Psychické procesy a stavy

I. Psychické procesy
v poznávací /pociťování, vnímání, pozornost, paměť, představivost, obrazotvornost, myšlení/
v citové procesy a stavy
v volní /touhy, rozhodování/
II. Psychické stavy

I. Psychické procesy
v Poznávací
- duševní děje, při nichž dochází k nějaké reakci na vnější podněty, formování schopností, získávání zkušeností, realizace činností
a) pravou podstatu věcí poznat nelze = agnosticismus
b) pravou podstatu věci lze poznat = gnosticismus, 2 krajnosti
1. senzualismus /smysly/
2. racionalismus /rozum/

Rovina smyslová
1. Pociťování
= schopnost nervové soustavy přijímat podněty z okolí, rozpoznávání a schopnost využití
- Čití = forma poznání
- Počitek = uměle stanovená jednotka vnímání, jedna vlastnost předmětu /barva/
- Vjem = soubor počitků /barva + tvar+…/, působení jako celku
- Recepce = příjem podnětu, reflexivní děj, nezávisle na vědomí
- Percepce = schopnost uvědomit si podnět
- Apercepce = schopnost rozpoznávat podněty
- Dělení počitků a vjemů:
a) podle uložení smyslových orgánů
- uvnitř těla = interceptory – útrobní čití /hlad, žízeň, nevolnost/
- pod povrchem těla = proprioceptory /pohyb, poloha, rovnováha – šlachy, klouby, vnitřní ucho/
- na povrchu těla = exteroceptory /zrak, sluch, čich, chuť, hmat = kožní čití/
b) podle kontaktu
- kontaktní – chuť, hmat
- distanční – zrak, čich, sluch

2. Pozornost
- zaměřenost našeho vědomí na významový obsah, důsledkem je změna naší senzibility /vnímavosti/, ohnisko pozornosti / v něm je pozorovaný vjem/
- pozornost může být distribuovaná /soustředíme se na více věcí/, koncentrovaná /soustředěnost na jednu věc/

3. Představivost
a) fantazijní představy – sny /jejich výkladem se zabýval psychoanalytik Sigmund Freud/, sen = halucinační splnění neuspokojeného přání, ke snu dochází ve fázi REM = paradoxní, rychlé očních pohyby, kdy mozek vykazuje aktivitu, probíhá 4 – 5x za noc, sen si pamatujeme, když se probudíme ve fázi REM – tělo fyziologicky rozbouřeno, zvyšuje se teplota, ve snu prožitek minulého a očekávaného budoucího
b) reprodukční - vzpomínáním vznikají nové svébytné duševní výtvory = představy, vybavování představy ve svém vědomí, má citovou povahu, paměťové představy = vzpomínky

Rovina rozumová
1. Myšlení
- nejsložitější poznávací proces, obsahem jsou myšlenky, myšlenky lze vyjádřit řečí, grafem, vzorcem = materializace
- myslet = vytvářet vztahy mezi věcmi
- pojmové myšlení souvisí s vývojem řeči, typické pro člověka
pojem – význam, který je označen slovem
vznik pojmů na základě abstrakce /traho – táhnout/, vytahujeme společné znaky určitých pojmů, pojmy označující 1 věc /konkrétní/ liší se obecností, nejobecnější pojmy jsou kategorie /filozofické/
z pojmů výroky, soudy, věty, které cosi vypovídají o realitě, zkoumáme pravdivostní hodnoty
úsudek – operace, ze soudu z premis vyvozuji závěrečný soud konkluze

Myšlenkové operace:
Analogie, generalizace, konkretizace
Indukce– myšlenkový postup vycházející od zkoumání konkrétních věcí k abstraktním, /Francis Bacon, VB/
Dedukce – opačný postup, od obecných věcí končící u konkrétních jevů, /René Descartes,FR/
2. Paměť
– tvoří ji soubor psych. procesů, vlastností, schopnost nervového systému zaznamenávat a přijímat podněty z okolí, uchovávat a využívat je
– základní procesy: zapamatování, uchování, vybavení, zapomínání,
– druhy: názorná, slovně logická, mechanická, bezděčná, krátkodobá, dlouhodobá, záměrná, logická

v Citové procesy /emoce/
- vztah člověka ke světu, k sobě samému, navenek se projevují mimika, gestikulace, hlasově, intonací, zčervenání, třes, pocení, slzy
dělení: nižší /emoce/, vyšší
- nižší: spojeny s biologickými potřebami /napětí, vzrušení, uspokojení, radost, hněv, strach/, vznikají ve stresových situacích - emergentní /nové situace přichází náhle/, - frustrační situace /překážka k silně motivovanému cíli/
- vyšší: jen u člověka, intelektuální – spojeny s tvořivou činností, morální /vztah k jiným lidem – zodpovědnost, humanismus/, estetické /radost z krásna/
Citové stavy
- nálada – relativně déletrvající stav, slabší intenzita
- afekt – vysoká intenzita, krátkodobá záležitost
- vášeň – náruživost, dlouhodobá, velká intenzita /čtení, sběratelství, cestovatelství, hráč – gambleři, alkohol, drogy
- láska, nenávist, přátelství, radost, smutek, pýcha, skromnost, pokora, obdiv, pohrdání

v Volní procesy
- psychický proces, který spočívá v uvědomělém zaměření, soustředění na dosažení vytyčeného cíle
- projeví se ve vlastnostech osobnosti, jednání
- volní činy:
1. jednoduché – návyky /vznikají opakovanou činností/, potom probíhají automaticky, na počátku byl volní proces, fáze: a) vytyčení cíle
b) realizace = uskutečnění
2. složité
fáze: a) vytyčení cíle
b) rozhodování, jakým způsobem se dosáhne cíle, dochází k boji motivů, konfliktní situace – provázena vnitřním napětím, až do doby rozhodnutí
c) realizace
- Rozlišujeme tyto volní vlastnosti
Rozhodnost, vytrvalost, cílevědomost, principiálnost, samostatnost, sebeovládání

II. Psychické stavy
Vymezení pojmu není jednotné /nálada, emoce, únava, výkon, hypnotické, předstartové stavy, afekty, vášně/
Základní 2 typy:
- relativně stálá funkční úroveň psychických procesů /obvyklá zdatnost/
- psych. stav dočasného charakteru /vyvolán nemocí/, aktuální funkční zdatnost
Pavlov: zkoumal reflexy, podle nich rozdělení
- stav krajní vzrušivosti /vzruch, útlum/ = stav afektu /není vhodný pro psych. čin/
- normální bdělý stav /optimální pro psych.čin., procesy vzruchu a útlumu jsou v rovnováze/

Hodnocení referátu Psychické procesy a stavy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. březen 2008
  10 821×
  677 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Psychické procesy a stavy