René Descartes (1596 – 1650)

Francouz, filozof – dualista, fyzik – materialista, fyziolog: reflexní oblouk
Cartesius – karteziánství
Během 30. leté války se dostal až k nám, 20 let žil v Nizozemí, pronásledován za své názory, pozván do Švédska /královnou Kristýnou/ - za 1 rok zemřel
Hledání východiska pro poznání, hledání stěžejního bodu, o všem můžeme pochybovat
Rozprava o metodě
Věda = obrovská síla, snaží se rozpracovat metodu fyzického poznání
Samotné pochybování je jedinou jistotou, pochybování je projev myšlení -> jsem
„Myslím, tedy jsem.“ „Dubito ergo cogito, cogito ergo sum.“
metoda vědeckého poznání – racionalistická dedukce /aplikace obecných poznatků při poznávání dalších věcí/, hlavním garantem je rozum
Vědecká intuice předpokládá znalost, není to nic mystického, založeno na axiomech /nevyvratitelné teze/ geometrie
Kritériem pravdivosti je rozum = přirozené světlo rozumu /lumen naturalis/
Dualismus:
Existují 2 na sobě nezávislé substance, nad nimi existuje nezávislá, nekonečná substance = Bůh – nedůslednost dualismu
Duchovní substance:
duše, nezávislé bytí, 2 základní atributy – myšlení, vůle, vzhledem k Bohu konečná, druhotná, omezená, obsahuje vrozené ideje
Hmotná substance:
Rozprostraněnost – dá se vyjádřit pojmy geometrie
Prostorová tělesa, i zvířata jsou tělesa
Epifýza = kontakt mezi duší a tělem
Okkasionalusmus /occasion/: ke spojení substancí dochází ve zvláštních příležitostech a to prostřednictvím Boha
Kosmologie: předjímá /anticipuje/ teorii rotujících mlhovin, později Kant – Laplace /2 lidi/ proti teleologickému pojetí světa /účelné uspořádání vesmíru/
Uznává kauzalitu – příčinné spojení vesmíru
Současníci Descarta:
J. Á. Komenský – setkali se na cestě do Švédsky, pedagog: názornost, škola hrou, výuka v mateřském jazyce
Zastánce celostní filozofie, humanista, kněz, víra v Boha, soc. funkce náboženství
Pansofie: vševědění, synkretický přístup – mnohovrstevný přístup, snaha odhalit všechny typy souvislosti
Nicolas de Malebranche
Blízko k panteismu, pokračovatel Descarta
Blaise Pascal /1623 – 1662/
Přírodovědec, Francouz, věda nemůže odpovědět na všechny otázky duše, důraz na víru, city

Hodnocení referátu René Descartes (1596 – 1650)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. duben 2008
  6 369×
  257 slov

Komentáře k referátu René Descartes (1596 – 1650)