Státy Evropy

Belgie

-rozloha: 30 000 km2
-obyvatel: 10 mil.
-státní zřízení: federativní konstituční monarchie
-území tvoří Vlámsko (56% na severu, germánští, jazyk: němčina) a Valonsko (42% na jihu románští, jazyk: francouzština)
-hlavní město: Bruxelles (970 000 obyvatel)
-náboženství: římští katolíci, protestanti, muslimové
-přírodní podmínky: na severu se nachází jediné pohoří Ardeny, vysočina Vysoký Vent (694 m.n.m.)
řeky: Meuse, Schelde, Sambre, Maas
nížiny: Flanders, Famenne
-podnebí: mírné oceánské
-hospodářství: vysoce rozvinutý průmysl, zemědělství i obchod
-průmysl: 60% jaderná energetika, zbytek ropa a zemní plyn
-elektrotechnika, elektronika, strojírenský (auta), hutnický (hutě v Lutychu), textilní (lněné látky, krajky, vlna, Gent: bavlna a umělá vlákna), potravinářský (čokoládové výrobky), broušení diamantů
-zemědělství: 3/4 živočišná výroba
-pícniny, krmivo, brambory, pšenice, ječmen, zelenina, cukrová řepa
-chov vepřů, skotu, lov ryb (sledi, platýzi)
-nejhustší dopravní a železniční síť
-5. největší přístav na světě a hlavní přístav Belgie: Antverpy, další přístav Ostende
-města: Charleroi (strojírenství a hutnictví)

Nizozemí

-rozloha: 42 000 km2
-obyvatel: 15 mil. (440 obyv./km2)
-státní zřízení: konstituční monarchie
-hlavní město: Amsterdam (950 000 obyvatel)
-další města: Rotterdam (1 mil. obyv.) -největší přístav světa
-náboženství: římští katolíci, protestanti
-přírodní podmínky: celé území je protkáno kanály
řeky: Schelde, Rhein, Meuse
-podnebí: mírné, chladnější
-hospodářství: vysoká hospodářská vyspělost, zemědělství i obchod
-průmysl: vývoz produktů chemického průmyslu, zejména výrobků z ropy
-v okolí přístavů Rotterdam a Amsterdam se rozkládá jedna z největších světových koncentrací rafinérií ropy a chemických závodů
-strojírenský (lodě, jeřáby, lodní motory, ponorky, helikoptéry), elektrotechnický (Philips), chemický, petrochemický (sídlo: Shell), potravinářský (sušené, konden. mléko, máslo, sýry (Gouda, Eidam)), broušení diamantů
-zemědělství: 1/3 půdy se využívá na pěstování obilnin (pšenice), pak cukrovka, květiny
-chov skotu, lov mořských ryb
-nerostné bohatství: ropa, zemní plyn, kaolin (výroba porcelánu, delfský)
-40% území leží pod úrovní moře, stavějí hráze (na odčerpávání vody jim slouží mlýny), poldry: vysušené zúrodněné dno moře
-největší jezero Ijsselmeer
-území se skládá z 12 provincií a několika zámořských území, jako Nizozemské Antily, Aruba

Lucembursko

-rozloha: 2600 km2
-obyvatel: 400 tis.
-státní zřízení: konstituční monarchie
-přírodní podmínky: na severu Ardeny, zvlněná krajina
řeky: Alzeta (na ní leží hl. m.)
-průmysl: hutnictví (výroba železa, oceli a umělé hmoty, vývoz), strojírenství
-zemědělství: obilniny, brambory, vinná réva
-nerostné suroviny: železná ruda
-nejbohatší stát světa

Velká Británie

-rozloha: 244 000 km2
-obyvatel: 58 mil.
-státní zřízení: království
-hlavní město: London (kolem 7 mil.)
-přírodní podmínky: Grampiány (kolem 1300 m.n.m.)
řeky: Themes, Severn, jezero: Lochness
ostrovy a souostr.: Hebridy, Orkneje, Shetland, Man
kolonie: Gibraltar
-podnebí: mírné přímořské
-hospodářství: 5. na světě v počtu vyrobených produktů
-průmysl: hutnictví (Birmingham), strojírenství (lodě (London, Liverpool, Glasgow), letadla s Fr., automobily, autobusy, elektrotechnika), textilní (Manchester, Leeds), petrochemický (v přístavech zpracování ropy, British Petroleum, Shell), potravinářský (čokolády, alkohol, mléko)
-zemědělství: živočišná výroba
-obilniny (pšenice, žito, ječmen)
-chov skotu a ovcí, rybolov (sledi, tresky)
-nerostné bohatství: ropa, zemní plyn, černé uhlí

