Německá klasická filosofie

19. století – 3 směry (proudy) reagující na Kanta a jeho učení:

 1. idealismus - Fichte, Schelling, Hegel
 2. materialismus - marxismus - Feuerbach, Marx, Engels
  • pozitivismus - Comte, Bentham, Mill, Spencer
 3. iracionalismus - má formu voluntarismu (vůle) - Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard

Německý klasický idealismus

 • řešil ontologické otázky – co je podstatou všeho v universu, jak se podstata dál vyvíjí
  • podle metody vývoje podstaty se vyvíjí i naše myšlení (→ gnozeologie)
 • tento směr se začíná rozvíjet v období německého romantismu – Goethe, Schiller (Filozofické listy)
 • J. Gottfried Herder – kořeny nacionalismu
  • zabýval se vývojem společnosti, došel k tomu že jednotlivé národy se liší, ale odlišnost je dána z vůle boží (protože všechno pochází od boha)

Johann Gottlieb Fichte

 • dílo: Vědosloví
 • subjektivní idealismus - co je podstatou všeho → je to absolutní subjekt nebo absolutní já (= souhrn všeho co by mohlo být myšleno, všechno duchovní)
 • absolutní já se vyděluje:
  1. zvláštní já – já, vědomí, duch každého jedince
  2. empirické já – všechno zhmotnělé = příroda
 • absolutní já stojí za vším – má zásadní vlastnost - je neustále aktivní, přibývá, ubývá, mění se
 • princip fungování změny
  • antitetická metoda (=dialektická metoda)
  • intelektuální nazírání - proces neustálé aktivity, střet já a ne-já,
   • vznikne něco nového, původní se vyruší
 • JÁ x NE-JÁ
  teze x antiteze

  synteze
   
 • zabýval se etikou, náboženstvím a skončil u sociální filozofie
 • soc. filozofie
  • byl proti koncepci spol. smlouvy a rozdělení do 3 složek
  • stát je organizací vlastníků ekonomických prostředků a cílem je vybudovat silný samostatný a soběstačný stát, ve kterém moc mají vlastníci ekonomických prostředků

Fridrich Schelling

 • objektivní idealismus (filozofie identity, natur filozofie)
 • nesouhlasí s Fichtem že základem všeho je absolutní já
 • příroda (hmotná) a duch je totožné (identické)
 • látka (materia) i duch jsou obsaženy ve všem, záleží co převažuje
 • lze to chápat intuitivně = intuitivní nazírání

Georg Wilhelm Fridrich Hegel

 • součastník Schellinga, studovali spolu, ale Hegel byl pomalejší, Schelling se dostal do popředí, ale nakonec ho Hegel předčil
 • absolutní idealismus (dialektický idealismus)
  • = syntéze objektivního a subjektivního idealismu
 • dílo:
  • Fenomenologie ducha – co je podstatou všeho a jak se co mění
   • → metoda teze a antiteze se zcela nevyruší, ale z části se zachová a z části se zruší
   • za vším stojí absolutní duch (nepoužívá slovo bůh)
   • jeho vlastností je samopohyb, samovývoj
   • k vývoji dojde za určité situace (tj. zákon):
    • zákon střetávání protikladů
    • zákon negace negace
    • zákon přeměny kvantity v kvalitu (např. hlad, voda v řece – mění se účel)
   • mění se podle dialektické metody, vyvíjí se
   • v triádách (Hegelova triáda) – má 3 stádia:
    1. duch je sám sebou
     • čistá logická podstata
     • zabývá se tím logika
    2. jinobytí, sebeodcizení, zvnějšnění
     • duch vstupuje sám ze sebe, stává se přírodou, zabývá se tím filozofie přírody
    3. duch se navrací do sebe
     • = bytí o sobě a pro sebe
     • v podobě každého subjektivního ducha (podobě každého jedince)
   • → duch se opět rozvíjí v triádách
   • opět 3. stádia:
    1. subjektivní duch (psychika)
    2. objektivní duch (právo, etika)
    3. absolutní duch (akta která stojí nad státem
     • → filozofie, náboženství a umění)
  • Filozofie dějin
   • aplikace předchozího učení na vývoj celé společnosti
   • společnost se vyvíjí pořád, není statická → dochází ke společenským změnám
   • objevují se významné osobnosti, které jsou spojeny se změnou (válka, revoluce...)
   • Jsou osobnosti příčinou změny? Jakou hrají roli?
   • → nejsou příčinou, nejednají totiž ze své vůle, ale jsou nástrojem absolutního ducha, osobností mohl být kdokoli
   • všechny historické události jsou nutné a rozumné pro to, aby vývoj pokračoval
   • dá se toho zneužít, např. Hitler tvrdil, že tak nečiní z vlastní vůle
 • v jeho učení pokračovali:
  1. mladohegelovci
   • odmítali křesťanství, neexistovalo pro ně slovo „bůh“
   • na jejich platformě se vyvinul fašismus a materialismus
  2. starohegelovci
   • konzervativní křídlo, pokračovalo v Hegelově učení, snahy o sblížení s vírou
 • Hegelovo učení je vrcholem německého idealismu → vznik dalších směrů jako reakcí na něj

Hodnocení referátu Německá klasická filosofie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. srpen 2017
  3 179×
  609 slov

Komentáře k referátu Německá klasická filosofie