Anglický empirismus, filosofie osvícenství ve Francii a Německu

Anglický empirismus

 • 18.stol.
 • paradigma= jak můžeme dojít k pravdě (jak funguje naše poznávání)
 • kde je pravda; jsme schopni poznat pravdu
 • dva proudy
  • empirismus
   • navazuje na předchozí (Anglie)
   • Fr.Bacon → J.Locke → G.Berkeley → D.Hume
  • racionalismus
   • R. Descartes, B. Spinoza, G.Liebniz (katolická Evropa)
 • co je objektem a subjektem poznávání → těžiště na subjekt= člověk jako vědomí, duše, já
  • vnímáme já jako:
   1. já myslící
   2. já smysly vnímající
 • encyklopedisté

John Locke

 • Angličan, lékař, politik
 • senzualista, empirik
 • díla:
  • Eseje o lidském rozumu
   • zabýval se gnoseologií
   • Nihil est in intelectu, quod non fuerit in sensu
   • člověk se rodí jako „tabula rasa“
   • cokoliv máme ve vědomí, se dostává skrze smysly → zkušenosti
   • informace
    • = reflexe- jakákoliv činnost vedoucí k poskytnutí informací
    • vnitřní - v nás
    • vnější - o světě
   • až po zkušenosti → rozum → zpracovávání informací na principu asociace
   • osvícenský empirismus
  • Dvě pojednání o vládě
   • koncepce státu, společenské smlouvy
   • vychází z koncepce přirozeného práva
   • rodíme se přirozenými právy:
    1. svoboda
    2. rovnost
    3. právo vlastnit majetek
   • stát by měl dbát na dodržování lidských práv a při porušení by měly následovat sankce
   • ideální formou vlády je konstituční monarchie - konstituce jsou zákony, které omezují svobodu na základě lidu
   • → rozdělení moci do 2 složek:
    1. 1. zákonodárná - panovník
    2. 2. výkonná - lid
   • + lid má právo smlouvu vypovědět pokud panovník nevykonává svou funkci
    • → právo panovníka sesadit

George Berkeley

 • Ir; navazuje na Locka; cestoval
 • chtěl založit univerzitu na Bermudách
 • díla:
  • Pojednání o základech lidského poznání
   • „esse est percipi“ – existovat znamená být vnímán
 • solipsismus
  • = teorie navazující na jeho učení
  • existuje pouze to, co vnímáme
  • nezpochybnitelný je vnímající subjekt→rozum→ „důsledný iracionalismus“
  • vnímání je součástí člověka
  • jediné co skutečně existuje je vědomí člověka, ostatní je pouhá představa, kterou si vytváříme
  • spoustu věcí nevíme, zda existují, protože je nevnímáme
  • existovat znamená být vnímán

David Hume

 • Skot; knihovník
 • díla:
  • Dějiny Anglie
  • Zkoumání lidského rozumu
 • zabývá se představami→sdružují se→vytváří rozumové myšlenky→poslední myšlenkou je idea
 • užívání asociačních zákonů (Aristoteles)
 • 3 způsoby sdružování představ na základě as.zák.:
  1. zákon části a celku
  2. zákon podobnosti a kontrastu
  3. zákon příčiny a následku
 • vše co se děje v našem těle je plynutí představ¨
 • velká vlna ateismu
 • gnoseologický skepticismus
  • v našem vědomi jsou představy, ale ne skutečný svět
  • není potřeba 100% důkaz, stačí vysoce pravděpodobný
  • pravdu nemůžeme poznat úplně, jen s určitou pravděpodobností

Filosofie osvícenství ve Francii

 • Ludvíkovský absolutismus - „stát jsem já“
 • soc. filosofie, potřeba změny (půda pro revoluci)
 • církev - absolutní moc X panovník
 • nevěnuje se jen církevním záležitostem
 • proudy:
  1. sociální filosofie - Voltaire, Motesquieau
  2. encyklopedisté - Dalamber, Diderot, Rousseau
  3. materialisté - La Mettrie
 • psaly se encyklopedie

Charles Louis Motesquieau

 • díla:
  • Perské listy
   • cestopis, ale ve skutečnosti kritika, ale ne tehdejší společnosti
  • Duch zákonů
   • koncepce spol.smlouvy
   • přidává složku nezávislých soudů (do té doby soudy podléhali pan.)
   • rozhodující je celkový vývoj státu, forma spol. uspořádání, zákony vládce nemůže libovolně měnit
   • není ideální koncepce státu (poprvé u Aristotela)
   • panovník je zvolený lidem
   • teorie nezávislých soudů

Voltaire (Francois Marie Arouet)

 • kritika společnosti, absolutnímu státnímu zřízení, kritika církve a zneužívání moci
 • přispíval do encyklopedie, slovníku
 • vytvořil 1. filosofický slovník
 • názor theismu coby deismu
 • problémy → 2x byl zavřen (psal pamflety, vězněn v Bastile) → pronásledovaný → putoval po Evropě
 • požadavky
  • osobní svoboda (projevu, názorová tolerance)
  • proti dogmatismu, cenzuře
 • deismus: ruku v ruce s osvícenstvím