Irská republika

-rozloha: 5/6 ostrova
-obyvatel: 3,5 mil.
-náboženství: katolíci
-hlavní město: Dublin
-přírodní podmínky: převažují nížiny, vysočiny max. 1041 m.n.m., louky a rašelina
-hospodářství: 2. místo na světě v těžbě rašeliny (topivo, zemědělství)
-průmysl: potravinářský (mléko, maso, pivo, alkohol), chemický (léčiva), lékařská technika, elektronika
-zemědělství: chov skotu, rybolov
-nerostné bohatství: rašelina, ropa, zemní plyn

Francie

-rozloha: 544 000 km2
-obyvatel: 58 mil.
-hlavní město: aglomerace Paříže (9 mil. obyvatel)
-náboženství: křesťanství
-přírodní podmínky: Francouzské středohoří, Normandie, Pyreneje, Alpy, Švýcarský Jura, Vogézy
řeky: Seina, Loira, Garona , Rhóna
nížiny: Severofrancouzská, Francouzská
-kolonie: Francouzská Guayana, Nová Kaledonie
-podnebí: přímořské, oceánské, hodně prší
-hospodářství: více vyváží než dováží, obilnice Evropy
a) sever: Le Havre - Colmar
-žije zde polovina obyvatel Francie, 2/3 průmyslové a 1/3 zemědělské produkce je z této oblasti
-Le Havre, Rouen: ropa, zemní plyn, petrochemický, chemický průmysl
-Pařížská aglomerace: strojírenský, textilní a potrav. průmysl
-Lotrinsko: železná ruda a černé uhlí, hutnický průmysl
-Alsasko: černé uhlí, petrochemický průmysl (ropovod z Marseille), výroba hliníku (Colmar), Štrasburk (sídlo evropského parlamentu)
b) jihovýchod: Francouzské středohoří, Alpy, Fr. Riviéra, údolí Rhóny (Lion - St. Étienne)
-údolí Rhóny (Lion - St. Étienne): hutnický (černé uhlí), petrochemický (ropovod z Marseille)
Lion - hedvábí
Grenoble - středisko Alp, skot, ovce, jablka
Dijon - vinařská oblast
-Francouzské středohoří
Vichy - léčebné středisko
Clermont-Ferrand - výroba pneumatik Michellin
-Francouzská riviéra: petrochemický (ropa), strojírenský, turistika (St. Tropé, Can, Nice), olivy, vinná réva
c) západ: Pyreneje
-chov ovcí, dobytka
Bordeaux, Toulouse - vinná réva, letecký průmysl
Bretaň, Normandie - chov skotu, dobytka, nejzaost. oblast

Andorra

-rozloha: 450 km2
-obyvatel: 50 tis. (60% Španělé)
-hlavní město: Andorra La Vela
-státní zřízení: knížectví
-průmysl: zpracování dřeva
-zemědělství: chov ovcí
-turistika, lyžování, výhodný celní systém

Monako

-rozloha: 2 km2
-obyvatel: 30 tis. (60% Francouzi)
-přírodní podmínky: leží na skalnatém ostrovu
-turistika, má vlst. známky
-Monte Carlo, Monako: kasina

Německo

-rozloha: 357 000 km2
-obyvatel: 79 mil.
-státní zřízení: federativní republika
-území: Bádensko-Württenbersko (Stuttgart), Bavorsko (München), Berlin, Braniborsko (Postdam), Brémy, Dolní Sasko (Hannover), Durynsko (Erfurt), Hamburg, Hesensko (Wiensbaden), Meklenbursko-Přední Pomořansko (Schwerin), Porýní-Falc (Mainz), Sársko (Saarbrücken), Sasko (Dresden), Sasko-Anhaltsko (Magdeburg), Severní Porýní-Vestfálsko (Düsseldorf), Šlesvicko-Holštýnsko (Kiel)
-přírodní podmínky: patří mu četné ostrovy: Východofrýské, Severofrýské, Rujana
Středoněmecká vysočina, Durynský les, Černý les, Švábský Jura, Alpy, Šumava, Krušné hora, Český les
řeky: Labe, Rhein, Dunaj, Mohan, Waser, Odra, Ruhr
nížiny: Severoněmecká (velké množství bažin)
jezera: Mürytz, Bodamské jezero
-hospodářství: ekonomika 3. největší na světě, v zahraničním obchodu 2. na světě
-průmysl: hutnictví a strojírenství - Porýní a Porúří
Essen (zbrojařské závody), Dortmund, Kolín n. R., Duisburg (říční přístav), Bavorsko, Mnichov a Stuttgart (výroba aut BMW), Hamburg, Kiel, Bremen a Rozstock (výroba lodí)
chemický (zpracování hn. uhlí, solí, ropy - Lipsko, Magdeburg, Ingolstadt (ropovod z Marseille, Janova a Rotterdamu))
textilní - Adidas, Puma
kožedělný - Salamandr
potravinářský - Mnichov (pivovar)
-nerostné suroviny: hnědé uhlí (Sasko, Lužická pánev), černé uhlí (Porúří, Sársko),. kamenec a draselná sůl (chemický průmysl), železná ruda (také dovoz), měď a wolfram
-zemědělství: 56% území tvoří zemědělská půda, převažuje živočišná výroba (chov prasat, ovcí, vepřů a skotu)
-pšenice, žito, brambory, cukrovka, zelenina
-nejhustší dálniční síť, modernizovaná železnice, rozsáhlá říční doprava, velké řeky spojeny kanály (Mohan-Dunaj: spojeno Severní, Baltské a Černé moře)

