Filosofie 19. století

Pozitivismus

 • reakce na německý idealismus; střed a levice
 • ovlivněn utopickými socialisty (Proudhon, Saint-Simone, Fourier, ekonom Robert Owen)
 • odmítá cokoli, co se týká metafyziky, máme se zabývat tím co skutečně je, existuje a lze to dokázat
 • má blízko k utilitarismu (etika) – co nejvíce štěstí pro co nejvíce lidí

Francie

Auguste Comte

 • měla by existovat věda která se bude zabývat společností a jejím vývojem
 • sociologie - zakladatel, dává jí název, zavádí statiku a dynamiku společnosti
 • odmítá psychologii – protože předmět zkoumání je zkoumán sám sebou, a to nelze
 • díla:
  • Systém pozitivní filozofie
  • Kurz pozitivní sociologie
 • vývoj společnosti rozdělil do 3 stádií:
  1. teologické
   • lidstvo hledalo odpovědi v nadpřirozených silách od středověku po renesanci (animismus, polyteismus, monoteismus)
  2. metafyzické
   • od nadpřirozených sil se člověk odklonil k abstraktním silám v přírodě
   • racionalismus - od renesance po francouzskou revoluci
  3. pozitivní
   • od revoluce po polovinu 19. století
   • cílem společnosti je objevit co skutečně řídí život v a tedy i v celé společnosti
 • aplikace na uspořádání státu - měl by být řízen odborníky (z ekonomie, průmyslu, zemědělství) a vzdělanci (filozofy a sociology) → prosperita společnosti
 • heslo: „Láska jako princip, řád jako základ, pokrok jako cíl.“

Anglie

 • předchůdce Comta - Jeremy Bentham - principy utilitarismu

John Stuart Mill

 • jeho otec byl známý psycholog - zkoušel na něm různé metody
 • dostal se ke Comtově filozofii a finančně Comta podporoval
 • uznával psychologii
  • hledal její místo mezi vědami
  • je důležitá - zkoumá vědomí, poskytuje informace, jak poznáváme (odpovídá na gnozeologické otázky)

 

 • Darwinova teorie - silnější vyhraje a přežije → tato teorie ovlivnila mnoho vzdělanců

Herbert Spencer

 • považován za největšího anglického filozofa 19. století
 • tzv. „sociální darwinismus“
 • díla:
  • Systém syntetické filozofie
   • 10 svazků, každé dění ve společnosti chtěl popsat pomocí Darwinovy teorie
   • např. násilí jednotlivce → války → mír → spolupráce v průmyslu
   • monarchie → aristokracie → demokracie
 • kritika socialismu
  • je absolutistická forma - i když všichni pracují pro celek, někdo to musí řídit → vytváří se nová aristokracie (šlechta)¨
  • každému podle jeho potřeb – každý ví co potřebuje, nemusí pro to nic dělat → utlumení potřeby soutěžit, jít dopředu → brzdí se vývoj ve společnosti
 • etika na principu utilitarismu

Materialismus

 • do centra pozornosti se opět dostává člověk (x idealismus řešil ontologické otázky)

Marxismus

Ludwig Feuerbach

 • náboženství je přechodné období, kdy si člověk promítá do podoby boha své cíle, sny, představy a naděje, to k čemu směřuje, ale nemůže toho dosáhnout = období dětství (nedospělosti)
 • → období dospělosti - člověk se spoléhá sám na sebe, uskutečňuje si své sny a přání, podmaňuje si přírodu a využívá ji = ateistické nazírání na svět

Karel Marx

 • patřil ke starohegelovcům
 • v Paříži se potkal s Engelsem - navázali v učení na utopistické filozofy (Proudhon, Saint-Simone, Fourier, anglický ekonom Owen)
 • díla:
  • Kapitál:
   1. dialektický materialismus
    • obecná teorie vývoje všeho v univerzu
    • základem (podstatou) je hmota
    • cokoliv duchovního je odrazem, výsledkem, produktem (epifenoménem) hmoty
    • revoluční střety - teze a antiteze, zákon střetávání protikladů, negace negace, u kvantity kvalita
   2. historický materialismus
    • aplikace na vývoj ve společnosti
    • vývoj probíhá ve spirále, dialektickou cestou se vracíme do stejného místa ale ve vyšší kvalitě (úrovni)
    • základem je společenské bytí (všechno materiální), všichni lidé mají potřeby a ty uspokojují statky, statky musíme vyrobit - potřebujeme na to výrobní prostředky a pracovní sílu = společenské bytí
    • práce je základem výrobních prostředků a vývoje ve společnosti
    • odrazem toho je společenské vědomí - je produktem činnosti člověka a výrobních prostředků (jsou to zákony, věda, umění...)
    • proces výroby je hybnou silou ve společnosti a produktem výroby je nadhodnota (zisk), který si rozdělují vlastníci výrobních prostředků → vznikly 2 antagonistické skupiny:
     1. proletariát - vlastní pracovní sílu
     2. kapitalisté - vlastní prostředky, rozdělují si zisk
    • jak to změnit - všichni budou vlastnit výrobní prostředky
    • → beztřídní společnost díky zespolečenštění majetku
    • vyvlastnění majetku pomocí revoluce - protože nikdo nedá svůj majetek dobrovolně
    • → ze začátku se rozdělí všem stejně, potom každému podle jeho potřeb (každý má jiné potřeby, každý má jinou potřebu pracovat...)
    • ! základem je něco hmotného, materiálního → až potom vznikají věci duchovní

 

 • ve 20. století navazují 2 směry:
  • 1) revoluční marxismus (revoluční komunismus)
   • pokračuje v marxismu, např. leninismus, stalinismus, kastrismus, maoismus, peronismus
   • V.I. Lenin - přechodné stádium diktatura proletariátu
   • nastává po revoluci, slouží k tomu, aby lidé přešli k ideologii komunismu
  • 2) revizionistický socialismus
   • nechce revoluci jako cestu, ale postupné změny, které uskutečňuje stát nebo vláda
   • → cílem je beztřídní společnost
   • soc. dem. ve vyspělých státech

Hodnocení referátu Filosofie 19. století

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. srpen 2017
  3 027×
  704 slov

Komentáře k referátu Filosofie 19. století