Nejstarší filozofická učení - Čína

(konfucianismus, taoismus, mohismus)

Čína - 5. - 6. století př. n.l.

 • stejné časové kořeny jako indické filozofie
 • 18. st. - myšlenky čínského učení do Evropy
 • geograficky i kulturně izolovaná (písmo)
 • 3 nejvýznamnější systémy: (konfucianismus, taoismus, mohismus)

Konfucianismus

 • zakladatelem mistr z rodu Kung → Kung (Kohung) - Fu - C' = Konfucius
 • jednoho z nejstarších a nejuznávanějších rodů v tehdejší Číně
 • Čína rozdělená na drobná království → neuspořádané poměry
 • cílem dosažení moci a bohatství
 • Konfucius odmítal vstup do služeb panovníka → teprve v 50 letech se stal tehdejším „ministrem spravedlnosti“ na 13 let → panovník se řídil jeho radami a stát prosperoval → panovníci jiných království byli s tím nesouhlasili a poslali panovníkovi ženy a koně → panovník se přestal zajímat o stát, který začal upadat →Konfucius odchází ze státních služeb a snaží se získat nová poznání → založil školu a začal vzdělávat → tvrdil, že úspěšný rozvoj je možný skrze vzdělání
 • Konfucianismus se nezabývá metafyzikou, ale snaží se o nápravu života ve společnosti → cílem je blaho všech lidí a změna morálky
 • snaží se vrátit k tradicím a tradičním hodnotám a zároveň soužití s ostatními = sociální filosofie
 • snaha o vytvoření koncepce vzdělání, morálky a chování, aby se do společnosti navrátily staré a dobré hodnoty
 • základem hodnot je upřímné jednání a následná úcta (v hierarchii je nejdůležitější úcta k panovníkovi a naopak úcta ke svému lidu – měl by jít příkladem)
 • základem celé společnosti je rodina, etika

„Chovej se k druhým lidem, jak chceš, aby se oni chovali k tobě; dobro odplácej dobrem a zlo odplácej spravedlivě“

Konfucius

Texty

 • Devět vznešených knih:
  • I – TING (Kniha proměn)
   • Konfucius říkal, že není autor, pouze knihu sepsal
   • sepsány zkušenosti v lidském vývoji
   • jde o knihu metafor a symboliky
   • člověk je součástí přírody, nevyděluje se z ní a cílem je dosažení harmonie protikladných prvků
   • v knize je popsána cesta k životní harmonii JING a JANG
   • rozbor JING a JANG: značí celý svět a prolínající se protiklady, které jsou propojeny i tehdy, kdy jeden jasně převažuje; Jing je žena (klidná, poddajná, temná); Jang je muž (silný, odolný, světlo)
   • používala se k věštění, slouží k tomu, abychom pochopili, co se děje nyní a abychom se podívali, co se bude dít v budoucnosti
   • trigramy vysvětlují symboliku přírodních jevů a lidských vlastností → spojením vznikají hexagramy
  • KNIHA PÍSNÍ – zpěvy opěvující
  • KNIHA LISTIN – listiny z doby 2 tisíce před Konfuciem až po jeho dobu
  • JARO A PODZIM – kronika státu
  • ZÁPISKY O RYTECH – popisuje způsob života
  • HOVORY – sepsali žáci Konfucia
   • popisuje sty, kterým Konfucius vyučoval

Taoismus

 • zakladatelem LAO’C (= starý mistr), který žil ve stejné době jako Konfucius
 • působil jako archivář, státní historik
 • po rozpadu státu odešel do hor, kde potkal strážce -> poradil mu, aby sepsal svá moudra

Texty

 • TAO-TE-TING (= kniha o síle a cestě)
  • má 5 tisíc slov, 2 části, jedna z nejcennějších knih
  • nezaměřuje se pouze na lidi, ale také na ontologii
  • „A nevědouce jak to pojmenovat, začínáme: Je Tao“
  • „Tao je zákon všech zákonů, měna všech měn“