Dánsko

-rozloha: 43 000 km2
-obyvatel: 5 mil. (na Sjellandu je 55% obyvatel)
-státní zřízení: konstituční monarchie se 14 okresy
-hlavní město: Kodaň (1 mil. obyvatel)
-podnebí: mírné deštivé
-náboženství: luteránské
-přírodní podmínky: Dánsko se rozkládá na četných ostrovech (Fyn, Sjelland, Loland, Bornholm)
-patří mu Grónsko (rozloha 2 mil. km2, z 84% tvořen ledovcem až 3 km hloubka, hl.m. Nuuk) a
Faerské ostrovy (270 dní prší, silný vítr, vlny až 30 m, hl.m. Tórshavn)
-na severu země začínají fjordy (Limfjorden)
řeky: Gudena
-průmysl: strojírenský (výr. lodí), elektrochemický, , potravinářský (pivo - Karlsberg), chemický, farmaceutický (inzulín), umělé hmoty (legoland - v Koldingu)
-vývoz: slanina, máslo, sýry, vejce, mléko, maso
-dovoz: paliv, strojů, dopravních prostředků, podmořským kabelem elektrickou energii
-nerostné suroviny: kaolin, žula, hlína, vápenec, křída, lignit, ropa, zemní plyn
-zemědělství: 65% území tvoří zemědělská půda, hovězí dobytek
-převažuje trajektová doprava, dopr. přípobřežní, nejv. přístav a letiště Kodaň

Norsko

-rozloha: 323 000 km2
-obyvatel: 4,3 mil.
-státní zřízení: pluralitní konstituční monarchie
-hlavní město: Oslo (470 tis. obyvatel)
-přírodní podmínky: 1/4 země je zalesněna, převažuje hornatý terén (25% je nad 1000 m.n.m.), nejv. hora Glittertind (2472 m.n.m.) nebo Galdhøpigger (2468 m.n.m.)
řeky: Glåma
jezera: 16 000, nejv. Mjøsa
fjordy: nejv. Sognesfjord (200 km)
ostrovy: 50 000 , nejv. Lofoty, Vesteraly
-průmysl: petrochem., chemický, elektrochem., elektronický
-vývoz: mědi, zinku, magnézia, niklu,
-výroba: oceli, hliníku (elektrolýzou), celulosy, papíru, mléčné výrobky, tankery (stavba lodí), zpracování kožešin, ryby
-nerostné suroviny: železná ruda, barevné kovy, zemní plyn, ropa, černé uhlí (Špicberky), těžba dřeva
-zemědělství: 3% tvoří zemědělská půda (na jihu země), brambory, krmivo (ječmen, oves)
rybolov (tresky, sledi), chov ryb ve fjordech
-doprava: hl. podél pobřeží
-přístavy: Bergen, Oslo, Trondheim, Tønsberg, Stavanger, Narvig
-letiště: Oslo, Bergen, Stavanger
-elektrizovaná železniční síť, na sever se lze dostat jen přes Švédsko

Švédsko

-rozloha: 450 000 km2
-obyvatel: 8, 6 mil.
-státní zřízení: konstituční monarchie
-hlavní město: Stockholm (1,4 mil. obyvatel)
-přírodní podmínky: mírně zvlněná plošina, na severu jsou hory, nejv. ostrov Gotland
-jezera: 9% povrchu tvoří jezera, nejv. Vänern, Vattern, Mälaren
-průmysl: zpracování kovů (hutnictví), strojírenství (kuličková ložiska, automobily (Saab, Volvo), let. motory), chemikálie, dřevozpracující
-nerostné suroviny: železná ruda (Kiruna, Gallivare) - nejkvalitnější žel. ruda obsahující 60% sur. železa; zinek, stříbro, olovo, uran (15% sv. zásob)
-zemědělství: 7% tvoří zemědělská půda, brambory, ječmen, pšenice, cukr. třtina, oves, řepné semeno
-mléko, maso, sýry, obilniny
-chov vepřů, skotu, dobytka, drůbeže
-energetika: 40% hydroelektrárny
-doprava: 11 000 km železničních tratí, rozsáhlá silniční síť
-Göteborg, Malmo - přístavy; Upsala - nejstarší universita

