Zakladní charakteristika jednoduchého učetnictví

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA JEDNODUCHEHO UCETNICTVI, VYMEZENI OSOB UCTUJICICH V SOUSTAVE JEDNODUCHEHO UCETNICTVI, POJEM JMENI V JU, POUZIVANE KNIHY A JEJICH OTEVRENI:

Charakteristické rysy jednoduchého účetnictví plynou z z odděleného sledováni peněžní stránky hospodařeni od evidence pohledávek a závazků, hmotného a dalšího majetku.
-HV-obsahuje příjmy a výdaje až po realizaci. Stav a pohyb pohledávek a závazků HIM, NHIM a zásob zjistíme až jako vedlejší výsledek v pomocných knihách. JU sleduje pouze peněžní přírůstky.

Úlohy JU
-1. evidenční
poskytuje přehled příjmů a výdajů, v knihách pohledávek a závazků, v pomocných knihách sleduje pohyb obchodního majetku a závazků.
-2. kontrolní
usnadňuje kontrolu hospodaření v účetní jednotce.
-3. preventivní
přispívá k zajištění ochrany majetku
-4. rozborová
zajištuje čisté obchodní jmění ÚJ, a HV a jeho vztah k dosaženým a předpokládaným činnostem ÚJ

Vymezení osob účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví:
Podle zákona o účetnictví 563/1991 Sb.účtují v soustavě JÚ tyto osoby:
a) podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku (podnikají na základě živnostenského oprávnění v souladu se živnostenským zákonem).
b) ostatní fyzické osoby, které provozují výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů (lékaři, advokáti, veterináři, maskérky, kostimérky apod.)
c) politické strany a politická hnutí, občanská sdružení, nadace, jejichž příjmy nedosáhly v předchozím roce 3mil.
d) příspěvkové organizace jejichž objem výdajů nepřesahuje 0,5mil. za rok.
e) církve a náboženské společnosti, jejich orgány a církevní instituce, které makí právní subjektivitu, pokud nepodnikají, nebo pokud nejsou příjemci dotací z příslušných státních rozpočtů.

Pojem jmění v jednoduchém účetnictví
při zahájení podnikání vkládá podnikatel do své firmy prostředky, které jsou určeny k podnikání ve formě:
a) peněžních prostředků (hotovost, účet u peněžního ústavu).
b) investičního majetku
c) zásob (materiálů, zboží, výrobků)
d) pohledávky
Peněžní prostředky se při zahájení podnikání zachycují v peněžním deníku jako počáteční zůstatek pokladny a účtu u peněžního ústavu. Ostatní položky jmění se zjišťují v pomocných knihách (majetků, zásob). během podnikové činnosti se výše jmění mění. Zajišťuje se k určitému dni, obvykle ke konci účetního období (kalendář. rok). Sestavením výkazu o majetku a závazcích. -14-

Jmění = peněžní prostředky + zásoby + investiční majetek + pohledávky (vyfakturované ale odběratelem ještě nevyplacené dodávky) - úvěry a půjčky - ostatní závazky (přijaté faktury, které podnikatel zatím nezaplatil).

Používané účetní knihy a jejich ověření
1. peněžní deník
2. kniha pohledávek a závazků
3. inventární kniha
4. kniha materiálových zásob (skladový materiál, zboží, nedokončená výroba, výrobky a zvířata)
5. kniha HIM (budovy, stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky a inventář-které splňují požadavky pro zařazení do majetku, mají uveden název a popis IM, ocenění pořizovací cenou, datum pořízení, částka daňových odpisů za zdanitelné období, způsob odpisu, datum a způsob vyřazení)
6. kniha mzdové evidence (mzdové listy)
7. kniha cenin
8. kniha pro evidenci nepřímých daní (kniha evidence DPH a kniha evidence spotřební daně
Zápisy jsou uspořádány v časovém pořadí, jak za sebou účetní případy vznikly (časové zápisy) a mají peněžní charakter .......................................................................................................................................................
- příjmy a výdaje uskutečněné v hotovosti
- příjmy a výdaje uskutečněné prostřednictvím BU
Zápisy se uskutečňují v časovém sledu podle jednotlivých dní a účetních dokladů.

Peněžní deník
obsahuje mimo jiné údaje o:
1. peněžních prostředcích v hotovosti, na účtech peněžního ústavu a průběžných položkách
2. příjmech celkem a v členění požadovaném pro jejich zdaňování
3. výdajích celkem a v členění požadovaném pro daňové účely
4. platbách, které nejsou výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů a nesmí ovlivnit výsledek hospodaření

Kniha pohledávek a závazků (KPZ)
Zajišťuje vedení přesné a podrobné evidence pohledávek a závazků, které je důležité nejen pro zajištění jmění podnikatele, ale též aby věděl, za kterým dlužníkem (odběratelem) má pohledávku, v jaké výši je kdy splatná a kdy byla uhrazená (dodržel-li platné podmínky). Obdobně, aby mohl kdykoliv zjistit výši svého dluhu u jednotlivých věřitelů (dodavatelů), jeho splatnost a úhradu.
KPZ musí mít členění: pořadové číslo, název odběratele nebo dodavatele, číslo faktury (variabilní symbol), částku, povinnost fakturovat (datum zdanitelného plnění), kdy byla odeslána a kdy došla, splatnost, úhrada a způsob úhrady (hotově, bankou), pláce DPH rozděluje platby na 5% a na 22%, cenu bez daně a DPH v Kč.

Účetní knihy vedou účetní jednotky
v peněžních jednotkách, v knihách analytické evidence a v pomocných knihách mohou použít jednotek množství.
Účetní jednotky vedou seznamy účetních knih a seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek použitých v účetnictví při použití účtu a při účetních zápisech v účetních knihách a v ostatních účetních písemnostech s uvedením jejich významu.

Hodnocení referátu Zakladní charakteristika jednoduchého učetnictví

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 962×
  694 slov

Komentáře k referátu Zakladní charakteristika jednoduchého učetnictví