Chudoba Afrických zemí

Obsah

Problém

Obyvatelstvo

Příčiny chudoby

a) Nezaměstnanost (chudoba měst)

b) Sucha (chudoba venkova)

c) Střet náboženství

Zdravotnictví

Vzdělanost

a) vzdělanost

b) postavme školu v Africe

c) Adopce na dálku

Pomoc světových organizací

Shrnutí

 

 

Problém

Když se řekne ,, Afrika“ , vybaví si každý zápis ze školního sešitu – černý kontinent, kolébka civilizace. Málokdo už si ale vybaví další ze zápisků – kontinent mnoha rozdílů. Vedle sebe zde stojí na jedné straně velká, luxusní letoviska a bohaté země vyvážející ropu a další nerostná bohatství , a na druhé straně chudé země, které by se bez pomoci jiných neobešly.

Afrika je zeměpisně i národopisně nejbohatším kontinentem světa. Kontinentem, na němž žijí stovky národů a kmenů, mluvících asi sedmi sty různými jazyky a nářečími. Do celé Afriky proniká závratnou rychlostí civilizace a přináší s sebou moderní města, školy, nemocnice, obchodní domy a průmysl. I přesto je však ještě několik domorodých kmenů věrno svému tisíce let starému, tradičnímu a z našeho pohledu primitivnímu způsobu života a civilizaci odmítá. Je to země nesčetných protikladů. Přestože na hlavní třídě můžete koupit nejmodernější auto a poobědvat v luxusní restauraci, tak pouhých deset kilometrů za městem naleznete vesnici hrdých domorodců, kteří pomalovaní a s oštěpem v ruce střeží nedaleko svých chýší, uplácaných z hlíny, svůj pasoucí se hubený dobytek. Na periferiích měst a v malých vesnicích lze zase nalézt lidi, kteří by civilizaci přijmout chtěli, leč z různých důvodů nemohou.

Obyvatelstvo

Průměrnou hustotou obyvatel je Afrika jen slabě zalidněným světadílem. Vyprahlé pouště, vysoké hory, odlehlé pralesy a kraje zamořené zhoubnými nemocemi jsou skoro neobydleny, nebo mají obyvatelstva jen velmi málo. Část Afričanů nežije dosud také plně usazeným životem. Daleko nejhustší je zalidněno uměle zavlažované údolí Nilu a nilská delta, kde bydlí více než 1 000 lidí na km2 . Silně osídlena je také jezerní oblast mezi jezery Viktoria a Tanganika, některé části jižní Afriky a pobřeží Guinejského zálivu. Také přímořské části atlantských zemí i některé oázy v pouštích mohou vykázat větší hustotu zalidnění.

Převažujícím zaměstnáním většiny Afričanů je zemědělská výroba, lov a rybolov. Proto žijí ze tří čtvrtin ve venkovských osadách a vesnicích, někdy ovšem velmi rozsáhlých. Městského obyvatelstva je sotva 26 % , avšak města, především velká, za poslední léta rychle vzrůstají, protože krize venkovského způsobu života láká mnoho lidí do měst v naději, že zde naleznou snazší živobytí. V různých částech kontinentu se rozrostla i milionová velkoměsta, mezi nimiž vyniká desetimilionová Káhira jako středisko arabského světa. Největšího stupně urbanizace bylo dosaženo v JAR, kde žije ve městech už více než polovina obyvatel.

V současnosti žije polovina obyvatelstva Afriky na jih od Sahary, tj. více jak 300 milionů lidí, v podmínkách extrémní chudoby a má k dispozici ekvivalent 1 dolaru denně nebo méně. V Africe také existují největší rozdíly mezi chudým a bohatým člověkem a na rozdíl od ostatních částí světa se zde úroveň chudoby dále zvyšuje.

Příčiny chudoby

Nezaměstnanost- chudoba měst

Ve městech stoupá nezaměstnanost ve formálním sektoru. Podniky nejsou schopny vytvářet trvale udržitelná pracovní místa, což v budoucnu vyvolá ještě větší problémy, protože počet lidí v produktivním věku se do 25 let zdvojnásobí. V Africe na jih od Sahary roste dokonce o 2,6 % za rok . Ještě závažnější než nezaměstnanost je výskyt jevu označovaný jako ,,podzaměstnanost“ . Tímto pojmem jsou označovány činnosti v neformálním sektoru charakterizované nízkou produktivitou a nedostatečným příjmem. Chudoba je tedy více produktivitou tohoto sektoru (zejména v příměstských oblastech) než přímé nezaměstnanosti.

