Antická filozofie - Předsokratovské období

 • období 6. – 5. století př. n. l.
 • do tohoto období je vše vysvětlováno na základě mýtů (= za všechno dění v přírodě mohou bohové)
 • naskytuje se otázka, co bylo před bohy
 • polyteismus, bohové s lidskými vlastnostmi a podobou, snaha naklonit si jejich přízeň


Na počátku všeho CHAOS → vyvíjí se myšlení:

 1. SKEPSE = pochybování
 2. KRITICISMUS = kritické myšlení
  • náročné hledání odpovědí
  • FILOSOFIE - člověk se neustále ptá dál, neuspokojí se s odpovědí
  • důležité divergentní myšleni
 3. DOGMATISMUS = způsob uvažování, kdy si člověk položí otázku, na níž najde stálou odpověď

Kořeny filosofického myšlení → od mýtů se přechází k filosofii

CHAOS je nahrazen ŘÁDEM

Období antické filozofie

 1. období přírodní filosofie (KOSMOLOGIE):
  • 6. - 5. století př. n. l.
  • hledání řádu (LOGOS)
  • hledání v přírodě společného základu
  • pralátky ARCHÉ:
   • HÝLÉ – mat. stránka
   • ZOÉ – oživující princip, který udává rozměr → HÝLOZOISMUS
  • bohové nebyli ideální → lidé začali hledat odpovědi někde jinde → v sobě a kolem sebe, ve vesmíru
  • mytické odpovědi:mají být nahrazeny racionálním vysvětlením
  • rozum = logos → období kosmologie (hledáme podstatu v universu), prazáklad všeho = Arché (hýlé, zoé)
  • označováno jako období předsokratiků
 2. vrcholný věk antické filosofie (klasická filosofie)
  • zlatý věk antické filosofie
  • polovina 5. století – 322 př. n. l.
  • období tří největších filosofů (Sokrates, Platon, Aristoteles)
 3. helénistická filosofie - období poaristotelské
  • 322. př. n. l. 6. století n. l.
  • vznikají první školy
  • navazuje na Sokrata, Platona a Aristotela

Zdroje informací

 1. Fragmenty - zlomky dochovaných děl
  • z 1. období se nedochovaly žádné ucelené spisy
 2. Doxografie - nepřímé prameny jiných autorů, kteří psali o někom jiné z dřívější doby
  • díla jiných filosofů, kteří píší myšlenky někoho jiného

Skepticismus: lidé admítají přijímat dogmata a mytická vysvětlení

Antická filozofie - období přírodní filozofie (školy a systémy 6. - 5. století)

6. století př. n. l.

 • Řecko rozděleno na městské státy polis
 • nejvíce bohatli z obchodu s Malou Asii
 • nejvýznamnější města na jihu: Milétos, Athény
 • práce byla prováděna otroky → lidé se mohli věnovat hrám a vzdělání
 • byly zakládány školy:
  • MILÉTSKÁ ŠKOLA
   • založená v městě Milétos (Malá Asie, Turecko)
   • 1. škola snažící se najít pralátku, která je podstatou, z níž všechno vzniká
   • Thales z Milétu - matematik, obchodník
    • byl zvolen za jednoho ze 7 mudrců (nejváženější muži antiky)
    • vypočítal výšku egyptských pyramid
    • podle něj je podstatou všeho voda, protože může být ve všech skupenstvích, čili musí být obsažena ve všem, stojí za vším
   • Anaximandros - zakladatel prvotní filosofie
    • příčinnou všeho je APEIRON = fil. princip, něco neurčitého a neomezeného, vše z něj vychází, smysly nepochopitelné, abstraktní
    • Země byl původně kapalná, vysoušela se a objevili se první živočichové
   • Anaximenés - jako pralátku označil vzduch
    • není vrcholem ant. myšlení, ale je obratem od mýtu k přírodě
    • na pomezí duchovní a materiální podstaty (vzduch → duch → duše)
  • PYTHAGOREISKÁ ŠKOLA - nehledali pralátku, ale zákonitosti
   • Pythagoras - zakladatel matematiky spolu s Thalesem
    • nebyl zařazen mezi 7 mudrců
    • usadil se v Krotónu, hluboké vzdělání
    • vzdělával muže i ženy (krotónské ženy velmi uznávané v Řecku)
    • nakonec škola vypálena a rozpuštěna (askeze)
    • zabýval se příčinnou řádu světa (hl. téma – čísla)
    • vše, co se děje v kosmu lze vyjádřit matematickými vztahy a číslicemi 1-10
    • hudba sfér = harmonický pohyb těles ve vesmíru(zjistění pomocí mat. vztahů)
    • prazákladem je řád (zákonitosti, matematické vztahy)
  • ELEÁTSKÁ ŠKOLA
   • město Elea leží v západní Itálii
   • nauka o věcném a neproměnlivém jsoucnu
   • přišli s názorem, že pokud něco tvrdíme, je nutné to dokázat → dialektická metoda (logický důkaz, důkaz logickým paradoxem)
   • Xenofanés - zakladatel školy
    • zaútočil na politheistické náboženství, že bohové jsou dokonalí → není možné, aby jich bylo tolik
    • boha ztotožňuje s universem (= panteismus)
    • vše kolem je vyplněno jsoucnem
   • Parmenidés - zakladatel nauky o věčném a neproměnlivém jsoucnu
    • veškerý prostor je vyplněn, proto žádný prostor neexistuje
    • jako první se snažil svůj názor vysvětlit (všechno je neměnné)
    • „Neexistuje nejsoucí jsoucno, pouze jsoucí nejsoucno“
   • Zenon z Aleje - jako první se snažil podat dialektický důkaz
    • jako důkaz vytvořil Zenovy aporie (= logický paradox):
    • Př. Achilles a želva
     • Achilles nikdy nemůže želvu předběhnout, protože jakmile jí dá náskok, tak než dorazí do bodu, kde je želva nyní, ona se mezitím posune dále
    • Letící šíp
     • po vystřelení šípu se jeho dráha dá rozdělit na jednotlivé body, až dojde do místa, odkud byl šíp vystřelen, souhrn stání v jednotlivých bodech dokazuje, že pohyb je jen klam