Finsko

-rozloha: 338 000 km2
-obyvatel: 5,1 mil.
-státní zřízení: republika
-hlavní město: Helsinky
-přírodní podmínky: výběžky Skandinávského pohoří (nejv. hora Haltiatunturi, 1324 m.n.m.), jižní část zaujímá jezerní plošina s 35 000 jezery (nejv. Saimaa, Inari), 69% území je zalesněno
řeky: Kemijoky
ostrovy: Alandy
-podnebí: ovlivňováno golfským proudem
-dovoz: palivo, stroje, příze
-vývoz: papír, dřevo, celulóza, kožedělné výrobky, textil
-průmysl: elektronika, chemický (plasty, um. hmoty), potravinářský (zpracování ryb, mléka)
-nerostné suroviny: rašelina, kobalt, měď, chrom
-zemědělství: 8% orná půda, obilniny (žito, pšenice), brambory, chov skotu, sobů (Laponsko)
-Města: Turku (nejv. přístav), Tampere, Lachty

Island

-rozloha: 103 000 km2
-obyvatel: 268 tis.
-státní zřízení: republika
-hlavní město: Reykjavik (153 000 obyv.)
-přírodní podmínky: nejvyšší bod Hvannadalshnúkur (2119 m.n.m.), 2. nejvyšší Hekla (1491 m.n.m.), 12% území tvoří ledovce (nejv. Vatnajokull (8300 km2), 1% plochy tvoří lesy (vykáceny - břízy), velmi členité pobřeží
řeka: Thjósa
-podnebí: subpolární klima, Golfský proud
-produkce: hliník, cement, um. hnojiva, um. vlákna, kožešiny
-průmysl: elektronika
-zemědělství: rybolov, lov velryb, chov ovcí, zelenina, květiny (ve vytápěných sklenících, termálními prameny)
-doprava: železnice nepoužívají, 11 km cest (vytápěných), 19 letišť, přístavy v Reykjaviku

Portugalsko

-rozloha: 92 000 km2
-obyvatel: 10 mil.
-státní zřízení: republika
-hlavní město: Lisboa
-podnebí: subtropické, středomořské
-přírodní podmínky: pohoří Sierra de Estrela
-ostrovy: Azory, Madeira (rekreační střediska, sanatoria)
-řeky: Tajo, Duro
-průmysl: potravinářský (vína), strojírenský, chemický
-nerostné suroviny: sůl, cín
-vývoz: korek (pěstuje se na třetině území)
-zemědělství: ječmen, pšenice, kukuřice, ovoce, citr. plody, olivy, mandloně
-rybolov
-banány, fíky, vinná réva - Madeira a Azory
-přístav: Porto

Španělsko

-rozloha: 505 000 km2 (5/6 pyren. poloostrova)
-obyvatel: 39 mil.
-státní zřízení: konstituční monarchie
-hlavní město: Madrid (4,5 mil. obyvatel)
-přírodní podmínky: povrch převážně hornatý (Pyrenejský polo., Kantaberské, Tiberské, Kastilské pohoří, Sierra Nevada), nejv. bod Mulhacen (3472 m.n.m.)
-řeky: Ebro, Duro, Tajo, Quadalquivir
-ostrovy: Baleáry (Malorka, Menorka, Ibisa), Kanárské
-průmysl: strojírenský (auta (Seat), lodě, zbraně), elektronika, hutnický (ocel), chemický (hnojiva a barviva), potravinářský (víno, lihoviny, olivový olej), textilní, kožedělný, keramický, papírenský
-nerostné suroviny: rtuť, ropa, zemní plyn, uran, Ag, Au
-zemědělství: obilí, olivy, vinná réva, citrusy, cukr. řepa, mandle, zelenina bourec morušový (hedvábí)
-chov ovcí, prasat, skotu
-rybolov (sardinky, tuňáci, makrely)
-energetika: 40% jaderné elektrárny
-doprava: námořní (přístavy: Madrid, Barcelona, Palma de Malorka, Las Palma)
-Barcelona (4 mil obyv.), Valencie

Gibraltar

-rozloha: 6 km2
-kontroluje lodě, které vplouvají do Středozemního moře
-GB zde má vojenskou základnu
-průmysl: spotřebitelský, potravinářský
-doky, rafinérie
-rozvíjí se turistický ruch

