Obaly a obalové materiály

Obal – jeho ochrana proti padělání
Obal kromě své ochranné funkce má i významnou sdělovací schopnost.

Stále více se množí případy napodobení originálních výrobků, které jsou opatřeny kvalitním, ale padělaným obalem. Nastává otázka, jakým způsobem ochránit vlastní obal tak, aby měl kupující jistotu, že není podveden? Lze sice využít tiskařské ochranné techniky, jak je známe ze zabezpečení dokumentů, cenných papírů apod. Tento způsob ochrany je však drahý a na některé typy obalů technicky nepoužitelný. Jak tento problém řešit?

Bezpečnostní prvek, který chceme na obalu použít musí splňovat tyto podmínky:
  nízká cena
  výrazný a nenapodobitelný efekt pro kupujícího
  nedostupnost pro padělatele
  pevné spojení s obalem (nebo přímo s výrobkem)

HOLOGRAM
  hologram je nepadělatelná ochranná známka
  jediný prvek, který zatím splňuje všechny vlastnosti (nízká cena, ...)
  padělatel nemá možnost nechat vyrobit stejný hologram, ani stávající kopírovat
  výroba ve větších sériích jej dělá levným
  může nést i velké množství informací, informace mohou být veřejně dostupné nebo skryté

SYBA
  je obalová asociace, která sdružuje výrobce obalů, obalových materiálů a balících strojů v Čechách i na Slovensku
  byla založena v roce 1990
  organizuje už tradiční národní soutěž o nejlepší obaly – OBAL ROKU
  zasedá v porotě o nejlepší obal světa
  ve svých prostorách disponuje vzorky obalů a obalových materiálů svých členů včetně prospektů balící techniky
  vydává časopis SVĚT BALENÍ

OHROŽENÍ PRO VÝROBCE OBALŮ
  výrobci a dovozci obalů musí zjistit, že v používaných obalech nepřekročí součet obsahu olova, kadmia, rtuti a chromu hodnoty stanovené vyhláškou Ministerstva životního prostředí
Značení obalů
  výrobci a dovozci zboží jsou povinni uvádět v původní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formu informace o způsobu využití nebo zneškodnění obalů a nepotřebných částí výrobků
  výrobky a obaly musí být označeny pro účely dalšího nakládání s nimi a to grafickou značkou a číselným nebo abecedním kódem

JAKÝ ÚSPĚCH MAJÍ ČEŠTÍ BALÉŘI VE SVĚTĚ?
Potvrzením o kvalitě obalu jsou i výsledky ve světové soutěži, například letos byly z České republiky podány čtyři přihlášky, ocenění dostaly tři. Naše obaly jsou v této náročné světové soutěži stále nadprůměrně úspěšné.

OCHRANA ZBOŽÍ OBALEM
Nejspolehlivější ochranu užitných hodnot zboží při jeho oběhu i spotřebě je vhodný obal a způsob balení.

OBAL A JEHO FUNKCE
Obal je prostředek nebo soubor prostředků chránících výrobky před škodou, kterou by mohly utrpět nebo způsobit, umožňuje manipulaci se zbožím a usnadňuje jeho dobyt a spotřebu. Obal lze charakterizovat jako nevyhnutelnou a neodmyslitelnou součást jakostního výrobku. Obal plní dvě základní funkce: ochranu manipulační a prodejní (komerční). Ochranná funkce spočívá ve schopnosti obalu chránit výrobek po dobu jeho oběhu před škodlivými vlivy prostředí a zabránit nežádoucímu účinku vlastností výrobku na okolí. Manipulační funkce obalu umožňuje snadnou ovladatelnost zabalených jednotek při přepravě, skladování, prodeji i spotřebě. Prodejní (komerční funkce) závisí na schopnosti obalu ovlivňovat odbyt výrobku, napomáhat racionální spotřebě, spoluvytvářet úroveň životního prostředí a ovlivňovat estetické cítění spotřebitelů.

ZÁKLADNÍ DRUHY OBALŮ
Podle účelu a oblasti použití se rozlišují obaly přepravní, skupinové (obchodní) a spotřebitelské.
  Přepravní obaly jsou vnější obaly pro přepravu zboží a kromě hlavní funkce ochranné musí plnit i funkci manipulační. Současně jsou také prostředkem vizuální komunikace mezi výrobcem, dopravcem a obchodem (jsou opatřeny adresou, manipulačními a výstražnými údaji). Přepravními obaly jsou pytle (papírové a textilní), bedny (dřevěné, lepenkové, kovové, z kombinovaných obalových materiálů), sudy (dřevěné, plastové, plechové) a palety (dřevěné nebo kovové plošiny normalizovaných rozměrů).
  Skupinové (obchodní) obaly tvoří přechod mezi obalem přepravním a spotřebitelským. Jsou přizpůsobeny potřebám manipulace, skladování a přepravy. Jsou to například obaly ze smrštitelné fólie nebo přepravní bedny (přepravky).
  Spotřebitelské obaly jsou součástí zboží. Kromě ochrany užitné hodnoty mají i funkci komerční a zvyšují hygienu a kulturu prodeje a spotřeby. Jsou to například sáčky, skládačky, krabice, kelímky, misky, vaničky, vinutá kartonáž, tuby, lahve, zavařovací sklenice a plechovky.
Podle četnosti oběhu se rozlišují obaly vratné (například skleněné lahve na pivo) a nevratné (například konzervové plechovky). Dále se obaly rozdělují podle jejich odolnosti proti deformaci na tuhé (například dřevěné bedny), polotuhé (například kartonové obaly, tuby), měkké (například pytle), křehké (například skleněné obaly). Podle druhu obalového materiálu se obaly člení na dřevěné, papírové, kartonové, textilní, kovové, skleněné a obaly z plastů.

