Filosofie renesance a velké porenesanční systémy

 • 14. - 16.století
 • vznik nové společenské vrstvy (buržoazie)
 • humanismus = myšlenkový proud zaměřený na člověka (návrat k antice)
 • renesance = umělecký směr
  • centrum v Itálii
 • rozvoj věd podnícený pozdní scholastikou (př. empirismem) a zámořskými objevy (kompas → zámořské objevy (Vasco de Gama, Columbus, Vespuci)
 • zájem o přírodu, vesmír, tvar a postavení Země ve vesmíru
 • vynálezy - střelný prach, knihtisk (1448)
 • Aristoteles vyřešil otázku entelechie (proč se věci dějí), v renesanci se řeší otázka Jak?

Přírodní filosofie

Přírodovědci

 • Mikoláš Koperník
  • popřel geocentrismus, hlavní myšlenka heliocentrismus
 • Galileo Galilei
  • zastánce názorů Koperníka → pronásledován inkvizicí
 • Johanes Kepler
  • „ kde je látka, tam je matematika“

Charakteristika období:

 1. Filosofický pantheismus
  • Bůh je zákonitostí, která řídí celé universum
  • je obsažen ve všem (i v nás), Bůh je součástí tohoto světa, je oduševnělý princip
 2. Antropocentrismus
  • = člověk je středem pozornosti všeho (výtvarné umění, humanismus)
  • můžeme se zabývat člověkem, protože i v člověku je božské → rozvoj věd o člověku
  • hledáme co je v člověku božské
 3. Individualismus = „kult silného jedince“
  • síla jsou schopnosti, které v sobě člověk má → sám se může rozhodnout něco dělat
  • ve středověku člověk nemohl sám něco dělat, protože pouze Bůh určoval
  • můžeme jednat sami, protože máme božské v sobě
 • význam slova renesance = obrození ideálů antiky → umožněno svobodné studium antiky → rozvoj přírodních věd
 • pokračuje sekuralizace (=zesvětšení) vědy

Mikuláš Kusánský

 • Ital, byl papežským legátem
 • hypoteticky předpověděl nekonečnost vesmíru a pohyb Země
 • celý vesmír funguje podle řádu - tvůrcem řádu a současně i řádem je Bůh s absolutním nekonečnem → měl blízko k pantheismu
 • nekonečno nemůžeme poznat ani smyslově ani rozumem → Bůh je nepochopitelný
 • Bůh je mimo naše chápání, proto se můžeme zabývat jen poznáváním přírody
 • Díla
  • De docta ignorantia - O vědomé učené nevědomosti
   • nezpochybňoval poznávání, ale tvrdil, že si musíme nejprve uvědomit, že Boha poznat nemůžeme
   • my můžeme a máme poznat pouze řád, protože Bůh stvořil svět na základě řádu
   • zabýval se vztahem Boha a náboženství a postavením církve
   • Bůh stvořil každého jako originál
   • každý člověk svým způsobem odráží Boha a může Boha i jinak vidět → potřeba aby se větve
   • křesťanství spojili (→ otec ekumenizace církve)

Giordano Bruno

 • dominikánský mnich, představitel přírodní poezie, upálen roku 1600
 • opustil církev kvůli světskému vzdělání - navazoval na Kusaánského, Koperníka
 • zabýval se matematikou, astronomií, poznáváním vesmíru
 • studentem pražské univerzity → rektor J.Jesenius
 • názor, že Země je jednou z hvězd pohybujících se ve vesmíru
 • vše co se ve vesmíru děje lze vyjádřit matematickými výpočty
 • vesmír je nekonečný a bez středu, takže kde je Bůh?
 • Bůh je v celém vesmíru → „filosofický patheismus“
 • principem, který vším pohybuje je Bůh