Jean Jacques Rousseau

 • pocházel z Ženevy → venkov ve Francii → Paříž
 • měl psychické problémy, zemřel opuštěný
 • dal svých 5 dětí do sirotčince
 • pro život je důležitá přirozenost
 • díla:
  • Rozprava o vědách a umění
   • umění a vědy nejsou užitečné pro mravnost a lidské štěstí – vedou k úpadku mravnosti - přirozenosti
   • nejsou podmínkami pokroku, nýbrž úpadku, protože chybí lidská přirozenost
  • Rozprava o původu a základech nerovnosti mezi lidmi
   1. neštěstí = vznik vlastnictví → vytvořil bohaté a chudé
   2.  neštěstím je ustavení vrchnosti → vládci a poddaní
   3. neštěstím je poslušnost → vládci a otroci bez lidských práv = největší forma zvrhlosti
  • O smlouvě společenské
   • sociální a politická filosofie
   • vrchol koncepce společenské smlouvy
   • na 1.místě zdůrazňuje přirozenou lidskou svobodu jako nezcizitelné právo
   • stát je určitou formou násilí na těchto právech, ale měla by být jen nutná míra násilí
   • sama moc nemůže plodit právo, musí být výsledkem většinového souhlasu→ „obecná vůle“
   • právní vládu lze založit pouze na úmluvě – společenské smlouvě a jediným nositelem suverenity je lid složený z jednotlivců
   • tzv. obecná vůle: státní moc záleží na úmluvě a svobodném, většinovém souhlasu
  • Emil, čili o výchově
   • člověka je potřeba chránit od vlivů kultury a vědy, měl by se vyvíjet tak, jak sám chce, aby vyzrál přirozený dobrý základ, který je v každém člověku (člověk by měl mít možnost výběru)
   • úloha výchovy je tedy negativní, jde o ochranu před společenskými vlivy, které by mohly tento proces narušovat
  • Vyznání víry savojského vikáře
   • nepotřebuje důkaz že Bůh existuje, stačí, že to tak cítí
   • „Cit mi praví, že Bůh jest. Více není nutné a více vědět není ani možné.“
   • náboženství je otázka citu
   • není ateistou, nepřiklání se k deismu
 • VFR: ústava – „volnost, rovnost, bratrství“

Filosofie osvícenství v Německu

Christian Wolf

 • rozpracoval do nejmenších detailů Leibnizův systém
 • je otcem německého perfekcionismu
 • navázal na něj Kant
 • terminologický systém ve filosofii

Friedrich Veliký

 • pruský král, „filosof ze Sanssouci“
 • „osvícený panovník“
 • shromažďoval na svém dvoře vzdělance (Voltaire, Wolf…)
 • praktikoval „osvícenský absolutismus“ („Vládce je prvním služebníkem svého státu i lidu“)
 • byl pro náboženskou toleranci

Immanuel Kant

 • jeho život spojen s Královcem (Kaliningrad, dnes patří Rusku)
 • studoval filosofii a přírodní vědy, poté byl 9 let domácím učitelem
 • získal profesuru metafyziky a logiky, přednášel 40 let nejen je, ale i jiné předměty
 • Kantův život je chudý na vnější události, ale vyznačuje se stálým a pevně daným režimem (wolfovský člověk)
 • měl slabé zdraví (malý, jedno rameno výš)
 • byl velmi slavný už za života
 • Kantův vývoj je dělen na předkritické, kritické a pokritické období
 • osvícený člověk = jedinec, který má odvahu poznat a používat svůj vlastní rozum → vzdělaný člověk = dospělý člověk

Předkritické období

 • do doby, než začal formovat myšlenky Kritiky čistého rozumu
 • zabýval se hlavně přírodními vědami
 • řešil odlišnosti lidských ras, sopky, fyzickou geografii a jiné okruhy
 • díla:
  • Všeobecná přírodní historie a teorie nebes
   • zabýval se vznikem vesmíru
   • vycházel z Newtonovy teorie gravitace
   • původní vznik hmoty neřešil => deismus
  • ​Fyzická monadologie
   • řeší transcendentální otázky – Co je to hmota?
   • hmota = transformovaná energie (síla)

