Účetní zápisy

Úz = písemně zachycují účetní případy do účetních knih podle účetních dokladů.
V podvojném UCE se z hlediska uspořádání rozeznávají: časové zápisy, které jsou uspořádány z časového hlediska a zaznamenávají se do účetní knihy jménem DENÍK.
soustavné zápisy, které jsou uspořádány z věcného hlediska, tj. podle jednotlivých účtů a podle stupně podrobnosti se soustavné zápisy člení na: Syntetickou evidenci – tyto zápisy představují Hlavní knihu
Analytickou evidenci –ty představují Knihy analytické evidence
Požadavky na UCE zápisy: přehlednost, srozumitelnost, pečlivost, včasnost, trvanlivost a musí být napsány v češtině.
DALŠÍ DĚLENÍ UCE ZÁPISŮ:
Jednoduchý podvojný zápis zachycuje úč. případ na 2 účtech na opačných stranách stejnou částkou
Složitý podvojný zápis zachycuje úč. případ na více než 2 účtech a to na jednom účtě na straně D a na více účtech na straně MD nebo naopak. Částky strany MD se musí rovnat částce na D.
Přezkušování účetních zápisů
Předvaha: forma tabulky, která slouží ke kontrole podvojnosti účtování,
a) Obratová – poskytuje údaje o obratech jednotlivých účtů
b) Tabulková (obratová a zůstatková) – údaje o PS, obratech a zůstatcích jednotl. syntetických účtů
- má tolik řádků kolik synt. účtů podnik používá. Obsahuje údaje buď za jednotlivé měsíce zvlášť nebo kumulovaně od začátku roku.
Vztahy v předvaze:
1. Součet PS aktiv MD = PS pasiv D
2. Součet obratů stran MD = součtu obratů stran D
3. Zůstatek = PS + obrat téže strany – obrat opačné strany
4. Součet obratů ve všech Denících = součet obratů stran MD převahy = součet obratů stran D předvahy

Formální a věcná správnost účetních zápisů

Úč. zápisy se přezkušují:
A. po stránce formální
1. pomocí předvahy, která kontroluje dodržení podvojnosti účetních zápisů v HK a číselnou shodu mezi Deníky a Hlavní knihou
2. pomocí Kontrolní soupisky analytických účtů, kde se ověřuje shoda mezi syntetickou a analytickou evidencí
B. Po stránce věcné
- zda jsou všechny úč. případy zaúčtovány na správných účtech, správných stranách a správnými částkami
- zda stavy na účtech odpovídají skutečnosti, což se kontroluje pomocí inventarizace
- majetek a závazky se inventarizují jednou za kalendářní rok, Pokladní hotovost nejméně 4x ročně. Vedení účetní jednotky může stanovit, aby se inven. některých složek majetku prováděla častěji nebo naopak lhůtu inventarizace prodloužit.

Inventarizační rozdíly:
Manko (u pokl. Hotovosti = Schodek)
- skutečnost je nižší než stav účetní
Přebytek – opak

Druhy inventarizací:
1. podle periodicity – řádná – provádí se v pravidelných časových termínech
- mimořádná – konají se při mimořádných událostech – změně odpovědné osoby, živelné pohromě, vloupání ……
2. podle rozsahu – úplná – všechny složky majetku a závazků
- dílčí – jen některé složky
-
Opravy chybných účetních zápisů
- provádí se 2 způsoby:
a) účetním – vyhotoví se zvláštní opravný doklad, podle kterého se nesprávný údaj opraví. Patří sem: - úplné storno = došlo-li k zaúčtování na nesprávných účtech nebo na správných účtech ale nesprávných stranách.
- částečné storno = došlo-li k zaúčtování vyšší částky na správných stranách správných účtů
- doplňkový zápis = došlo-li k zaúčtování nižší částky
b) neúčetním = přeškrtnutím a uvedením jména a data opravy. Nepovolené je přeškrtat, přelepovat, přepisovat. tento způsob oprav není vhodné používat při zápisy na chybný účet. Původní údaj musí být čitelný. Zakázané jsou takové oprav, po kterých je původní zápis nečitelný

ÚČETNÍ KNIHY
DENÍK – zapisují se sem úč. případy z časového hlediska a to ihned jakmile jsou úč. doklady k dispozici (první zachycení)
- Deníkem se prokazuje zaúčtování všech účetních případů v úč. období
- Počet deníků není omezen, stejnorodé úč. případy se zapisují do dílčích deníků (deník DOFA, VYFA, VPS ….)
- Pro úč. případy, které nepatří do žádného deníku se zřizuje Deník všeobecný
Tabelární deník = spojuje časové a soustavné zápisy do jedné účetní knihy, tj. slučuje Deník s Hlavní knihou, používá se jen u dílčích deníků.

HLAVNÍ KNIHA – tvoří ji všechny syntet. účty, které podnik používá. Každý účet má své číselné a slovní označení. Účet obsahuje minimální údaje (zůstatek ke dni otevření HK = PS, souhrnné obraty MD a D nejvýše za kalendářní měsíc a zůstatek ke dni úč závěrky = KS)
HK se vede v peněžních jednotkách a to ručně nebo na PC.

KNIHY ANALYTICKÉ EVIDENCE - tvoří je všechny analytické účty které si úč. Jednotka zřizuje podle vlastních potřeb, na anal. účtech se rozvádějí úč. zápisy Hlavní knihy.
- Vedou se v peněžních nebo v peněžních i hmotných jednotkách ručně nebo na PC

SEZNAM ÚČETNÍCH KNIH A JEJICH FORMA
Na začátku roku si ÚJ musí založit seznam účetních knih s uvedením jejich názvů a obsahu. V průběhu roku může být seznam doplňován.
Formy: volné listy (očíslováné), vázané knihy, sestavy z PC a záznamy na paměťových nosičích VYT.

Hodnocení referátu Účetní zápisy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. únor 2008
  9 028×
  710 slov

Komentáře k referátu Účetní zápisy