Meziválečná umělecká avantgarda

Moderní umělecké směry v literatuře
-počátky už v díle Lawrence Sterna Život a názory Tristrama Shandyho
-nové a originální pohledy na skutečnost, nové formy
-více experimentů
-nové úhly pohledu na svět, je vnímán intenzivněji
-nové umělecké směry

Guillaume APOLLINAIRE (Francouz - překládal ho Karel Čapek)
-propagátor moderních uměleckých tendencí (kubismus, futurismus)
-psal odborné eseje, poezii, prózu, dramata
-"rozbíjení" tradičních forem
-vystihl podstatu moderních směrů a proudů v umění
-vznik nové skutečnosti nezávislé na okolí
-mnohotematičnost
-využívá principu asociace, fantazie, hra se slovy, větami

-poezie: Alkoholy (-> Pásmo), Kaligramy (obsah básně vyjádřen graficky), Zahnívající čaroděj, Pražský chodec
-drama: Prsy Tiresiovy

Pásmo
-apollinairovské pásmo = volný proud pocitů, dojmů, nálad, vzpomínek vyjadřující mnohotvárnost a zázračnost života
-hlavní role: asociace, polytematičnost, skutečnost zachycena z mnoha pohledů, prolínání časových rovin (tempo moderního světa), verše o Praze

Kubofuturismus
-v Apollinairově díle prolínání obou směrů
-polytematický svět => kubismus v malířství

KUBISMUS
-způsob, jak do dvojrozměrného obrazu zachytit trojrozměrnost věcí
-vznik: kolem 1907
-malíři: Pablo Picasso, Georges Braque

Literární kubismus
-jazyková realita se rozloží na základní prvky a vytvoří se nová básnická skutečnost
-básník Jean Cocteau

FUTURISMUS
-1909 - Filippo Marinetti (Ital) - napsal Manifest futurismu
-vyznává odpor k tradici, stroj: nejdokonalejší věc na světě
-připojil se k italskému fašismu
-Manifest: zavržení předchůdců, distancování se od předešlých uměleckých tendencí, hledání nového výrazu pro pohyb, propagace světa techniky, rychlosti, anarchismu, destrukce, likvidace harmonie a konvencí

Chceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost
Základními prvky naší poezie budou odvaha, zmužilost a revolta
...chceme velebit útočný neklid, horečnatou nespavost, poklus, nebezpečný skok, facku a ránu pěstí...

-teorie tzv. osvobozených slov:zrušení skladby, náhodně umístěná podstatná jména, užívání slovesa v infinitivu, odstranění přídavného jména, zrušení interpunkce

Osvobozená slova

Vladimír MAJAKOVSKIJ
-socialistické revoluční ideje
-vytvořil stupňovitý verš (grafika)
-vynikající recitátor
-založil básnickou školu
-lyrická poéma Oblak v kalhotách, 150.000.000 (počet obyvatel tehdejšího Sovětského svazu), Správná věc (=říjnová revoluce)
-spolupráce s režisérem Ejzenštejnem (Křižník Potěmkin)

Vladimír CHLEBNIKOV

EXPRESIONISMUS
-vznik v Německu
-citové stavy a projevy lidské psychiky - pesimismus a katastrofa (vliv 1. světové války), strach, nejistota, zoufalství
-používání citově zabarvených slov, nadsázky
-malíři Edvard Munch (Výkřik), Henri Matisse

DADAISMUS (dada - dětské pojmenování pro koníčka ve francouzštině)
-intelektuální protest proti všem dosavadním konvencím
-kabaret Voltaire (literární klub-založili ho emigranti) - 1916 - Švýcarsko
-protest proti válce, zločinu, honbě za majetkem
-dadaistický manifest: náhoda, znevažování dosud platných estetických hodnot a norem, využívání nelogických souvislosí a nesmyslu, mystifikace, odpor proti civilizaci, která zabíjí umění
-dadaisté poprvé objevili tzv. automatické texty => surrealismus, dadaisté ale nepracovali s podvědomím!!!
-rumunský básník Tristan Tzara - Kalendářní biograf abstraktního srdce

Vřískám/Vřískám/Vřískám/Vřískám/Vřískám/Vřískám/Vřískám/Vřískám/
Vřískám/Vřískám/a přece jsem si stále sympatický

Christian Morgenstern
-humor, groteskní lyrika, hra s absurdními jazykovými tvary
-Šibeniční písně, Rybí zpěv (vybudována jen z grafických znaků), Šlasi