5. století př. n. l.

 • Hérakleitos z Efesu
  • pocházel z Malé Asie
  • byl v opozici k Eleátské škole
  • označován jako „Temný filosof,“ neboť byl samotář, vše negoval a všem oponoval
  • tvrdil, že není třeba mnoha poznatků, že stačí poznat pouze jedinou zákonitost, jež řídí celé universm
  • PANTHA REI = vše plyne a nic netrvá věčně („Dvakrát nevstoupíš do téže řeky“)
  • - vývoj je umožněn díky protikladům, které se střetávají  dialektika je příčinnou vývoje (nepoznali bychom kvalitu dobra, kdybychom nepoznali zlo)
  • tvrdil, že příčinnou všeho je energie
  • zákon dialektiky = zákon sounáležitosti a spolupůsobení protikladů →  zákon označuje jako LOGOS (= rozumné slovo, velká duše světa), které je příčinnou všeho
  • utvořil první ucelený filosofický idealistický názor
  • mnohovědění není důležité, důl. je pochopit prazákon, od kterého si můžeme cokoliv odvodit
  • ontologicky: monismus, idealismus, imanentní
  • gnoseologicky: racionalismus
  • hledal pralátku:
   • oheň: síla, energie, která má v sobě obsaženy 2 protiklady (vzplanutí, uhašení) = pozitivní a negativní stránka (teplo, světlo x ničitel)
 • Empedoklés
  • označen jako „první eklektik“ = vybírající (vybírá myšlenky jiných myslitelů a skládá z nich nové)
  • existuje několik pralátek: oheň, vzduch, voda, země
  • pralátky se navzájem ovlivňují podle základů Hérakleita
  • na tyto pralátky působí buď láska, nebo nenávist a podle jejich působení se vytváří jsoucno
  • považoval se za Boha a na důkaz toho se vrhl do kráteru Etny, která podle pověsti měla pohltit božskou bytost beze zbytku →  vyvrhla jeho střevíc →  božský nebyl
  • názor na vývoj života: první byly nižší rostliny →  vyšší rostliny, které měly znaky nižších →  živočichové, kteří byli nejprve oboupohlavní
 • Leukipos
  • dochoval se od něj jediný fragment
  • „Ani jedna věc nevzniká bez příčiny, ale vše vzniká z nějakého důvodu, příčiny“ →  první zákon kauzality:
 • ​Démokritos z Abdér - žák Leukipa
  • vypracoval teorii atomů (= nejmenší hmotná částice´, která je dále nedělitelná, atomistická teorie)
  • také duše je tvořena atomy →  1. klasicky materialistický ucelený princip (pohyb = princip vzniku a zániku) = vznik vesmíru
  • atomy mají primární vlastnosti (tíha, hustota, tvrdost) a sekundární vlastnosti (proměnlivé vlastnosti, kterých může být mnoho)
  • atomy se neustále pohybují →  na rozdíl od Parmenida připouští existenci jsoucna i nejsoucna
  • podstatou všeho jsou atomy
 • Anaxagorás
  • přišel do Atén z Malé Asie
  • měl jiné názory na bohy
  • bohové se nemohou chovat jako lidé  obviněn z bezbožnosti a odsouzen k trestu smrti →  uprchl
  • na počátku všeho stojí nehmotný princip NÚS(veškeré jsoucno vzniká ze zárodků → vytváří vše, 1. impulz ke vzniku, ale dále už nepůsobí) který je však pouze při vzniku a dále se vše vyvíjí podle přírodních zákonitostí →  deismus
  • co je božské, by mělo být jen jedno (rozpor s polyteistickým Řeckem)

Hodnocení referátu Antická filozofie - Předsokratovské období

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  31. červenec 2017
  4 235×
  1139 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Antická filozofie - Předsokratovské období