který je dán normami (kodifikované, zvykové, etické)
 • v procesu socializace se seznamujeme s normami (zvykové normy odlišné, kodifikované stejné)

→ přijmutí / odmítnutí → dodržování / nedodržování → při nedodržování nastávají problémy → pokud normy přestávají platit (nejsou funkční) → anomická společnost – nedodržuje normy, protože neví jaké → deviace – porušování norem; soc. patologie – porušování zákonných norem

Hodnocení referátu Sociologie jako věda

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. srpen 2017
  3 708×
  1036 slov

Komentáře k referátu Sociologie jako věda