Význam a druhy účetních dokladů

Zákon o účetnictví ukládá povinnost účtovat na základě účetních dokladů
Účetní doklad – je originální písemnost v ní se zachycuje a ověřuje hospodářská operace
Účetní doklady - jsou nejdůležitějším prvkem průkaznosti účetnictví

Druhy dokladů:
1.Vnější (externí)
- faktura vystavená (účtování odběrateli
- doklady jsou přílohami
- faktury přijaté – vyúčtování od dodavatele
- na základě tohoto dokladu vzniká podniku zaplatit dodavateli
-příjmové pokladní doklady
-používají se u hotovostních plateb
-vypisujeme je 2x
-výdajový pokladní doklad
-na jejich základě se účtují výdaje v hotovosti
-bankovní výpisy
-informují o pohybu peněz na B.Ú.
2.Vnitřní (interní)
-slouží pro zaúčtování hospodářských operací účetní jednotky podniku (výdejka, příjemka)

Dělení podle počtu:
1. jednotlivé – jedna hospodářská operace
2. sběrné – více hospodářských operací na jednom novém účetním dokladu

Náležitosti účetních dokladů
1. označení dokladu
-účetní jednotky mají povinnost označovat účetní doklady
2. popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků
3. peněžní částka, popř. údaj o množství
4. datum vyhotovení
5. podpis osoby zodpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování

Vyhotovení dokladů
-účetní doklad se vyhotovuje bez zbytečného prodlení
-údaje musí být zapsány prostředkem zaručujícím trvanlivost

Opravy
-nesmí dojít k poškození průkaznosti a správnosti
-jednou čarou škrtneme nesprávný údaj a napíšeme správný
-opravovatel napíše datum a podpis
-chyba na peněžním dokladu se řeší tak, že napíšeme nový

Oběh účetních dokladů
1.třídění a číslování
-číslují se v rámci jednoho účetního období
2.přezkoušení správnosti
a) obecné – věcná kontrola kontroluje obsah dokladu
b) formální – zjišťuje, zda má doklad všechny předepsané náležitosti
3. určení účetního předpisu a zaúčtování
-uchování a skartace
-jedno účetní období uchováváme v příručním archivu
-v účetním archivu po uzavření účetního období jeden rok
-dobu, po kterou se doklady uchovávají určuje Zákon o účetnictví
-nejdelší úschovná lhůta je 10 let
-mzdové a důchodové zabezpečení 20 let

Hodnocení referátu Význam a druhy účetních dokladů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 437×
  276 slov

Komentáře k referátu Význam a druhy účetních dokladů