Dalším problémem je nemožnost mladých lidí najít zaměstnání. V některých zemích tvoří téměř 80 % nezaměstnaných. Odhaduje se, že pouze 5-10 % lidí nově vstupujících na trh práce má šanci dostat regulérní zaměstnání, přitom přes 55 % afrického obyvatelstva je ve věku do 18 let. Značně negativní dopady má rovněž epidemie viru HIV, která postihuje zejména jižní státy. V jižní Africe se míra účasti mužů na pracovním síle z tohoto důvodu snížila ze 79,1 % na 63,3 % . Pokud bude tento trend pokračovat, vyhlídky na snížení chudoby se v těchto zemích dramaticky zhorší.

Sucha- chudoba venkova

Průmysl zaujímá v afrických zemích až druhořadé postavení. Přibližně 80 % obyvatelstva je závislé na zemědělství. Vypěstované plodiny ale k výživě rostoucího počtu obyvatel nestačí. Není ani dostatek pastvy pro dobytek. Postupující poušť zachvátila už 40 % úrodné půdy.

V posledním desetiletí trpí země třetího světa abnormálním suchem, daleko větším než byla sucha v minulých desetiletích a snad vůbec nejhorším za posledních 100 let. Nejvíce jsou postiženy státy v rohu Afriky – Etiopie, Súdán, Čad a především Somálsko, kde denně umírá více než 700 lidí (a z toho nejčastěji děti) a počet obětí hladomoru se nadále nesnižuje. Katastrofální sucho ohrožuje bezprostředně životy více než 30-ti milionů obyvatel Afriky v Angole, Botswaně, Lesovnu, Malawi, Mozambiku, Nambii, Svazijsku, Tanzánii, Zambii a Zimbabwe. Životy dalších 130-ti milionů jsou ve vážném nebezpečí, sucho narušuje ekonomiku těchto zemí.

Afrika je ekonomicky nejchudší kontinent s největším počtem nejméně rozvinutých zemí na světě, kde vládne chudoba, hlad a v důsledku tohoto podvýživa a nemoci. Následkem strašlivého sucha, které v letech 1973 – 1974 postihlo země sahelu na okraji Sahary, bylo postiženo hladomorem na 6 milionů lidí. Úrodnou půdu zbavenou závlahy odvál v podobě prachu vítr, stáda dobytka vyhynula a vyhladovělé obyvatelstvo muselo být přemístěno do táborů, kde mu byla poskytnuta základní pomoc . Byla zde tak nízká produktivita, že nastal podstatný pokles ekonomiky a důsledky této krize trvají dodnes. Pro chudé zemědělce v suchých oblastech Afriky mají klimatické změny a nedostatek vodních srážek nebo dokonce jejich dlouhodobá absence – jak je tomu v poslední době- nedozírné následky.

Důležitým činitelem způsobujícím degradaci přírodního prostředí a vyčerpávání přírodních zdrojů je sama populace, její hlad a chudoba. Zemědělství v jižní Africe postižené častým, dlouhodobým a úporným suchem nemůže uživit hladovějící obyvatele, kterých stále přibývá. Populační růst je závratě rychlý (více než 3 % ročně) . Afrika nedokáže zvládnout požadavky rychle rostoucí populace a výsledek je vyplenění základních přírodních zdrojů, další degradace půdy a celého životního prostředí, k čemuž ještě přispívají cyklické vlivy nezvladatelného sucha.

Střet náboženství

Křesťané na jihu umírají hlady, protože islámská (muslimská) vojska zabírají to, co si chudí lidé vypěstují na svých políčkách. Je zde hladomor a zaniká mnoho měst, nemocnice jsou v dezolátním stavu, celá země je v krizi (hlavně jiní část Súdánu). Většina obyvatel již na svých polích nic nepěstuje, je to podle nich zbytečné, protože vojáci jim stejně všechnu úrodu seberou. Jsou zde sice humanitární pomoci, ale spousta lidí po cestě k nim zahyne, protože pije zkaženou vodu. Pro lidi z jižního Súdánu jsou jídlo, pití a léky vzácností.

Zdravotnictví

Úroveň zdravotnictví je v Africe - stejně jako všechno ostatní- velice různá. Ve velkoměstech jsou vystavěny moderní nemocnice a kliniky a lékařská péče je zde naprostou samozřejmostí. Lidé chodí k lékaři nejen při nemocech, ale i na běžné preventivní prohlídky jako všude jinde ve vyspělém světě.

