Zákon o účetnictví, české účetní standarty pro podnikatele

V ČR je UCE regulované prostřednictvím zákona o UCE, vyhlášky ministerstva financí a českých národních standartů.

Normativní úprava UCE – UCE vychází ze zákona č. 563/91 Sbírky o UCE , udává:
- povinnost vést UCE (kdo a za jakých podmínek)
- účetní období – kalendářní rok – od 1. 1. – 31. 12., nebo kdykoliv první den v měsíci, končí 31. 12.
- účetní období je nepřetržitě po sobě jdoucí 12 měsíců, buď se shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářský rok (školy, zemědělství) – musí se požádat FÚ o povolení
- požadavky kladené na UCE – úplné, průkazně, správné
- způsob dokládání UCE zápisů a způsob oceňování majetku
- způsob inventarizace
- pokuty a penále

Další související předpisy – zákon o dani z příjmu, zákoník práce, zákon o DPH, obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon o cestovních náhradách

Mezinárodní účetní standardy

(IFRS, International Accounting Standards) jsou soubory mezinárodních směrnic pro vedení účetnictví a sestavování účetních závěrek. Tyto standardy sestavuje Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB).

Cílem těchto směrnic je dosažení vysoké míry srovnatelnosti a transparentnosti účetních závěrek v celosvětovém rozsahu. Na rozdíl od tradičního zaměření kontinentálních evropských účetních standardů kladou IAS důraz na zjištění „fair value“ (reálné hodnoty podniku), tedy informace důležité na jedné straně pro akcionáře a na straně druhé pro věřitele.

České účetní standardy

001 – Účty a zásady účtování na účtech – základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
002 – Otevírání a uzavírání účetních knih -základní postupy při otevírání a uzavírání účetních knih za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
003 – Odložená daň – Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování o odložené dani za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami ve vykazovaných položkách – odložená daňová pohledávka, závazek a položkách daň z příjmů za běžnou činnost odložená a daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená.
004 – Rezervy – základní postupy účtování o tvorbě a použití rezerv
005 – Opravné položky – základní postupy účtování o opravných položkách
006 – Kurzové rozdíly – základní postupy účtování kursových rozdílů
007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob – Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování o inventarizačních rozdílech a ztrátách v rámci norem přirozených úbytků zásob za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
008 – Operace s cennými papíry a podíly - postupy účtování cenných papírů a podílů
009 – Deriváty – Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování derivátů
010 – Zvláštní operace s pohledávkami – postup pro účtování o pohledávkách po lhůtě splatnosti
011 – Operace s podnikem – postupy při prodeji podniku nebo jeho části, nájmu podniku nebo jeho části
012 – Změny vlastního kapitálu – Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování změn vlastního kapitálu
013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami
014 – Dlouhodobý finanční majetek – Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování dlouhodobého finančního majetku za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách – dlouhodobý finanční majetek.
015 – Zásoby – Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování o zásobách za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách – Zásoby.
016 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry – Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
017 – Zúčtovací vztahy – Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování zúčtovacích vztahů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách – dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky, časové rozlišení, dohadné účty pasivní, krátkodobé závazky.
018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky – Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování na kapitálových účtech a dlouhodobých závazků za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách – základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let, výsledek hospodaření běžného účetního období, dlouhodobé závazky.
019 – Náklady a výnosy – Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování nákladů a výnosů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
020 – Konsolidace – Cílem standardu je stanovit základní postupy při konsolidaci účetní závěrky za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
021 – Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace – Cílem standardu je stanovit postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
022 – Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby – Cílem standardu je stanovit postup v účetnictví státního podniku nebo jiné státní organizace, která není organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací, při privatizaci za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
023 – Převod o peněžních tocích – postupy při sestavování přehledu o peněžních tocích

Hodnocení referátu Zákon o účetnictví, české účetní standarty pro podnikatele

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  8 659×
  822 slov

Komentáře k referátu Zákon o účetnictví, české účetní standarty pro podnikatele