Účetní knihy v jednoduchém účetnictví

 

1. Peněžní deník
2. Kniha pohledávek a závazků
3. Ostatní pomocné knihy o ostatních majetku a závazcích plynoucích z pracovněprávních vztahů

 • Inventární kniha nebo inventární karty investičního majetku
 • Kniha finančního majetku
 • Kniha zásob
 • Kniha cenin
 • Mzdové listy
 • Inventární knihy rezerv a časové rozlišení

Peněžní deník
Je nejdůležitější knihou v jednoduchém účetnictví. V časové posloupnosti se zde zachycují účetní případy , které vyjadřují příjem nebo vydání peněžních prostředků. Na konci účetního období se v peněžním deníku vyúčtují vybrané uzávěrkové účetní případy.

Účtování v peněžním deníku
a) zjistit správné částky pro daňový základ
b) zajistit evidenci peněžních prostředků
c) poskytnout údaje pro pozdější zkoumáni a analýzu jednotlivých položek příjmů a výdajů

Proto peněžní deník musí být koncipován tak , aby poskytoval údaje o:

 • peněžních prostředcích na bankovních účtech se zůstatky
 • peněžních prostředcích v hotovosti v pokladně a ceninách s jejich zůstatky
 • příjmech a výdajích zahrnovaných do základu daně s následným podrobnějším rozlišením jednotlivých druhů
 • příjmech a výdajích , které se nezahrnují do daňového základu
 • o jednotlivých průběžných položkách ( průběžné položky řeší časový nesoulad mezi hotovostním styku s bankou , kdy nemáme výpis z bankovního účtu potřebný k zaúčtování , v podvojném účetnictví se toto řeší přes účet 261)

Členění příjmů související s podnikáním:
1) za prodej zboží , výrobků a služeb
2) ostatní příjmy

Členění výdajů související s podnikáním:

1) nákup materiálu a zboží
2) provozní režie
3) mzdy se zaúčtovanou zálohou na daň z příjmu zaměstnanců
4) pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

Zákonech o dani z příjmů určuje , které položky příjmů a výdajů jsou či nejsou daňové uznatelné.

Mezi daňové neuznatelné výdaje patří například náklady na reprezentace , výdaje na investiční majetek ( ty se zobrazí až v odpisech investičního majetku ) , výdaje na osobní spotřebu , splátky , úvěrů , zálohy a doplatek daně z příjmů a další.

Mezi příjmy , které neovlivňují daňový základ podnikatele patří například přijaté úvěry a půjčky , peněžní vklady podnikatele , příjmy z dividend apod.

Účtování v peněžním deníku:
U každého účetního případu účtovaného v peněžním deníku je zapotřebí stručně popsat jeho obsah , datum a doklad , na jehož základě je účtováno. Částky účetního případu se zobrazí jednak na pohybu peněžních prostředků (tj. v pokladně či na bankovních účtech ) , a zároveň v jednotlivých kolonkách příjmů ( výdajů ).

Součty v jednotlivých sloupcích peněžního deníku se převádějí na další stranu s tím , že na text prvního řádku nové strany se napíše „Převod z minulé strany“

Peněžní deník se uzavírá na konci účetního období tj. , nejčastěji ke skončení kalendářního roku. Za poslední zápis v peněžním deníku se zapíši uzávěrkové účetní případy ( např. opotřebení investičního majetku , zúčtování rezerv apod. ). Po zapsání těchto účetních případů se peněžní deník podtrhne a zapíší se součty jednotlivých sloupců v peněžním deníku za celé účetní období. Do nového účetního období se převedou stavy na průběžných položkách a zůstatky na peněžních prostředcích.

Kniha pohledávek a závazků

Pro podnikatele je velmi důležité , aby v každém časovém okamžiku měl k dispozici přesné informace o svých pohledávek vůči svým odběratelům a závazcích ke svým dodavatelům. Tyto informace poskytuje kniha pohledávek a závazků.
Zpravidla se zřizuje samostatná kniha věřitelů za přijaté dodávky , kniha dlužníků za poskytnuté služby , výrobky či zboží a kniha jiných pohledávek a závazků ( zde se evidují například vztahy s bankou , finančním úřadem , správou sociálního zabezpečení , zdravotními pojišťovnami atd. ). Do každého řádku v těchto knihách se zaeviduje výše faktury , název odběratele ( dodavatele ) , částka , data splatnosti a skutečné úhrady.

Inventární knihy investičního majetku

Investiční majetek se eviduje v inventární knize nebo na inventárních kartách. Tato evidence obsahuje název a přesný popis investičního majetku , jeho ocenění vstupní , datum pořízení , způsob odepisování s uvedením částky daňových odpisů a datum a způsob vyřazení. Odepisování rozlišujeme daňové a účetní. Daňové odpisy jsou stanoveny zákonem o dani z příjmů , účetní odpisy si stanovuje účetní jednotka sama s přihlédnutím ke stručnému opotřebení investičního majetku v průběhu doby odepisování.

Způsoby odepisování jsou degresivní , literární a progresivní.

Kniha zásob

Zásoby se oceňují v pořizovacích cenách.

Do zásob zahrnujeme:

 • skladovaný materiál
 • skladované zboží
 • nedokončenou výrobu
 • výrobky
 • zvířata
 • případně ještě hmotný majetek, který nesplňuje všechny náležitostí pro zařazení do hmotného investičního majetku.

Zásoby evidujeme buď v samotné knize zásob nebo podle druhů na jednotlivých skladních kartách. Záznamy o zůstatcích , příjmech a výdajích se vedou jak v měrných jednotkách ( kilogramy , metry , litry apod.) tak i v jednotkách peněžních.


Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví

Účetní závěrka je tvořena

 • výkazem o majetku a závazcích – podává přehled o složení majetku , závazků a jmění
 • výkazem o příjmech a výdajích – přehled o hospodářském výsledku a jeho složkách

Podklady pro sestavování účetní závěrky jsou peněžní deník , kniha pohledávek a závazků a další knihy pomocné evidence.

Hodnocení referátu Účetní knihy v jednoduchém účetnictví

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. březen 2008
  7 140×
  738 slov

Komentáře k referátu Účetní knihy v jednoduchém účetnictví