Daňové aspekty vedení účetnictví (nároky kladené daňovými zákony na účetnictví)

Jednou z funkce účetnictví je poskytovat podklady pro daňová řízení. Daňové zákony a zákon o účetnictví jsou přímo provázané.

Právní úprava účetnictví:
Zákon o účetnictví
Postupy vedení podvojného účetnictví
Zákon o dani z příjmů
Zákon o dani z přidané hodnoty
Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon ČNR o správě daní a poplatků

V účetnictví účtujeme o daních převážně na účtech: skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací, 53 – Daně a poplatky a 59 Daně z příjmů a převodové účty. Postup účtování na těchto účtech vyplývá z opatření čj. 281/89/2001.

Pro pochopení účtování o daních třeba znát následující daňové pojmy:

Daň je povinná, zákonem určená platba do státního rozpočtu. Je neúčelová, nenávratná, neekvivalentní, pravidelně se opakující v časových intervalech nebo při stejných činnostech
Poplatník - je fyzická či právnická osoba, z jejíchž peněz je daň placena (ten, z jehož kapsy peníze ubudou);
Plátce- je fyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu. Plátce a poplatník jsou někdy jedna osoba, v některých příkladech se však liší (u DPH je plátce prodávající a poplatník kupující);
Přímé daně jsou zdaněním příjmu nebo majetku poplatníka. Jsou odváděny příslušnému finančnímu úřadu na základě písemného daňového přiznání poplatníka.
Nepřímé daně jsou zdaněním prodeje zboží (statky a služby) a přiznává je a odvádí je finančnímu úřadu plátce této daně (prodávají, který prodal zboží). Nepřímými jsou nazývány proto, že daň je hrazena z kapsy kupujícího (část ceny zboží), ovšem kupující nepodává žádné daňové přiznání a většinou ani nevnímá, že nějakou daň platí.
Záloha na daň – povinná platba, kterou je daňový subjekt povinen odvádět před vyměřením daňové povinnosti na dané zdaňovací období – na konci účetního období vzniká přeplatek nebo nedoplatek daně
Sazba daně – algoritmus prostřednictvím kterého se ze základu daně sníženého o odpočty stanoví velikost daně

Dělení daní

Daň z příjmů účetní jednoty
Účtování o daních z příjmů
Silniční daň
Daně převodové
Spotřební daně
DPH
Cla
Pojistné na sociální pojištění

1) Účtování o daních z příjmů
- dle zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Daň z příjmů účetní jednoty
na účet 341 – Daň z příjmů se v průběhu účetního roku účtují zálohy na daň(Má dáti) , popř. sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně (viz zákon)
daňová povinnost je náklad
ke konci rozvahového dne se zde vyúčtuje závazek účetní jednotky splatné daně k finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového přiznání
splatná daň z běžné činnosti 591/341
odložená daň z běžné činnosti 592/481
splatná daň z mimořádné činnosti 593/341
odložená daň z mimořádné činnosti 594/481

daň = základ daně * sazba daně (viz konkrétní sazba pro daný rok)
základ daně = Hospodářský výsledek (běžný nebo mimořádný) upravený o přičitatelné a odčitatelné položky
Hospodářský výsledek běžný = (součet účtů tř. 60-67 a účtů 697 a 698)-(součet účtů 40-57 a účtů 597 a 598)
Hospodářský výsledek z mim. č. = tř. 68 – tř. 58
- Přičitatelné a odčitatelné položky – viz zákon, jsou to zejména:
Přičitatelné :
- náklady na reprezentaci, dary nad stanovenou částku
- cestovné nad limit
- zůstatková cena darovaného dlouhodobého majetku
- kladný rozdíl mezi zůstatkovou cenou vyřazeného dl. majetku v důsledku škod a přijatou náhradou
- kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
- tvorba rezerv (mimo zákonné)
- tvorba opravných položek (mimo zákonné)
- pokuty a penále mimo smluvních pokut a úroků z prodlení
Odčitatelné:
- čerpání nebo zrušení ostatních rezerv a opr. položek do výnosů
- výnosy zdaněné srážkou u zdroje výplat (např. dividendy)
Odložená daň vzniká rozdílem mezi daňovou povinností s účetními a daňovými odpisy
Při větších účetních odpisech vzniká odložená daň. povinnost
Při větších daňových je účtování 481/592 popř. 481/594

Daň z příjmů vybraná od poplatníků(např. zaměstnanců)
účtujeme na účet 342 – Ostatní přímé daně
příklady účtování – Daň z příjmů f.o. stržená zaměstnancům 331/342
Daň z příjmů f.o. stržená akcionářům z dividend 364/342
Odvod daně na finanční ú. (z banky) 342/221
2) Daň z nemovitostí
dělí se na daň z pozemků a na daň ze staveb
její výši spočítá účetní jednotka na základě zákona č. 338/1992 Sb.ve znění pozdějších přepisů, pomocí přiznání k dani
používáme účet 532 – Daň z nemovitostí
účtování daně:
Vypočtená daňová povinnost 532/345
Úhrada daně 345/221

3) Silniční daň
upravena zákonem č. 16/1933 Sb. ve znění pozdějších přepisů
předmětem daně jsou motorová vozidla používaná nebo určená k podnikání - nemusí
být majetkem podniku, patří sem i osobní automobily využívané pro služební cesty
částka daně se vypočítá podle sazebníku
používáme účet 531 – Daň silniční
účtování daně:
Vypočtená daňová povinnost 531/345
Úhrada daně 345/221

