Egejská, řecká, etruská a římská architektura

EGEJSKÁ ARCHITEKTURA

Před řeckou architekturou stojí zmínka o architektuře Egejské,která se objevila v letech 3400-1200 před naším letopočtem.Největší vliv měly na ně impulsy vycházející z umění krétského-minojského (Faistos, Knóssos, Triada),mykénského (Mykény,Tyrnis) a matoasijského (Trója).Minojské umění bylo pojmenováno podle legendárního krále Minoa.Minojské kultuře,která vyvinula z orientálních egyptských prvků osobitý sloh,příslušelo od roku 2000 před Kristem až do jejího úpadku vlivem mykénské kultury.Mykénské umění se vyvinulo na základě předmykénské a achájské kultury na základě sytků s Krétou kolem 1400 před. Kr. a končí vpádem Dórů( kolem 1150 před. Kr.),který zároveň ohraničuje počátek doby železné v oblasti Egejského moře.Mykénské umění potlačilo minojské umění,zároveň však jím bylo velmi ovlivněno.

SPOLECNÉ ZNAKY EGEJSKÉ ARCHITEKTURY:
l.Typ stavby MEGARON(obdelníkový půd., navazují na něj všechny typy řeckých chrámů)

předsíň hlavní
sál

2.Složitá palácová řešení-LABYRINTY-Knóssos
3.Nepravá-(přečnělková) klenba
4.Masivní tzv. kyklopské zdivo(hlavně u městských hradeb)
5.Hygienická zařízení-VODOVOD,KANALIZACE,KOUPELNY
6.Používá se sloup(patku,dřík,hlavici,směrem dolů se zužuje)
7.Dláždění ulice
8.Poschoďové budovy(města)
9.Odlehčující trojúhelník nad otvorem,do kterého je vložena reliéfní deska př. Mykénská brána, Atherova pokladnice

PALÁCE:řada chodeb,místnosti soustředěny kolem nádvoří,trůní sál, oltáře,svatyně, procesní chodby, královská část, hospodářské části, chrámy jako samostatné stavby neexistovaly, byly součástí paláce

PAMÁTKY:Artemidin chrám v Efesu, Philippeion v Olympii, Diův chrám v Olympii, Labyrint v Kósu, Otreova pokladnice

 

POUŽITÁ LITERATURA:prof.PhDr. Čapek,Vratislav,doc.PhDr.Pátek,Jaroslav:Světové
Dějiny 1,Fortuna,Praha 1992(kapitola Egejské umění)

 

ŘECKÁ ARCHITEKTURA

Řecké umění navazuje přibližně r.1000 před Kr. na krétsko-minojské a mykénské umění a trvá asi do r. 100 před Kr.,přičemž jeho vývoj s nepatrnými cizími vlivy byl kontinuální.Řecké umění můžeme rozdělit do čtyř velkých časových úseků:

1.GEOMETRICKÉ UMĚNÍ(1050-700 před Kr.)Její označení vyplývá z geometrické ornamentiky na hliněných nádobách.Ke geometrickým přistupují v 8.st.před Kr. zvířecí a lidské podoby.Také u šperků a v plastice převládají geometrické tvary.
2.ARCHAICKÉ UMĚNÍ(700-500 před Kr.)Vyznačuje se monumentální architekturou a plastikou.
3.KLASICKÉ UMĚNÍ(500-300 před Kr.)V stavebním umění jsou dále zdokonalovány proporce a formy,především v chrámových stavbách.Dórský styl je postupně vytlačován iónským.Kolem r.400 před Kristem vzniká korintská hlavice,která se prosadí,až v helénismu.
4.HELÉNISTICKÉ UMĚNÍ(300-1 st.př.Kr.)V tomto období vznikají velká a bohatě vybavená tržiště,parky,lázně,divadla…

Před archaickou dobou existovala vyspělá Mykénská kultura,byla zničena vpádem Dórů,po jejich příchodu nastává doba temna,zprávy od 8.st.-dochází v Řecku ke kolonizaci Malé Asie a oblasti Středozemního moře.Počátkem 18.st. byly zahájeny vykopávky v Herkulánu a v Pompejích.
Řecké výstavby se zdobily jen zvnějšku.

V řecké architektuře se rozlišují tři slohy:
1.DÓRSKÝ SLOH-se vyznačoval masívnějšími sloupy s ostrým žlábkováním a poměrně jednoduchou bochníkovitou hlavicí zakončenou čtvercovou deskou.
2.IÓNSKÝ SLOH-předpokládal již štíhlejší sloupy s mělkým žlábkováním a zakončením hlavicí s dvěma závity(volutami).
3.KORINTSKÝ SLOH-sloupy byly zakončeny hlavicí bohatě zdobenou rostlinnými listy a závity.Za nejvýznamnější památku je považována Akropolis postaveným za vlády Periklea.