Itálie

-rozloha: 300 000 km2
-obyvatel: 58 mil.
-hlavní město: Řím (2,72 mil. obyvatel)
-podnebí: subtropické, středomořské
-přírodní podmínky: na severu alpský oblouk (nejv. hora Mt. Blanc (4807 m.n.m.), zalesněno 22% území
-řeky: Pád, Tibera (Tevere)
-ostrovy: nejv. Sicílie a Sardinie, Liparské ovy.
-sopky: Etna, Stromboli, Vulkano
-jezera: tektonicko-ledovcového původu (Lago di Garda)
-průmysl: chemický, strojírenský, hutnický, potravinářský, textilní
-výroba: oceli, cementu, benzínu, aut
-vývoz: strojů, textilu, aut, chemických výrobků
-nerostné suroviny: rudy železa a neželezných kovů, paliva, bauxit, kamenná sůl, mramor, pyrity
-zemědělství: rostlinná výroba, obilniny, brambory, cukr. řepa, slunečnice, sója, citroníky, olivy, zelenina, vinná réva
-chov skotu, ovcí, prasat
-rybolov
-města: Genova (Janov), Taranto (Tarent), Venezia (Benátky), Trieste (Terst), Milano (finanční a obchodní centrum státu), Napoli

Řecko

-rozloha: 132 000 km2
-obyvatel: 10,5 mil.
-hlavní město: Athény (3 mil. obyvatel)
-přírodní podmínky:
-řeky: Marica
-nížiny: Thrácká, Thesalská, Makedonská
-pohoří: Pindos
-ostrovy: Kyklady, Rhodos, Korfu, Sporady, Peloponés, Euboja, Iónské ovy
-vývoz: textilní a konfekční výr., bavlna, citr. plody, rozinky, zelenina, olivový olej, ropné výrobky, kovové rudy, kovy, tabák
-průmysl: textilní, potravinářský (vína, koňaky)
-nerostné suroviny: barevné kovy, mramor
-zemědělství: orná půda 31%, 40% pastviny, 20% lesy
-Sparta, Mykény, Soluň (Thesaloniky), Pireus

Vatikán

-rozloha: 0,44 km2
-obyvatel: 1000 (z toho 400 církevních hodnostářů)
-státní zřízení: absolutní monarchie
-banky, miniburza
-nemá vlst. armádu, má najatou švýcarskou

San Marino

-rozloha: 60,6 km2
-obyvatel: 24 000
-státní zřízení: republika
-přírodní podmínky: nejv. hora Monte Titano
-hospodářství: orientace na Itálii
-výroba: keramiky, textilní a řemeslnické výrobky
-zemědělství: pšenice, kukuřice, vinná réva, ovoce
-vývoz: olivový olej, sýr, kůže a vlny
-vlst. tisk peněz, hl. příjem z tur. ruchu

Malta

-rozloha: 316 km2
-obyvatel: 360 000.
-státní zřízení: republika
-hlavní město: Valetta (9 000 obyvatel)
-přírodní podmínky: území je tvořeno 3 ostrovy (nejv. Malta)
-průmysl: chemický, potravinářský, tabákový, oprava lodí 75 států světa
-zemědělství: nedostatek půdy a vláhy
- brambory, rajčata, papriky, cibule, olivy, pomeranče, citróny, broskve, fíky
-chov ovcí a prasat

Lichtenštejnsko

-rozloha: 160 km2
-obyvatel: 28 000
-státní zřízení: konstituční monarchie
-hlavní město: Vaduz (4874 obyvatel)
-podnebí: mírné zimy, teplá léta
-přírodní podmínky: na V a J jsou horské hřebeny
-průmysl: orientace na Švýcarsko, výhodný daň. systém
keramický, dřevozpracující, textilní
-výroba: léků a zubních protéz, vlst. známek
-zemědělství: ovoce, brambory, pšenice, kukuřice, tabák, vinice (na horských svazích)
-chov dobytka
-turistický ruch
-doprava: 9,5 km železnic

Švýcarsko

-rozloha: 41 000 km2
-obyvatel: 6,5 mil.
-hlavní město: Bern
-přírodní podmínky: území rozděleno podle jazyků (něm., it., fr., rétorománské)
-nejv. hora: Monte Rossa (4633 m.n.m.)
-řeky: Rhóna, Inn, Reuss, Tierno
-jezera: nejv. Ženevské, Bodamské
-vývoz: textilní a konfekční výr., bavlna, citr. plody, rozinky, zelenina, olivový olej, ropné výrobky, kovové rudy, kovy, tabák
-průmysl: jemná mechanika (hodinky), chemický (léčiva, barviva, kosmetika), potravinářský (čokoláda, ml. produkty)
-nerostné suroviny: velmi chudý (žel. ruda)
-zemědělství: orná půda 75% (z toho 20% lesy)
vinná réva, ovoce, obilniny, brambory, cukr. řepa
-turistický ruch, bankovnictví