Kritické období

 • zprvu ovlivněn leibnizovsko-wolffovským racionalismem
 • studoval ale i Lockův sensualismus
 • chtěl poznat, které poznávání nás dovede k pravdě, chtěl poznat fungování poznávání a jeho hranice
 • řešil otázku metafyziky: kdyby byly hranice poznání před hranicí metafyziky, ta by jako věda nemohla existovat
 • díla:
  • Kritika čistého rozumu
   • popis jak funguje naše myšlení a rozumové poznávání - příliš obsáhlé, málokdo to pochopil
   • → Prolegomena k čisté filozofii – stručnější výklad
   • způsob poznávání na:
    1. apriori - bez předchozí zkušenosti
    2. aposteriori – během života, na základ zkušeností
   • cílem je poznat hranice rozumového poznání – napřed musíme zjistit jak fungují naše smysly
    1. transcendetální estetika - věci, které poznáváme smysly!
     • jsou to věci sami o sobě (= noumenon) – existují, smysly nám o nich poskytují informace díky nimž si vytváříme na věc názor = fenomén
     • věc nepoznáme samu o sobě, ale pro sebe, jak se nám jeví
     • věc poznáváme vždy v prostoru a čase = apriorní kognitivníformy
    2. transcendentální analytika = rozvažování – nejnižší forma myšl.
     • to jak vytváříme pojmy a soudy
     • pojem – pojmenování ale i definice věci, jak tomu rozumíme
     • soud – vztah mezi minimálně 2 pojmy
     • kategorie = apriorní kognitivní formy, podle nichž tvoříme soudy
     • Kant měl 12 kategorií (10 od Aristotela)
    3.  transcendentální dialektika = čistý rozum
     • úsudky - nejvyšší forma myšlení (usuzování, cílem je poznat ideje)
     • nejobecnějšími úsudky jsou ideje, které jsou nepoznatelné v rovině cíle
     • existuje:
      1. idea člověka (já, sebe sama, duše)
      2. idea světa, přírody (kosmologická)
      3. idea boha (teologická)
     • nejsme schopni ideje poznat (vědecké poznání s důkazy), nemáme k tomu apriorní kognitivní formy
     • ideje jsou pouze naše cíle, směr našeho uvažování a hranice našeho poznávání
  • Kritika praktického rozumu
   • máme apriorní motivy našeho jednání a chování
   • motivy jsou:
    • autonomní - v nás, v našem rozumu
    • heteronomní - vnější, dané (např. zákony)
    1. můžeme naše chování ovlivnit vůlí
     • existují zásady které ovlivňují chování = maxima – mají charakter příkazovaného chování
     • existence kategorického imperativu
     • zásada která platí kdykoliv, pro kohokoli a za jakýchkoli okolností
     • = obecný příkaz, absolutně platný
     • existuje nezávisle na našem vědomí, je apriorní, ale musíme ho poznat
     • výklad: „Jednej podle té maximy, u níž můžeš současně předpovídat (chtít) aby se
     • stala obecně platným zákonem.“
     • své chování má člověk posuzovat podle toho, že se tak mohou chovat i ostatní a
     • jestli jim to bude akceptovat
    2. otázka svobody a vůle
     • absolutní svoboda znamená, že si mohu dělat co chci
     • svobodná vůle - je omezena kategorickým imperativem
    3. mravní chování
     • takové chování, které vychází z autonomní maximy (sobě stanovené
     • maximy), když se podle ní chováme, naše chování je dobré a mravné
     • mravní důkaz existence boha - někteří lidé se nechovají podle imperativu (chovají se zle) a na tomto světě se jim nic nestane(nejsou potr.) → musí existovat bůh, aby došlo k spravedlnosti
     • pro lidi kteří se chovali mravně – půjdou do království nebeského
  • Kritika soudnosti
   • soudnost stojí mezi jednáním a myšlením
   • soudnost = cit, intuice, chtění, fantazie
   • také můžeme označit jako cit pro správnou volbu
   • existence apriorní formy soudnosti – účel je všeobecné měřítko soudnosti
   • cokoliv máme dělat, přemýšlíme o tom rozumem, volíme mezi možnostmi (díky soudnosti), rozhodujeme se na základě účelu (apriorní), ale jsme ovlivněni libostí a nelibostí (individuální)
   • otázka estetiky
   • soudnost = náš základ intuici jít správnou cestou

Období pokritické

 • začal se věnovat etickým otázkám a filozofii
 • díla:
  • Metafyzika mravů
   • Nauka o právech (normy zvenčí)
   • Nauka o ctnostech (normy zevnitř)
     
   • Nauka o právech:
    • státní právo - souhlasil s koncepcí spol. smlouvy, 3 složkami moci a obč. svobodou
     • - nesouhlasil s právem na revoluci
    • mezinárodní právo - na prvním místě mír, neřešit konflikty válkou
   • Nauka o ctnostech:
    1. jak se chovat k sobě samému
     • = animální ctnost – chovat se tak abychom přežili (zachovali se)
     • úcta k sobě, odmítání sebevraždy, střídmý život
     • jak se chovat k sobě samému jako morální bytosti – žádné zanedbávání, respektovat své potřeby, přiměřená kritičnost
     • „Poznej sám sebe a doveď se k mravní dokonalosti.“
    2. jak se chovat k druhým lidem
     • povinnost lásky a úcty → přátelství a to je nejvyšší ctnost
     • mezi lidmi
     • „Všechno co děláme je ctnostné pokud to děláme s radostí“ – ctnostntný člověk má z činnosti radost (ze své vnitřní povinnosti)

Hodnocení referátu Anglický empirismus, filosofie osvícenství ve Francii a Německu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. srpen 2017
  2 890×
  1707 slov

Komentáře k referátu Anglický empirismus, filosofie osvícenství ve Francii a Německu