Informace

- poznatek, zpráva, sdělení, které má pro příjemce nějaký význam
- snižuje míru neurčitosti (=entropii) - chaos,neuspořádanost
- důležitější než množství informace je pro tvorbu našich znalostí kvalita a relevantnost informace

Informatika

- Vědní obor, zabývající se získáváním zpracováním a využíváním informací. Zpracováním se rozumí jejich získávání, ukládání, zobrazení, třídění, výběr a přenos.
- Vznik slova ze spojení slov information a automatice (francoužtina).

Disciplíny

  • Teorie informace – zkoumá složité systémy (živé organismy) z hlediska informace 
  • Formální logika – stanovuje pravidla pro vyvozování závěrů z příčin 
  • Teorie automatů, formálních jazyků a gramatik – výsledkem práce těchto disciplín jsou programovací jazyky 
  • Kybernetika a robotika - snaží se o sestrojení stroje, který by samostatně reagoval na podněty; zatím umí průmyslové roboty vykonávat určité pracovní operace a přitom vycházet ze stále více vstupních údajů (měření) 
  • Umělá inteligence – snaha o modelování intelektuální činnosti člověka pomocí počítače rozpoznávání řeči, tvarů, tvorba hypotéz, atd.
  • Počítačová simulace – umožňuje zkoumat ještě neexistující objekty (které je možné nasimulovat, matematicky popsat), případně objekty a jevy, které přímo zkoumat nelze (např. vznik hvězdy, tlaky v centru hurikánu aj.)
  • Informatika dále využívá množství matematických disciplín, např. teorii pravděpodobnosti, statistiku, lineární algebru, teorii her, numerické metody řešení úloh, operační analýzu atd.

Aplikace informatiky - počítače, kybernetika a robotika, umělá inteligence (OCR programy-skenování), expertní systémy, počítačová simulace, telekomunikace.

Ověřitelnost zdrojů- verifikovatelnost-zdroj musí být důvěryhodný, pokud možno aby měla informace více důvěryhodných zdrojů

Aktuálnost informací – důležité je např. datum vydání článku. Pozor na zastaralé informace. V některých odvětvích to moc nevadí (fyzika) v některých více (informatika - prudký rozvoj)

Výběr kvalitních zdrojů -správnost (více nezávislých zdrojů), odbornost autora, objektivnost, nezaujatost, nepodjatost (pozor na reklamní články), aktuálnost, ucelenost (různé formy informací – obrázky, schémata, mapy…)

Posuzování kvality vědeckých informací – impaktový faktor (kolikrát byl zdroj citován), recenze nezávislých odborníků, stárnutí informací, rozptyl informací (četnost inf např o konkr. Výrobku v konkr, zdrojích)

Dostupnost a ochrana informací - státní instituce jsou podle zákona o svobodném přístupu informacím povinni přijímat podání občanů i elektronickou cestou, jsou povinni podávat informace, které nejsou v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů a údajů v obchodním styku a informace tajné. Toto kontroluje úřad pro ochranu osobních údajů.

Záznam a kódování informací - média pro přenos informací: kámen, hlína, papyrus, papír

Analogové zařízení - používá pro záznam informace (zvuku, obrazu) nějakou křivku, dochází ke zhoršení kvality (telefon,Tv)

Digitální zařízení (mobil, dig. Foťák, počítače-číselné-0,1)
využívá se tzv. A/D převodník na převod analogového signálu na digitální - posloupnost 0 a 1
přenosem a kopírováním nedochází ke zhoršení kvality signálu

Bit - nejmenší jednotka informace která zachytí dva stavy – 0 (ne) a 1 (ano), pomocí dvou bitů jsme schopni zachytit 4 stavy,

Počítač

- zařízení pro zpracování informací (získat, ukládat, třídit, zpracovávat, přenášet a poskytovat (komunikace mezi zdrojem a příjemcem informace))

Historie počítačů:
- první počítače (Mat. výpočty a vojenské použití), mikropočítače, grafické možnosti, vznik databází, internet
- Abakus-jednoduché počítadla
- Mechanické kalkulátory
- Děrné štítky a mechanické počítače
1805-1925
- Elektromechanické počítací stroje

Generace počítačů:
40. léta - reléové počítače, nultá generace, vojenské účely (atomová bomba)
50 - elektronkové počítače, první generace, vojenské účely
60 - integrované obvody, vědecké výpočty, HZD
70 - Vysoká integrace, malé skříně
80 - PC, mikroprocesory
90 - sešit A4, výkon

Internet - rozsáhlé a rychlé sdílení informací – komunikace, dostupnost informací,rychlost šíření dat, warez

Zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.)

- Je základním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů.
- V současné společnosti je vlivem rozvoje informačních technologií toto právo stále více narušováno. -Provádění zákona realizuje především Úřad pro ochranu osobních údajů.
- Správce je povinen uvést účel a způsob zpracování osobních údajů
- Užívat osobních údajů pouze k účelu tomu určeném
- Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze se souhlasem dané osoby
- Správce je povinen údaje zabezpečit, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému užití

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

- Ukládá státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejným institucím (například státní podniky nebo akciové společnosti obcí a krajů) povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.
- Informace úřady poskytují buď aktivně zveřejněním (obvykle na webu) anebo na žádost.
- Zákon tak realizuje právo občanů na přístup k informacím podle čl. 17 a 35 Listiny základních lidských práv a svobod a zavádí do celé oblasti veřejné správy princip publicity.(např. kdo je vedoucím prodejny,nemocnice,..)
- Státní orgány jsou povinny poskytovat informace o své činnosti
- Dále jsou povinny nové informace zveřejňovat na veřejně přístupných místech
- Nezveřejňují informace pokud jde např. o trestní řízení, rozhodování soudů, personální pokyny,..

Hodnocení referátu Informace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. květen 2013
  5 945×
  769 slov

Komentáře k referátu Informace