Rakousko

-rozloha: 84 000 km2
-obyvatel: 7,5 mil.
-hlavní město: Vídeň (2 mil. obyvatel)
-státní zřízení: republika
-podnebí: závisí na nadmořské výšce
-přírodní podmínky: území se skládá z několika obl.: Tyroly, Salzbursko, Horní, Dolní Rakousy
-nížiny: Vídeňská pánev
-řeky: Inn, Dunaj
-jezera: Halstadt
-nerostné suroviny: ropa, zemní plyn, žel. ruda, bar. kovy
-zemědělství: 18% orná půda, převažuje živočišná výroba: chov prasat a ovcí
-cukr. řepa, pšenice, brambory, kukuřice, ječmen, ovoce, zelenina, vinná réva
-průmysl: hutnictví (výroba Fe, Al, oceli), strojírenství, chemický, dřevozpracující, papírenský, potravinářský, elektrotechnický
-města: Linec, Salzburg (nejhezčí město, narodil se zde Mozart), Insbruck (středisko sportu), Vídeň, Graz (Štýrský Hradec)

Slovensko

-rozloha: 49 000 km2
-obyvatel: 5 mil. (80% Slováci, 10% Maďaři, 5% Rómové)
-hlavní město: Bratislava (450 000)
-státní zřízení: republika
-přírodní podmínky: vnitrozemský stát, povrch vz. alpínským vrásněním
-pohoří: nejstarší: Slovenské rudohoří; Tatry, Karpatský oblouk, Beskydy, Malá a Velká Fatra
-nejvyšší bod: Gerlachovský štít
-nížiny: Podunajská, Záhorská, Východoslovenská
-řeky: Dunaj (nejv. přehrada Gabčíkovo), Nitra, Tisa, Váh, Hron, Morava
-nerostné suroviny: ropa, sůl, magnetit
-zemědělství: chov prasat, ovcí a skotu
-cukr. řepa, pšenice, brambory, slunečnice, žito, vinná réva
-průmysl: strojírenství (Trnava, Trenčín, Bratislava), chemický (ropovod Družba, Bratislava, Puchov - gumárny (pneumatiky)), hutnictví železa a oceli (Žďár nad Hronom), dřevozpracující, elektronický, potravinářský
-města: Bratislava (sídlo vys. škol), Košice (240 000, nejvíce průmyslu, těžba magnezitu), Prešov (88 000, oděvní průmysl), Žilina (zbrojnice, tanky), Hlohovec (léčiva)
-jaderné el., vysoká nezaměstnanost, tur. Ruch, z nečištění

Polsko

-rozloha: 313 000 km2
-obyvatel: 39 mil.
-hlavní město: Warszawa (1,6 mil. obyvatel)
-státní zřízení: pluralitní republika
-přírodní podmínky: písečné kosy na severu
-plošiny: Pomořanská jezerní plošina (na jih od Baltu), Mazurská jezerní plošina (zde nejv. jezero: Śniardwy)
-nížiny: Velkopolská, Slezská, Mazovská
-řeky: Visla, Odra
-nerostné suroviny: černé uhlí (Hornoslezská pánev), Cu, S, Zn, Pb, Ag, NaCl
-zemědělství: cukr. řepa, obilniny, brambory, kukuřice, zelenina, chmel, řepka, len
-chov vepřů, skotu, koňů, rybolov
-produkce dřeva na export
-průmysl: strojírenský (výroba dopravních prostředků - lodí, vlaků, žel. vagóny, malý Fiat), chemický (výroba cementu), potravinářský, textilní
-města: bývalé hl. město Krakov a Wroclaw (Vratislav) - hutnický průmysl; Lódz - textilní; Szczecin, Gdansk a Gdyna - přístavy
-tepelné elektrárny (největší v Evropě Belchatów)

Maďarsko

-rozloha: 93 000 km2
-obyvatel: 10,5 mil.
-hlavní město: Budapešť (přes 2 mil. obyvatel)
-státní zřízení: republika
-přírodní podmínky:
-pohoří: Mátra, Bukové hory
-nížiny: Malá a Velká uherská nížina, Podunajská nížina
-řeky: Tisa, Dunaj
-jezera: Balaton (Blatenské jezero)
-nerostné suroviny: bauxit, hn. uhlí
-zemědělství: cukr. řepa, pšenice, kukuřice, kvalitní ovoce a zelenina, vinná réva
-vývoz: masné výrobky, ovoce, zelenina
-průmysl: hutnický, textilní, strojírenský (autobusy Ikarus), chemický, elektronický
-města: Pécs, Gyor (sídlo firmy Ikarus), Szeged, Debrecen, Miskolc

Rumunsko

-rozloha: 238 000 km2
-obyvatelstvo: 23,5 miliónů (90% Bulhaři, 7% Maďaři)
-hlavní město: Bucuresti=Bukurešť (2 milióny obyvatel)
-státní zřízení: republika
-podnebí: vnitrozemské, v západní části středoevropské
-přírodní podmínky:
-pohoří: Východní Karpaty, Jižní Karpaty, Transylvánská vysočina, Západní Hory
-nížina: Valašská (Rumunská) nížina
-řeky: Dunaj, Maruše, Olt, Prut
-nerostné suroviny: zemní plyn, uhlí, železná ruda, ropa, kamenná sůl, barevné kovy
-zemědělství: kukuřice (4. na světe, nejv. v Evropě), ovoce a zelenina
-chov ovcí
-průmysl: strojírenský (traktory, zemědělské stroje, lodě), chemický
-města: Constanta=Konstanta (námořní přístav), Cluj=Kluž, Oradea, Deva, Galati=Galač