Významy tao

 1. princip = podstatou všeho je tao, ze kterého vše vzniká, je zdrojem našeho bytí
  • je to řád, princip, obsažen ve všem, prvotní příčina, princip fungování
  • vše z něj vychází, vše se podle něho řídí, je věčné, neuchopitelný základ, jak dosáhnout harmonie, je v nás, v přírodě, „zákon všech zákonů, míra všech měr“
  • je stálé a věčné, dokáže i ničit
 2. síla (TE; ČI, ČCHI)
  • vnější projev tao
  • je to vesmírná síla, která je v celém vesmíru
  • aby se mohlo všechno vyvíjet, je potřeba zdroj energie
 3. cesta – životní cesta, styl a způsob života
  • cesta pravého středu, vyhýbání se extrémům
  • cílem je celoživotní cesta jak poznat tao a procítit jeho vládu v přírodě
  • podle taoistů lze poznat vládu tao splynutím s přírodou, spočinutím v klidu a pozorováním tao v přírodě
  • není cílem získat více, než skutečně máme
  • přirovnávají tao k vodě, která může volně plynout i mít obrovskou sílu
  • energie se projevuje ve dvou protichůdných principech JING a JANG
  • cílem je dosažení harmonie
  • „Dobro odplácej dobrem a zlo odplácej taky dobrem“ Lao’C

Směry

 1. Filosofický taoismus
  • zaměřen na člověka, sebepoznání a sebevýchovu, na duchovno, práci s duší
  • snaží se najít sílu TE v sobě, aby síla v nás neubývala a my byli schopni ji využít
  • nejvíce energii čerpají konflikty
  • využívají FEN-ŠU-VEJ (= rozmístění nábytku, barev, materiálů)
 2. Regenerativní taoismus
  • zaměřen také na sebevýchovu, tai-či – zaměření na tělo
  • duševní poznání rozšiřuje o tělesné
  • vychází z názoru, že energie prochází tělem po drahách (= čakrách), které musí být volné, aby mohla energie proudit
  • cílem je koncentrace energie a její využití (karate, thai-čchi, akupunktura)
 3. Lidový (náboženský) taoismus
  • kněží čerpají sílu z vesmíru a předávají ji lidem
  • jdou skrze sociální vrstvy, ti, co neumí přijímat energii sami, potřebují prostředníka -> kněží (předávají lidem energii)

Mohismus

 • zakladatel MO-TI (MUO-TI)
  • - na společnost reaguje opačně než Konfucius
  • - vychází z toho, že člověk je ve své podstatě dobrý, princip všeobecné lásky k lidem
 • největší hodnotou a ctností je láska, napomáhat obecnému blahu
 • „Chovej se k cizímu člověku jako k sobě samému; chovej se k cizím rodinám jako ke své vlastní; chovej se cizímu státu jako ke svému“
 • odmítají násilí a činnosti, které plodí něco negativního včetně hudby
 • „Čiň všechno pro blaho lidí a státu“
 • nikdy nenabyl takové podpory jako buddhismus
 • odmítali hudbu (odvádí od práce)

Znaky čínské filosofie

 • humanistická = ústřední postavou je člověk, má blízko k etice, dosažení harmonie
  • snaží se objasnit chod každodenního života („střední cesta“, vyhýbá se extrému)
 • sociální = řeší otázky celé společnosti
  • tzv. sociální (politická) filosofie
  • na rozdíl od Indie se neodklání od života, ale zabývá se jím
 • tolerantní = tolerantní Konfucianismus, Taoismus i pronikající Buddhismus (soulad s universem)
  • (trojí učení – jedna rodina)
 • etika = filosofie střední životní cesty
  • jedná se o cestu mezi dvěma extrémy na základě dvou protichůdných principů a cílem je dosažení harmonie

Hodnocení referátu Nejstarší filozofická učení - Čína

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. červenec 2017
  2 053×
  981 slov

Komentáře k referátu Nejstarší filozofická učení - Čína