Antikoncepce

Osnova

1. Úvod
2. Seznámení s problematikou
3. Přehled antikoncepčních metod a jejich popis
4. Dotazník
5. Vyhodnocení dotazníku
6. Závěr
7. Použitá literatura

1. Úvod

Zpracování problematiky antikoncepce1 jsem si zvolil, protože se domnívám, že jde nejen o zajímavé, ale především důležité téma. Myslím si, že antikoncepce patří čím dál více do každodenního života společnosti a stává se jeho nedílnou součástí. Týká se velké části populace a to nejen u nás, ale na celém světě. Lze říct, že antikoncepce může velmi pozitivně ovlivňovat životy lidí, především v souvislosti s možností plánovat rodičovství. Úloha antikoncepce nespočívá pouze v zabránění otěhotnění, ale např. metoda hormonální antikoncepce se významně uplatňuje i při jiných gynekologických obtížích, a je často využívána i v dermatologii. Některé z používaných metod antikoncepce (bariérová) mají rovněž velký význam při ochraně proti pohlavním chorobám a v dnešní době především proti onemocnění virem HIV.

Druhým důvodem volby tohoto tématu, byl můj zájem o názory lidí různých věkových kategorií a vzdělanosti. Zajímala mě rovněž i jejich znalost této problematiky a ochota o ní veřejně hovořit. Abych tyto názory získal sestavil jsem dotazník, jehož vyhodnocení je součástí této práce.

1) Odbornější název pro antikoncepci používaný v medicíně je kontracepce. Pod pojmem kontracepce rozumíme v širším smyslu postupy zabraňující nechtěnému otěhotnění, bez nutnosti úplné abstinence.

kontracepce – vymezení pojmu

kontra = proti
koncepce = početí

2. Seznámení s problematikou

Snahy zabránit početí existovaly již od nepaměti, v minulosti však stály na okraji zájmu společnosti, neboť byly spojeny s mimomanželským pohlavním životem a prostitucí. S rozvojem civilizace se tak vyvíjely nejen metody a postupy antikoncepce, ale také postoj společnosti k ní.
Zatím co v minulosti byl snad ve všech kulturách velký počet dětí považován za samozřejmost a byl všeobecně oceňován, v části moderní společnosti se stávaly postupně stále méně žádoucím a to postupně vedlo (NEVIM ČÍM TO NAHRADIT) k odtabuizování antikoncepce, která se tak postupně stala samozřejmou součástí života. K tomu také napomohlo postupné přesouvání antikoncepce do oblasti oficiální medicíny.

3. Přehled metod antikoncepce a jejich popis

Metody antikoncepce můžeme v dnešní době rozdělit podle různých hledisek na:

· přirozenou
· chemickou
· bariérovou
· hormonální (orální, depotní )
· nitroděložní
· sterilizaci

Přirozená antikoncepce

Nejstarší historicky doloženou antikoncepční praktickou je pravděpodobně coitus interruptus (přerušovaná soulož), popsaný ve Starém zákoně v příběhu Judových synů Hera a Onana. Kde druhorozený Onan měl podle zvyklostí zplodit potomka s vdovou po svém starším bratrovi, ale on to odmítl a vypouštěl své sémě na zem (odtud odvozený výraz „onanie“ se chybně vžil jako synonymum masturbace). Kromě těchto starověkých metod antikoncepce, byla v historii popsaná řada postupů, jejichž účinnost byla pouze spekulativní. Např. řecký lékař Soranos z Efezu v 2.stol. n.l. doporučoval ženě vyhnout se orgasmu. Domníval se, že tak nedojde k proputování ejakulátu do dělohy a výše. Žena měla styk předčasně ukončit, přinutit se ke kašli a vypít chladný nápoj. Vyhýbání se ejakulaci do nitra ženského pohlavního ústrojí byly po tisíce let pravděpodobně jedinou z metod, které dodnes označujeme jako přirozená antikoncepce.

Přerušovaný styk

Přerušovaný styk spočívá v tom, že muž přeruší soulož ještě před orgasmem a ejakuluje mimo rodidla ženy. Rovněž statní metody představují různé techniky, jejichž cílem je zabránit kontaktu spermií a pochvy.

RIZIKA: Jediné riziko je že ne všichni muži jsou schopni metodu provádět a i ti, kteří se kontrolovat dokáží, oplodní ženu v průměru jednou za pět let. Příčina spočívá v preejakulační tekutině, která z penisu odtéká ještě před vyvrcholením a která obsahuje poměrně značné množství spermií.

Kojení

Kojení je původní lidská antikoncepce, která regulovala plodnost žen v tlupě lovců-sběračů v době kamenné a dodnes zabrání na celém světě více těhotenstvím než všechny ostatní antikoncepční metody dohromady. Aby si kojení zachovalo antikoncepční efekt, musí být splněny následující podmínky:
Žena musí kojit často, tj. nejméně 6x za 24 hodin. Nejdelší přestávka mezi dvěma kojeními nesmí v žádném případě přesáhnout 6 hodin a žena by neměla kojit déle než 6 měsíců, pak antikoncepční spolehlivost klesá.