Marcel Duchamp, fotograf Man Ray
SURREALISMUS
-vznik ve 20. letech ve Francii
-tvůrci: André Breton, Louis Aragon, Paul Eluard
-ovlivnění filozofií Friedrich Nietzscheho, psychoanalýzou Sigmunda Freuda (Výklad snů, Úvod do psychoanalýzy) - nevědomé duševní procesy=určující faktor v psychické činnosti, lidské jednání je determinováno nevědomím, rozdělení nevědomí na id, ego a superego
-velkou roli hrály sexuální momenty v životě, které ovlivňují lidské chování
-inspirace ve snech, halucinacích, deliriích, hypnózách...
-základní rysy surrealistického textu: plynulý tok motivů vycházejících z nevědomí, fantazie není bržděna logickým myšlením, vymýcen předběžný plán, potírána veškerá pravidla verše (rým, rytmus), hlavními atributy jsou spontánnost, obrazotvornost, vzrušivost, nepravděpodobnost, spojení skutečností, které nemají nic společného, do obrazu

André BRETON (Francouz)
-básník a umělecký teoretik, esejista
-od dadaismu přešel k surrealismu
-autor Manifestů surrealismu
-důraz na svobodu osobnosti, její cit
-poezie Magnetická pole, Bělovlasý revolver, Bláznivá láska, próza Nadja

Paul ELUARD (Francouz)
-básník (autor protiválečných básní)
-v r. 1936 se jako přesvědčený komunista se surrealismem rozešel
-nepoužíval interpunkční znaménka
-moderní milostná poezie
-básnická sbírka Veřejná růže, Nepřerušená poezie

-malíř Salvátor Dalí, Joan Miró
-film Andaluský pes (1928) - Dalí a Luis Bunuel

-------------------------------------------------------------------------------------

Poetismus
-výhradně české prostředí
-propagátoři: Karel Teige, Vítězslav Nezval
-spojen s prostředím Devětsilu

Charakteristické rysy poetismu: ovlivněn tvorbou G. Appollinaira (prostřednictvím Karla Čapka: Francouzská poezie nové doby), technickým pokrokem, velkoměstem, kouzlem exotiky, cestováním, cirkusem, pouťovými zábavami, filmovou groteskou, naivním umění, jazzu; asociace, spontánní fantazie, neobvyklé básnické obrazy, asonance (shoda samohlásek na konci veršů bez ohledu na souhlásky), poetismus chtěl být apolitický

-manifesty: stať Poetismus (od Teigeho), stať Papoušek na motocyklu (od Nezvala), Manifest poetismu

Vítězslav Nezval
-Podivuhodný kouzelník - klíčová báseň poetismu, kouzelník je poezie
-Pantomima - soubor textů (Depeše na kolečkách, Panoptikum, Abeceda)
-Edison - polytématická poéma, využití apollinairovského pásma; okouzlení nočním velkoměstem (atmosféra noční Prahy), obdiv k tvůrčím schopnostem člověka

Konstantin Biebl
-neprůbojné verše - jsou tiché a skromné
-motivy exotiky (Zloděj z Bagdadu, S lodí, jež dováží čaj a kávu)
-Nový Ikaros - čtyřdílná polytematická báseň (prožitek 1. světové války)

Jaroslav Seifert
-lyrická spontánnost, vrozená úsměvná hravost ("na tvářích lehký žal, hluboký v srdci smích")
-Na vlnách TSF - motivy bezdrátového telegrafu, exotických dálek, moderní technické civilizace
-Slavík zpívá špatně

Surrealismus
-do českého prostředí: počátek 30. let
-z poetismu vznikl surrealismus -> vznik Surrealistické skupiny (spisovatelé V. Nezval, K. Teige, K. Biebl, malíři J. Štýrský, Toyen, režisér J. Honzl, skladatel J. Ježek, psycholog B. Brouk)
-konec skupiny: rok 1938 - Nezval se pohádal - odchází
-pokračovatelé v poválečném období: Jiří Kolář, Mikuláš Medek

Vítězslav Nezval
-Praha s prsty deště, Žena v množném čísle, Absolutní hrobař

Osvobozené divadlo
-V+W - oficiální vznik: 1926 pod záštitou Devětsilu
-režisér: Jiří Frejka, skladatel: Jaroslav Ježek
-období: 1) 1926-1932: nepolitické období, studentský humor, hry měly blízko k poetismu a dadaismu (Vest Pocket Revue, Sever proti Jihu, Golem
2) 1932- : období plitické, protesty proti nezaměstnanosti, politice, konfliktům (Caesar - ostrá satira na evropské poměry, moc přebírá diktátor; Osel a stín, Kat a blázen - reakce na Německo, malý člověk diktátorem, Rub a líc - zfilmováno jako Hej rup, Těžká Barbora, Pěst na oko, Balada z hadrů - o F. Villonovi)
-proti byla cenzura, zákaz činnosti -> Spoutané divadlo
-po Mnichově 1938 divadlo končí, V+W emigrují do USA

Hodnocení referátu Meziválečná umělecká avantgarda

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  31. březen 2008
  11 332×
  968 slov

Komentáře k referátu Meziválečná umělecká avantgarda