STAVEBNÍ TECHNIKA A MATERIÁL
Základ byl kámen a dřevo.Kameny byly spojovány na sucho-měly čepy a dřevěných hmoždinek.Architektonické prvky byly opracovány před osazením.Technika smíšeného zdiva:z vnějšku kvádrové zdivo,uvnitř lomový kámen(cokoli).Dřevo-nejstarší stavby-krovy u stropů.Cihly:pálené-obytné domy,nepálené.Barva:pestrá arch.,červená,černá,modrá,žlutá,zelená,estetické hledisko-otevřené.Architektura je konstrukčně prostá-části nosné(sloupy,zdi)
-části nesené(překlady,trámy)

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRVKY-sloupy,trámy,římsy,štíty a střechy

NEJVĚTŠÍ VÝSTAVBA:parků,lázní,chrámů,divadel,knihoven…
Základem řecké architektury je budova chrámu,v plastice vznikají kultovní obrazy nebo skulptury jako stavební výzdoba.

PAMÁTKY:nejvýznamější řecká památka chrámového stavitelství-chrám Akropolis s Parthenónem postaveným za vlády Periklea,neméně významnou památkou jsou chrámy,palác,divadlo,knihovna kasárna na Akropoli v Pergamu,Apollónův a Poseidonův chrám v Korintu,chrám Dia v Athenách,socha Polykleita-Doryforos,Venuše z Kyrény,velká socha Afroditě-Praxitéles,chrám bohyně Athény(Parthenon),Bohyně Athéna-Feidiás,Propyláje-vstupní brána-Mnesikles,Mausoleum v Halikarnasu-Traiteles a Skopas,socha Dia-Feidias,socha Discobolos-Myrón,Iktina-chrám

POUŽITÁ LITERATURA:Bernhard,Marianne, Bodmer,Gabriele,Bogner,Margit,
Dworak,Stanislawa,Gappa,Sibylle, Hoft,Riccarda,
Kappelmayr,Barbara, Lutz,Friederike, Setz,Marga-
rethe, Siegmund,Bettina, Waldman,Gabriele,
Winkler,Kirsten:Universální Lexikon umění,I.P.
Verlagsgesellschaft International Publishing,
Munchen 1995(strana 404-406)
prof.PhDr.čapek,Vratislav, doc.PhDr.Pátek,
Jaroslav:Světové Dějiny I.,Fortuna,Praha 1992
(strana 45-48)

ETRUSKÁ ARCHITEKTURA

Umělecká tvorba kmene Etrusků z 8.-1.stol.př.Kr.Tyto kmeny sídlily v italské Etrurii na území mezi Tiberou a Arnem:na jihovýchodně přes Latium do Kampanie,na severovýchod od Apenin až po Pádskou nížinu.

MĚSTA:Veji,Caere,Tarquinia,Vulci,Volsinii,Vetulonia,Populonia,
Chiusi,Perugia,Volterra,Capua,Praeneste,Řím.

Původ Etrusků nejasný:z Malé Asie?nebo původní obyvatelé?
Etruská architektura je spojovací článek mezi řeckým a římským uměním.Tři hlavní města: TARQUINIE,VALCI,VEJE.
Umění Etrusků je velmi rozmanité.jejich společnost a kultura pocházeli dílem z domorodé populace,dílem vznikla stěhováním národů a prostřednictvím výměnného obchodu navazovala kulturní styky,především s Řeckem.

Pro etruské umění je charakteristický sklon k dekorativnosti a podřízení prvků celkovému kompozičnímu schématu,čímž se odvrací od přirozených proporcí při zobrazování postav.

DRUHY STAVEB:Stavby z běžného života se nedochovaly,přesto jsme informováni-řada Nekropolí(pohřebiště)-náhrobní stavby(Tumuly)=mohutné stavby-kruhová stavba,základ kamenný sokl se vstupy,kuželovitě navršená zemina,čtyři vchody.
Existují šachtové a skalní hroby,které jsou pomalovány živými malbami.

STAVEBNÍ MATERIÁL:Základní stavební materiály byly:kámen,dřevo a
cihly.Města byla stavěna podle plánu,dochovaly se jenom zbytky na strategicky významných místech.Od 4.století se města opevňovala hradbami.Každé město mělo svůj chrám.

