Historie Prahy

Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká…
Tak prorokovala kněžna Libuše, když poslala své poddané hledat svého manžela na pole, orajícího s voly, Přemysla Oráče.
Ale začněme od začátku.

V 6. Století přišli z východu Slované a začali osidlovat úrodné údolí, jako je např. pražská kotlina.

Byly budovány hradiště a tvořeny vesnice.

V 9. století byl průběh dějin ovlivňován hlavně Říší Franckou a Říší Velkomoravskou.

Když si Svatopluk podmanil Čechy, stal se Bořivoj I., 1. historicky doložený Přemyslovec, jeho nástrojem pro nadvládu nad Čechy. Z opevněné vesnice začal Bořivoj budovat město, nechal se pokřtít, vystavěl kostelík panny Marie na území dnešního pražského hradu a zakládá ke konci 9.st. Pražský hrad jako sídlo panovníků z rodu Přemyslovců. Po jeho smrti Bořivoje I. byly Čechy na jistou dobu ovládány přímo Svatoplukem, ale vpád maďarů přerušil dunajskou obchodní stezku a kupci byli nuceni použít jinou cestu, na které byla neopomenutelnou zastávkou Praha.

Bořivojovi synové, Spytihněv a Vratislav převzali vládu v 10 . století na Pražském hradě. Založena rotunda Petra a Pavla a chrám sv. Jiří . V tomto období je budován i Vyšehrad, který je významný jak pro obchod, který tudy proudí, tak pro Přemyslovce, kteří nad tímto územím měli nadvládu.

Když Václav, Vratislavův syn podle tradice získal ostatky saského patrona sv. Víta, založil nad nimi ústřední chrám země, rotundu sv. Víta. V r. 935 zavražděn bratrem Boleslavem před vchodem do chrámu ve St. Boleslavi. Ostatkz Václava, který byl prohlášen církví za svatého jsou uloženy v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Moci se ujímá Boleslav I., Ukrutný a za jeho vlády se Praha stává střediskem moci a obchodu, jsou raženy první stříbrné mince- denáry. Za Boleslava II. V r. 995 dochází k vyvraždění slavníkovců, nevětšího rivala Přemyslovců. Na vlády krutého a neschopného Boleslava III. Ryšavého stát ani Praha příliš nevzkvétaly, za Vladivoje však byl stát uznán jako součást Říše Římské a následoval další rozmach.

1061-1092, za vlády 1.českého krále Vratislava I. se z Vyšehradu stává panovnické sídlo s bazilikou sv. Petra a Pavla.
1197 se dostává k moci Přemysl Otakar I., který byl velice obratný vládce. Obnovil dědičný královský titul, potvrzený Zlatou bulou sicilskou r. 1212. Za jeho vlády vznikl i státní znak dvojocasého lva.

1280 byla dokončena Staronová synagoga, 1338 Jan Lucemburský počal se stavbou Staroměstské radnice.
S nástupem Otce vlasti na trůn, 1346 Karla IV se Praha stává centrem říšské politiky a spolu celými Čechy centrem Svaté říše Římské.

1348 založeno pražské vysoké učení, dnes Karlova Universita. Karel IV. mel vůbec na dnešní podobu Prahy veliký vliv. Nechal upravit Pražský hrad, Svatovítovskou katedrálu, Juditin most dal přestavět na Karlův s pověstnou přísadou syrovými vajíčky, přičemž mu snaživí poddaní posílali i vajíčka natvrdo, aby se cestou nezkazily.

Po smrti Karla nastupuje na trůn jeho syn Václav IV, na trůn nastupuje dynastie Lucemburků.

Na počátku 15. Století začíná v Praze v Betlémské kapli operovat kazatel, podle kronik vášnivý piják vína a hráč karet, Mistr Jan Hus.Odstartoval tak reformu katolické církve, která se ho zalekla a 6.7. 1415 ho nechala upálit. Jeho smrtí, začal silný proticírkevní odboj, což vedlo naštvané reformátory až na Novoměstskou radnici, kde vyházeli protireformní konšele z oken, pričemž na ne po dopadu čekaly kopí. V kronikách je toto zapsáno jako 1. Pražská defenestrace.

V roce 1420 proběhl na Vítkově, dnes Žižkov, veliký boj o Prahu, střet s Křižáky, který dopadl pro Prahu vítězně.1420 – 1436 probíhalo největší revoluční hnutí u nás – Husitství. Na trůně Jiří z Poděbrad.

Po stoleté vládě Jagellonců r. 1526 nastoupili na trůn Habsburkové a v Praze se usídlil císař Rudolf II., za jehož vlády proudilo do Prahy množství uměleckých děl a jeho Praha se nazývá Rudolfinská.

Na Pražském hradě Rudolf shromáždil přes 3000 uměleckých děl, podporoval alchymii, astrologii i magii a i přes jeho podivínství přinesl Praze kulturní rozvoj.

1621 Poprava 27 vůdců povstání na Staroměstském náměstí.

1704 Založení a stavba chrámu sv. Mikuláše na Malé straně, nejvýznamnější stavby pražského baroka.

1711 Nastupuje na trůn Karel VI, v roce 1740 jeho dcera Marie Terezie.Její syn Josef II ruší nevolnictví a z Pražanů se stávají svobodní lidé. 1784 jsou spojeny 4 města Pražská (Staré Město, Nové Město, Malá Strana a Hradčany).

1818 Založení národního muzea.

V roce 1868, kdy naším panovníkem byl František Josef I., poslední císař v naší vlasti, byl položen základní kámen Národního divadla, které bylo 1884 otevřeno Smetanovou Libuší.
1918 se Praha stává hlavním městem samostatné Československé republiky, 1. demokraticky zvolený prezident T.G.Masaryk.
Praha se stává centrem dění v republice. V roce 1922 je k Praze připojeno 37 sousedních vesnic a Praha se rozrůstá.
1938 – Mnichovská dohoda, následná nacistická okupace Prahy.
1945 – kapitulace Něměcka, 1948 Klement Gottwald přebírá moc s komunistickou myšlenkou.
1960 se Praha stává hlavním městem Československé socialistické republiky.
V roce 1968 Prahu hyzdí tanky a vojska Varšavské smlouvy a o rok později se Jan Palach na Václavském náměstí upaluje na protest proti okupaci.
1977 vzniká charta 77 a pražané bojují za svoji svobodu.
V roce 89 byla kanonizována sv. Anežka a potvrzuje se tak česká legenda, že její svatořečení bude provázeno zázraky, což se naplňuje Sametovou revolucí.
1.1. 1993 se Praha stává hlavním městem České republiky.

Hodnocení referátu Historie Prahy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 715×
  854 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Historie Prahy