Platební a zúčtovací styk

PENÍZE

Existence peněz je spojena se zbožní výrobou. Zboží má užitnou hodnotu (účel výrobku), hodnotu (množství práce ve zboží) a směnnou hodnotu (poměr, v jakém se mění zboží za zboží).
Ve vývoji zbožní výroby se postupně oddělilo určité zboží, které bylo všeobecně přijímáno za jiné zboží jako všeobecný ekvivalent. Během doby se všeobecným ekvivalentem staly drahé kovy (pro své určité vlastnosti: trvanlivost, vzácnost, dělitelnost, přenosnost). Postupně si rozvoj hospodářství vynutil další změny, drahé kovy byly nahrazeny plnohodnotnými penězi, plnohodnotné peníze byly nahrazeny neplnohodnotnými penězi (nejsou kryty zlatem).
Peníze jsou zboží, které se jako všeobecný ekvivalent trvale odloučilo od všech ostatních druhů zboží.

Členění peněz
· plnohodnotné – mince z drahých kovů
· neplnohodnotné – nemají téměř žádnou hodnotu, ale mají
- reálnou hodnotu (kupní sílu) – množství zboží a služeb, které si za příslušnou peněžní jednotku můžeme koupit
- nominální hodnotu (hodnota peněz) – hodnota vytištěná na bankovce

Funkce peněz
· míra hodnot a měřítko cen – peníze jsou prostředek k vyjadřování cen ostatního zboží
· peníze jako oběživo (bankovky a mince) – peníze přecházejí od jednoho vlastníka k druhému
· peníze jako platidlo (peníze v bankách) – používají se při vyrovnávání peněžních závazků, čím je stát na vyšší úrovni, tím více plateb se uskutečňuje bezhotovostně
· uchovatel hodnoty – slouží k přenesení hodnoty do budoucnosti, čím je vyšší inflace, tím hůře tuto funkci plní
Pohyb peněz ve funkci obživa a platidla představuje peněžní oběh.

Měna – soustava peněz určitého státu, měna zahrnuje bankovky a mince, je upravena měnovým zákonem, základem měny je měnová jednotka.
Měnový zákon stanoví např. název peněžní jednotky a jejich zlomky, vztah k drahým kovům (1 Kč = 0,123 g), druhy obíhajících peněžních prostředků, jakým způsobem probíhá emise a stahování peněz z oběhu, podmínky, za nichž lze vyměňovat národní peněžní jednotky za cizí platidla

Měnovou politiku provádí stát prostřednictvím centrální banky. Hlavní cíle – viz MAGICKÝ ČTYŘÚHELNÍK.

Měnová rezerva – jsou to peněžní prostředky, které udržuje ČNB, skládá se z drahých kovů, z nadnárodní měnové jednotky ECU, ze státních obligací, valut, deviz
Slouží ke krytí vydaných papírových peněz v určitém státě.

Vydávání peněz – hotovostní peníze vydává ČNB (státovky vydává stát – pouze výjimečně např. po válce), bezhotovostní peníze vznikají multiplikací depozit, většina peněz v našem státě je v bezhotovostní podobě.

ZPŮSOBY PLACENÍ

· hotovostní – pomocí hotových peněz
· bezhotovostní – pomocí převodů na bankovních účtech

Hotovostní placení
a) mezi občany
b) mezi občany a organizacemi
- výběr peněz z peněžního ústavu
- složení peněz
- posílání peněz poštou

Výběr peněz z peněžního ústavu
· výběrním lístkem - peníze přinesené z banky do podniku se musí složit v pokladně. K evidenci peněz v pokladně slouží pokladní kniha a nebo pokladní deník, který je součástí peněžního deníku u jednoduchého účetnictví. Při přijímání peněz do pokladny pokladník vyhotovuje příjmový pokladní doklad.
· šekem u peněžní přepážky
· v bankomatu

Složení peněz na účet banky
Každý podnik si stanoví pokladní limit. To je částka, která smí být v pokladně přes noc. Nadlimitní hotovost je pokladník povinen složit na účet v bance. Při výběru peněz z pokladny vyhotoví výdajový pokladní doklad. Záznam o výběru provede v pokladní knize. Pro vlastní složení peněz v bance slouží pokladní složenka.

Posílání peněz poštou
K posílání peněz poštou slouží poštovní poukázka. Používají se zejména 4 typy poštovních poukázek.
typ A – peníze se složí na poště v hotovosti, adresátovi se připíší na jeho účet
typ B – pomocí této poukázky se z našeho účtu vyplácejí platby v hotovosti jednotlivým osobám nebo organizacím
typ C – hotovosti se složí na poště, v hotovosti se vyplatí příjemci peněz (především mezi občany navzájem)
typ D (telegrafická) – slouží k telegrafickému posílání peněz, narozdíl od ostatních typů pošta v místě příjemce peněz nečeká na doručení příslušného dílu poštovní poukázky, peníze vyplatí na základě telegrafického pokynu pošty ve které byla částka složena

Bezhotovostní placení
Podmínkou je založený účet u peněžního ústavu. Odběratelé a ostatní plátci uhrazují své závazky na tento účet a naopak vlastník účtu z něho své závazky uhrazuje.
Výhody: bezpečnější, rychlejší, hospodárnější, využití výpočetní techniky atd.

Formy bezhotovostního placení: inkasní a úhradová

Moderní služba banky je home banking – klient provádí platební styk přímo z domova, není vázáno na pracovní dobu v bance

viz VKLADOVÉ SLUŽBY – typy účtů, hotovostní a bezhotovostní způsob placení, šeky
viz CENNÉ PAPÍRY – směnky
viz ÚVĚROVÉ SLUŽBY
viz ZAHRANIČNÍ OBCHOD – druhy plateb
viz ČNB A HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA STÁTU – platby mezi bankami (clearingové centrum)

Hodnocení referátu Platební a zúčtovací styk

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 096×
  680 slov

Komentáře k referátu Platební a zúčtovací styk