Metody periodické abstinence (plodné a neplodné dny)

Metody periodické abstinence vycházejí z poznatku, že žena je plodná jen malou část menstruačního cyklu – nejvýše 2-3 dny. Tyto postupy se pokoušejí určit, které dny mohou být plodné a které jsou spolehlivě neplodné. K tomu se v minulosti používaly výpočty vycházející z délky cyklu a předpokladu, že uvolnění vajíčka nastává obvykle 14 dní před menstruací. Nověji se používá sledování různých fyziologických změn ženského organismu během menstruačního cyklu.

Chemická antikoncepce

Je metoda antikoncepce užívající spermicidy, což jsou látky hubící spermie a dá se považovat za předchůdce dnešní orální antikoncepce. Patří sem také výplach pochvy po pohlavním styku, dodnes jej některé ženy užívají jako nouzovou metodu postkokální antikoncepce. I tekutiny užívané k výplachům často měly do jisté míry spermicidní efekt (např. zředěná octová voda).

Bariérová antikoncepce

Bariérová antikoncepce má velmi dlouhou historii, již ve starém Egyptě ( cca 1900 př.n.l. ), byly užívány vaginální tampony; některé z nich byly připravovány takovým způsobem, že lze předpokládat i určitý spermicidní efekt, jako např. tampony z listů různých rostlin napuštěné medem, ale také řada hmot budících odpor, např. krokodýlí trus jako součástí speciálně připravené pasty zaváděné do pochvy. Až teprve v 16.stol. se rozšířilo užívání kondomu zhotoveného ze střívek, rybího měchýře, popř. také hedvábí, výraznou změnu pak představovala technologie zpracování pryže v 19. stol.V minulosti byl kondom spíše užíván jako ochrana před pohlavními nemocemi ( zejména syfilis z Ameriky ) než jako antikoncepce.
Nyní je hlavní účinek bariérové antikoncepce ve vytvoření mechanické překážky spermiím.

Nitroděložní antikoncepce

Také historie nitroděložní antikoncepce sahá do hluboké minulosti. Traduje se, že ve starověkém Egyptě byly zaváděny do dělohy drobné kaménky, ale to bohužel není písemně doloženo.
První generace nových nitroděložních tělísek měla podobu hedvábného vlákna, které se zavádělo do dělohy ( Richter 1909 ).
Druhá generace nitroděložní antikoncepce se datuje od roku 1960, kdy byla do praxe zavedena plastová tělíska (L. C. Margulies). O dvanáct let později se objevují tzv. medikovaná tělíska s různým obsahem mědi, která zvyšuje účinnost antikoncepce a snižuje výskyt zánětlivých komplikací.
Třetí generací jsou tělíska s obsahem steroidu, které se od roku 1975 postupně uvádějí do gynekologické praxe.

Sterilizace

K metodám zábrany početí s nezanedbatelným rozšířením ve světě patří také sterilizace, a to sterilizace muže i ženy. Sterilizace patří mezi nejspolehlivější druhy antikoncepce.
Mužská: Ambulantní přerušení chámovodů, tento výkon neovlivňuje schopnost erekce.
Ženská: Základní metodou sterilizace ženy je okluze vejcovodu.

Hormonální kontracepce

Kombinovaná hormonální antikoncepce: Každá tableta obsahuje dva hormony, estrogen (ženský pohlavní hormon) a progestin (hormon žlutého tělíska). Obvykle se užívá ve 28 denních cyklech, tzn., že 21 dnů se užívají tablety a 7 dní se vynechává, v tu dobu nastává pseudomenstruační krvácení. Hlavní předností této antikoncepce je spolehlivost a přídatné příznivé zdravotní účinky. Je vhodná pro většinu žen. Nehodí se jen pro ženy zapomětlivé a pro ženy s některými nemocemi. Příznivé zdravotní účinky pilulky zahrnují: pravidelný menstruační cyklus, vymizení bolestivé menstruace, zlepšení premenstruačního syndromu, výrazný pokles rizika pozdějšího rozvoje rakoviny děložního těla a rakoviny vaječníku. V dnešní době pilulka neovlivňuje játra a nemá žádný vliv na rozvoj nebo zhoršení křečových žil. Pokud se týká vlivu na hmotnost, jen výjimečně lze připustit. Že u zvlášť citlivých žen může pilulka trochu zvýšit chuť k jídlu a starší typy pilulek mohou mít nepatrný anabolický účinek. Průměrný nárůst hmotnosti u žen, které pilulky užívají, je asi 0.5 kg za rok, což je stejně, jako u žen, které pilulky neužívají.

4. Dotazník Antikoncepce - TEST

Osobní údaje:

Věk: Pohlaví: Muž / Žena Studující: ZŠ/ SŠ/ VŠ/ ostatní……………….