Naproti tomu zde však jsou oblasti, kde je lékařská péče, stejně jako léky obecně, jen velká vzácnost. Řádí tady malárie, žlutá zimnice a hlavně AIDS. Virus HIV se v Africe stal všudypřítomnou hrozbou a mnohdy jsou jím nakaženy už i malé děti. To vše proto, že zdejší lidé většinou ani netuší nic o tom, jak se tyto nemoci přenášejí a jak se proti nim bránit, proto je v Africe procento lidí nakažených těmito nemocemi tak veliké.

Vzdělanost

Škola v obvyklém slova smyslu, tj. místo kde soustavně probíhá vyučování, existují ve větší části Afriky jen krátce. Gramotnost se rozšířila teprve nedávno. Předtím, než došlo ke stykům se Západem, byly jedinými psanými jazyky arabština (severní a část východní a západní Afriky) a amharština (v Etiopii). Psalo se také svahilštinou, ale ta používala arabskou abecedu. Všude, kde byli muslimové, existovaly školy koránu, aby se hoši mohli naučit arabštině a mohli číst korán. Školy koránu stále existují a mnoho dětí (v současnosti chlapci i dívky) tyto školy navštěvují večer, poté, co jim skončí vyučování v normálních školách. Existují také islámské univerzity včetně nejstarší univerzity na světě, al-Azhar v Káhiře, založené již v roce 973.

Ať šli křesťanští západní misionáři kamkoliv, jejich prvním úkolem bylo zaznamenat místní jazyk, naučit se mu a přeložit do něj bibli a ostatní náboženské knihy. Potom mohli nové křesťany učit psát a číst. Ve skutečnosti nebyl křest často povolen dříve, než byla daná osoba gramotná. I lidový výraz pro křesťana byl čtenář.

První školy v buši byly velice prosté a tak se často nejen školní vyučování, ale i mše a jiné náboženské obřady odbývaly v téže budově. Protože žáci pocházeli z rozsáhlých oblastí, řada vyšších škol začínala jako školy internátní a dodnes se zde žáci stravují, alespoň během výuky na druhém stupni.

Afričtí chlapci a dívky se v minulosti učívali dovednostem nezbytným pro život i opatřování živobytí od svých rodičů a rodin. Ty jim předávali zejména takové dovednosti, jako zpracovávání kovů a hrnčířství. Dnes již existují v celé Africe základní a střední školy, velmi podobné evropským a severoamerickým. Všechny děti však ještě nemohou chodit do školy a obvykle je ve školách více chlapců než dívek. V mnoha zemích už ale převážná většina dětí navštěvuje základní školu. Možnost studovat střední školu má však už mnohem méně dětí. Ti, kteří mají to štěstí a mohou absolvovat střední školy, mají možnost pokračovat ve studiu na univerzitách nebo technických vysokých školách.

Afričtí studenti se obvykle učí alespoň jeden evropský jazyk- hlavně francouzštinu nebo angličtinu. Mimo to se učí také jeden nebo více jazyků místních.

Protože většina dnešních dospělých nemohla v době svého dětství chodit do školy, organizují se pro ně dnes v mnoha částech Afriky krátká každodenní vyučování, během nichž se učí číst a psát ve svém vlastním jazyce. Připravují se pro ně zvláštní učebnice základy gramotnosti, přičemž tuto výuku nejčastěji provádějí lidé, kteří se sami naučili číst a psát až v dospělosti.

Postavme školu v Africe

Chodit do školy, naučit se číst, psát a počítat je pro nás naprostou samozřejmostí. V některých zemích to však ještě pořád bývá nesplnitelný sen. Proto se, společnost Člověk v tísni a Junák svaz skautů a skautek ČR, rozhodli pomoci. Sbírka, kterou každoročně společně pořádají, je zaměřena na školství v Africe.

Za první ročník sbírky v roce 2004, při kterém se vybralo 1 400 000 korun, byla postavena škola pro 160 dětí 1.-4. stupně v Etiopii. Druhý ročník sbírky byl proveden 11.-13. října 2005 a jeho výtěžek půjde na dostavění dalších tříd již existujících škol, případně na stavbu nové školy.

