Podstata a význam účetnictví

Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku a to v peněžních jednotkách.
V účetnictví se eviduje nákup:
-materiálu
-zboží
-strojů
-prodej výrobků
-služby
-vznik pohledávek a závazků vůči:
-obchodním partnerům
-úřadům
-zaměstnancům
Účetnictví musí poskytovat:
a) informace o stavu a pohybu majetku a závazků
b) informace o nákladech a výnosech (podvojné)
c) informace o výdajích a příjmech (jednoduché)
Účetnictví plní tyto funkce:
a) poskytuje informace pro potřeby podnikatele
b) může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů
c) poskytuje informace pro vedení a řízení podniku
d) poskytuje informace pro účely daňové
e) údaje v účetnictví umožnují kontrolu stavu majetku a hospodaření
f) základním předpisem pro vedení účetnictví je Zákon o účetnictví
g) účetnictví podle zákona musí být:
- úplné
- správné
- vedené průkazným způsobem
Úplné
-jestliže jsou zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období
Správné
-pokud nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem
Vedené průkazným způsobem
-účetní zápisy jsou doloženy účetními doklady

Další informace pro vedení účetnictví
-za správnost účetnictví odpovídá podnikatel
-účetním obdobím je kalendářní rok
-účetnictví se vede v české měně
-účetnictví se může vést ručně nebo na počítači

Účetní soustavy
Jednoduché účetnictví
-vedou ho podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku (živnostníci, podnikatele svobodných podnikání – advokáti, daňoví poradci, lékaři, umělci)
-mohou vést i podvojné účetnictví, možnost výběru

Podvojné účetnictví
-vedou ho
a) podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku
b) obchodní společnosti
c) družstva
d) banky a pojišťovny

Základní rozdíly mezi jednoduchým a podvojným účetnictvím
Hospodářský výsledek se zjišťuje
-v jednoduchém účetnictví jako rozdíl mezi příjmy a výdaji
-v podvojném účetnictví jako rozdíl mezi výnosy a náklady
Příjmy – přijaté peníze na pokladně nebo na bankovním účtu
Výdaje – úbytek peněz v pokladně nebo na B.
Výnosy – výkony vyjádřené v korunách, to jsou tržby za provedení práce, za prodané výrobky, zboží…
Náklady- spotřeba hospodářských prostředků (materiálu) nebo cizích výkonů (el.energie, opravy..)

V jednoduchém účetnictví účtujeme v peněžním deníku do jednoho řádku
V podvojném účetnictví soustavně minimálně na dvě řádky
V podvojném účetnictví rozeznáváme dva druhy účetnictví:
a) finanční – poskytuje důsledný přehled o aktivech a pasivech podniku, o nákladech a výnosech, hospodářském výsledku jako celku
b) manažerské – tvoří soubor informací potřebných k efektivnímu řízení uvnitř podniku

Složky:
- vnitropodnikové účetnictví
- kalkulace
- rozpočetnictví

Hodnocení referátu Podstata a význam účetnictví

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 743×
  335 slov

Komentáře k referátu Podstata a význam účetnictví