Starověký Egypt

Literatura:
Quie,Sarah. Mýty a fakta EGYPŤANÉ
Quesnel,Alain.Mýty a legendy-Egypt

1)STVOŘENÍ
…Na počátku obklopovaly vše černé vody pravodstva Nunu a všude byla tma a ticho.Pak se najednou z vodní hlubiny vynořil ostrý vrcholek zavřeného lotosového květu a prvotní pahorek.Objekty pomalu stoupaly,až se vynořily celé.Lotos začal rozevírat své pevně sevřené okvětní lístky a z jeho nitra se linula nádherná žlutá záře.Když se rozevřel úplně,objevila se malá,avšak dokonale vytvarovaná postava stvořitele Amona-Re,který seděl v záři světla,obklopen libou vůní.Amon-Re se pak proměnil v krásného ptáka Fenixe a odletěl na právě stvořený pahorek,který měl tvar pyramidy.Zde se usadil,roztáhl svá zářivě barevná,červenozlatá křídla a hlasitě zakřičel,takže se ozvěna šířila v okolním tichu…

2)Zeměpisné údaje
Egyptská civilizace je jednou z nejstarších na světě.Vznikla prvděpodobně před více než 5000 lety v úrodné oblasti povodí Nilu.Egypt se v údobí mezi lety 5500 a 3100 př.Kr.(období predynastické)rozdělil na dvě části-Horní a Dolní Egypt.Věří se,že Horní a Dolní Egypt sjednotil okolo roku 3100 př.Kr. faraon Narmer.

Egyptský kalendář:na základě ročního cyklu řeky Nilu.Rok měl 360 dní plus pět dodatečných na konci.Byl rozdělěný do tří období:akhet-údobí záplav,peret-doby setí,a shemu-čas sklizně.Nový rok začínal v polovině července,kdy přicházely záplavy.Každé období trvalo čtyři měsíce.Měsíce měly tři týdny,z nichž každý trval deset dní.

3)Každodenní život
Rodina hrála v egyptské společnosti ústřední roli.Rodiny se obvykle skládaly z muže,ženy a dětí.Egyptské ženy většinou zůstávaly doma,kde vykonávaly domácí práce a staraly se o děti.Hlavním důvodem manželství bylo zplození potomků.Sepsala se manželská smlouva,ve které se muž zaručil,že bude svoji ženu ochraňovat.Žena mu naoplátku slíbila,že přinese věno.
Jídlo-V Egyptě se nejčastěji konzumoval chléb a pivo.Dále celá řada ovoce,zeleniny.Neznali cukr.Maso a drůbež byly vzácné.
Nábytek-Vyroben většinou ze dřeva.Domy-z nepálených cihel.

4)Egyptské náboženství
Egypťané věřili,že na světě neustále zápasí síly chaosu a síly řádu.Aby mohl život pokračovat a aby mohlo slunce vycházet,musí být mezi těmito silami dosaženo rovnováhy.Nejdůležitější osoba,zajišťující rovnováhu,jako syn boha slunce,byl faraon.Protože faraon nemohl vládnout všude,předal některé své úředni povinnosti kněžím.Faraon byl církevním i světským panovníkem Egypta.Egypťané věřili,že je žijícím bohem,a v mnoha ohledech s ním jako s bohem jednali.Za svého života byl faraon spojován s Horem,bohem s hlavou sokola.V hodinu své smrti dosáhl faraon statutu boha a byl spojován s mrtvým Usireem,který byl zabit a pak znovuzrozen. Faraonovou měl za úkol v první řadě zajisit mír a rozvoj Egypta.Musel dohlížet na dodržování zásad bohyně Maat(spravedlnosi,pořádku a pravdy).Jako nejvyšší egyptský kněz byl také zodpovědný za přiměřené uctívání bohů a bohyň.Nechával stavět chrámy a pravidelně jim přinášet dary. V Egyptě mohli žít najednou tři různé královny:faraonova matka,faraonova hlavní manželka a méně významné faraonovy manželky.

Staří Egypťané věřili v mnoho různých bohů,takže je těžké je všechny vyjmenovat.Egypt byl rozdělěn na 42 oblastí(znavých „nomy“),z nichž každý měl své vlastní bohy.Avšak někteří bohové jako Usire,Hor,Hathor,Eset,Anup,Thovt a Bes,byli uctíváni po celeém Egyptě.Každý z nich měl své vlastní symboly a mohl být zobrazen ve zvířecí podobě.Například bohyně Hathor měla ženskou tvář a kravské uši…
Egypťané si vášnivě oblíbili zaklínací formulky,zaklínání,modlitby,talismany a amulety,aby se mohli čím ochraňovat proti číhajícímu zlu.Dávali také hodně na různé obřady a svátky.
Jeden z velkých svátků je pro Egypťany je svátek bohyně Anupy,kdy se nádherný a pestrý lodní průvod vydá z Karnaku do Luxoru.