Adopce na dálku

Program Adopce na dálku je charitativní projekt zaměřený na trvalou pomoc chudým dětem z celého světa, mimo jiné i Afriky, formou sponzorování jejich vzdělání a základní péče. Na české straně zajišťuje tento projekt Diecézní charita, která se snaží vyhledat co nejvíce tzv. ,,adoptivních rodičů“ , kteří by byli ochotni, i když pouze na dálku, přijmout ,,adoptivní dítě“ a finančně podporovat jeho vzdělání a s tím spojenou základní péči.

Pracovníci této organizace vybírají děti z nejchudších rodin, jejichž rodiče nemají dostatek peněz na zajištění jejich vzdělání. Často je pro ně (rodiče) také nepochopitelné, nač jejich děti potřebují vzdělání, když oni sami je také nemají.

Zájemci o adopci si mohou dítě vybrat podle přiložených dokumentů a fotek. ,,Adoptivní rodič“ pak dostane společně se základními informacemi i fotografii dítěte. Se svým ,,adoptivním dítětem“ si pak může v angličtině dopisovat prostřednictvím afrického koordinátora programu.

Pomoc světových organizací

Mnoho venkovanů hledá po vyčerpání svých posledních chudých zásob pomoc a přístřeší v táborech budovaných humanitními organizacemi. Bez soustavné pomoci OSN by Afrika vůbec nebyla schopna zvládnout své obtížné problémy. Vedle WHO ( World Healt Organization ) a FAO (Food and Agriculture Organization ) , je to především WFP ( World Food Programme ) , který má obrovský podíl v pomocných akcích pozůstávajících nejen z přímé potravinové pomoci, ale dlouhodobě z podpory zemědělství a vede tak k rozvinutí zemědělství vlastního, přijetím nových technologií včetně umělého zavlažování. Primární zodpovědnost by měla být především v samostatných rozvojových zemích, přirozeně za mezinárodní podpory.

K zajištění předpokladu pro nový lepší zítřek je třeba řešit přetrvávající problémy dneška: chudobu, hlad a degradaci prostředí. Z těchto důvodů FAO vyzývá tématem zvoleným pro Světový den výživy (16. říjen) roku 1992 ,, Potrava a výživa“ k zdůraznění hlavního cíle zakládání humanitárních organizací- zabezpečit výživu a zvýšit její úroveň a životní standart jako krok k osvobození lidstva od hladu. Sliby, které byly dány OSN, že žádné dítě na světě nepůjde spát hladové, nebyly však zatím splněny.

Shrnutí

Dnes je v Africe přes 50 samostatných států, z nichž má velká většina méně obyvatel než ČR. Pokud nebudou africké státy vzájemně spolupracovat, nepodaří se jim dosáhnout výraznějšího rozvoje. Všechny africké země kromě JAR a některých dalších států, těžících ropu jsou chudé, životní úroveň některých patří k nejnižším na světě. Několik afrických států už nastoupilo cestu intenzivního hospodářského rozvoje. Celkově však Afrika nadále zůstává pouhým dodavatelem surovin.

Bez ekonomické podpory a politické stability začne odumírat tradiční kultura, staré hodnoty však budou nahrazeny jen z části novými importovanými, neboť o masový import nebude ze strany světa zájem a ze strany domácího obyvatelstva dostatek financí (ne nadarmo je subsaharská Afrika -kromě jižní Afriky-jedinou oblastí na světě, kde nenaleznete McDonalds)

Vždy zde však budou různé organizace, kterým bude na Africe záležet a díky kterým budou mít chudí lidé v Africe alespoň nějakou naději na lepší život.

Zdroje: http://www.iafrika.info/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=29

http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=1887

http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=1887

Cestománie-Gambie

Všeobecná encyklopedie

Hodnocení referátu Chudoba Afrických zemí

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. prosinec 2007
  12 979×
  2186 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Chudoba Afrických zemí

REGINA1995
jE TO VELMI SMUTNÝ ,ŽE MI MÁME VŠE NA CO SI VZPOMENEME A ONI JSOU RÁDI I ZA KŮRKU SUCHÉHO CHLEBA A ČISTOU VODU.ADOPCE NA DÁLKU JE ALSPON ULEHČUJÍCÍ SITUACE PRO JEDNOTLIVCE.ŠKODA JE ŽE SE VŠICHNI NEDOSTANOU KE VZDĚLÁNÍ.MY DO ŠKOLY CHODIT NECHCEME A ONI BY TAM ZAS NAOPAK RÁDI CHODILY.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!