Bulharsko

-rozloha: 111 000 km2
-obyvatel: 8,5 mil. (85% Bulhaři, 10% Turci, 5% Cikáni)
-hlavní město: Sofia (1,1 mil. obyvatel)
-státní zřízení: republika
-přírodní podmínky: leží na SV Balkánského poloostrova
-pohoří: Rodopy, Rila (nejv. bod Musala), Pirin, Vitoša, Stará Planina (Balkán)
-nížiny: Hornothrácká, Valašská
-řeky: Dunaj, Marica
-nerostné suroviny: barevné kovy (Ag, Cu, Pb, Zn, Lignit), hn. a č. uhlí
-zemědělství: pšenice, kukuřice, vinná réva, ovoce, tabák, slunečnice
-chov ovcí, skotu a prasat
-průmysl: chemický (výr. hnojiv), výr. cementu, strojírenský (zem. technika), potravinářský (tabák)
-města: říční přístav Ruse, námořní přístav Burgas, Varna
2. největší město Plovdiv

Slovinsko

-rozloha: 20 000 km2
-obyvatel: 2 mil. (88% Slovinci, 3% Chorvati)
-hlavní město: Ljubljana=Lublaň (270 000 obyvatel)
-státní zřízení: 1919 až 1991 součást Jugoslávie, samostatná republika až od 25. června 1991
-přírodní podmínky: přímořský stát
-pohoří: Julské Alpy, Karavanky
-jeskyně: Postojna (nejv. na světě)
-řeky: Sáva, Dráva, Mura
-nerostné suroviny: ropa, uhlí
-zemědělství: obiloviny, ovoce (meruňky)
-průmysl: hutnický, strojírenský (auta), elektrotechnický, textilní, oděvní, farmaceutický, lék. přístroje
-města: Maribor, Celje

Chorvatsko

-rozloha: 56 000 km2
-obyvatel: 5 mil.
-hlavní město: Zagreb=Záhřeb (1 milión obyvatel)
-státní zřízení: 1919 až 1991 součást Jugoslávie, samostatná republika až od 25. června 1991
-přírodní podmínky:
-pohoří: Dalmácie, Dinárské pohoří
-ostrovy: Krk, Hvar, Pag, Korčula, Istrijský poloostrov
-nížiny: Velká nížina uherská
-řeky: Dráva, Sáva
-jezera: Plitvická jezera
-nerostné suroviny: ropa (mezi Drávou a Sávou), uhlí (hnědé i černé), barvené kovy, vápenec
-zemědělství: V. nížina uherská: pšenice, kukuřice, cukrovka
-při pobřeží: fíky, olivy, citrusy
-v nížinách se chová skot a prasata, při pobřeží ovce a kozy
-průmysl: hutnictví železa a barevných kovů, strojírenský (lokomotivy, vagóny, lodě), elektronika, chemický (zpracování ropy), farmaceutický (Zagreb)
-města: nejv. přístav Rijeka, Split, 3. nejv. amfiteátr na světě v Pule, opevněný přístav Dubrovník, Zadar
-cestovní ruch

Bosna a Hercegovina

-rozloha: 51 000 km2
-obyvatel: 3,5 mil. (Muslimové, Srbové, Chorvati)
-hlavní město: Sarajevo
-státní zřízení: 1918 až 1991 součást Jugoslávie, samostatná republika až od 25. června 1991, válka skončila v prosinci 1995
-přírodní podmínky:
-pohoří: Dinárské hory
-řeky: Sáva, Bosna
-nerostné suroviny: velké zásoby dřeva, bauxit, olovo, žel. ruda, hn. uhlí
-zemědělství: kukuřice, pšenice, brambor, ovoce, vinná réva, tabák, olivy
-chov ovcí, skotu
-průmysl: dřevozpracující, hutnický, výr. celulózy, cementu, chemikálií
-města: Banja Luka, Mostar (cestovní ruch)

Makedonie

-rozloha: 26 000 km2
-obyvatel: 2 mil.
-hlavní město: Skopje (563 000 obyvatel)
-státní zřízení: od 1918 do 1991 součást Jugoslávie
-přírodní podmínky:
-řeky: Vardar, Crna Reka, Crni Drim (Ochridské a Prespanské jezero)
-nerostné suroviny: Cu, Zn, železná ruda
-zemědělství: obiloviny, kukuřice, tabák, bavlna, brambory
-průmysl: metalurgický, dřevozpracující, chemický
-města: Ohrid, Kumanovo, Bitola, Titov Veles
-spory s Řeckem, před 20-ti lety zemětřesení zničilo hl. m. Skopji