Francis Bacon

 • ve 14 letech ukončil Cambridge, chtěl se věnovat politice stal se „lordem kancléřem“
 • obžalován z úplatkářství → přešel k vědě →řešil otázku proč se poznání od starověku nevyvíjí dál
 • vytvořil nové uspořádání věd
  • → nová metoda poznání
  • → nová vize uspořádání společnosti
  • Díla:
   • Nová organon
    • reakce na potřebu nové metody poznání
    •  názor, že člověk dělal při poznání chyby
    • chyby=idoly= správný způsob poznání tehdy, ale nyní je špatný, vede ke špatným závěrům
     • typy:
      • lidského rodu
       • = vznikají z typicky lidských vlastností
       • jakoby naše archetypy společné pro všechny
      • idoly jeskyně
       • = omyly, které jsou individuální
       • vznikají vlivem výchovy
      • idoly trhu
       • = pochází z kontaktu mezi lidmi
       • špatné vykládání si toho, co řekl někdo jiný
       • špatné porozumění komunikace → zkreslený obsah
      • idoly divadla = omyly uznávaných osobností, jejich názory. Je třeba je prověřovat, nejen přijímat bez přemýšlení
      • neuznává hlavně středověkou metodu argumentace, požaduje důkazy
    • indukce
     • = nová metoda poznání
     • vychází z experimentu→závěr→obecné tvrzení, které je zpětně použitelné do praxe
     • „scienta activa“ = vědecké poznatky využitelné v praxi
     • věda by měla sloužit jednak pro získávání poznatků, ale měla by i sloužit lidem
    • lidé by si měli poznatky předávat mezi státy
 • Nová Atlantida
  • „Vědění je moc“
  • patří do sociální a politické filosofie
  • řeší uspořádání státu (navazuje na Platona) - v čele státu by měli stát nevzdělanější lidé
  • cílem by měla být hospodářská samostatnost
  • v čele státu by měli lidé být 12 let a pak 12 let sbírat poznatky po světě a pak mohou zase 12 let vládnout

Hermetická filosofie (hermes = celek)

 • neodklání se od přírody, ale říká, že se nemůžeme zabývat jen tím, ale musíme brát v úvahu celý svět
 • musíme vnímat svět se vším všudy).
 • vychází z toho, že svět (universum) je celek fungující podle určitých zákonitostí →  člověk je jeho součástí, je sám jakýmsi mikrokosmem (vychází z Bruna).
 • tato teorie je východiskem pro universalismus

Theopharastus Bombastus Paracelsus

 • idea mikrokosmu (=každý svět v makrokosmu) a makrokosmu

Hieronymus Cardanus

Sociální filosofie

 • různé koncepce státního uspořádání – uplatnily se v průběhu historie
 • odteologizování moci - oddělení moci státní od moci církevní
 • stát je brán jako účelové uspořádání lidí (není dáno od boha), vytvořil ho a uspořádal člověk

Nicollo Machiavelli

 • Florencie – roztříštěné městské státy – 2 rody: Borgiové a Medici
 • chtěl se zavděčit Lorenzovi Medicejskému → napsal knihu Vladař → stejně nebyl přijat, úřad o který se ucházel nezískal
 • díla:
  • Vladař
   • 2 hlavní témata – jak získat moc a jak si ji udržet
   • chtěl, aby Lorenzo sjednotil Itálii podle vzoru římského impéria (Antika) → silný stát, hospodářsky samostatný, aby mohl čelit ostatním státům
   • získání moci:
    1. dědičně
    2. zisk nového území
   • jak si udržet moc
   • cesta k silnému, soběstačnému státu – mít vlastní armádu (ne žoldnéřskou) →  koncepce diktatury a pragmatického uspořádání státu

Hugo Grotius

 • holandský teolog, právník
 • vychází z koncepce přirozeného práva - vychází z lidské přirozenosti → dobro je pro člověka přirozené, rodí se s ním (daimonion – Sokrates)
 • člověk je dobrý, koná dobro, protože ví co je dobré, potřeba minimálního ze strany státu
 • přirozené právo není vždy platné, je pouze v rovině ideálů (cílů), ke kterým člověka spěje
 • zakladatel koncepce mezinárodního práva → koncepce společenské smlouvy mimo stát - vyústí v demokratický systém
  • různé vrstvy obyvatel se dohodnou na rozdělení moci ve státě
  • Grotius - důležitá je dohoda mezi státy – mezinárodní právo