4) Daně převodové
patří sem daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí, řeší je zákon č. 357/1992 Sb.
daň dědická – odkáže-li nějaká osoba účetní jednotce majetek
daň darovací – platí účetní jednotka v případě nabytí majetku darem na základě darovací smlouvy a je-li uvedena ve smlouvě jako poplatník daně
daň z převodu nemovitostí – platí účetní jednotka nabude-li nemovitost na základě kupní smlouvy a je v ní uvedena jako poplatník daně
používáme účet 538 – Ostatní daně a poplatky
účtování o těchto daních:
Vypočtená daňová povinnost 538/345
Odvod daně f.ú. 345/221

5) Spotřební daně
platí se z: uhlovodíkových paliv a maziv, z alkoholu a z cigaret a tabákových výrobků
ustavuje ji zákon č.587/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
plátce - daň platí výrobce výrobku podléhajícího dani, dovozce takového výrobku nebo dále dle zákona
poplatníkem je konečný spotřebitel
smyslem daně je omezit používání zdraví a přírodě škodlivých látek – regulační funkce daně
daňovou povinnost evidujeme na účtu 345 Ostatní daně a poplatky
příklady účtování:
Prodej výrobků podléhajících dani odběratelům 311/345
Odvod daně na f.ú. 345/221

6) DPH
poplatníkem je konečný spotřebitel
neplátce - má právo si při vstupu DPH dát do nákladů nebo do pořizovací ceny
plátcem je osoba, která provádí zdanitelné plnění
1) ze zákona
obrat je vyšší než 750 000,-- za poslední 3 měsíce
získání majetku z privatizace (min. na dobu 3 měsíce)
sdružení
-> registrace do 20. dne následujícího měsíce, od 1. dne násl. měsíce je plátcem daně
-> když se z neplátce stane plátce, může si za předchozích 12 měsíců uplatnit odpočet ze ZC IM, PC zásob (musí mít daňový doklad)
2) dobrovolně
Předmět daně - veškerá zdanitelná plnění
dodání zboží, poskytování služeb, převod nemovitostí, převod a využití práv z prům. a jiného vlastnictví
upravuje zákon č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
DPH musíme vést v analytické evidenci
Sazba - diferencovaná
• zboží - 22 %
• služby - 5 % (v zákoně jsou uvedeny výjimky)
Stanovení vlastní daňové povinnosti
• cena bez DPH, cena bez daně + spotřební daň
• u dovozu - celní hodnota + clo
podkladem je daňový doklad
Daňové doklady
běžný daňový doklad - údaje o výstavci, údaje o příjemci, pořadové číslo dokladu, předmět zd. plnění, datum zdanitelného plnění, datum vystavení, cena bez daně, sazba daně, částka daně, celková částka (faktura)
zjednodušený daňový doklad - údaje o výstavci, číslo dokladu, cena včetně daně, částka celkem sazba daně, DUZP (paragon)
daňová povinnost se vypočítá jako daňová povinnost na výstupu mínus daňová povinnost na vstupu
používá se účet 343 – Daň z přidané hodnoty
daňová povinnost je zůstatek na straně Dal na účtu 343, nárok na vrácení daně na straně Má dáti
příklady účtování : částka daně v došlé faktuře 343/321
částka daně ve vydané f. 311/343
odvod daně f.ú. 343/221
obdržen nárok na vrácení daně od f.ú. 221/343

7) Cla
poplatky za přechod zboží přes hranice
v současné době se uplatňuje pouze dovozní clo – kvůli ochraně domácích spotřebitelů
clo je součástí pořízení zboží či materiálu z dovozu
příklad účtování
Vyúčtování celnice za zboží z dovozu 131/379

8) Pojistné na sociální pojištění
  část sociálního pojištění platí účetní jednotka za své zaměstnance, část odvádí zaměstnancům z jejich platů
viz zákony: č. 589/1992 Sb o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
povinnost odvodu se eviduje na účtu 336 – zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění; účet je zpravidla synteticky rozdělen na jednotlivé zdravotní pojišťovny a státní správu sociálního zabezpečení
zaměstnanec odvádí 4,5 % z hrubé mzdy na zdravotní pojištění a 8% na soc. zabezp.(vč. stát. pol. zaměstnanosti)
zaměstnavatel odvádí 9% částku hrubých mezd zaměstnanců na zdravotní p. a 26 % na soc. pojištění – je to náklad zaměstnavatele, tyto částky se nestrhávají zaměstnancům
příklady účtování(bez analytické evidence):
Zaměstnanci strženo 12,5 % z hrubé mzdy na soc. poj. 331/336
Zaměstnanci zaplacena náhrada za nemoc 336/331
Zaměstnavatel platí 35 % z hrubých mezd na soc. poj. 524/336
Úhrada soc. poj. 336/221

Použité materiály:

- ÚZ účetnictví – podle stavu k 1. 10. 2002
- Daně 2002 a předpisy související – nakladatelství ANAG
- Daňové zákony – Deiure
- Účtová osnova pro podnikatele
- Materiály ze SŠ

Hodnocení referátu Daňové aspekty vedení účetnictví (nároky kladené daňovými zákony na účetnictví)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 496×
  1416 slov

Komentáře k referátu Daňové aspekty vedení účetnictví (nároky kladené daňovými zákony na účetnictví)