Srbsko, Černá Hora

-rozloha: 102 000 km2 (Srbsko 88 000 km2)
-obyvatel: 10,8 mil.
-hlavní město: Beograd (1,6 mil. obyvatel)
-státní zřízení: od 1918 do 1991 součást Jugoslávie
-přírodní podmínky:
-pohoří: Dinárské pohoří
-nížiny: Panonská nížina
-řeky: Dunaj, Sáva, Morava, Tara, Lim
-jezera: Skadarské
-nerostné suroviny: uhlí (hn), ropa, zemní plyn, bauxit, Cr, Sb, Ag, Mn, Cu, Pb, Zn (barevné kovy)
-zemědělství: v Panonii: kukuřice, cukr. řepa, pšenice
-ve vnitrozemí: vinná réva, ovoce, slunečnice, tabák, zelenina
-chov skot, prasata, ovce a kozy
-průmysl: metalurgie (Al, Cu), strojírenství (auta, traktory, zem. stroje), chemie a petrochemie
-města: Novi Sad, Niš, Kragujevac, Titograd (hl.m. Černé Hory), Priština

Albánie

-rozloha: 29 000 km2
-obyvatel: 3,4 mil.
-hlavní město: Tyrana
-státní zřízení: od 1918 do 1991 součást Jugoslávie
-přírodní podmínky: hornatý terén
-pohoří: Prokletije, Korad, Pindos
-nížiny:
-řeky: Drini, Vjose, Shkumbin
-jezera: Skadarské jezero
-nerostné suroviny: barevné kovy (rudy Cr, FeNi, Cu), ropa, uhlí, asfalt (přírodní zajímavost, ihned k použití)
-zemědělství: pšenice, kukuřice, zelenina, víno, olivy, cukrovka, tabák
-chov skotu, ovcí a koz, rybolov
-průmysl: rafinérie, malé hutě, chemičky, textilní a potravinářský
-města: Vlore=Valona, Skadar, Elbasan
-Albánie bývala členem RVHP, dnes se průmysl zastavuje,jeden z nejzaostalejších států

Litva

-rozloha: 65 000 km2
-obyvatel: 3,75 mil.
-hlavní město: Vilnjus
-státní zřízení: republika
-přírodní podmínky: povrch nížinatý
-nížiny: Baltská
-řeky: Neman, Neris
-3000 jezer ledovcového původu, bažiny, smíšené lesy
-nerostné suroviny: jantar (klenotnictví), rašelina (topivo v tepelných elektrárnách), cement, sklářské písky
-zemědělství: žito, oves, pícniny, brambory, luštěniny
-skot, vepři
-průmysl: elektronický, elektrotechnický, potravinářský (cukrovary, zpracování ryb), dřevozpracující
-města: Vilnjus, Kaunas, Šiauliai - centra průmyslu, Klaiped - námořní přístav

Lotyšsko

-rozloha: 65 000 km2
-obyvatel: 2,55 mil.
-hlavní město: Riga (860 000)
-státní zřízení: pluralitní republika
-přírodní podmínky: Rižský záliv
-řeky: Daugava, Venta
-nížina: Baltská
-nerostné suroviny:
-zemědělství: brambory, obilí
-skot, rybolov
-průmysl: lesnictví, strojírenský (dopr. prostředky: lodě, lokomotivy, mikrobusy), potravinářský
-města: Daugavpil, Ljepaja, Jalgava, přístavy - Ventspils, Ljepaja
-lišky, rysy, bobři

Estonsko

-rozloha: 45 000 km2
-obyvatel: 1,42 mil.
-hlavní město: Talin
-státní zřízení: republika
-přírodní podmínky: polovina země je tvořena bažinami a lesy, patří mu ostrov. Sarema
-řeky: Narva, Parnu
-jezera: Čudské, Psklovské
-nerostné suroviny: rašelina, jantar, ropa, hořlavá břidlice (topivo v tep. el.)
-zemědělství: brambory, ovoce, zelenina
-skot, vepři, rybolov
-průmysl: petrochemie (ropa, hořlavé břidlice), elektrotechnika, dřevozpracující (papír, nábytek, dřevařské výr.)
-města: Tortu, Narva, Pacnu

Hodnocení referátu Státy Evropy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. červenec 2007
  13 619×
  3630 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Státy Evropy

Zuzka list
* z toho
Zuzka list
Super, učila jsem se trochu toho
pppet
je to pekne ma sa to paci
kuuf
mohlo by to být přehlednější třeba ty státy vyznačit barevně ,jinak bomba ¨!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
týna
tak to je fakt pěkný
ali-g
jj je to bomba díky
kristyna
fakt vyborny moc mi to pomohlo dekuju!!!
maruska
máte to tu opravdu super