Thomas Hobbes

 • zasahuje i do baroka
 • Díla:
  • Leviatan (biblická mořská příšera)
   • koncepce společenské smlouvy uvnitř státu
   • na jedné straně panovník - reprezentoval stát a byl povinen chránit lid
   • na 2. straně - lid nemusí bojovat, zajišťuje obživu, musí bezmezně respektovat panovníka
   • stát je nejvyšší, nejdůležitější, je absolutno
   • stát není dílem božím, ale účelovým uspořádáním lidí,
    • účelem státu je obrana - vychází z názoru že lidé potřebovali obsadit nějaké území na kterém by se usadili ale museli si ho bránit
   • princip homo homini lupus (člověk člověku vlkem)
    • předspolečenské období(před vytvořením států)
    • přežije nejsilnější, přežít znamená bojovat,
    • státy vznikly, aby byl ukončen boj mezi lidmi

Thomas Moore (Morus)

 • přelom 15. a 16. století, Anglie
 • Dílo: O nejlepším stavu státu a ostrově Utopia

Thomasso Campanella

 • přelom 16. a 17. století, Itálie
 • Dílo: Sluneční stát
 • duchovní otci (předchůdci) koncepce socialistického (komunistického) uspořádání společnosti
 • konec vykořisťování obyvatel, společné vlastnictví a společná práce, volný přístup ke vzdělání pro každého → zaopatření ve stáří a nemoci

Francis Bacon

 • Díla:
  • Nová Atlantida
   • mezinárodní výměna
   • vědci v čele státu - „vědění je moc“

 

 • renesance nastartovala REFORMACI CÍRKVE (Wicliffe, husité, Luther, Zwingli, Kalvín)
 • Kalvín - pozměnil učení o predestinaci (navazuje na sv. Augustina) → podle světského chování a úspěšnosti poznáme, kdo je předurčen ke spasení/zatracení. podle toho jak člověk žije

Velké porenesanční filosofické systémy

 • přírodní vědy do centra zájmu
 • matematika
  • nejdůležitější věda
  • jakákoliv věda může použít matematiku k poznání
 • hl. cestou poznání je racionalismus
  • nemusí být empirická zkušenost
  • je nám dáno poznat pravdu rozumem (apriori)
  • prostředkem poznání je duše, rozum (božské v nás)
  • → pravdu musíme najít v našem rozumu

Racionalistické systémy řešící základní ontologické otázky

Reené Déscartes (Cartesius)

 • 1596 - 1650
 • geometrie - Kartézská soustava souřadnic
 • zúčastnil se bitvy na Bílé hoře
 • studoval teologii a matematiku
 • kvůli názorům prohlášen za bezbožníka → pronásledován → Holandsko - setkal se s J. A. Komenským
 • Díla:
  • Rozpravy o metodě
  • Principy filozofie
 • hledá pevný bod - nezpochybnitelný
 • cokoliv existuje mohu zpochybnit - „Dubito ergo cogito, cogito ergo sum“
 • metodou pochybování je MYŠLENÍ - pochybování je nezpochybnitelné → důkaz lidské existence
  • → nelze zpochybnit (duchovní složka)
 • => 2 podstaty.
  1. duchovní RES COGITANS - myslící bytost
  2. RES EXTENSA - věc rozprostraněná - rozlehlost v prostoru - zaujímá místo
  • podstaty jsou oddělené (dualismus) - nesouvisí spolu, jsou nezávislé - PARTIKULARISMUS
  • kde se vzaly substance - příčinou vzniku je Bůh - substance nad oběma substancemi
  • zvířata jsou nemyslící věci
  • nevyřešil otázku člověka (dualismus) - nepodal vysvětlení, že u člověka je v jednom mat. i duch. substance
  • člověk se rodí s idejemi - člověk přichází na svět jako rozumná bytost, jsou mu vrozené určité ideje (v platonském smyslu):
   • idea sebe sama - člověk ví, kdo je
   • idea Boha (nejvyšší)
   • idea matematiky
 • člověk není dokonalý
 • poprvé se objevuje subjekto-objektový vztah: subjekt - já, objekt - to co poznáváme

 