Raná epocha je pod vlivem kultury villanovské(urny a geometrické vzory).Figurální drobná plastika(dekor nářadí) odkazuje na vliv řec.geom.studií.Pak následuje orientální styl,vykazující vliv egejského prostoru a Orientu,ale rozvíjí se také lokální geometrické styly.Místa nálezů:Vetulonia,Vulci,Praeneste.Vznikaly plastiky ve stylu daidalském,ale i řecko-jónském.Po tomto archaickém jónském období následovala v 5.stol. př.Kr. antická perioda(reliéfy ve štítech a plastiky z pálené hlíny,jež byla pak pomalována.Vlastní formy rozvinulo jen ve stavění hrobek a chrámů.

PAMÁTKY:Památky etruské architektury nejsou dochované.Největší význam mají klenby.

POUŽITÁ LITERATURA:Bernhard,Marianne, Bodmer,Gabriele, Bogner
Margit, Dworak,Stanislawa, Gappa,Sybille,
Hoft,Riccarda, Kappelmayr,Barbara, Lutz,Frie-
derike, Setz,Margarethe, Siegmund,Bettina,
Waldman,Gabriele, Winkler,Kirsten:Univerzální
Lexikon umění,I.P.Verlagsgesellschaft
International Publishing,Munchen 1995(strana-
115)

 

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA

Antické umění na území římského císařství,od 5.stol. před.Kr. až do rozpadu říše v 5. stol.po Kr.Utváření římského umění ovlivnily rozhodujícím způsobem etruské a řecko-helénské tradice,teprve za vlády císaře Augusta se vytvořilo vlastní umění říše,jehož úkolem byla oslava císařského domu.Římský vkus se odlišuje od řeckého.Řekové jsou citliví umělci proti nim jsou Římané praktičtí technici(klenba).

Římané zdědili klasickou kulturu v podstatě již dokončenou a obohacenou o tradici starších východních kultur.Sotva do ní mohli vnést něco zádně nového.Spíše přispěli k jejímu dalšímu rozšíření.Římská architektura začínala používat oblouk a obloukové klenby.

Pro římskou architekturu jsou příznačné monumentální stavby jako paláce,chrámy ,fora,divadla a lázně.Novinkami byli vítězné oblouky a sloupy.Od konce 3.stol.př.Kr. nabývaly na významu světské stavby(vily,vícepatrové nájemné domy).Základní formou chrámové stavby byl etruský pódiový chrám pouze s jednou čelní stranou a bohatou terakovou výzdobou,jehož původní formy ze dřeva a nepálených cihel se od 2.stol.před Kr. postupně vyvíjely v kamenné stavby monumentálního vzezření.Typickým rysem římské architektury je axiální a symetrické uspořádání stavebních dílů.

MATERIÁL:mramor,kámen,sklo,dřevo,bronz(obkladové desky)

STAVEBNÍ SLOHY:1.ETRUSKÝ=TOSKÁNSKÝ
2.ŘÍMSKO-DÓRSKÝ
3.ŘÍMSKO-IÓNSKÝ
4.ŘÍMSKO-KORINTSKÝ
5.KOMPOZITNÍ

ROZDĚLENÍ KLENBY-VÁLENÁ
-KŘÍŽOVÁ
-KLÁŠTERNÍ
-KUPOLE

Největší přínos Římanů byl zaklenutí rozsehlých prostorů,vytváří obrovskou kupolovou klenbu nad půdorysem centrálním i mnohoúhelným.

DRUHY ŘÍMSKÝCH STAVEB-1.MĚSTA-ústřední prostor je fórum,obklopeno
významnými budovami(radnice,bazilika.)
-2.OSLAVNÉ STAVBY-oslavují vítězný návrat
vojevůdců(Titův,Traiánův..)
-3.DIVADLA-nadteréní stavba(Margelovo..)
-4.LÁZNĚ(thermy)(Diokleciánovy,Carallovy)
-5.OBYTNÉ DOMY-patricijské-nájemné domy
-6.LETNÍ SÍDLA-vily,paláce(Adriánova vila)

PAMÁTKY:Pireus-Hippodamus,Koloseum,Apollodoros,Konstantinův oblouk,Šikmá věž v Pizze,Chrám sv.Marka,Chrám sv.Petra,Sixteenská kaple-Michalengalo,Vlčice Rea

 

POUŽITÁ LITERATURA:prof.PhDr.Čapek,Vratislav,doc.PhDr.Pátek,
Jaroslav:Světové dějiny I,Fortuna,Praha 1995

(stránka 36-42)

Hodnocení referátu Egejská, řecká, etruská a římská architektura

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  12 984×
  1415 slov

Komentáře k referátu Egejská, řecká, etruská a římská architektura

dess
je to super