OBALOVÉ MATERIÁLY
Výběr použitého obalového materiálu závisí nejen na funkci obalu a požadovaných bariérových (ochranných) vlastnostech, povaze a hodnotě baleného zboží, ale také na technologii balení, druhu dopravy a vnějších vlivech působících na zboží. Volba nejvhodnějšího obalového materiálu je proto podřízena především těmto hlediskům- Mezi nejvýznamnější obalové materiály patří papír (papíry, kartony, lepenky), dřevo, sklo, kovy, plasty, a jejich kombinace s klasickými materiály (například papírem nebo kovy).
  Papír je nejrozšířenější materiál sloužící k výrobě spotřebitelských a přepravních obalů. Je surovinově i cenově dostupný, hygienický a prodyšný, reciklovatelný a v přírodě biologicky rozložitelný. Jeho ochranné vlastnosti se ještě zlepšují vrstvením s plasty a kovovou fólií (laminace) nebo napouštěním parafínem (impregnace).

  Dřevo se používá především k výrobě přepravních obalů. Je snadno dostupné, má malou hmotnost a velmi dobré bariérové vlastnosti. Ve formě dřevité vlny se používá jako výplňkový (fixační) materiál při balení křehkého zboží (například skla nebo porcelánu).
  Sklo je jedním z nejstarších obalových materiálů používaných na tekutiny (potraviny, chemikálie, léčiva). Mezi jeho výhody patří snadná dostupnost surovin, chemická netečnost, Průhlednost, možnost omezení účinku světla zbarvením a recyklace. Nevýhodou je poměrně značná hmotnost, křehkost a velký podíl manipulace při oběhu a mytí (lahví).
  Kovy (ocel, hliník, cín a zinek) se uplatňují v obalové technice nejen jako konstrukční materiály pro plechové obaly (ocelový nebo hliníkový plech) a fólie (hliníkové, případně cínové), ale i ve formě ochranných kovových povlaků na obaly z ocelového plechu (cín na obaly pro potravinářské zboží, zinek pro průmyslové zboží). Předností kovových obalů je především vysoká mechanická pevnost, tuhost konstrukce, neprodyšnost a dobrá tepelná
vodivost. Nevýhodou je možnost jejich koroze vlivem náplně, okolí nebo jiných vlivů.
  Plasty jsou nejvýznamnější a nejprogresivnější obalové prostředky. Jejich využití je všestranné a uplatňují se při výrobě všech druhů obalů (fólie, lahve, sáčky, kelímky, přepravky, bedny, kontejnery, přepravní skříně, výplňové materiály). Plasty mají především výborné bariérové vlastnosti (zejména pevnost, pružnost, průsvitnost, nepropustnost pro plyny a páry, chemickou odolnost a odolnost vůči vlivům mikroorga- nismů). Mezi jejich přednosti patří také výborná schopnost sváření a svařovatelnost. Nedostatkem je problém jejich likvidace. Mezi nejpoužívanější druhy plastů patří celofán, polyvinylchlorid, polyethylen, polypropylen, polyamid, polystyren, a polyester. Na významu nabývají stále více tzv. Kombinované (vrstvené) obalové materiály, které vznikají spojením několika vrstev obalových materiálů (například hliníková fólie s papírem, celofán s polyetylenem, polyetylen s polypropylenem apod.) Tyto materiály mají lepší vlastnosti, než jejich jednotlivé složky.

OBALY PRO POTRAVINY
Obaly určené pro styk s potravinami nesmí za normálních podmínek použití uvolňovat své složky do potravin nebo pokrmů v množství, které by mohlo ohrozit lidské zdraví nebo způsobit nepříjemnou změnu ve složení potravin nebo ovlivnit senzorické vlastnosti potravin.
Obaly určené pro styk s potravinami nesmějí:
  obsahovat patogenní nebo podmíněné patogenní mikroorganismy
  být zdrojem mikrobiálního znečištění potravin
  narušovat žádoucí mikrobiální a enzymatické pochody v potravě

Hodnocení referátu Obaly a obalové materiály

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 048×
  1143 slov

Komentáře k referátu Obaly a obalové materiály