O problematice:

1. Víte co znamená pojem KONTRACEPCE ? a) Ne
b)Ano ………

2. Slouží antikoncepce jako ochrana před otěhotněním/početím? a) Ano
b) Ne
c) Nevím

3. Je antikoncepce ochrana před virem HIV ? a) Ano
b) Ne
c) Ne úplně všechny druhy chrání před HIV d) Nevím

4. Je antikoncepce ochrana před znásilněním? a) Ano b) Ne
c) Nevím

5. Kterou z uvedených druhů antikoncepcí
považujete za nejspolehlivější proti početí? a) Bariérová antikoncepce (kondom, poševní
(Seřaďte od nejspolehlivější k nejméně spolehlivé) pesar)
b) Nesouložit
c) Hormonální antikoncepce
d) Sterilizace
e) Přirozená antikoncepce ( vypočítávání plodných a neplodných dnů, přerušovaná soulož )
f) Nitroděložní tělíska

6. Znáte někoho komu antikoncepce selhala? a) Ne
(Pokud ano, která a jak?) b) Ano ………

7. Používáte antikoncepci? a) Ne
(Pokud ano, jakou?) b) Ano ……….

8. Myslíte si, že dostupnost antikoncepce je dostatečná? a) Ano
b) Ne
c) Nevím

9.Může mít antikoncepce nějaké vedlejší účinky? a) Ne
(Pokud ano, která a jaké?) b) Nevím
c) Ano……

5. Vyhodnocení dotazníku

Dotazník nebyl sestaven jako klasický typ dotazníku, který lze vyhodnocovat statistickými metodami. Byl sestaven spíše pro zmapování znalostí a názorů určité skupiny lidí. Všichni dotázaní žijí v Praze. Není proto možné porovnávat úroveň znalostí a názorů, které souvisí s touto problematikou mezi obyvateli hlavního města a menších měst či vesnic. Ale našli se i lidé, kteří se o tomto tématu styděli mluvit, ale byli tu i tací, kteří o antikoncepci věděli téměř vše.

Z vyhodnocení jejich odpovědí je zřejmé, že úroveň znalostí dotazovaných je přibližně stejná a neovlivňuje ji ani povolání ani vzdělání. Většina dotázaných je dostatečně seznámena s problematikou antikoncepce a je si vědoma jejich předností, ale i možných rizik. Přibližně 2/3dotazovaných používá antikoncepci.
· Ženy ve věku od 16 let do 25 let používají převážně hormonální antikoncepci. Ženy ve věku od 30 let využívají i nitroděložní tělíska. Je to dáno zřejmě tím, že ve vyšším věku hormonální antikoncepce může způsobovat určité zdravotní potíže, jako cévní onemocnění, nebo možnost krvácení i v období mezi cykly a další.
· Muži ve věku od 16 do 25 let používají převážně kondom, zatímco ve vyšším věku se spoléhají na přirozenou antikoncepci nebo na užívání antikoncepce své partnerky. Z odpovědí na otázku selhání antikoncepce vyplývá, že ve většině případů je hormonální antikoncepce spolehlivá (pokud ji žena nezapomene užívat), nitroděložní tělísko je rovněž vysoce spolehlivé. Za méně spolehlivou antikoncepci je považován kondom vzhledem k možnosti mechanického poškození. Spoléhání na přirozenou antikoncepci je však ošidné. Důkazem toho jsem já i existence mých dvou bratrů.

Vyhodnocení dotazníku

Dotázaných: 100, z toho 18-Studující na VŠ
54-Studující na SŠ
6-Studující na ZŠ
22-Pracujících
Z toho 50 žen a 50 mužů
Mezi 15-50 lety
Pouze z Prahy

Ano Ne Nevím

Odpovědi: 1. Otázka 31 69 0
2. Otázka 93 0 7
4. Otázka 98 0 2
8. Otázka 89 7 4
Ne úplně všechny druhy
3. Otázka 13 3 7 77

5. Otázka Většina dotázaných považuje za nejspolehlivější, ale nejméně příjemnou antikoncepci nesouložit. Dále považují lidé za velmi spolehlivou metodu hormonální antikoncepci a nitroděložní tělíska. Za méně spolehlivou metodu považují kondom, protože často dochází k mech. poškození. Za téměř nespolehlivou antikoncepci je považovaná antikoncepce přirozená.

6. Otázka Ne-2/3 lidí
Ano-1/3 a to KONDOM, Nitroděložní tělísko, Přirozená,

7. Otázka Ano-3/4 kondom, hormonální, nitroděložní tělíska, přirozenou
Ne-1/4 zdravotní důvod, alergie, není s kým

9. Otázka Ne-0
Nevím-3/10
Ano-7/10 Nadváha, hormonální změny, nádory, nevolnost, nepravidelnost cyklu

TO TAM ASI NEPATŘÍ : Odpovědi na připravený dotazník, který je přiložený k práci, byly velmi zajímavé a rozdílné a mnoho lidí, o této problematice není dostatečně informováno ani s ní seznámeno.

8. Použitá literatura

KONTRACEPCE pro praxi – Dana Seidlová
Průvodce metodami zábrany antikoncepce

Internet – www.antikoncepce.cz

Hodnocení referátu Antikoncepce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. březen 2008
  8 334×
  1826 slov

Komentáře k referátu Antikoncepce