Posmrtný život a pohřební zvyklosti.-Egypťané věřili v život po smrti.Aby se dočkali posmrtného života,museli být lidé oddáni bohům a chovat se,dokud žili,správně.
Do hrobek se dávaly modely nářadí a jídla,aby tyto věci mohli mrtví po smrti užívat.Bohatí lidé vkládali do hrobek i sošky vešetbi(sloužících),kteří měli za zemřelého vykonávat těžkou zemědělskou práci.Také velmi často vkládali do hrobek modely lodí,aby mrtvým pomohli při cestě podsvětím. Egypťané mumifikovali své mrtvé,protože věřili,že tělo musí zůstat zachovalé,aby měla „Ka“,duše zesnulého,kde žít.Pokud tělo podlehlo rozkladu,mrtvý se nedočkal posmrtného života.Měli celou řadu zvyků a obřadů,které měly připravit duši a tělo na posmrtný život.Věřili,že srdce bylo středem mozku každého jedince.Jednou ze zkoušek ,kterou museli mrtví prodělat,bylo vážení srdce na váze,na jejíř druhé misce ležela Maat,bohyně spravedlnosti a pravdy.Ta byla symbolizována ptačím perem.Thovt,bůh moudrosti,stál poblíž a zaznamenal výsledek.Pokud srdce a peří nebylo v rovnováze,srdce bylo snědeno a zesnulý se života v ráji nedočkal.Mozek a jiné vnitřní orgány byly uchovány mimo těla.Egypťané je vyňali,vysušili v soli a poté vložili do zvláštních džbánů,zvaných kanopy.Ty byly umístěny v bezprostřední blízkosti rakve v hrobce.
Ukázka náboženského textu-část přímluvy za zemřelého:
Buď pozdraven,velký bože,žádnou křivdou vůči člověku jsem se neprovinil.Žádného chudáka jsem nepřipravil o majetek.Nezabil jsem,ani jsem nedal k zabití příkaz.Nic jsem si nevzal z potravinových darů obětovaných bohům v chrámě…Nezadržoval jsem vodu v období záplav…jsem čistý,bez poskvrny…

Pyramidy:Stavba pyramid je provázena mnoha teoriemi.Podle některých představovaly prvotní pahorek stvoření a poskytovaly domov Re,bohu slunce.Jiní tvrdí,žezlatý vrcholek korukující každou pyramidu představuje sluneční paprsky a že pyramidasloužila jako obrovské schodiště pro faraonovo nanebevstoupení.Faktem ale zůstává,že velkolepé pyramidy jsou jedním ze sedmi divů světa.

BOHOVÉ-
AMON-RE-stvořil boha vzduchu,svého syna CHONSUA a bohyni rosy a vláhy,svoji dceru se lví hlavou SACHMETU.Chonsu a Sachmeta pak zplodili boha země,syna GEBA a bohyni oblohy,dceru NUT.Z jejich lásky vzešli čtyři děti.Nejstarší byl laskavý a vznešený chlapec USIRE,následován bratrem SUTECHEM.Pak Nut porodila dvě dcery-nádhernou a tajemnou ESET a vlídnou,starostlivou NEBHET.
Sourozenci žili na rozdíl od svých předků na zemi.Po nich se zrodilo ještě mnoho bohů a bohyň.
Nakonec Amon-Re nařídil bohu s beraní hlavou Chnumovi,aby roztočil hrnčířský kruh a uhnětl z hlíny člověka.Potom pro něj stvořil Egypt a řeku Nil.
O těchto a dalších bohech existuje mnoho mýtů,příběhů a legend.

ZVÍŘATA-
Zvířata hrála v životě Egypťanů důležitou roli.Hospodářská zvířata poskytovala maso,mléko a vlnu,dále tahala těžký náklad,pluhy,či káry.Jiní živočichové,jako psi,kočky a opice,byli chováni jako domácí mazlíčci.Zbožňováni byli lvi,berani a kočky-ty se v Egyptě pokládali za božskou bytost..Krokodýli zase vyvolávali v lidech nepříjemné pocity.Nejslavnějsím posvátným živočichem byl skarabeus.Mnoha tvorů se však také báli-hadů,šťírů v poušti nebo hrochů a krokodýlů žijících v Nilu..atd.Jiná nilská zvířata,jako ptáci a ryby,byla důležitým zdrojem potravy.Jedinečné na vztahu Egypťanů k zvířatům je to,že mnoho z nich spojovali se svými bohy,bohyněmi,kouzly a nadpřirozenými událostmi.Taky znázorňovali různé posvátné osoby a byli jim též zasvěcené.-např:kočka-bohyni Bastet,kráva bohyni Hathor,krokodýl bohu Sobkovi a sťíři byli spojobáni se jménem bohyně Selket.
Např.:býk Apis
pták zvaný Fénix
sokol Hor
had Vedžo
…..a mnoho dalších

Hodnocení referátu Starověký Egypt

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 001×
  1196 slov

Komentáře k referátu Starověký Egypt