 • na jeho učení ve Francii navazují dva směry
  • karteziánství - reakční, podporuje partikularismus
  • okasionalismus
   • snaží se vyřešit pohled na člověka
   • oddělení se snaží vyřešit mechanicky
  • Nicolas de Malebranche
   • pokouší se vysvětlit přítomnost duch. i materiální substance u člověka; jde údajně o mimořádnou situaci z přímé vůle Boha

Benedictus (Baruch) de Spinoza

 • Žid, vyrůstal v Amsterdamu (ghetto) - aby se uživil, musel se vyučit řemeslu
 • Díla:
  • Teologicko-politický traktát
   • řešil vztahy mezi křesťanstvím a židovstvím - řešil osobu Ježíše Krista aby sblížil obě náboženství
   • => exkomunikován - živil se broušením čoček - zemřel ve 45-ti letech
  • Etika vyložená způsobem užívaným v geometrii
   • řeší podstatu všeho v univerzu → zjistíme podstatu života
   • → najdeme cíl života → víme jak se chovat → etika
 • substance = příroda = Bůh
  • co je substancí?
  • neztotožňoval se s Déscartem - nemůžou být 2 substance ale jen 1
  • → substance je současně hmotná i duchovní - 2 strany jedné a téže mince
  • substance
   • obsahuje veškeré bytí, soubor veškerého jsoucna
   • věčná, nekonečná
   • 2 atributy (neodmyslitelná vlastnost):
    • rozlehlost - zaujímá prostor
    • je myslící
  • příroda tvořící (natura naturans) - substancí je Bůh
  • příroda stvořená (natura naturata) - skutečné věci
   • MODUS = ohraničená substance → souhrn všech modů je veškeré universum = nekonečná modifikace, nad nekonečnou modifikací je Bůh = nekonečná substance
 • člověk - nemá 2 složky (tělo a duše, které by šlo oddělit)
  • => tělo i duše jsou části osoby
  • součást přírody
 • co je příčinou veškerého lidského jednání?
  • člověk musí jednat podle řádu přírody - lze vyjádřit matematikou
  • cílem každého člověka je zachovat si svou existenci
  • = naše chování řídí pudy = vášně (buddhismus, stoicismus)
  • X rozum
  • cílem je dosáhnout rovnováhy - pouze tehdy, pokud se rozum stane vášní - rozum musí fungovat se stejnou intenzitou
 • sociální filozofie
  • řeší otázku, má-li stát omezovat svobodu člověka, je člověk svobodný ve svém rozhodování?
  • má svoboda je omezená svobodou druhého
  • stát by měl respektovat: přirozenost a schopnost samostatně myslet
   • => neměl by omezovat, jinak je proti lidské přirozenosti

Gottfried Wilhelm Liebniz

 • narozen v Lipsku
 • ve 20-ti doktor, právník, historik, min. zahraničí
 • cílem je sjednocení všech katolických církví
 • „učení o monádách“ = monadologie
 • ovlivněn Newtonovou fyzikou
 • základem všeho jsou MONÁDY - nekonečně mnoho => PLURALISMUS
  • „činné, živé, silné, chytré“
  1. vnímáme jako body - vyplňují všechen prostor
  2. jsou zdrojem energie → silová centra
  3. jsou oduševnělé - mají v sobě duchovní princip na různé úrovni
  4. monády jsou individua - každá je jiná
  • v okamžiku vzniku jsou hotové, dál se nevyvíjí, není možné je změnit
  • stvořil je Bůh - jsou stvořeny tak aby byly v harmonii s ostatními monádami
  • => učení o předzjednané harmonii (DEISMUS!)
 • → otázka teodicee - kde se vzalo zlo?
  1. Bůh věděl, že tvoří zlo, ale neuměl stvořit lepší svět
   • odporuje tomu, že je Bůh všemohoucí
  2. formy zla
   • mravní - lidé dělají chyby z podstaty své lidskosti → hřeší
   • fyzické - fyzické utrpení na světě - bolest, bída, chudoba
   • metafyzické - jednou zanikne svět → rozdělení kdo půjde do obce nebecké

Hodnocení referátu Filosofie renesance a velké porenesanční systémy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. srpen 2017
  2 919×
  1878 slov

Komentáře k referátu Filosofie renesance a velké porenesanční systémy